główna zawartość
artykuł nr 1

Nazwa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego
27640 Klimontów
ul. Szkolna 1
tel. (015) 8661018

artykuł nr 2

Dyrektor

Elżbieta Czajkowska

artykuł nr 3

Statut

 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

1 wrzesień 2009
§1
Podstawa prawna

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572) z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624) ze zmianami z dnia 31 stycznia 2002 r., 8 sierpnia 2003 r., 9. lutego. 2007 r.
§2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
 2. Szkole Filialnej – należy przez to rozumieć: Szkołę Filialną w Ossolinie.
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły.
 4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Dyrektorze Szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie.
 6. Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie.
 7. Kierowniku Szkoły Filialnej - należy przez to rozumieć: kierownika Szkoły Filialnej w Ossolinie.
 8. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły.
 9. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono jeden z oddziałów Szkoły.
 10. Organach Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
 11. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne
§1
Ogólne informacje o szkole
 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie im. Jerzego Ossolińskiego
 2. Siedziba Szkoły: Klimontów, ul. Szkolna 1, gm. Klimontów, telefon/fax – 158661018
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie posiada Szkołę Filialną w Ossolinie powołaną uchwałą Rady Gminy w Klimontowie:
  Uchwała Nr XVIII/137/2001 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 04.2001 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossolinie w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie.
 4. Szkoła Filialna w Ossolinie nosi nazwę:
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie im. Jerzego Ossolińskiego Filia Ossolin
 5. Siedziba Szkoły: Ossolin 20, gm. Klimontów, Telefon – 158661539
§2
Inne informacje o Szkole
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Klimontów.
 2. Organem nadzorującym jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie jest jednostką budżetową gminy.
 4. Obsługę administracyjno-finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola Urzędu Gminy w Klimontowie.
 5. Świadectwo ukończenia Szkoły upoważnia do podjęcia nauki w gimnazjum.
 6. Przy Szkole działa świetlica i biblioteka.
 7. Przy Szkole działają oddziały przedszkolne.
 8. Obwód Szkoły obejmuje miejscowości należące do gminy Klimontów.
§3
Czas trwania nauki
 1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat i dzieli się na dwa etapy:
  1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III
  2. drugi etap edukacyjny – klasy IV – VI
 2. Cykl kształcenia w Szkole Filialnej trwa 5 lat i dzieli się na dwa etapy:
  1. pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III
  2. drugi etap edukacyjny – klasy IV – V
 3. Uczniowie mieszkający w obwodzie Szkoły Filialnej, którzy od 1 września każdego roku szkolnego (począwszy od roku 2001/2002) stają się uczniami klas szóstych, obowiązek szkolny realizują w szkole w Klimontowie.
§4
Formy szkolnego ceremoniału
 1. Szkoła opracowała ceremoniał:
  1. ślubowanie uczniów klas I;
  2. przekazanie uczniów kl. III nowym wychowawcom;
  3. pożegnanie uczniów klas VI;
 2. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych przygotowują wychowawcy tych klas.
 3. Tekst ślubowania jest następujący:
  „Ślubuję na sztandar szkolny być dobrym Polakiem.
  Będę dbał o dobre imię swojej klasy i Szkoły.
  Będę się w szkole uczył jak kochać swoją Ojczyznę
  i jak dla niej pracować, kiedy dorosnę”
 4. Ceremoniał pożegnania uczniów klas szóstych przygotowują wychowawcy tych klas.
 5. Tekst pożegnania brzmi:
  „Ja absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie przyrzekam dbać o dobre imię Szkoły i sumienną pracą poszerzać zdobytą tu wiedzę. Przyrzekam nie zawieść moich wychowawców i nauczycieli, którzy włożyli dużo serca, abym mógł stać się prawym człowiekiem i godnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej”.
§5
Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Dokumentacja funkcjonująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie:

 1. DOKUMENTACJA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI
  1. Statut szkoły
  2. Arkusz organizacyjny
  3. Regulamin Rady Pedagogicznej
  4. Regulamin Rady Rodziców
  5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Regulamin Nagród dla Pracowników Administracji i Obsługi
  8. Regulamin Nagród dla Nauczycieli
  9. Księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły
  10. Księga zastępstw doraźnych
 2. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
  1. Akta personalne
  2. Książeczki zdrowia
  3. Zaświadczenia o szkoleniach BHP
  4. Listy obecności
  5. Plan urlopów
 3. DOKUMENTACJA FINANSOWA
  1. Plan finansowy
  2. Sprawozdania
  3. Umowy
  4. Listy płac
  5. Druki ścisłego zarachowania
  6. Księgi inwentaryzacyjne
 4. DOKUMENTACJA BHP
  1. Księga budowlana obiektu
  2. Instrukcja przeciwpożarowa
  3. Książka kontroli sanitarnej
  4. Rejestr wypadków przy pracy
  5. Rejestr wypadków uczniowskich
 5. DOKUMENTACJA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
  1. Księga ewidencji dzieci
  2. Księga uczniów
  3. Arkusze ocen
  4. Dzienniki lekcyjne
  5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
  6. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora
  7. Program wychowawczy szkoły
  8. Program profilaktyki
  9. Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych
  10. Plany pracy zespołów przedmiotowych
  11. Plany pracy zespołów: monitorującego pracę szkoły i zespołu wychowawców.
 6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§6
Pieczęcie urzędowe
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych:
  1. Podłużna z napisem:
   Publiczna Szkoła Podstawowa
   im. Jerzego Ossolińskiego
   w Klimontowie, ul. Szkolna 1
   27 - 640 Klimontów
   tel. (015) 866-10-18
   NIP: 864-16-96-620, Regon: 000563714
  2. Okrągła duża z Godłem Państwa w koronie i napisem w otoku:
   „Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie”
  3. Okrągła mała z Godłem Państwa w koronie i napisem w otoku:
   „Szkoła Podstawowa m. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie”
 2. Szkoła Filialna używa pieczęci urzędowej podłużnej:
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Klimontowie, filia Ossolin
  27 - 640 Klimontów
  tel. (015) 866-15-39
  NIP: 864-16-96-620, Regon: 000563714-00039
ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Szkoły
§1
Ogólne cele i zadania Szkoły
 1. Szkoła realizuje cele określone w Ustawie oraz przepisach określonych na jej podstawie, w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
  2. 2)umożliwia absolwentom podjęcie nauki w gimnazjum,
  3. 3)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
  4. 4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.
§2
 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie:
  1. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez prowadzenie zajęć z religii,
  2. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
  3. umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie.
§3
 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania przez:
  1. prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych,
  2. udostępnienie sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych
  3. umożliwienie korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,
  4. indywidualizację nauczania,
  5. umożliwienie działalności organizacji młodzieżowych,
  6. prowadzenie świetlicy szkolnej,
  7. umożliwienie spożycia posiłków w stołówce szkolnej,
  8. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
  9. współdziałanie z Sądem Rodzinnym dla Nieletnich,
  10. organizowanie miejsc do zajęć rekreacyjno-sportowych,
  11. organizowanie nauczania religii, etyki
  12. współpracę z rodzicami i samorządem gminnym.
§4
 1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, szkoła pomaga przez:
  1. organizowanie bezpłatnego dożywiania,
  2. organizowanie pomocy materialnej na zakup odzieży lub przyborów szkolnych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Radą Rodziców,
  3. pomoc rządową np. wyprawka szkolna, stypendia
 2. Nauczyciele otaczają opieką uczniów zdolnych umożliwiając im rozwój zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i udział w konkursach.
 3. Otacza się opieką uczniów mających trudności. organizując zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne.
 4. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, opisany w rozdziale VI.
§5
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z Nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”.
 2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania tj. w klasach I-III i IV-VI.
 3. Dyrektor Szkoły może zmienić Wychowawcę po stwierdzeniu zaniedbań, uwzględniając opinię Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor Szkoły może zmienić Wychowawcę na wniosek bezwzględnej większości rodziców Uczniów danej klasy.
§6
Zadania Szkoły wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego

Zadaniem Szkoły wynikającym ze Szkolnego Programu Wychowawczego jest zbudowanie szkoły środowiskowej - otwartej.

 1. Szkoła środowiskowa musi być wielostronnie powiązana ze środowiskiem lokalnym. Program wychowawczy realizuje w oparciu o jego zasoby. Rozwija szerokie współdziałanie z rodziną, z placówkami opieki pozaszkolnej, władzami lokalnymi, mieszkańcami wsi. Musi pełnić bardzo istotną rolę w organizowaniu środowiska wychowawczego w swoim rejonie - przyciągać siły społeczne do realizacji szkolnych zadań, a także zaspakajać potrzeby społeczno - kulturalne społeczności lokalnej.
 2. Jednocześnie musi być szkołą otwartą, czyli szerzej reagującą na to co dzieje się w kraju i na świecie, umożliwiającą poznanie nowych zjawisk, kształtowania postaw i dążeń. Musi być otwarta nie tylko na to, co dokonuje się w miejscu zamieszkania, ale także na przemiany w kraju i na świecie, na nowe tendencje kulturalne, odkrycia naukowe, tyle tylko, że pryzmatem do obserwacji powinny być własne potrzeby, dążenia, nadzieje i pragnienia.
 3. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby Uczniowie znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
  1. w wymiarze intelektualnym, poprzez:
   1. poznawcze rozwijanie możliwości, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
   2. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego, stwarzanie warunków służących zdobywaniu wiedzy,
   3. motywowanie do poznawania polskiej i światowej literatury dziecięcej,
   4. rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
   5. doskonalenie kompetencji komunikacyjnej,
   6. dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów Polski, Europy i świata,
   7. zapoznanie z symbolami narodowymi, religijnymi i państwowymi, wyjaśnianie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich,
   8. zapoznanie z przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz korzeniami i rozwojem rodzimej kultury,
   9. zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
   10. rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych,
   11. umożliwianie poznawania regionu i jego kultury;
  2. w wymiarze psychicznym, poprzez:
   1. umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
   2. uwrażliwienie uczniów na zagrożenie wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z mediów i komputerów,
   3. wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną;
  3. w wymiarze społecznym, poprzez:
   1. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
   2. rozwijanie umiejętności dziecka poznawania otoczenia rodzinnego i społecznego,
   3. uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki,
   4. dbałość o rozwój dziecka w poczuciu więzi z rodziną,
   5. uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,
   6. rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną, swojej rodziny i narodu oraz korzeniami i rozwojem rodzimej kultury,
   7. wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
   8. poznawanie specyfiki własnego regionu,
   9. kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej,
   10. rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych;
  4. w wymiarze zdrowotnym, poprzez:
   1. świadome podejmowanie zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku fizycznego,
   2. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
   3. wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,
   4. rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,
   5. dbanie, aby rozwój dziecka przebiegał w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
   6. poznanie współzależności człowieka i środowiska,
   7. rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
   8. zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki,
   9. poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwo palnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami;
  5. w wymiarze estetycznym, poprzez:
   1. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
   2. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji,
   3. stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności,
   4. pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata;
  6. w wymiarze moralnym, poprzez:
   1. uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,
   2. kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko,
   3. rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych,
   4. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i szacunku dla własnego państwa.
  7. w wymiarze duchowym, poprzez:
   1. wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia duchowego,
   2. uczenie istnienia w kulturze, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością dziecka,
   3. budzenie szacunku do własnego państwa,
   4. rozwijanie postawy patriotycznej,
   5. rozwijanie tolerancji wobec innych kultur,
   6. pobudzanie wrażliwości na wartość życia,
   7. kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej,
   8. ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
   9. rozwijanie wartości rodzinnych związanych z tożsamością kultury regionalnej,
   10. rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
 4. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 5. Mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 6. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.
 7. Poszukiwali, odkrywali i dążyli - na drodze rzetelnej pracy - do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.
 8. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego - jako podstawy życia społecznego - oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 9. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 10. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
§7

