główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2022

artykuł nr 2

Konsultacja oferty - tryb pozakonkursowy Oferta Klimontowskiego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

Oferta Klimontowskiego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego zgodnie z art. 19a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.). Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:


Urząd Miasta i Gminy Klimontów

ul. Zysmana 1

27-640 Klimontów
fax:158661847
e-mail: klimontow@klimontow.pl

 

Artykuł zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2021

artykuł nr 4

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu...

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. ?Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego? (nazwa skrócona ?e-Pracownie WŚ?).