III/22/06 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/22/06   37.661 KB
Załącznik do uchwały III/22/06   151.053 KB

III/21/06 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/21/06   52.549 KB
Załącznik do uchwały III/21/06   38.202 KB

III/20/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 2006.12.28

III/19/06 - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/19/06   92.195 KB
Załącznik do uchwały III/19/06   131.939 KB

III/18/06 - w sprawie wyboru przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sandomierzu - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/18/06   61.255 KB

III/17/06 - w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/17/06   59.275 KB

III/16/06 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2006.12.28

Załączniki
Uchwała Nr III/16/06   133.394 KB
Załącznik do uchwały III/16/06   210.101 KB

II/15/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 2006.12.15

II/14/06 - w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/14/06   89.854 KB

II/13/04 - w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Klimontów - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/13/06   104.547 KB

II/12/06 - w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych - 2006.12.15

II/11/06 - w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych - 2006.12.15

II/10/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, poboru i terminów jego płatności, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/10/06   337.347 KB

II/9/06 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - 2006.12.15

II/8/06 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2007 rok - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/8/06   191.510 KB

II/7/06 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/7/06   357.986 KB
Załącznik do uchwały II/7/06   278.125 KB

II/6/06 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok, terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia a inkaso - 2006.12.15

Załączniki
Uchwała Nr II/6/06   469.677 KB
Załącznik do uchwały II/6/06   200.272 KB

I/5/06 - w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Bienia - 29.11.2006

Załączniki
Uchwała Nr I/5/06   61.468 KB

I/4/06 - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych - 29.11.2006

Załączniki
Uchwała Nr I/4/06   124.918 KB

I/3/06 - w sprawie powołania składów stałych Komisji Rady Gminy - 29.11.2006

Załączniki
Uchwała Nr I/3/06   133.962 KB
Załącznik do uchwały I/3/06   147.584 KB

I/2/06 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - 29.11.2006

Załączniki
Uchwała Nr I/2/06   60.686 KB

I/1/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - 29.11.2006

Załączniki
Uchwała Nr I/1/06   101.950 KB

XXXIV/326/06 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/314/06 - 25.10.2006

XXXIV/325/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 25.10.2006

XXXIV/324/06 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 25.10.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/324/06   259.793 KB

XXXIV/323/06 - w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - 25.10.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/323/06   307.877 KB
Załącznik do uchwały XXXIV/323/06   2.590 MB

XXXIII/322/06 - w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie kosztów niekwalifikowanych poniesionych przez Gminą Dwikozy podczas realizacji projektu finansowego z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnosciwego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004-2006)" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader+" pod nazwą: "Rozwój Ziemi Sandomierskiej szansą dla ludzi na drodze życie w przyjaznym środowisku naturalnym" - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/322/06   390.882 KB

XXXIII/321/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/321/06   323.330 KB

XXXIII/320/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/320/06   338.312 KB

XXXIII/319/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/319/06   343.044 KB

XXXIII/318/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/318/06   305.313 KB

XXXIII/317/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/317/06   319.854 KB

XXXIII/316/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/316/06   315.977 KB

XXXIII/315/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.09.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/315/06   311.010 KB

XXXIII/314/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 2006.09.28

XXXII/313/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/313/06   311.625 KB

XXXII/309/06 - w sprawie zmian w uchwale Nr IV/35/03 Rady Gminy w Klimontowie - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/312/06   276.602 KB

XXXII/311/06 - w sprawie pomnika poświeconego pamięci Żołnierzy Batalionów Chłopskich i mieszkańców Konar - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/311/06   210.738 KB

XXXII/310/06 - w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/310/06   224.513 KB

XXXII/309/06 - w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego pamięci płk Antoniego "Kruk" Wiktorowskiemu - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/309/06   209.813 KB

XXXII/308/06 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/308/06   228.685 KB

XXXII/307/06 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/307/06   242.826 KB

XXXII/306/06 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/306/06   226.717 KB

XXXII/305/06 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania - budowa sieci wodociągowej - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/305/06   273.396 KB

XXXII/304/06 - w sprawie odwołania Sekretarza Gminy - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/304/06   186.374 KB

XXXII/303/06 - w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - 2006.08.30

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/303/06   261.890 KB
Załącznik do uchwały XXXII/303/06   2.553 MB

XXXI/302/06 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klimontów - 28.06.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/302/06   251.746 KB

XXXI/301/06 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 28.06.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/301/06   538.775 KB

XXXI/300/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 28.06.2006

XXXI/299/06 - w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Goźlice i Zakrzów - 28.06.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/299/06   233.315 KB

XXXI/298/06 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego - 2006.06.28

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/298/06   263.057 KB

XXXI/297/06 - w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 28.06.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/297/06   238.498 KB

XXXI/296/06 - w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie obrotowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu - 28.06.2006

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/296/06   228.811 KB

XXX/295/06 - w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej "PARTNERSTWO ZIEMI SANDOMIERSKIEJ" - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/295/06   204.500 KB

XXX/294/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 2006.04.19

XXX/293/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/293/06   302.929 KB

XXX/292/06 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/292/06   502.063 KB

XXX/291/06 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu w drodze przetargu - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/291/06   354.288 KB

XXX/290/06 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/290/06   220.571 KB

XXX/289/06 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX/272/06 - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/289/06   322.901 KB

XXX/288/06 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/273/06 - 2006.04.19

Załączniki
Uchwała Nr XXX/288/06   285.297 KB

XXX/287/06 - w sprawie rozptrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2005 rok i udzelenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów - 2006.04.19

XXIX/286/06 - w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/286/06   315.350 KB

XXIX/285/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/285/06   278.919 KB

XXIX/284/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/284/06   242.426 KB

XXIX/283/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/283/06   272.700 KB

XXIX/282/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/282/06   277.691 KB

XXIX/281/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/281/06   269.469 KB

XXIX/280/06 - w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/280/06   275.376 KB

XXIX/279/06 - w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Klimontowie - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/279/06   238.672 KB

XXIX/278/06 - w sprawie nabycia ruchomości - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/278/06   194.272 KB

XXIX/277/06 - w sprawie wyrażenie zgody na zbycie lokalu w drodze przetargu - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/277/06   292.818 KB

XXIX/276/06 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/267/06 - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/276/06   194.769 KB

XXIX/275/06 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/263/05 - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/275/06   212.008 KB

XXIX/274/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/274/06   200.177 KB
Załącznik do uchwały Nr XXIX/274/06   129.914 KB

XXIX/273/06 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/273/06   250.702 KB
Załącznik do uchwały XXIX/273/06   636.641 KB

XXIX/272/06 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klimontów - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/272/06   3.211 MB

XXIX/271/06 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania: odbudowa dróg oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej - 2006.02.22

XXIX/270/06 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2006 r. - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/270/06   233.876 KB
Załącznik do uchwały Nr XXIX/270/06   2.252 MB

XXIX/269/06 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2006 r. - 2006.02.22

XXIX/268/06 - w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji za 2005 r. - 2006.02.22

Załączniki
Uchwała Nr XXIX/268/06   231.581 KB

XXVIII/267/06 - w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok - 2006.01.17