Program Wychowawczy stanowi załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ III – Organy Szkoły
§1
Organy Szkoły
 1. Organami Szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski
 2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają swoje regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem. Regulaminy te stanowią załączniki do Statutu Szkoły.
§2
Dyrektor Szkoły
 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom instruktażu i pomocy,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizuje uchwały rady rodziców i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
  6. tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach życzliwości, szacunku.
 2. Dyrektor Szkoły może skreślić Ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z zapewnieniem miejsca w innej szkole.
 3. Dwa razy w roku składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działalności Szkoły.
 4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom nie będących nauczycielami,
  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
  4. odpowiada za majątek Szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom,
  5. odpowiada za dokumentację szkolną,
  6. pozostałe zadania wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
§3
Rada Pedagogiczna
 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Nie mniej niż cztery razy w roku.
 6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 głosów członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 11. Nauczyciele są zobowiązani do nie wyjawiania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§4
Kompetencje Rady Pedagogicznej
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
  2. uchwalenie programu wychowawczego Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
  3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
  5. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów z zapewnieniem miejsca w innej szkole.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt Planu Finansowego Szkoły,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nagrody ministra, kuratora, dyrektora oraz odznaczeń państwowych i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  5. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.
§5

Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik do Statutu.

§6
Rada Rodziców
 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców składa się z Trójek Klasowych reprezentujących poszczególne oddziały.
§7
Kompetencje Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności i zgodnie z nim funkcjonuje.
 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 3. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców opiniuje Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyczny Szkoły.
§8

Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik do Statutu.

§9
Samorząd Uczniowski
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  1. Przedstawiciele samorządów klasowych – organ uchwałodawczy,
  2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego i jego przewodniczący – organy wykonawcze.
 4. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
  2. Zastępca,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik.
 5. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego.
 6. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w porozumieniu z Dyrektorem i opiekunem Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z Ustawą o Systemie Oświaty i ze Statutem Szkoły.
§10
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2. prawo do poznania programu wychowawczego, profilaktycznego szkoły,
  3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  4. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikami szkolnymi a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  5. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej – w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,
  7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 2. Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.
§11

Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ IV – Organizacja Szkoły
§1
Podstawa organizacji Szkoły
 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
  1. arkusz organizacji Szkoły,
  2. tygodniowy rozkład zajęć.
 2. Kalendarz roku szkolnego, to jest: terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego – Rozporządzenie MEN.
§2
Arkusz organizacyjny Szkoły
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora dla każdego roku szkolnego na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. Arkusz organizacji Szkoły zawiera liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§3
Tygodniowy rozkład zajęć
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel.
§4
Oddziały Szkolne
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programu dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 3. Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy lub na podstawie dowodu osobistego.
 4. Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Szkoły z przyszłymi wychowawcami tych klas, biorąc pod uwagę:
  1. do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, lub na wniosek rodzica i za zgodą Dyrektora dzieci które kończą 6 lat.
  2. miejsce zamieszkania uczniów - aby nie rozpraszać do różnych oddziałów, grupy dzieci mieszka­jących w pobliżu,
  3. równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
  4. obecność dziecka niepełnosprawnego w oddziale.
 5. Na pisemny wniosek grupy rodziców dzieci przychodzących do klasy pierwszej szkoły podstawowej dopuszcza się możliwość zorganizowania oddziału poza ustalonym w Statucie trybem z uwzględnieniem zasad zawar­tych w §4, ust. 4.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje do szkoły ucznia spoza obwodu uwzględniając:
  1. możliwości lokalowe szkoły;
  2. miejsce zamieszkania (zamieszkanie w pobliżu szkoły);
  3. osiągnięcia w nauce i zachowaniu.
 7. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. Dyrektor Szkoły przenosi ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są kryteria wymienione w §4, ust. 4.
 8. Przy Szkole działają oddziały przedszkolne finansowane przez samorząd terytorialny realizujące Program Wychowania Przedszkolnego. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat lub na wniosek rodzica i za zgodą Dyrektora dziecko, które kończy 5 lat. Za bezpieczeństwo dziecka przedszkolnego w drodze do przedszkola i podczas powrotu do domu po skończonych zajęciach odpowiadają jego rodzice (prawni opiekunowie), do czego zobowiązują się pisemnie w złożonej u wychowawcy pisemnej deklaracji na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
 9. W Szkole Filialnej nauka odbywa się w oddziałach łączonych: 0 i 1, 2 i 3, 4 i 5.
 10. W Szkole organizowana jest nauka religii/ etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Czas trwania zajęć edukacyjnych
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole odbywają się od godz. 800.
 4. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, po trzeciej lekcji przerwa trwa 20 minut, przeznaczona jest na posiłek dla dzieci z klas I-III , po czwartej lekcji przerwa trwa 20 minut i przeznaczona jest na posiłek dla uczniów klas IV – VI.
 5. W Szkołach Filialnych przerwy między lekcjami trwają 10 minut, po trzeciej lekcji przerwa 20 minut przeznaczona jest na posiłek dla dzieci z klas I-V.
§6
Podział na zajęcia w grupach
 1. Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 13 do 26 uczniów.
 2. Zajęcia gry i zabawy dydaktyczne , koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach między oddziałowych, także podczas wycieczek. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa od 10-u uczniów, a liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w kl. I – III nie powinna być mniejsza niż cztery i przekraczać ośmiu osób.
§7
Sprawy bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
 1. Uczniowie przebywający w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych mają zapewnioną opiekę ze strony wyznaczonych nauczycieli, którzy prowadzą dane zajęcia.
§7a
Opieka na zajęciach obowiązkowych
 1. Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami pełniąc dyżur na korytarzach, zapleczu sali gimnastycznej, boisku i podczas imprez zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 2. Plan dyżurów na korytarzach układa Dyrektor Szkoły.
 3. Dyżury nauczycieli w budynku Szkoły odbywają się wg następujących zasad:
  1. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły.
  2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie Uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
  3. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze szkolne.
  4. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
  5. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciele zaczynają o godzinie 730, a kończą po zakończeniu nauki o godz.1435.
 4. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
  1. bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania tzn. za: porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw: siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania po schodach, podstawiania nóg, zaczepiania prowokującego do bójek,
  2. eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów poprzez wydawanie zakazów i egzekwowanie ich wykonania przez dzieci (zakaz biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach, samowolnego opuszczania budynku szkolnego np. do sklepu, na boisko, na ulicę, do domu)
  3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
  4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub Wicedyrektora.
  5. Nauczyciel Szkoły Filialnej nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Kierownika Szkoły Filialnej.
  6. Nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur równo z dzwonkiem na przerwę i zakończyć go po dzwonku na lekcję.
  7. Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi Szkoły lub Wicedyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
  8. Nauczyciel dyżurujący w Szkole Filialnej obowiązkowo i natychmiast zgłasza Kierownikowi Filii zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 5. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
 6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast Dyrektorowi Szkoły lub Wicedyrektorowi fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
 7. Każdy nauczyciel Szkoły Filialnej zgłasza natychmiast Kierownikowi Szkoły Filialnej fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
 8. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami a zatem zwłaszcza nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami najniższych klas Szkoły opiekę sprawują Wychowawcy, nauczyciele – dyżurni.
§7b
Opieka pozalekcyjna i na zajęciach nadobowiązkowych
 1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez.
 2. Opiekę nad dziećmi, które jeszcze nie rozpoczęły zajęć lub je skończyły sprawują nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej.
 3. Podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych i na innych zajęciach poza terenem opiekę sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie przydzieleni przez dyrektora:
  1. 1 opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza Klimontów i nie korzysta z pojazdów.
  2. 1 opiekun na 15 uczniów w czasie wycieczki poza miejscowość
  3. 1 opiekun na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej
 4. Zasady bezpieczeństwa omawiane są na godzinach wychowawczych i apelach.
§7c
Inne formy bezpieczeństwa i higieny pracy
 1. Przeznaczanie oddzielnych sal lekcyjnych do nauki dla uczniów klas I - III
 2. Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I – VI
 3. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy
 5. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową
 6. Utrzymywanie kuchni, świetlicy i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości
 7. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu
 8. Różnorodność zajęć w każdym dniu
 9. Nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga
§8
 1. Szkoła posiada i realizuje program profilaktyczny „Bezpieczna i zdrowa szkoła”.
 2. Program „Bezpieczna i zdrowa szkoła” adresowany jest dla uczniów klas I - III i IV - VI, w celu uniknięcia uzależnienia się od narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających świadomość młodego człowieka. Łączy on różnorodne sfery aktywności między innymi z zakresu edukacji wychowania prozdrowotnego i sfery opiekuńczej, a z drugiej uczy pewności siebie, podnosi poczucie własnej wartości, ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień.
 3. Celem programu jest utrwalenie u uczniów postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych.
 4. Program Profilaktyczny stanowi załącznik do Statutu.
§9
Wicedyrektor Szkoły, Kierownik Filii i Kierownik Świetlicy
 1. W szkole tworzy się stanowiska:
  1. Wicedyrektora Szkoły
  2. Kierownika Filii
  3. Kierownika świetlicy
 2. Stanowisko Wicedyrektora tworzy się jeśli w szkole jest co mniej 12 oddziałów.
 3. Wicedyrektora Szkoły, Kierownika Filii oraz kierownika Świetlicy powołuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i przydziela im zakres czynności.
§10
Wicedyrektor

