główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko Sekreatrza Gminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Lipiński Piotr zam. Klimontów.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wyniki z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o przygotowaniu do pełnienia obowiązków na tym stanowisku pracy.

artykuł nr 17

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów
uczestniczących w naborze prowadzonym
przez Urząd Gminy Klimontów
spełniających wymagania formalne

na stanowisko
Sekretarza Gminy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Lipiński Piotr, zam. Klimontów

 

artykuł nr 18

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy Klimontów

na stanowisko Trener-Animator sportu w kompleksie boisk Orlik 2012
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ul. Zysmana 9

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

 1. Krzysztof Dywan, zam. Pęchów
 2. Ewiak Szczepan, zam. Adamczowice

Uzasadnienie:
Wymienieni jw. spełniają wymogi okreslone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagana dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.


artykuł nr 19

Konkurs na stanowisko - Animator Moje Boisko Orlik 2012

Konkurs na stanowisko
„Animator – Moje boisko – Orlik 2012”
przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Wójt Gminy Klimontów ogłasza konkurs na stanowisko: Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (marzec – listopad 2011)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć” wynosi 160 godzin:

 • 80 godzin – umowa z Urzędem Gminy w Klimontowie
 • 80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
  6. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Klimontów do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowaniem sportem,
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Klimontów w organizacji zajęć sportowych,
  5. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
  6. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Klimontów
 3. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania obiektu przy Gimnazjum, czyli wizję działań, zakres zajęć organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin miesięcznie) – wzór załącznik nr 3 (dostępny na stronie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego),
  4. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1)(dostępny na stronie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego),
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w terminie do 14 lutego 2011 r do godziny 900 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie.
Urząd Gminy
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Animator Orlik 2012”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 15 8661100 wew. 14.
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.

artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
nabór na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

Wolne stanowisko urzędnicze
Sekretarz Gminy

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie)
  lub podyplomowe - prawnicze lub administracyjne,
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 wyżej cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 7. apolityczność ( brak przynależności do partii politycznych).

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w zakresie przepisów:
  1. funkcjonowania administracji samorządowej ( ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
   o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o wyborach do rad gminy,powiatów i sejmików i ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta),
  2. procedury administracyjnej (tj. KPA),
  3. prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. zdolności organizacyjne,
 3. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 4. samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 1. prawo jazdy kat B
 2. kreatywność
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.

Do głównych zadań sekretarza będzie należało m. in. wykonywanie obowiązków z zakresu:

 1. sprawowanie funkcji kierownika administracyjnego urzędu, w tym kierowanie i organizowanie pracy urzędu
 2. koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz pełnienie nadzoru nad ich pracą w zakresie ustalonym przez Wójta,
 3. prowadzenie kontroli wewnętrznej i dokumentacji kontroli zewnętrznej,
 4. wykonywanie innych obowiązków określonych przez wójta w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 5. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy, Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
 6. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej
 7. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 8. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 9. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
 10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 11. koordynacja nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych,
 12. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101, poz 926 z późn. zm).

Oferty należy składać w terminie do 17 stycznia 2011 r do godziny 1000 do sekretariatu Urzędu Gminy w Klimontowie.
Urząd Gminy
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Klimontowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 15 8661100 wew. 11.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG Klimontów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie.