główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzule informacyjne

Załączniki:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) 164 KB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy (PL/UKR) 135 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - prawo wodne 62 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - postępowanie powypadkowe 87 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Pożytek Publiczny 87 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ochotnicze Straże Pożarne 86 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne do 30000 ? 67 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne 82 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - wnioski, zaświadczenia 73 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zasady rozpatrywania skarg i wniosków 77 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - utrwalanie przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej przez monitoring audio-video 63 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - proces rekrutacji 70 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rejestr wyborców 67 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podatki i opłaty 77 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych ze składaniem i obsługą petycji 69 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym 64 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach związanych z udzieleniem informacji publicznej 68 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - ewidencja ludności 82 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dowody osobiste 80 KB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - zwrot podatku akcyzowego 75 KB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez monitoring wizyjny. 68 KB
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydatów na ławników 78 KB
Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników 78 KB
artykuł nr 2

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących...

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

artykuł nr 3

Ogólna klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Klimontów z siedzibą przy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.