Wicedyrektor Szkoły w szczególności :

 1. Pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 2. Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły
  1. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  2. kalendarza szkolnego.
 3. Organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej Szkoły.
 4. Organizuje i koordynuje działalność bibliotekarzy , wychowawców klasowych, organizacji uczniowskich, kół przedmiotowych, kół zainteresowań i samorządu szkolnego.
 5. Współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 6. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli .
 7. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu, hospituje zajęcia zgodnie z harmonogramem hospitacji.
 8. Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
 9. Czuwa nad jakością prowadzenia protokołów posiedzenia rad pedagogicznych, dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen.
 10. Organizuje i nadzoruje właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
 11. Organizuje prawidłowy przydział zastępstw i kontroluje prawidłowość wypełniania dyżurów Nauczycieli.
§11
Kierownik Filii
 1. Kierownik w placówkach filialnych:
  1. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  2. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,
  3. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
  4. kieruje pracą personelu obsługowego,
  5. utrzymuje stały kontakt z Dyrektorem Szkoły.
 2. Sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.
 3. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 4. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.
 5. Ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.
 6. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora Szkoły.
 7. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 8. Rozlicza działalność organizacji uczniowskich.
 9. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
 10. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.
 11. Kompetencje Kierownika Szkoły Filialnej stanowią załącznik do Statutu.
§12
Kierownik świetlicy

Kierownik świetlicy szkolnej w szczególności:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę w godzinach pozalekcyjnych oraz dzieciom dojeżdżającym.
 2. Organizuje różne ciekawe formy zajęć pomagających w opanowaniu materiału szkolnego: konkursy, zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, wystawy prac dzieci.
 3. Prowadzi gry zręcznościowe na powietrzu.
 4. Przewodniczy komisji kwalifikującej dzieci na dożywianie.
 5. Uczestniczy w kwalifikowaniu dzieci do pomocy materialnej.
 6. Prowadzi pogadanki na temat zdrowotno – higieniczny.
 7. Uczy prawidłowego i systematycznego odrabiania lekcji.
 8. Organizuje dyżury uczniów w czasie wydawania posiłków.
 9. Wdraża do kulturalnego zachowania podczas posiłków.
 10. Bierze udział przy sporządzaniu jadłospisów tygodniowych.
 11. Prowadzi dokumentację pracy w świetlicy.
§13
Organizacja stołówki i świetlicy szkolnej
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w świetlicy szkolnej dla uczniów dokonujących opłaty lub refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Cenę posiłków ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
 4. W świetlicy organizowana jest opieka nad uczniami dojeżdżającymi, przed i po zajęciach lekcyjnych od godziny 7 do 15.
 5. Wychowawcy świetlicy udzielają uczniom w ramach pracy opiekuńczej, pomocy w odrabianiu zadań domowych. Nauczyciele przedmiotów współpracują w tym zakresie z wychowawcą świetlicy.
 6. Praca w świetlicy przebiega w grupach liczących od 25-30 uczniów.
 7. Zajęcia grup mogą mieć charakter kół zainteresowań np. polonistyczne, matematyczne, sportowe, plastyczne, teatralne.
 8. Pracę świetlicy określa szczegółowo regulamin pracy świetlicy i zadania kierownika świetlicy i wychowawcy świetlicy.
§14
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Postanowienia ogólne
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie - na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,
  2. nauczyciele i pracownicy szkoły- na podstawie legitymacji służbowych,
  3. rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,
 3. Biblioteka może przyjąć imię zaproponowane przez uczniów szkoły.
 4. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni wicedyrektor szkoły .
 5. Dyrektor szkoły:
  1. zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposaże­nie oraz środki finansowe na jej działalność,
  2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami
  3. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecz­nych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji kontrolnej,
  4. zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbio­rów audiowizualnych),
  5. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 6. Rada pedagogiczna:
  1. zatwierdza plan pracy biblioteki,
  2. opiniuje projekt budżetu biblioteki,
  3. analizuje stan czytelnictwa ( 2 razy w roku),
  4. opiniuje regulamin biblioteki,
  5. podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza,
 7. Nauczyciele i wychowawcy:
  1. współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
  2. współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
  3. znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozy­cje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
  4. współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
  5. współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
 8. Biblioteka posiada Centrum Multimedialne z którego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele na zasadach ustalonych w regulaminie.
 9. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
§14a
Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.
 1. Biblioteka szkolna:
  1. służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,
  2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
  3. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
  4. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
  5. wpiera działalność opiekuńczo- wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom zdolnym oraz trudnym,
  6. zaspokaja potrzeby kulturalno - rekreacyjne uczniów,
  7. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  8. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
  1. Praca pedagogiczna:
   1. udostępnianie zbiorów,
   2. udzielanie informacji,
   3. poradnictwo w doborze lektury,
   4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników in­formacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przed­miotów
   5. indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
   6. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
   7. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
   8. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
   9. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
  2. Prace organizacyjno-techniczne:
   1. gromadzenie zbiorów,
   2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
   3. selekcja zbiorów,
   4. prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),
   5. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, se­mestralna i roczna),
   6. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
  3. Inne obowiązki i uprawnienia:
   1. odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
   2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
   3. współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
   4. współpraca z rodzicami,
   5. współpraca z innymi bibliotekami,
   6. proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.
§14b
Organizacja biblioteki
 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielone jest miejsce na czytelnię.
 2. Czas pracy biblioteki:
  1. biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
  2. udostępnianie zbiorów odbywa się przez 38 godzin tygodniowo
  3. jeden dzień w tygodniu jest dniem technicznym.
  Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
 3. Rodzaje zbiorów:
  1. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  2. programy i podręczniki szkolne,
  3. lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
  5. czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno- kulturalne, gazety,
  6. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli,
  7. materiały audiowizualne
  8. nośniki komputerowe
 4. Pracownicy:
  1. w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Finansowanie wydatków:
  1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,
  2. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finan­sowego szkoły, który opiniuje rada pedagogiczna,
  3. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) lub z innych źródeł,
§15
Baza

Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
PSP w Klimontowie:

 1. 20 pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne)
 2. 2 pracowni komputerowych
 3. biblioteki
 4. świetlicy
 5. sali gimnastycznej i jej zaplecza (szatnia, natrysk)
 6. gabinetu higienistki szkolnej
 7. pokoju nauczycielskiego
 8. boiska sportowego
 9. ogrodu szkolnego
 10. placu zabaw
 11. szatni dla uczniów klas I - III

Filia Ossolin:

 1. 6 sal do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 2. biblioteki
 3. boiska sportowego
 4. pokoju nauczycielskiego
 5. szatni
§16
Współdziałanie organów Szkoły
 1. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach przez poszczególne Organy Szkoły.
 2. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i niniejszym Statutem.
§17
Współdziałanie rodziców i nauczycieli
 1. Każdy wychowawca i nauczyciel zapoznaje rodziców z zadaniami, zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w klasie na bieżący rok szkolny do końca września każdego roku.
 2. Dyrektor Szkoły lub Wychowawca na zebraniu ogólnym z rodzicami przedstawia aktualne przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających.
 3. Cztery razy w roku odbywają się ogólne spotkania nauczycieli i rodziców.
 4. Rodzice mają prawo wyrażania opinii na temat Szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje organy przedstawicielskie.
§18
Sposoby rozwiązywania konfliktów

Każdy konflikt należy rozwiązać na najniższym szczeblu, najlepiej bezpośrednio z zainteresowanymi. Jeżeli to nie pomoże, udajemy się po pomoc do osób odpowiedzialnych. Należy zachować właściwą drogę tj. nauczyciel, wychowawca, wicedyrektor, dyrektor szkoły.

§18a
Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 1. Spory pomiędzy uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy lub nauczyciel uczący danego przedmiotu
 2. Spory pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy wspólnie.
 3. Strony mogą odwołać się do dyrektora Szkoły.
§18b
Rozstrzyganie sporów pomiędzy klasą a nauczycielem.
 1. Spór rozstrzyga wychowawca klasy.
 2. Zainteresowane strony mogą odwołać się do dyrektora Szkoły.
§18c
Rozstrzyganie sporów między uczniami a innymi pracownikami szkoły nie będącymi nauczycielami.
 1. Konflikt między uczniami a innymi pracownikami szkoły nie będącymi nauczycielami rozstrzyga wychowawca lub wicedyrektor szkoły
 2. Strony mogą odwołać się do dyrektora Szkoły.
§18d
Rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowawcą a wychowankami.
 1. Konflikt między wychowawcą a wychowankami rozstrzyga wicedyrektor/dyrektor szkoły.
§18e
Rozstrzyganie sporów pomiędzy nauczycielami.
 1. Spory pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor Szkoły.
 2. Nauczycielom przysługuje prawo odwołania do rady pedagogicznej.
§18f
Rozstrzyganie sporów pomiędzy rodzicem a nauczycielem.
 1. Spory pomiędzy rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor Szkoły.
 2. Strony mogą odwołać się do rady pedagogicznej.
§18g
Spory pomiędzy nauczycielem a Dyrektorem Szkoły.
 1. Spory pomiędzy nauczycielem a dyrektorem Szkoły rozstrzyga Rada Pedagogiczna.
 2. Stronom przysługuje prawo odwołania do organu nadzorującego.
§18h

Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.

