główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej...

Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej (2020.06.25)

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej...

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Miejskiej (2020.05.08)

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej (2020.02.27)

Załączniki:
Uchwała XX/144/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów na lata 2015-2020" MB
Uchwała XX/143/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 508 KB
Uchwała XX/142/2020 w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowej 196 KB
Uchwała XX/141/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów 186 KB
Uchwała XX/140/2020 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 192 KB
Uchwała XX/139/2020 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie 290 KB
Uchwała XX/138/2020 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie 301 KB
Uchwała XX/137/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/73/07 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury 302 KB
Uchwała XX/136/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Klimontów" 928 KB
Uchwała XX/135/2020 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r." 289 KB
Uchwała XX/134/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego 196 KB
Uchwała XX/133/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 r. 649 KB
Uchwała XX/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 204 KB
Uchwała XX/131/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego 195 KB
Uchwała XX/130/2020 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Klimontów 189 KB
Uchwała XX/129/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034 MB
Uchwała XX/128/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 1,006 KB
artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej (2020.01.24)