Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Gminy (28.12.2017)

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Gminy (20.12.2017)

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy (29.11.2017)

Załączniki
Uchwała XLVI/320/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.   189.610 KB
Uchwała XLVI/321/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.   110.119 KB
Uchwała XLVI/322/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.   373.320 KB
Uchwała XLVI/323/17 w sprawie opłaty targowej   197.374 KB
Uchwała XLVI/324/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   108.380 KB
Uchwała XLVI/325/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   105.605 KB
Uchwała XLVI/326/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.   312.906 KB
Uchwała XLVI/327/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031   390.549 KB
Uchwała XLVI/328/17 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok   350.977 KB
Uchwała XLVI/329/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok   318.841 KB
Uchwała XLVI/330/17 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie   195.408 KB
Uchwała XLVI/331/17 w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej   188.910 KB

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy (21.11.2017)

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy (14.11.2017)

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy (10.10.2017)

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy (2017.09.29)

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy (2017.08.30)

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy (2017.08.04)

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Gminy (2017.07.28)

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy (2017.06.28)

Załączniki
Uchwała XXXVIII/267/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie za 2016 rok   100.536 KB
Uchwała XXXVIII/268/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie za 2016 rok   99.289 KB
Uchwała XXXVIII/269/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2016 rok   97.766 KB
Uchwała XXXVIII/270/17 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klimontów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok   99.230 KB
Uchwała XXXVIII/271/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.   1.064 MB
Uchwała XXXVIII/272/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031   569.830 KB
Uchwała XXXVIII/273/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/221/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Świętokrzyskiego   191.919 KB
Uchwała XXXVIII/274/17 w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie   300.475 KB
Uchwała XXXVIII/275/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego   187.480 KB
Uchwała XXXVIII/276/17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   183.385 KB
Uchwała XXXVIII/277/17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   185.173 KB
Uchwała XXXVIII/278/17 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej   183.532 KB
Uchwała XXXVIII/279/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/257/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu   189.973 KB
Uchwała XXXVIII/280/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   192.382 KB

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Gminy (2017.05.11)

Załączniki
Uchwała XXXVII/258/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.   887.649 KB
Uchwała XXXVII/259/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031   551.734 KB
Uchwała XXXVII/260/17 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso   199.229 KB
Uchwała XXXVII/261/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Klimontów   108.407 KB
Uchwała XXXVII/262/17 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/123/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   195.681 KB
Uchwała XXXVII/263/17 w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie   281.406 KB
Uchwała XXXVII/264/17 w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Klimontów"   846.444 KB
Uchwała XXXVII/265/17 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym   194.207 KB
Uchwała XXXVII/266/17 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów   193.350 KB

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy (2017.04.06)

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy (2017.03.16)

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/240/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r.   561.354 KB
Uchwała Nr XXXV/241/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok   500.671 KB
Uchwała Nr XXXV/242/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   485.979 KB
Uchwała Nr XXXV/243/17 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   292.295 KB
Uchwała Nr XXXV/244/17 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów   245.375 KB
Uchwała Nr XXXV/245/17 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"   196.719 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XXXV/245/17   3.285 MB
Załącznik Nr 2 do uchwały XXXV/245/17   1.188 MB
Uchwała Nr XXXV/246/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.   1.155 MB
Uchwała Nr XXXV/247/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031   551.168 KB
Uchwała Nr XXXV/248/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   189.376 KB
Uchwała Nr XXXV/249/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   195.300 KB
Uchwała Nr XXXV/250/17 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Sandomierskiego   192.886 KB
Uchwała Nr XXXV/251/17 w sprawie przekazania w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego   184.290 KB
Uchwała Nr XXXV/252/17 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Klimontów   186.160 KB

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy (2017.02.16)