§19
Praktyki pedagogiczne
 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołę wyższą.
ROZDZIAŁ V - Uczniowie
§1
Sposób przyjmowania uczniów, obowiązek szkolny
 1. Do Szkoły przyjmuje się dzieci, które zgodnie z ustawą podlegają obowiązkowi szkolnemu, w tym:
  1. z urzędu – dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły,
  2. na prośbę rodziców – dzieci mieszkające poza obwodem Szkoły,
  3. na prośbę rodziców i za zgodą Dyrektora Szkoły dzieci w wieku 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor może:
  1. odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego,
  2. podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły -na wniosek rodziców jeśli dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne , jeśli nie – po zasięgnięciu opinii poradni.
 3. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, przyjmuje się ucznia na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,
   3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  1. dziecko które kończy 5 lat ma prawo realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców
 6. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  1. dziecko ma prawo rozpocząć edukację szkolną w wieku lat 6, na prośbę rodzica i za zgodą Dyrektora Szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły w tym okresie będzie posiadanie przez Szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych a także wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w Szkole.
 7. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.
 8. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
 9. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
  1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
§2
Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed różnymi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
 3. Korzystanie z pomocy finansowej zgodnie z możliwościami Szkoły oraz jej sponsorów.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naruszy w tym dobra innych osób.
 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
 8. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 9. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno pedagogicznego.
 10. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 11. Wpływanie na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 12. Na terenie szkoły uczeń może prosić o pomoc :
  1. wychowawcę, który służy swoją wiedzą w rozwiązywaniu problemów wychowanków oraz podejmuje działania w celu rozwiązywania sporów na terenie klasy między uczniami oraz między nauczycielami a uczniami,
  2. nauczyciela przedmiotu, który służy pomocą dydaktyczną oraz pomaga w przezwyciężaniu trudności związanych z nauką,
  3. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, który kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym w szkole,
  4. personel administracyjno-obsługowy.
§3
Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły.

 1. Udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie.
  Uczeń:
  1. Uczy się systematycznie i rozwija swoje umiejętności, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, w życiu zespołu
  2. Przed każdymi zajęciami lekcyjnymi kulturalnie oczekuje (przed salą) na przyjście nauczyciela.
  3. Na zajęcia przychodzi punktualnie. Uczeń spóźniający się otrzymuje adnotację w dzienniku szkolnym, co wpływa na ocenę z zachowania.
  4. Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
  5. Na przerwach nie przebywa w Sali lekcyjnej bez opieki nauczyciela i nie wychodzi poza obręb budynku szkoły.
  6. Przestrzega zasad dobrego wychowania.
  7. Okazuje szacunek każdej osobie (dorosłym i kolegom).
  8. Nie używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do drugiej osoby.
  9. Nie pali papierosów, nie używa alkoholu i narkotyków itp.
  10. Przywiązuje uwagę do właściwego sposobu wyrażania się.
  11. Nauczyciel wchodzi do sali i wychodzi z niej jako ostatni.
  12. Dyżurni są wyznaczani przez wychowawcę klasy. Ich nazwiska wpisywane są w dzienniku lekcyjnym
   1. dyżurni dbają o porządek przed salą po przerwie oraz w sali po zakończeniu zajęć
   2. dbają o czystość tablicy na początku i na końcu zajęć w danej sali lekcyjnej
   3. przynoszą potrzebne rzeczy: kredę, mapy, słowniki, itp.
  13. Dyżurny klasy sprawdza w jakim stanie klasa pozostawiła hol po przerwie oraz klasę po zajęciach oraz dba o należyty porządek.
  14. W przypadku nieobecności nauczyciela przewodniczący klasy albo zastępca po 5 minutach od dzwonka na lekcję ma obowiązek skontaktować się z wicedyrektorem szkoły lub nauczycielem w pokoju nauczycielskim by uzyskać informację o zastępstwie.
  15. Po dzwonku na lekcję klasa nie może samodzielnie oddalić się sprzed sali lekcyjnej bez informacji dotyczącej zastępstwa.
  16. W przypadku zajęć organizowanych w świetlicy uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w tych zajęciach.
  17. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach dodatkowych (wychowanie do życia w rodzinie, religia) zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych lub bibliotecznych w czytelni szkolnej.
  18. Uczniowie mają stałe miejsce w salach lekcyjnych, ale nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może ucznia przesadzić.
  19. Na lekcjach uczeń nie żuje gumy, nie pije napojów, nie je.
  20. Uczeń nie zaprasza kolegów i koleżanek z zewnątrz do szkoły w czasie lekcji i na przerwy.
  21. Szanuje mienie szkolne, własne i innych.
  22. Zwraca wszystkie znalezione rzeczy na terenie szkoły do sekretariatu.
  23. Uczeń nie kradnie, nie zastrasza, nie wymusza, nie bije innych.
  24. Do wszystkich gabinetów, do sekretariatu, do pokoju nauczycielskiego uczeń wchodzi po zapukaniu i usłyszeniu wezwania do wejścia.
 2. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych
  1. Uczeń, który przewiduje zwolnienie się z zajęć musi przedstawić pisemną prośbę rodziców w zeszycie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  2. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. choroba) uczniowie zwalniają się u wychowawcy, a jeżeli go nie ma to u wicedyrektora lub dyrektora szkoły po telefonicznym powiadomieniu rodziców. Uprawniona osoba odnotowuje niezwłocznie w dzienniku lekcyjnym fakt zwolnienia ucznia. Zastrzega się możliwość poproszenia rodzica do szkoły
  3. Uczeń, który się czuje źle, pierwszą pomoc otrzyma w gabinecie pielęgniarki.
  4. Nieobecności bez zwolnienia się u wychowawcy (wicedyrektora lub dyrektora) będą traktowane jako ucieczka
  5. Uczeń nieobecny w szkole z różnych przyczyn dostarcza zwolnienie lub usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od momentu przyjścia do szkoły. Zwolnienie musi być w formie pisemnej, i jest przechowywane przez wychowawcę w zeszycie kontaktów z rodzicami.
 3. Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju przez uczniów.
  1. Uczniowie noszą schludne, przyzwoite, czyste ubrania . Dyrektor może wprowadzić jednolity strój po uzyskaniu zgody rady rodzicow i rady pedagogicznej oraz opinii samorządu uczniowskiego.
  2. Obowiązuje zmiana obuwia na kapcie lub obuwie sportowe
  3. Uczeń przebywa na terenie szkoły bez nakrycia głowy
  4. Włosy ma czyste i uporządkowane.
  5. Niedopuszczalne jest farbowanie włosów, malowanie paznokci i robienie makijażu
  6. Młodzież nie może nosić ekstrawaganckiej biżuterii
  7. Strój apelowy to: chłopcy biała koszula, ciemne spodnie, dziewczęta biała bluzka, ciemna (czarna, granatowa) spódnica lub spodnie.
  8. Uczeń nie manifestuje przynależności do subkultur młodzieżowych lub związku z nimi poprzez: noszenie określonego typu ubiorów, fryzur, naszywek, symboli, biżuterii, stosowanie makijażu i tatuażu.
 4. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  1. Uczniów obowiązuje zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, dyktafonów, aparatów fotograficznych, mp3, mp4 itp.
  2. W wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest korzystanie z ww. urządzeń za zgodą i w obecności nauczyciela.
 5. Zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów
  1. Uczniowie odnoszą się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców, używając zwrotów grzecznościowych: przepraszam, proszę, dziękuję itp.
  2. Wykonują wszystkie zalecenia nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwraca im uwagę na to, że zachowują się/postępują niewłaściwie.
§4
Nagrody

W szkole przewidziane są nagrody dla uczniów:

