główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy (2019.08.02)

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy (2019.06.26)

Załączniki:
Uchwała X/77/19 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 196 KB
Uchwała X/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 430 KB
Uchwała X/75/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego 195 KB
Uchwała X/74/19 w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 198 KB
Uchwała X/73/19 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów 193 KB
Uchwała X/72/19 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 186 KB
Uchwała X/71/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019-2033 561 KB
Uchwała X/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 794 KB
Uchwała X/69/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klimontów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok 100 KB
Uchwała X/68/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2018 rok 99 KB
Uchwała X/67/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie za 2018 rok 102 KB
Uchwała X/66/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klimontów wotum zaufania 184 KB
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy (2019.05.10)

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy (2019.03.27)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy (2019.02.15)