Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy (2016.12.29)

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy (2016.11.29)

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/210/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.   193.911 KB
Uchwała Nr XXXII/211/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.   113.269 KB
Uchwała Nr XXXII/212/16 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.   378.441 KB
Uchwała Nr XXXII/213/16 w sprawie opłaty targowej   200.823 KB
Uchwała Nr XXXII/214/16 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   111.381 KB
Uchwała Nr XXXII/215/16 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   108.369 KB
Uchwała Nr XXXII/216/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   895.622 KB
Uchwała Nr XXXII/217/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030   548.471 KB
Uchwała Nr XXXII/218/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok   348.396 KB
Uchwała Nr XXXII/219/16 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Konary-Kolonia   189.901 KB
Uchwała Nr XXXII/220/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok   318.479 KB
Uchwała Nr XXXII/221/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego   106.273 KB
Uchwała Nr XXXII/222/16 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administarcyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie   191.773 KB

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy (2016.11.14)

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy (2016.10.06)

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy (2016.09.30)

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy (2016.09.08)

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy (2016.08.31)

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy (2016.08.01)

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy (2016.07.15)

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy (2016.06.29)

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/159/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie za 2015 rok   100.605 KB
Uchwała Nr XXIV/160/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie za 2015 rok   98.900 KB
Uchwała Nr XXIV/161/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2015 rok   98.130 KB
Uchwała Nr XXIV/162/16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klimontów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok   100.150 KB
Uchwała Nr XXIV/163/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   717.597 KB
Uchwała Nr XXIV/164/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016 - 2030   371.575 KB
Uchwała Nr XXIV/165/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   105.011 KB
Uchwała Nr XXIV/166/16 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Dziewkowie   185.861 KB
Uchwała Nr XXIV/167/16 w sprawie zmian w uchwale Nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym   359.304 KB
Uchwała Nr XXIV/168/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy   188.274 KB
Uchwała Nr XXIV/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości   187.100 KB
Uchwała Nr XXIV/170/16 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego   178.854 KB

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy (2016.06.02)

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy (2016.04.29)

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy (2016.03.31)

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy (2016.02.24)

Załączniki
Uchwała Nr XX/124/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   626.559 KB
Uchwała Nr XX/125/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030   508.220 KB
Uchwała Nr XX/126/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 r.   538.119 KB
Uchwała Nr XX/127/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok   467.369 KB
Uchwała Nr XX/128/16 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym   340.324 KB
Uchwała Nr XX/129/16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia   173.774 KB
Uchwała Nr XX/130/16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   176.788 KB
Uchwała Nr XX/131/16 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   179.285 KB
Uchwała Nr XX/132/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego   177.042 KB
Uchwała Nr XX/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego   183.483 KB
Uchwała Nr XX/134/16 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego   175.244 KB
Uchwała Nr XX/135/16 w sprawie zmian w uchwale Nr XV/93/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów"   184.484 KB

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy (2016.01.14)