 1. Pochwały
  1. wychowawcy wobec klasy
  2. Dyrektora Szkoły wobec klasy
  3. Dyrektora wobec grona nauczycielskiego
  4. Dyrektora Szkoły wobec całej młodzieży
  5. wyróżnienie na tablicy ogłoszeń
  6. nagrody książkowe
  7. dyplomy
 2. List pochwalny dla rodziców.
 3. Uczestnictwo w wycieczkach na koszt Rady Rodziców.
§5
Kary
 1. Uczeń może być ukarany karą wyszczególnioną w Regulaminie Szkoły.
  1. Upomnieniem wychowawcy klasy;
  2. Powiadomieniem rodziców;
  3. Zakazem korzystania z imprez, dyskotek na ściśle określony czas;
  4. Upomnieniem dyrektora Szkoły wobec klasy;
  5. Naganą wobec grona nauczycielskiego;
  6. Naganą wobec całej Szkoły;
  7. Przeniesieniem do równoległej klasy;
  8. Skreśleniem ucznia z listy wraz z przeniesieniem do innej szkoły;
  9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary.
 2. Kary stosuje się według ustalonej kolejności.
  W szczególnie drastycznych przypadkach i notorycznie powtarzających się wykroczeniach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji między innymi za:
  1. wagarowanie
  2. wulgarność
  3. niszczenie mienia szkolnego i inne przejawy wandalizmu
  4. kradzież mienia społecznego i prywatnego
  5. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej ( pobicia, zastraszenia, wymuszenia)
  6. picie alkoholu, palenie tytoniu i używanie narkotyków lub innych środków odurzających.
§6
Tryb udzielania kar
 1. Wychowawca klasy nakłada kary w formach: pkt 1. 1), 2), 3)
 2. Pozostałe kary nakłada dyrektor szkoły zasięgając opinii wychowawcy klasy, w przypadku przeniesienia ucznia do równoległej klasy opinii Rady Pedagogicznej.
 3. O zamiarze ukarania ucznia przeniesieniem do innej klasy zawiadamia się Samorząd Uczniowski.
 4. Kara zostaje nałożona po wysłuchaniu sprawcy.
 5. Fakt otrzymania kary odnotowuje się w dokumentacji szkolnej.
 6. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego zastosowanie kary. W przypadku nieobecności ucznia w szkole termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu.
 7. Decyzja o zastosowaniu kary określa rodzaj kary, czas jej obowiązywania oraz tryb i terminy odwołania.
§7
Tryb odwołania od kar.
 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary.
 2. Odwołanie ucznia rozpatruje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
 3. W skład komisji wchodzi trzy osoby:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Wychowawca
  3. Nauczyciel
 4. Decyzja komisji jest ostateczna.
ROZDZIAŁ VI – Wewnątrzszkolny System Oceniania
§1
Podstawa prawna
 1. WSO przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562)
§2
Zakres i cel oceniania
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Oceniać należy wiadomości i umiejętności ucznia a nie braki, które posiada.
 3. Ocenie podlega również zachowanie ucznia.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich objętych programem szkoły przedmiotów i zajęć edukacyjnych.
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju i ukierunkowaniu jego pracy
  3. wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań
  4. dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowaczej stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców (prawnych opiekunów)
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
 6. Szkoła stymulując wielostronny rozwój dzieci oraz uwzględniając różne typy uczenia się uczniów, ocenia następujące formy aktywności dziecka:
  1. Zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych
  2. Wypowiadanie się z użyciem słowa mówionego
  3. Wypowiadanie się na piśmie oraz rozwiązywanie zadań testowych.
  4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub teczki wytworów pracy ucznia
  5. Wykonanie pracy domowej
  6. Twórczość oraz działalność plastyczną, muzyczną, predyspozycje i umiejętności techniczne, sprawność fizyczną, umiejętność posługiwania się komputerem i stosowanie w uczeniu się technologii informatycznej.
§3
Podział na semestry
 1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Semestr I rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego a kończy w ostatni piątek przed feriami zimowymi. Semestr II rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po feriach zimowych a kończy 31 sierpnia.
 2. W klasach I – III ocena osiągnięć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.
  Do bieżącej analizy postępów edukacyjnych i zachowania ucznia oraz przygotowania oceny opisowej stosuje się Kartę Osiągnięć Szkolnych Ucznia (zał. nr 1, 2, 3)
 3. W klasach IV – VI oceny osiągnięć edukacyjnych przeprowadza się z użyciem stopni, 1(niedostateczny), 2(dopuszczający), 3(dostateczny), 4(dobry), 5(bardzo dobry), 6(celujący).
 4. Roczną ocenę zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia lub nie ukończeniu przez niego szkoły, jeżeli po raz drugi z rzędu otrzymał on naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.
§4
Kryteria oceniania
 1. Wymagania na kolejne stopnie szkolne tworzą układ hierarchiczny, tzn., że wymagania na stopień wyższy zawierają w sobie wymagania na stopień niższy. Osiągnięcia uczniów opisywane są na pięciu poziomach: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym, dopełniającym i twórczym. Przy uwzględnieniu sześciostopniowej skali ocen spełnienie kolejnych poziomów odpowiada otrzymaniu odpowiednio stopnia dopuszczającego, dostatecznego, dobrego, bardzo dobrego i celującego.
 2. Osiągnięcia konieczne ustala się na takim poziomie, aby pozwoliły uczniom na kontynuowanie nauki na danym szczeblu nauczania i wyższych etapach kształcenia. Wymagania konieczne zawierają główny zakres wiadomości oraz umiejętności potrzebnej na poziom podstawowy, ale go nie wyczerpują.
 3. Wymagania podstawowe obejmują treści: istotne i pewne z naukowego punktu widzenia oraz przydatne w życiu pozaszkolnym.
 4. Wymagania rozszerzające obejmują treści: umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, potrzebne, ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia oraz pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia,
 5. Na poziom dopełniający składają się takie treści które: są trudne do opanowania, oraz odległe od bezpośrednich związków ich użyteczności w życiu pozaszkolnym.
 6. Osiągnięcia twórcze obejmują wiadomości i umiejętności wykraczające poza szkolne i programowe wymagania edukacyjne.
 7. Opis wymagań na poszczególne stopnie umieszcza się w przedmiotowym systemie oceniania (PSO) podając je do informacji uczniom i a na prośbę także rodzicom, zaś wykaz podstawowych osiągnięć edukacyjnych udostępnia się do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) umieszczając go w ogólnodostępnym miejscu w szkole.
 8. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: bieżące, śródroczne (semestralne) i roczne (kwalifikacyjne).
 9. Minimalną ilość ocen bieżących koniecznych do zaliczenia w ciągu semestru oraz wykaz formy aktywności ucznia podlegających ocenie określa nauczyciel przedmiotu z zastrzeżeniem, że każda forma aktywności zostanie oceniona co najmniej jeden raz w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1- 2 godziny tygodniowo i co najmniej dwa razy w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 2 godziny tygodniowo.
 10. W przypadkach uzasadnionych np. długiej, trwającej kilka tygodni choroby ucznia, nauczyciel zobowiązany jest do wyznaczenia zakresu materiału programowego, terminu oraz sposobu zaliczenia przeprowadzonych w czasie nieobecności ucznia pisemnych lub ustnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz uzupełnienia notatek w zeszycie uczniowskim lub zeszycie ćwiczeń. Informacje o tym przekazuje także rodzicom (prawnym opiekunom) w dzienniczku ucznia. Nauczyciel indywidualnie określa sposób zaliczenia i oceny form aktywności.
 11. Uczeń który uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo do poprawy oceny bieżącej uzyskanej w czasie sprawdzania różnych form aktywności nie częściej niż 2 razy w ciągu semestru a oceny semestralnej i rocznej na zasadach określonych w dalszej części.
§5
Sposoby informowania Rodziców o osiągnięciach edukacyjnych
 1. Informacje o ocenach bieżących, semestralnych i rocznych oraz o ocenie zachowania przekazywane są do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku ucznia oraz w czasie spotkań indywidualnych i na wywiadówkach.
 2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy rodzice są nieobecni w kraju lub zaniechali kontaktów ze szkołą, wychowawca ma obowiązek przesłać informacje listem poleconym na adres domowy lub inny wcześniej uzgodniony z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych uczniowi przekazuje nauczyciel, wpisując ją do dzienniczka. Rodzice mają prawo uzyskać informacje o osiągnięciach lub trudnościach ucznia bezpośrednio od nauczyciela uczącego przedmiotu lub prowadzącego inne zajęcia edukacyjne.
 4. W przypadku gdy przewidywana ocena klasyfikacyjna jest oceną niedostateczną, wychowawca powinien uzyskać pisemne potwierdzenie rodziców (prawnych opiekunów) o przekazaniu im informacji. Przekazanie informacji następuje pisemnie w dzienniczku ucznia lub listownie.
 5. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości i terminie poprawy przewidywanej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej. Przekazanie informacji następuje pisemnie w dzienniczku ucznia lub listownie.
§6
Zasady pomocy uczniom
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej (śródrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) nauczyciel ma obowiązek zorganizowania systematycznej pomocy mającej na celu uzupełnienie braków.
 2. O sposobach udzielenia pomocy informowani są uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie).
§7
Zasady obniżania wymagań edukacyjnych
 1. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne.
 2. Obniżenie wymagań edukacyjnych ma celu wyeliminowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ucznia.
 3. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przyjęliśmy następujące normy wymagań:
  Poziomy wymagań Elementy treści Ogólne kryteria Uwagi
  Konieczny (ocena dopuszczająca) Niezbędne treści w nauczaniu danego przedmiotu, potrzebne w życiu, o minimalnym stopniu trudności. Uczeń ma bardzo duże braki w opanowaniu podstaw programowych. Rozwiązuje z dużą pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach mimo trudności związanych z niepełnosprawnością.
  Podstawowy (ocena dostateczna) Podstawowe w uczeniu się danego przedmiotu. Łatwe dla każdego ucznia, o niewielkim stopniu złożoności. Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które może uzupełnić w ciągu dalszej nauki. Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
  Rozszerzający (ocena dobra) Często powtarzające się w programie nauczania dające się wykorzystać zarówno sytuacjach szkolnych poza szkolnych. Proste uniwersalne treści i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Również w średnim stopniu uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danym etapie nauki.
  Dopełniający (ocena bardzo dobra) Bardziej złożone mniej przystępne niż elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności, przydatne ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych. Uczeń opanował wiadomości określone programem w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub praktyczne.
§8
Zasady przystępowania do egzaminów sprawdzających
 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny semestralnej lub rocznej pod warunkiem, że systematycznie uczestniczył w zajęciach, uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych z danych zajęć edukacyjnych form aktywności oraz wykazuje postępy w uzyskiwaniu ocen bieżących.
 2. Dla przedmiotów: język polski, język angielski, historia, matematyka, przyroda, egzamin poprawkowy ma formę sprawdzianu pisemnego.
 3. Z wychowanie fizycznego, sztuki, techniki, informatyki, muzyki -sprawdzianu praktycznych umiejętności. Ocenę wpisuje się do odpowiedniej rubryki w dzienniku i dzienniczku ucznia.
 4. Ostateczną ocenę śródroczną (semestralną) oraz ocenę klasyfikacyjną (na koniec roku szkolnego) w klasach IV – VI z zajęć edukacyjnych oraz zachowania wystawia się co najmniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. Uczniowie klas IV, V którzy na koniec roku szkolnego uzyskają ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych będą mogli zdawać egzamin poprawkowy.
  W wyjątkowych przypadkach po zapoznaniu się z przyczynami niepowodzeń ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi nauczyciel uczący przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego oraz dyrektor szkoły lub jego zastępca. Dyrektor szkoły pełni funkcję przewodniczącego komisji. Rolę egzaminatora pełni osoba ucząca.
 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej i przeprowadza się go ostatnim tygodniu ferii letnich.
 8. Szczegółowy zakres wymagań obowiązujących na egzaminie poprawkowym określa nauczyciel przedmiotu. Uczeń ma prawo przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego poprosić o pomoc lub konsultacje nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne. Termin konsultacji ustala nauczyciel w porozumieniu z dzieckiem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Z zajęć: plastyka, muzyka, informatyka (technika) i wychowanie fizyczne egzamin poprawkowy ma formę ćwiczeń praktycznych.
 10. W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych Rada Pedagogiczna może raz w ciągu II etapu edukacyjnego promować ucznia klasy IV lub V do klasy programowo wyższej.
§9
Tryb odwoławczy od oceny
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzili że przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie: przepisów regulaminu WSO lub innych przepisów prawa, w szczególności, jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, mogą wnieść w formie pisemnej odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni roboczych od zakończenia zajęć semestralnych lub rocznych.
 2. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.
 3. W przypadku wpłynięcia zażalenia wspomnianego w punkcie 1, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych.
 4. Jeżeli, w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostaną istotne uchybienia w procesie wystawiania oceny, Dyrektor Szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego lub zwraca się do wychowawcy klasy o zmianę wystawionej oceny z zachowania.
 5. W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się.
 6. Decyzja dyrektora jest ostateczna; treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.
 7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu trzech dni od podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o jego przeprowadzeniu.
 8. Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie wskazanej przez wnioskodawcę oceny.
 9. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny.
 10. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku egzaminu dyrektor zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia zgodnego z wynikiem egzaminu.
 11. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu zatwierdzenia i ewentualnego wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów lub ukończenia szkoły.
§10

Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania stanowi załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ VII - Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§1
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.
§2
Nauczyciele
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek, oprócz realizowanego pensum, przeprowadzić w ramach czasu pracy jedną godzinę tygodniowo zajęć opieki świetlicowej lub innych zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
 3. Każdy nauczyciel odpowiada za :
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pełnionych dyżurów,
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego wyniki,
  3. pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  4. rozwój zainteresowań i zdolności uczniów oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny,
  5. obiektywną i bezstronną ocenę swoich uczniów , sprawiedliwe ich traktowanie, szanowanie ich godności osobistej,
  6. poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
  7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez studia zaoczne, podyplomowe , kursy przedmiotowo – metodyczne oraz samokształcenie.
  8. Nauczyciel nie może opuszczać sali w trakcie lekcji a w przypadku konieczności opuszczenia sali nauczyciel organizuje zastępstwo.
§3
Zadania wychowawcy
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. W celu realizacji tego zadania na początku roku szkolnego dyrektor Szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca oprowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania np. kl. I-III i IV-VI, wyjątek stanowią sytuacje losowe nauczycieli oraz zaniedbywanie obowiązków wychowawcy klasowego przez nauczyciela wychowawcę.
 4. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
  1. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora Szkoły;
  2. na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
  3. w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;
 5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.
 6. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi- wychowawcy udziela opiekun stażu, dyrektor lub wicedyrek­tor szkoły.
 7. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego, powiernikiem spraw uczniów oraz mediatorem, negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzzespołowych oraz pomiędzy uczniami a dorosłymi (lub z innymi członkami społeczności szkolnej).
 8. Wychowawca klasy odpowiada za realizację następujących głównych zadań:
  1. współpracę i współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej i zdrowotnej na terenie Szkoły przez:
   1. uzgadnianie z nauczycielami przedmiotów i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów a w szczególności wobec tych, którym potrzebna jest indywidualizacja pomocy i opieki lub indywidualny program rozwoju (uczniowie uzdolnieni, z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi , niedostosowani społecznie),
   2. utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, poznawanie warunków domowych i potrzeb opiekuńczo – wychowawczych swych wychowanków, organizowanie pomocy pedagogicznej rodzicom w ich trudnościach z dziećmi (szczególnie w rodzinach niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną), włączanie ich w problemy życia klasowego i Szkoły a także otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,
   3. systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, zamiłowań i uzdolnień oraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych uczniów a także organizującymi odpowiednie formy tej pomocy na terenie Szkoły i kierującymi do placówek poza szkolnych (np. poradnie).
  2. wsparcie i pomoc w rozwoju psychospołecznym poszczególnym uczniom i klasie przez:
   1. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami swojej klasy, w miarę możliwości także z rodzicami form życia zespołowego w szkole i poza nią, rozwijające jednostki integrujące klasę,
   2. ustalenie treści i formy zajęć tematycznych w czasie do jego dyspozycji i na spotkania z klasą,
  3. opieka indywidualna nad każdym wychowankiem, doradztwo w indywidualnych i zbiorowych sprawach spornych.
 9. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację wszystkich działań wychowawczych oraz wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami i specjalistami. Zadania te stanowić winny podstawę do planowania dalszej pracy wychowawczej.
 10. Wychowawca klas I-III spełnia swe obowiązki w klasie, w której jednocześnie jest nauczycielem większości przedmiotów.
 11. W klasach IV – VI wychowawca musi być nauczycielem przynajmniej jednego przedmiotu.
 12. Kontakty z rodzicami wychowawcy utrzymują poprzez wywiadówki, półwywiadówki, korespondencję a także poprzez zebrania organizowane w miarę potrzeb bieżących.
 13. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Wychowawcy początkujący mogą uzyskać taką pomoc ze strony dyrektora, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz doświadczonych nauczycieli.
 14. Wychowawca współpracuje ze świetlicą szkolną w sprawach opiekuńczych, typuje dzieci do bezpłatnego dożywiania.
 15. Zasady i tryb karania i wyróżniania nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.
§4
Zadania zespołów samokształceniowych
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy prowadzą samokształcenie w zespołach.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu (lider)powołany przez dyrektora Szkoły.
 3. W szkole działają następujące zespoły samokształceniowe :
  1. kształcenia zintegrowanego
  2. humanistów
  3. nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
  4. zespół wychowawców
  5. zespół monitorujący
 4. Cele i zadania zespołów obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli/wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizowania programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, koordynacji działań wychowawczych w szkole
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania osiągnięć i zachowania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (WDN) oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. nauczyciele początkujący powierzeni są opiece nauczycieli doświadczonych,
  5. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  6. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania I wychowania.
  7. Zespół monitorujący monitoruje, diagnozuje, przygotowuje analizy
§5
Inni pracownicy Szkoły

W szkole zatrudnia się pracowników nie będących nauczycielami: sekretarza, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, woźnego, sprzątaczki, dozorców.

 1. Sekretarz prowadzi obsługę kancelarii Szkoły a w szczególności:
  1. starannie przechowuje korespondencję, zarządzenia władz szkolnych, akta szkolne i inne dokumenty,
  2. rozprowadza korespondencję,
  3. prowadzi listę obecności pracowników obsługi,
  4. prowadzi księgi ewidencji wydanych legitymacji uczniów i służbowych,
  5. prowadzi akta osobowe pracowników obsługi i nauczycieli
  6. sporządza wszelką dokumentację związaną z wypadkami uczniów i pracowników,
 2. Intendent jest zobowiązany do:
  1. zaopatrzenia kuchni w żywność i jej właściwe przechowywanie w magazynie,
  2. prowadzenie magazynu żywności i jego dokumentacji,
  3. ustalanie jadłospisów obiadowych
  4. nadzorowanie sporządzania i wydawania posiłków,
  5. prowadzenie raportów żywieniowych i rozliczeniowych wydatków na żywienie.
 3. Pracownicy kuchni – kucharka i pomoc kuchenna w szczególności odpowiadają za:
  1. przygotowanie i wydawanie posiłków zgodnie z terminem ich wydawania,
  2. wykonuje wszelkie prace związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków,
  3. pomagają w donoszeniu produktów żywnościowych,
  4. odpowiadają za czystość całego obiektu żywieniowego,
  5. odpowiadają za przekazany im sprzęt kuchenny i stołowy.
 4. Sprzątaczki wykonują codziennie i okresowo wszystkie czynności związane z utrzymaniem czystości w szkole.
  1. utrzymują w czystości urządzenia sanitarno – higieniczne i raz w tygodniu przeprowadzają dezynfekcję,
  2. zamykają okna i drzwi w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach,
  3. sprawdzają kurki wodociągowe i wygaszają światło,
  4. gruntownie sprzątają po wszelkiego rodzaju remontach.
 5. W szkole zatrudnia się dozorcę nocnego. Pracuje on w godzinach od 1900 do 700 rano, który szczególnie:
  1. pełni nadzór nad obiektem szkolnym,
  2. czuwa nad zabezpieczeniem budynku przed włamaniem, kradzieżą i pożarem,
  3. wyłącza zbędne oświetlenia w szkole, dopilnowuje zamknięcia okien i drzwi w budynku szkolnym,
  4. usuwa chwasty z działki szkolnej, kosi trawę,
  5. sprawdza kurki wodociągowe w sanitariatach,
  6. troszczy się o należyty porządek wokół Szkoły i na placu szkolnym,
  7. wykonuje drobne naprawy pomieszczeń i urządzeń oraz sprzętu szkolnego,
  8. utrzymuje w dobrym stanie urządzenia elektryczne, kanalizacyjne, wodne oraz gazowe.
§6
Nagrody i kary dla pracowników administracji i obsługi.
 1. Nagroda może być przyznana pracownikowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki.
 2. Pracownikowi nie będącym nauczycielem może być przyznane wyróżnienie w postaci:
  1. pochwały pisemnej,
  2. pochwały ustnej wobec wszystkich pracowników.
 3. Zasady i tryb karania pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy
ROZDZIAŁ VIII – Rodzice
§1
Obowiązki Rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. Zapisanie dziecka do Szkoły do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy siedem lub sześć lat.
 2. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne.
 3. Zawiadomienie wychowawcy lub Dyrektora o przewidywanej, dłuższej, to jest co najmniej 2–tygodniowej nieobecności ucznia w Szkole.
 4. Pisemne usprawiedliwianie każdej nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia powrotu dziecka do Szkoły.
 5. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
 6. Systematyczny kontakt z wychowawcą, a w przypadku niepowodzeń szkolnych dziecka również z nauczycielami tych przedmiotów z którymi uczeń ma trudności.
 7. Zapoznanie się z opracowanymi przez nauczycieli na początku roku szkolnego i przekazanymi za pośrednictwem dzieci zasadami i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 8. Respektowanie określonych w Statucie Szkoły zasad dotyczących rozwiązywania konfliktów między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami.
§2

W celu umożliwienia stałej współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w Szkole organizuje się:

