główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy podpisuje:

 1. zarządzenia regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
 3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem gminy,
 4. odpowiedzi na skargi iwnioski dotyczące pracowników Urzędu,
 5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
 7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
 8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
 11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.
artykuł nr 2

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
artykuł nr 3

Zakres zadań Wójta:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu,
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych,
 4. udzielanie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych pracownikom Urzędu,
 5. przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru, a także ogłaszanie ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń,
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 7. występowanie do Rady z wnioskiem o powołanie Sekretarza, Skarbnika i Kierownika USC,
 8. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego,
 9. reprezentowanie Gminy w pracach związków i porozumień między komunalnych,
 10. załatwianie wniosków posłów, senatorów oraz interpelacji i postulatów radnych,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady,
 14. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 15. określenie sposobu wykonywania uchwał,
 16. gospodarowanie mieniem gminnym,
 17. przygotowywaniem projektów budżetu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie mienia Radzie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesłanie go do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz jego wykonanie,
 18. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej, udzielanie zgody na podejmowanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 20. wykonywanie zadań zleconych i przyjętych od administracji rządowej w drodze porozumienia,
 21. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji,
 22. przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
 23. wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 24. czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy,
 25. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 26. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy,
 27. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,
 28. zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości ustalonej przez Radę,
 29. nabywanie, zbywanie i wykup obligacji według ustaleń Rady,
 30. udzielanie kredytów i poręczeń w roku budżetowym w wysokości ustalonej przez Radę.