Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 2009.12.30

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.11.19

Uchwała XXXIII/248/09 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały (uchwała 65/2009 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 2009.12.30)

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/236/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 r.   45.761 KB
Uchwała Nr XXXIII/237/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.   109.654 KB
Uchwała Nr XXXIII/238/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.   136.062 KB
Uchwała Nr XXXIII/239/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.   74.525 KB
Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   47.961 KB
Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   47.415 KB
Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   44.446 KB
Uchwała Nr XXXIII/243/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.   180.586 KB
Uchwała Nr XXXIII/244/09 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego   55.356 KB
Uchwała Nr XXXIII/245/09 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego   61.541 KB
Uchwała Nr XXXIII/246/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   52.294 KB
Uchwała Nr XXXIII/247/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie na 2010 rok   129.999 KB
Uchwała Nr XXXIII/248/09 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów   43.946 KB
Uchwała Nr XXXIII/249/09 w sprawie udzielenia informacji publicznej   65.503 KB
Uchwała Nr XXXIII/250/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Olbierzowice"   1.453 MB
Uchwała Nr XXXIII/251/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Węgrce Szlacheckie"   2.965 MB
Uchwała Nr XXXIII/252/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Adamczowice"   240.010 KB

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.09.29

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 2009.09.18

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 2009.08.26

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 2009.06.29

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.05.15

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.04.28

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 2009.03.12

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 2009.01.30

Załączniki
Uchwała Nr XXV/183/09 w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki   1.126 MB
Uchwała Nr XXV/184/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminą Klimontów   1.529 MB
Uchwała Nr XXV/185/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę   104.560 KB
Uchwała Nr XXV/186/09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży   120.548 KB
Uchwała Nr XXV/187/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej   105.972 KB
Uchwała Nr XXV/188/09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klimontów na lata 2009-2015   71.280 KB
Załącznik do uchwały XXV/188/09   433.264 KB
Załącznik Nr 1 do załącznika do uchwały XXV/188/09   458.178 KB
Załącznik Nr 2 do załącznika do uchwały XXV/188/09   635.152 KB
Załącznik Nr 3 do załącznika do uchwały XXV/188/09   312.159 KB
Załącznik Nr 4 do załącznika do uchwały XXV/188/09   125.546 KB
Załącznik Nr 5 do załącznika do uchwały XXV/188/09   96.573 KB
Załącznik Nr 6 do załącznika do uchwały XXV/188/09   127.481 KB
Załączniki Nr 7-9 do załącznika do uchwały XXV/188/09   661.487 KB
Załącznik Nr 10 do załącznika do uchwały XXV/188/09   60.102 KB
Uchwała Nr XXV/189/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009   1.911 MB
Uchwała Nr XXV/190/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok   623.302 KB
Uchwała Nr XXV/191/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu   128.610 KB