 1. Co najmniej cztery razy w ciągu roku zebrania klasowe. Termin, miejsce oraz obowiązkową tematykę spotkań określa Dyrektor, a wychowawcy za pośrednictwem dzieci informują rodziców. Spotkania rodziców uczniów mogą być organizowane przez wychowawcę częściej, z tym, że wychowawca zawiadamia Dyrektora o terminie zebrania klasowego.
 2. Co najmniej raz w roku ogólne zebranie rodziców uczniów Szkoły. Termin, miejsce i obowiązkową tematykę ustala Dyrektor, a wychowawcy za pośrednictwem dzieci przekazują informację rodzicom.
§3
Prawa Rodziców

Rodzice maja prawo do:

 1. Uzyskiwania informacji o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia w Szkole.
 2. Uzyskania od wychowawcy i innych nauczycieli wskazówek dotyczących pracy indywidualnej z dzieckiem w celu przezwyciężenia niepowodzeń, rozwiązywania problemów albo w celu rozwoju zainteresowań i uzdolnień dziecka.
 3. Korzystania z badań Poradni Psychologiczno- pedagogicznej w Sandomierzu, z którą współ­pracuje Szkoła. Uzyskania porad i wskazówek dotyczących możliwości korzystania z pomocy instytucji specjalistycznych.
 4. Dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny.
 5. Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie klasy lub Szkoły, do udziału w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które służą rozwojowi i integracji uczniów.
 6. Udziału w tworzeniu i realizacji klasowego planu wychowawczego oraz – poprzez swoich przedstawicieli – do opiniowania Programu Wychowawczego Szkoły.
 7. Biernych i czynnych wyborów do Trójek Klasowych, do Rady Rodziców.
 8. Zapoznawania się z przepisami szkolnymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci, zasad i kryteriów oceniania, praw i obowiązków uczniów oraz rodziców.
 9. Wyrażania osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli opinii o pracy Szkoły Dyrektorowi lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny albo organowi prowadzącemu.
§4
Sposoby nagradzania Rodziców
 1. Rodzice uczniów, którzy kończą Szkołę z wyróżnieniem otrzymują od Dyrektora „List gratulacyjny”
 2. Rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz Szkoły Dyrektor nagradza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, „Listem pochwalnym”.
ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz rodziców uczniów Szkoły.

§2
 1. Statut jest udostępniany wszystkim członkom społeczności szkolnej i rodzicom uczniów w sekretariacie Szkoły i w bibliotece szkolnej.
 2. Wychowawcy są zobowiązani do przypomnienia uczniom i rodzicom Statutu Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
§3
 1. Nowy Statut opracowuje Rada Pedagogiczna.
 2. Wszystkie organy Szkoły mają prawo wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. Wnioski składa się organowi uprawnionemu do uchwalania i zmieniania Statutu. Proponowane zmiany w Statucie opracowuje Rada Pedagogiczna.
 3. Regulaminy działalności organów Szkoły i zmiany do nich opracowują i uchwalają właściwe organy. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 4. Na mocy uchwały organu uprawnionego do uchwalania i zmieniania Statutu regulaminy poszczególnych organów Szkoły stają się załącznikami do Statutu Szkoły i stanowią jego integralną część.
§4
 1. Statut i jego nowelizacje uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień przez Kuratora Oświaty określa ustawa.
§5

Nowy Statut lub Statut z uchwalonymi zmianami przesyła się organowi prowadzącemu Szkołę w celu sprawdzenia zgodności z prawem.

§6

Tekst ujednolicony, po wprowadzeniu zmian wynikających z przepisów prawa oświatowego, został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24.11.2009 o obowiązuje od 1 września 2009 r.

Załączniki do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie:

 1. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
 2. Regulamin nauczyciela dyżurnego
 3. Regulamin świetlicy
 4. Regulamin biblioteki i czytelni
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. Regulamin Rady Rodziców
 8. Regulamin przyznawania nagrody dyrektora Szkoły
 9. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 10. Regulamin Życia Szkoły
 11. Program Wychowawczy Szkoły
 12. Program Profilaktyczny Szkoły

 

artykuł nr 4

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na lata szkolne 2016-2021

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na lata szkolne 2016-2021

Wizja Szkoły

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju w bezpiecznych, przyjaznych warunkach.

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, ze jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć z kulturą i tradycją narodu polskiego. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Kadrę szkoły tworzy zespół wykwalifikowanych i kompetentnych nauczycieli, stosujących metody i formy pracy dostosowane do możliwości uczniów, otwartych na potrzeby i oczekiwania dzieci i ich rodziców.

Nasza placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Budynki te znajdują się w blisko kilometrowej odległości od siebie. W budynku przy ul. Szkolnej uczą się uczniowie kl. 0 – 6. Ten budynek posiada dwie pracownie komputerowe, bibliotekę, boisko szkolne, salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę i plac zabaw. W budynku przy ul. Zysmana uczą się uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych. Tu są trzy pracownie komputerowe, hala sportowa, stołówka, świetlica.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na chwilę obecną w obydwu budynkach posiada 31 sal lekcyjnych. Szkoła gromadzi nowoczesne pomoce dydaktyczne. Znaczną część z nich pozyskała realizując projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Szkoła posiada „Certyfikat szkoły promującej zdrowie”.

Misja Szkoły

Celem kompleksowych działań podejmowanych przez szkołę jest realizowanie misji:

Uczymy się w przyjaznej szkole, by wiedzieć, działać, być i wspólnie żyć”

Realizując misję naszej szkoły chcemy ukształtować wychowanka, który:

 • posiada umiejętność współżycia społecznego; jest odpowiedzialny, kulturalny, tolerancyjny, samokrytyczny, panuje nad emocjami, dokonuje obiektywnych osądów,
 • ma ukształtowane postawy proekologiczne, prozdrowotne, prorodzinne, jest wrażliwy, potrafi dokonywać obserwacji, świadomie dba o swoje zdrowie,
 • swobodnie porusza się w świecie medialnym, umie poszukiwać informacji, potrafi wykorzystać poznaną wiedzę,
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, zna dorobek kultury – szczególnie własnego regionu,
 • posiada wiedzę zawartą w podstawach programowych, umie osiągnąć cele, rozpoznaje swoje uzdolnienia, jest twórczy, pracowity, rzetelny i wytrwały,
 • posiada umiejętności komunikacji w jednym języku zachodnim,
 • sprawnie posługuje się komputerem w zakresie podstawowych tekstów, sposobów zdobywania i wykorzystywania informacji oraz własnego uczenia się.

Aby osiągnąć powyższe cele będziemy stwarzać miłą atmosferę, systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, dostosowywać wymagania do potrzeb i możliwości uczniów.

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

 • Statut Szkoły,
 • Plan Pracy Szkoły,
 • Program wychowawczo-profilaktyczny,
 • Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Priorytety Szkoły:

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem poczucia tożsamości narodowej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom w szkole i na zajęciach pozaszkolnych.
 • Pełna realizacja podstawy programowej – dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki.
 • Stała praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami.
 • Objęcie szczególnie opieką 6-latków w celu pełnej adaptacji w szkole.
 • Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów.
 • Doskonalenie systemu wychowawczego.
 • Doskonalenie jakości pracy Rady Pedagogicznej.
 • Kreowanie zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia.
 • Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Współpraca szkoły z różnymi instytucjami w dziedzinie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Model Absolwenta

Absolwenci naszej szkoły:

 • są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • umieją się uczyć i rozumieją potrzebę uczenia się,
 • umieją korzystać z różnych źródeł informacji,
 • znają swoje mocne i słabe strony,
 • znają podstawowe normy współżycia społecznego,
 • umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi osobami,
 • umieją współpracować z innymi osobami,
 • dbają o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 • dbają o środowisko naturalne,
 • są dumni ze swojego pochodzenia.

Pięcioletni Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej Im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie na lata 2016 – 2021

 1. Baza szkoły
  Cel:
  Wyposażenie szkoły w przedmioty i pomoce niezbędne do realizacji jej zadań statutowych.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych w meble

Dyrekcja szkoły, kierownik ZEASiP

Sukcesywnie przez cały okres

2. Doposażenie sal w pomoce naukowe:

 • wyposażenie sal dla uczniów kl. 1 – 3 w projektory, tablice multimedialne/monitory interaktywne i inne urządzenia TIK.
 • wyposażenie sal dla uczniów kl. 1 – 3 i kl. VII w pomoce ułatwiające realizację nowej podstawy programowej, w tym programowania/robotyki,
 • zakup pomocy dla uczniów z orzeczeniami do zajęć rewalidacyjnych
 • zakup pomocy do zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wzbogacenie księgozbioru bibliotek szkolnych o nowe pozycje, lektury, materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń”
 • udział w programie „Aktywna Tablica”
 • pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej

Dyrekcja szkoły, kierownik ZEASiP, nauczyciele

Sukcesywnie przez cały okres

3. Modyfikacja i unowocześnienie bazy komputerowej szkoły:

 • dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej,
 • nowa pracownia komputerowa dla uczniów kl. 1 – 3,
 • korzystanie z komputera nie tylko na zajęciach informatycznych,
 • możliwość nauki z wykorzystaniem tabletu i innych narzędzi multimedialnych.

Dyrekcja szkoły, kierownik, nauczyciele

Sukcesywnie przez cały okres

4. Modernizacja bazy szkoły (budynek przy ul. Szkolnej i przy ul. Zysmana):

 • dostosowanie sal lekcyjnych, mebli oraz łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • doposażenie świetlic i stołówek szkolnych
 • remont sali gimnastycznej/hali sportowej (zapewnienie warunków BHP)
 • budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, piłkochwyty,
 • przejścia dla pieszych,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • skocznia z rozbieżnią ze sztucznej nawierzchni
 • wyposażenie gabinetu pielęgniarki
 • monitoring na korytarzach
  • bezpieczne drzwi wejściowe i wyjścia ewakuacyjne
  • modernizacja ogrzewania

Dyrekcja szkoły, kierownik

2016 – 2021

5. Dbałość o estetykę szkoły

Wszyscy pracownicy szkoły

Systematycznie przez cały okres

6. Troska o otoczenie szkoły i budynków pod kątem:

 • Bezpieczeństwa
 • Funkcjonalności
 • Atrakcyjności

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, organ prowadzący

Systematycznie przez cały okres

 1. Kadra
  Cel:
  Profesjonalnie przygotowana kadra do realizacji zadań statutowych szkoły.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie planu doskonalenia zawodowego RP ze szczególnym uwzględnieniem zmian podstawy programowej

Dyrekcja szkoły, Lider WDN

Do 15 września każdego roku szkolnego

2. Systematyczne doskonalenie RP w ramach WDN dla osiągnięcia wysokich kompetencji merytorycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK. Podejmowanie nowatorstwa i innowacji pedagogicznych

Dyrektor szkoły, Lider WDN, nauczyciele

Zgodnie z planem doskonalenia przez cały okres

3. Realizacja ścieżek awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

Zgodnie z potrzebami przez cały okres

4. Zatrudnienie pedagoga, psychologa i logopedy – podjęcie uchwały Rady Gminy na wniosek dyrektora szkoły

Dyrektor

Do końca 2017 r.

