Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 2008.12.30

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/172/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Klimontów na lata 2007-2013   64.358 KB
Uchwała Nr XXIV/172/08 - Załącznik   423.746 KB
Uchwała Nr XXIV/173/08 w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Turystyki Gminy Klimontów na lata 2008-2015   63.656 KB
Uchwała Nr XXIV/173/08 - Załącznik   745.443 KB
Uchwała Nr XXIV/174/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Klimontów na lata 2008-2015   63.010 KB
Uchwała Nr XXIV/174/08 - Załącznik   887.399 KB
Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   362.501 KB
Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008   130.670 KB
Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok   1.397 MB
Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/162/08   143.505 KB
Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy   82.297 KB
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji za 2008 rok   68.203 KB
Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok   258.469 KB
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie przystąpienia Gminy Klimontów do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w charakterze członka zwyczajnego oraz upoważnienia Wójta do pełnego reprezentowania Gminy w Lokalnej Grupie Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego   88.252 KB

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.11.26

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.11.20

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 2008.10.30

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 2008.10.15

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 2008.09.03

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.07.30

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 2008.06.12

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 2008.04.28

Uchwała XVI/115/08 - stwierdzenie częściowej nieważności uchwały (§1 ust. 1 pkt 2) przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.I-0911/77/08)

Uchwała XVI/116/08 - stwierdzenie częściowej nieważności uchwały (ostatni § uchwały) przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.I-0911/76/08)

Uchwała XVI/129/08 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.I-0911/91/08)

Załączniki
Uchwała XVI/114/08 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów   1.355 MB
Uchwała XVI/115/08 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Klimontów   134.008 KB
Uchwała XVI/116/08 - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z WC   49.630 KB
Uchwała XVI/117/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Goźlice"   34.034 KB
Uchwała XVI/118/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Pęchowiec"   48.409 KB
Uchwała XVI/119/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Pokrzywianka"   44.117 KB
Uchwała XVI/120/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Górki"   40.263 KB
Uchwała XVI/121/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Nawodzice"   43.825 KB
Uchwała XVI/122/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Byszów"   45.595 KB
Uchwała XVI/123/08 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy sołectwa Nowa Wieś"   36.519 KB
Uchwała XVI/124/08 - w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Klimontów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego   525.842 KB
Uchwała XVI/125/08 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   829.518 KB
Uchwała XVI/126/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok   224.555 KB
Uchwała XVI/127/08 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/104/08 Rady Gminy w Klimontowie   90.817 KB
Uchwała XVI/128/08 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/103/08 Rady Gminy w Klimontowie   260.997 KB
Uchwała XVI/129/08 - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy   58.879 KB

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy w dniu 2008.03.19

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 2008.02.07