główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2021

artykuł nr 2

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu...

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. ?Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego? (nazwa skrócona ?e-Pracownie WŚ?).