główna zawartość
artykuł nr 6

Akty prawa miejscowego z 2015 r.

 1. VI/39/15 w sprawie statutu OPS w Klimontowie
 2. VI/40/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 3. IX/54/15 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 4. IX/55/15 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
 5. IX/58/15 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Klimontów
 6. XI/66/15 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 7. XII/68/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
 8. XIV/89/15 w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
 9. XIV/90/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 10. XVII/96/15 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
 11. XVII/97/15 w sprawie określenia stawek podatku od środkówtransportowych na 2016 r.
 12. XVII/98/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
 13. XVII/99/15 w sprawie opłaty targowej
 14. XVII/100/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
 15. XVII/101/15 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
 16. XVII/104/15 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
 17. XVII/105/15 w sprawie zmian w uchwale nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 18. XVII/109/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 19. XVIII/114/15 w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
 20. XVIII/119/15 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
artykuł nr 7

Akty prawa miejscowego z 2014 r.

XXXIII/349/14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
XXXIII/350/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
XXXIII/351/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/123/12
XXXIV/361/14 w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/257/13
XXXIV/363/14 w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
XXXIV/366/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXIV/367/14 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego i w Klimontowie w czasie trwania imprezy sportowej, rozrywkowej i kulturalnej
XXXVII/389/14 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXVII/391/14 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
XLII/409/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
XLII/413/14 w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Klimontów
XLIII/415/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
XLIII/416/14 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
III/10/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
III/11/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
III/12/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
III/13/14 w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
III/14/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
III/15/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

artykuł nr 8

Akty prawa miejscowego z 2013 r.

Uchwała XXIII/208/13 - w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała XXIV/222/13 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12 dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych

Uchwała XXV/257/13 - w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie

Uchwała XXVI/261/13 - w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola

Uchwała XXVII/271/13 - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Uchwała XXVII/272/13 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących conajmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
Uchwała XXVII/273/13 - w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowychi gimnazjów prowadzonych przez gminę Klimontów oraz okreslenia granic ich obwodów
Uchwała XXVII/274/13 - w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Klimontów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Uchwała XXVII/275/13 - w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów

Uchwała XXVIII/281/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/275/13 w sprawie udzielania pomocy materialej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Klimontów
Uchwała XXVIII/289/13 - w sprawie pomnika przyrody

Uchwała XXIX/294/13 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Klimontów publicznym przedszkolu i określenia warunków zwolnienia z tych opłat
Uchwała XXIX/300/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/272/13 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych

Uchwała XXXI/322/13 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
Uchwała XXXI/323/13 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Uchwała XXXI/324/13 - w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała XXXI/325/13 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała XXXI/326/13 - w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała XXXI/327/13 - w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała XXXI/337/13 - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Uchwała XXXI/339/13 - w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

artykuł nr 9

Akty prawa miejscowego z 2012 r.

Uchwała XIII/106/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok
Uchwała XIII/110/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała XIII/112/12 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała XIV/115/12 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała XIV/116/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała XIV/119/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XIV/121/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała XIV/123/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów
Uchwała XIV/124/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się a terenie Gminy Klimontów
Uchwała XIV/125/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała XIV/126/12 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/227/09
Uchwała XIV/127/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2012 r.

Uchwała XV/132/12 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów

Uchwała XVIII/160/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12

Uchwała XIX/167/12 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 – 2016”

Uchwała XX/177/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała XXI/181/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
Uchwała XXI/182/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Uchwała XXI/183/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XXI/184/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała XXI/185/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała XXI/186/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała XXI/187/12 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała XXI/188/12 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Uchwała XXI/189/12 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Uchwała XXI/191/12 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
Uchwała XXI/193/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 10

Akty prawa miejscowego z 2011 r.

Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych

Uchwała IX/66/11 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych
Uchwała IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała IX/71/11 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów

Uchwała X/75/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/04
Uchwała X/81/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XI/82/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała XI/83/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała XI/84/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XI/85/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
Uchwała XI/86/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
Uchwała XI/87/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Uchwała XI/88/11 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała XI/92/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XII/104/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Załączniki:
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych 26 KB
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 24 KB
Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 272 KB
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. MB
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 527 KB
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach 125 KB
Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie 128 KB
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 631 KB
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06 20 KB
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10 18 KB
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów 20 KB
Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów 76 KB
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 104 KB
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 172 KB
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 222 KB
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10 119 KB
Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok 797 KB