główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

artykuł nr 2

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

ZAWICHOST

Nr 1

SANDOMIERZ

Nr 2

SANDOMIERZ

Nr 3

KLIMONTÓW

Nr 4

ul. Żeromskiego 50

ul. Mickiewicza 34

ul. Mickiewicza 34

ul. Krakowska 15

tel. 15 836 41 15

wew. 14

tel. 15 832 32 43

wew. 305

tel. 15 832 32 43

wew. 305

tel. 601 760 549

Adwokat:

Aleksandra

Narewska-Bidas

Adwokat:

Aleksandra

Narewska-Bidas

 

organizacja pozarządowa:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

27-670 Łoniów 56

Radca Prawny

Katarzyna Turbiarz

 

organizacja pozarządowa:

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

ul. B. Ostrowskiego ps. „Cichy”

27-500 Opatów

Radca Prawny:

Robert Charszlak

Porady w zakresie

Nieodpłatna pomoc prawna

Poradnictwo obywatelskie

Mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisy na porady prawne pod nr tel.  15 832 32 43

poniedziałek

1130–1530

700–1100

1200–1600

nieczynne

wtorek

nieczynne

700–1100

1200–1600

1100–1500

środa

1130–1530

700–1100

1200–1600

nieczynne

czwartek

nieczynne

700–1100

1200–1600

800–1200

piątek

1130–1330

700–1100

1200–1600

800–1000

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.

artykuł nr 3

Zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 05.04-30.06.2018 w Gminie Klimontów w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów

artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

artykuł nr 5

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 ZawichostSandomierzKlimontów
ul. Żeromskiego 50ul. Mickiewicza 34ul. Krakowska 15
tel. 158364115 w. 14tel. 156441010 w. 305tel. 601760549
Adwokat:
Aleksandra Narewska Bidas

Organizacja pozarządowa:
LGD Powiatu Opatowskiego
ul. 16 Stycznia 1
25-500 Opatów

Radca prawny:
Katarzyna Turbiarz

Radca prawny:
Katarzyna Markiewicz
Poniedziałek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Wtorek7:30 - 11:308:00 - 12:0011:30 - 15:30
Środa7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Czwartek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00
Piątek7:30 - 11:308:00 - 12:008:00 - 12:00

Nieodpłatna pomoc prawna
Art. 3.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 4.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  8. która jest w ciąży.
 2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1. ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3. ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4. ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5. ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6. ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
  7. ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt pkt 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 i 7.

Art. 4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.