5. Doskonalenie w zakresie komunikacji pozwalające odnosić sukcesy w porozumiewaniu się na płaszczyźnie n-l – rodzic, n-l – uczeń,

Dyrektor, lider Zespołu Wychowawczego, wszyscy pracownicy

Każdy rok szkolny

6. Rozwijanie kompetencji wychowawczych:

 • opracowanie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • porady i konsultacje dla rodziców i uczniów

Wszyscy nauczyciele

Systematycznie przez cały czas

 1. Kształcenie
  Cel:
  Wszechstronny rozwój dzieci, przygotowujący do kolejnego etapu edukacyjnego z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego zainteresowań.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1. Realizacja nowej podstawy programowej dla uczniów klas I – VIII zgodnie z zaplanowaną ilością godzin na poszczególne przedmioty wskazaną w Rozporządzeniu MEN

Dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele

Systematycznie przez cały czas

2. Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę na kolejnych etapach edukacyjnych

Wychowawcy, n-le przedmiotów

Wrzesień każdego roku szkolnego

3. Motywowanie uczniów do pracy na miarę ich możliwości:

 • dostosowanie metod i form pracy

Wychowawcy, n-le przedmiotów

Systematycznie przez cały okres

4. Rozwijanie kompetencji informatycznych:

 • nauka programowania

Dyrektor i nauczyciele informatyki

Systematycznie przez cały okres

5. Objęcie szczególną opieką uczniów z trudnościami dydaktycznymi

Dyrekcja szkoły, n-le wspomagający, n-le

W każdym roku szkolnym

6. Stworzenie warunków rozwoju dla ucznia zdolnego

Dyrekcja szkoły, n-le przedmiotów

W każdym roku szkolnym

7. Uaktualnianie i realizacja WSO i PSO ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń PPP

Nauczyciele

Systematycznie przez cały okres

8. Systematyczne badanie efektów kształcenia:

 • przeprowadzenie testów badających poziom wiedzy i umiejętności uczniów
 • przeprowadzenie sprawdzianu w klasach III – oddziały gimnazjalne
 • opracowanie programów naprawczych (w razie takiej potrzeby), realizacja i ewaluacja

Dyrekcja szkoły, n-le przedmiotów, głównie: I etapu edukacyjnego i nauczycieli j. polskiego, matematyki, przyrody

Do czerwca każdego roku

9. Opracowanie rocznych planów pracy z uwzględnieniem wniosków z prowadzonych badań

Liderzy zespołów

Sierpień, wrzesień każdego roku

10. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów:

 • dostosowanie oferty zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej do potrzeb uczniów

Dyrektor, nauczyciele

W miarę potrzeb.

 1. Opieka, wychowanie i profilaktyka
  Cel:
  Stworzenie bezpiecznych warunków do nauki i wypoczynku dzieci. Dążenie do osiągnięcia postaw uczniów wskazanych w modelu absolwenta.
ZadanieOdpowiedzialniTermin realizacji
1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznegoDyrekcja szkoły, n-le, pracownicy obsługiNa bieżąco

2. Realizacja i aktualizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 • adaptacja dziecka w środowisku szkolnym,
 • opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i rodziców,
 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • podniesienie świadomości uczniów w zakresie patologii i uzależnień,
 • przeciwdziałanie rozwojowi postaw agresywnych i przemocy w szkole,
 • zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach występowania demoralizacji u ucznia,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi (sąd, straż pożarna, higienistka szkolna, kurator sądowy, Policja) – wypracowanie procedur współpracy,
 • właściwa opieka dyżurujących nauczycieli i pracowników szkoły,
 • dożywianie uczniów,
 • współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi,
 • kształcenie szacunku dla tradycji i obrzędowości, kultywowanie tradycji szkoły,
 • uczestniczenie w imprezach kulturalno-sportowych gminy i powiatu,
 • samorządność uczniowska krokiem do samorządności na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację i przyszłość,
 • motywowanie uczniów do większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą,
 • systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez wychowawców, i nauczycieli,
 • utrzymywanie współpracy z PPP, OPS,
 • prowadzenie akcji charytatywnych, w tym we współpracy z Caritas
 • dostosowanie przez świetlicę szkolną opieki do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców,
 • ewaluacja podejmowanych działań.
Zespół do aktualizacji dokumentacji szkolnej, wychowawcy klasSierpień, wrzesień każdego roku
3. Stworzenie właściwych warunków do adaptacji dzieci 6 i 7-letnich na terenie szkołyDyrekcja szkoły, n-le, wychowawcy klasWrzesień

4. Zapewnienie uczniom opieki poza lekcjami:

 • udostępnianie bazy szkoły na prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, profilaktycznych i innych dla dzieci z terenu gminy
Dyrekcja szkoły, wychowawcy świetlicy, n-le, opiekunowie i instruktorzy zajęćCały rok

5. Zapewnienie uczniom opieki w czasie wakacji:

 • realizacja półkolonii
Dyrektor szkoły, wychowawcy półkoloniiLipiec, sierpień każdego roku
6. Sprawne udzielanie pomocy socjalnej uczniom z rodzin ubogichDyrekcja szkoły, wychowawcaZgodnie z potrzebami

7. Pedagogizacja rodziców:

 • warsztaty
 • referaty

Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów:

 • porady i konsultacje
Członkowie Zespołu Wychowawczego, wychowawcyZgodnie z potrzebami

8. Wychowanie do wartości:

 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • przybliżanie postaci patrona i promowanie jego wzorca osobowego.
Wychowawcy, n-le historiiW każdym roku szkolnym

9. Szczególna troska o kulturę języka:

 • promowanie czytelnictwa
 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Wszyscy pracownicyNa bieżąco

10. Przeciwdziałanie przejawom patologii. Zapobieganie agresji wśród uczniów:

 • współpraca z rodzicami
 • realizacja programów przeciwdziałających agresji i uzależnieniom
Wszyscy nauczycieleNa bieżąco

11. Realizowanie programów promujących zdrowie (certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”):

 • właściwe funkcjonowanie stołówki szkolnej
 • realizacja programów: „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”
 • propagowanie akcji „Śniadanie daje moc”
Dyrekcja szkoły, intendent stołówki, wychowawcy, n-leNa bieżąco

12. Propagowanie działań ekologicznych i kształtowanie właściwych postaw i nawyków:

 • Święto Ziemi
 • akcja „Sprzątanie Świata”
 • konkursy o tematyce ekologicznej
 • realizacja programu edukacji antytytoniowej
 • udział w akcjach charytatywnych
Wychowawcy, wszyscy nauczycieleNa bieżąco

13. Współpraca z Radą Rodziców:

 • opiniowanie dokumentów szkolnych
 • organizacja uroczystości szkolnych: zabawa choinkowa itp.
Dyrektor, Rada Rodziców, nauczycieleNa bieżąco

14. Współpraca ze środowiskiem:

 • GOK
 • Gminna Biblioteka
 • Stowarzyszenia
 • organizacje działające na rzecz oświaty
Dyrektor, nauczycieleWedług potrzeb

15. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną:

 • wydawanie opinii i orzeczeń
 • konsultacje, porady
Dyrektor, wychowawcy, pracownicy PPP w SandomierzuWedług potrzeb
 1. Promocja
  Cel:
  Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Eksponowanie pracy szkoły.
ZadaniaOdpowiedzialniTermin realizacji
1. Systematyczne, bieżące prowadzenie strony internetowejZespół ds. promocjiSukcesywnie przez cały okres
2. Organizowanie imprez szkolnych (z udziałem zaproszonych gości)Odpowiedzialni wg rocznego harmonogramuSukcesywnie przez cały okres
3. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz oświatyDyrekcja szkoły, liderzy zespołów przedmiotowych i zadaniowychSukcesywnie przez cały okres
4. Prezentacja osiągnięć uczniowskichDyrekcja szkoły, nauczyciele, opiekunowie samorząduSystematycznie przez cały okres

5. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, m.in.:

 • konkurs piosenki w j. angielskim „Songowanie”
 • turniej sportowy „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Nauczyciele, wychowawcy świetlicySystematycznie przez cały okres
6. Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnychDyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawca świetlicy, bibliotekarzSystematycznie przez cały okres
7. Opracowanie publikacji związanych ze szkołąDyrekcja szkoły, nauczycieleSukcesywnie przez cały okres

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana w oparciu o diagnozę sytuacji i potrzeb naszej placówki, uwzględnia oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz lokalnego środowiska.

Ten dokument ma być podstawą funkcjonowania i rozwoju szkoły przez najbliższe 5 lat. Należy jednak na bieżąco monitorować, analizować i modyfikować przyjętą Koncepcję Pracy Szkoły. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji będą uwzględniane w rocznych planach pracy szkoły.

Z Koncepcją Pracy Szkoły należy systematycznie zapoznawać całą społeczność szkolną.

Sposoby informowania i uzyskiwania informacji zwrotnej:

 1. posiedzenia Rady Pedagogicznej
 2. zebrania z rodzicami
 3. spotkania z Radą Rodziców
 4. apele szkolne
 5. zajęcia lekcyjne (m.in. godziny wychowawcze)
 6. strona internetowa szkoły
 7. artykuły w prasie lokalnej
 8. indywidualne rozmowy
 9. ankiety, arkusze diagnostyczne, sprawozdania itp.