Instalacja wodna i kanalizacyjna budynku remizy OSP w Pokrzywiance

Klimontów 19-10-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów -
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

I. Instalacji wodnej i kanalizacyjnej budynku remizy OSP w Pokrzywiance

Termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów /sekretariat/ do dnia 08 listopada 2004 roku, do godz. 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08. listopada 2004 roku o godz. 11,15 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 5

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego .
Cena 12,20 zł /brutto/.

Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Szkolna 1

Klimontów 16-09-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

"Remontu dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, ul. Szkolna 1"

Termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od daty podpisania umowy

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów /sekretariat/ do dnia 06 października 2004 roku, do godz. 11,00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2004 roku o godz. 11,30 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 5

Termin związania ofertą - 30 dni

Kryterium oceny ofert - cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień Publicznych.

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Cena 24,40 zł /brutto/

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 624000.00 zł na okres trzech lat na zadanie inwestycyjne

Klimontów 03-09-2004 rok


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

URZĄD Gminy w Klimontowie, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 -
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości minimalnej powyżej 60 000 EURO
na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 624 000,-zł na okres trzech lat na zadanie inwestycyjne.
Termin realizacji zamówienia - 01.10.2004 r.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 (sekretariat)
do dnia 22.09.2004 roku, do godz. 10,00
Otwarcie ofert w dniu 22.09.2004 roku, o godz. 10,30 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 5.
Termin zgłaszania ofert - 30 dni
Kryterium oceny ofert - cena 100%
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
Uprawniona do kontaktu - Pani Krystyna Cichoń, tel. (015) 866 11 00, w godzinach 8,00 - 14,00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
Cena 12,20 zł brutto

I. Projekt techniczno - budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, ul. Sandomierska w Klimontowie /KLIM-GAZ/ - (około 1 km sieci i 5 przyłączy). II. Projekt techniczno - budowlany sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice - (około 5 km sieci i 31 przyłączy).

Klimontów 08-06-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NI9EOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów - ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

I Projektu techniczno - budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, ul. Sandomierska w Klimontowie /KLIM-GAZ/ - (około 1 km sieci i 5 przyłączy).

II. Projektu techniczno - budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice - (około 5 km sieci i 31 przyłączy).

Termin wykonania zamówienia - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty można składać na obydwa zadania lub jedno z wybranych zadań.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów /sekretariat/ do dnia 30 czerwca 2004 roku, o godz. 11,00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 czerwca 2004 roku, o godz. 11,30 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, pok. nr 5.

Termin związania ofertą - 30 dni

Kryterium oceny ofert - cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego - cena 24,40 zł /brutto/.

Projekt techniczno - budowlany sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice /około 5 km sieci i 31 przyłączy/.

Klimontów 22-07-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów - ogłaswza przetarg nieograniczony na wykonanie :

I Projektu techniczno - budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice / około 5 km sieci i 31 przyłączy/.

Termin wykonania zamówi9enia - 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów /sekretariat/ do dnia 12 sierpnia 2004 roku, do godz. 11,00

Otwarcie ofert w dniu 12 sierpnia 2004 roku, o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, pok. nr 5.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Cena - 24,40 zł / brutto /.

Uzupełnienie zabudowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectw gminy Klimontów w ilości 20 szt. Nowych opraw sodowych 150 W.

Klimontów 28-07-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Gminy w Klimontowie, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 2 - ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

I "Uzupełnienie zabudowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectw gminy Klimontów w ilości 20 szt. Nowych opraw sodowych 150 W."

Termin wykonania zamówienia - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów /sekretariat/ do dnia 20 sierpnia 2004 roku, do godz. 11,00.

Otwarcie ofert w dniu 20 sierpnia 2004 roku, o godz. 11,30 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 2, pok. 5.

Termin związania ofertą - 30 dni

Kryterium oceny ofert - cena 100 %.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Cena 12,20 zł / brutto / .

Odbudowa drogi gminnej Nr 4221025 Konary Kolonia - Domoradzice

Klimontów 26-04-2004 rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROSTRZYGNIĘTY o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro
Wójt Gminy Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski,
tel. (015) 866 10 06, fax. (015) 866 18 47, www.klimontow.ugm.pl , e-mail : klimontow@klimontow.ugm.pl , ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej
Nr 4221025 Konary Kolonia - Domoradzice
Wielkość zamówienia 505 588,14 PLN
Miejsce realizacji: Konary Kolonia
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej
Termin realizacji (wymagany) - dwa miesiące od daty podpisania umowy
Wadium - 5 000,00 zł
Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej o długości 1 811 m, szerokości 4,5 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym i ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
Kryteria oceny ofert :
najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30,50 PLN) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe wyjaśnienia dostępne są do dnia 01.06.2004 roku,
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Tadeusz Słoma, e-mail klimontow@klimontow.ugm.pl , tel. (015) 866 10 06, lok.5. w godz. 8,00 - 14,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok.3
Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2004 r. o godz. 10,00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2004 r. o godz. 10,00 w siedzibie zamawiającego, lok.5
Termin związania ofertą : 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze srodków UE

Transport materiałów drogowych na drogi gminy Klimontów z kamieniołomu Jurkowice-Budy

Klimontów 25-03-2004 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZSTRZYGNIĘTY
na transport materiałów drogowych na drogi gminy Klimontów z kamieniołomu Jurkowice-Budy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1/sekretariat/ w terminie do dnia 14 kwietnia 2004 roku, do godz. 10,00

Oferta powinna zawierać cenę za 1 tonokilometr brutto

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2004 roku, o godz. 10,30 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100%


Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

- aktualne zaświadczenie z ZUS,

- wykaz posiadanego sprzętu do transportu.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r./.

Uprawniony do kontaktu z oferentami - Pan Tadeusz Słoma w godz. 8,00 - 14,00,
tel. (015) 866 10 06
fax. (015) 866 18 47
e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl