główna zawartość
artykuł nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej tranzytowej Wiązownica-Klimontów

Klimontów, 2005.12.05
PG.3400/4/05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów ogłasza przetarg nieogranicony na:
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej tranzytowej Wiązownica-Klimontów"
 1. Na zakres zamówienia składa się:
  • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i opracowaniami niezbędnymi do uzyskania pozowlenia na budowę
  • aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
  • sporządzenie wykazu właścicieli działek i uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren.
 2. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od daty uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w cenie 24.40 zł do uzyskania w siedzibie zamawiającego.
 6. Termin składania ofert: 28 grudnia 2005 roku do godz. 900 w siedzibie zamawiającego (sekretariat).
 7. Otwarcie ofert w dniu 28 grudnia 2005 roku o godz. 915 w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna).
 8. Termin związania ofertą: 30 dni

Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 4 oferty
Oferta z najniższą ceną - 1 825.00 zł netto za 1 km sieci
Oferta z najwyższą ceną - 4 499.00 zł netto za 1 km sieci
Wybrano:
"ROLWOD" s.c. Biuro Obsługi Inwestycji
Ewa Smul i Ryszard Smul
ul. Urodzajna 4c/3
26-600 Radom
Umowa podpisana w dniu: 17.01.2006

artykuł nr 2

Wykonanie remontu i przebudowy sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie

Klimontów, 2005.12.05
PG.3400/6/05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej do 60000 EURO na
wykonanie remontu i przebudowy sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie.

Gmina Klimontów w Kklimontowie ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów ogłasza prztearg nieograniczony na:
"Wykonanie remontu i przebudowy sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie"
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Na zakres zamówienia składa się:
  wykonanie robót budowlanych/wyburzenie niektórych istniejących ścianek działowych i wykonania nowych, wykucie i wstawienie nowych ościeżnic, ułożenie glazury na ścianach i podłogach, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji wod.-kan.
 3. Temin wykonania zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy
 4. Kryterium oceny ofert - cena 100%
 5. Specyfikacja w cenie 24.40 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
 6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 2, 27-640 Klimontów (sekretariat) do dnia 28 grudnia 2005 roku do godz. 1100.
 7. Otwarcie ofert w dniu 28 grudnia 2005 roku o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie.
 8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  P. Kwiecień Wiesław tel. 0607-53-09-13
  inż. Dorota Szemraj tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847
 9. Termin związania ofertą- 30 dni.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 - Prawo zamówień publicznych.
Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 6 ofert
Oferta z najniższą ceną - 11 844.55 zł netto
Oferta z najwyższą ceną - 23 904.34 zł netto
Wybrano:
Przedsiębiorstwo Budowlane "IREX"
Ireneusz Zieja
ul. Zagnańska 46
25-528 Kielce
Umowa podpisana w dniu: 23.01.2006
artykuł nr 3

Wykonanie robór remontowo-budowlano-montażowych sanitariatów

Klimontów 2005.11.15
PG.3400/5/05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej do 60000 EURO
na wykonanie robór remontowo-budowlano-montażowych sanitariatów


Gmina Klimontów w Klimntowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie robót remontowo-budowlano-montażowych sanitariatów w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie"
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Na zakres zamówienia składa się wykonanie prac remontowych w istniejących sanitariatach.
 3. Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od daty podpisania umowy
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 5. Specyfikacja w cenie 24.40 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
 6. Oferty nalezy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (sekretariat) do dnia 5 grudnia 2005 roku do godz. 1000
 7. Otwarcie ofert w dniu 5 grudnia 2005 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie.
 8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Pan Tomasz Ferenc tel. 0158661750 i inż. Dorota Szemraj tel. 0158661006, fax. 0158661847
 9. Termin związania ofertą: 30 dni
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 - Prawo zamówień publicznych
Przetarg rozstrzygnięty w dniu: 2005.12.12
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"WAMIX" Mieczysław Czekaj
ul. Sienkiewicza 145M
39-400 Tarnobrzeg
Cena: 19 477.73 PLN
artykuł nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Klimontów 2005.11.03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 2, 27640 Klimontów ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej tranzytowej Wiązownica-Klimontów"
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Na zakres zamówienia składa się:
  • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i opracowaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę
  • aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
  • sporządzenie wykazu właścicieli działek i uzyskanie zgód właścicieli na wejście na teren
 3. Termin wykonania zamówienia - 15 luty 2006 roku
 4. Kryterium oceny ofert - cena 100%
 5. Sprecyfikacja w cenie 24.40 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiąjącego
 6. Oferty nalezy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 2, 27640 Klimontów (sekretariat) do dnia 21 listopada 2005 roku do godz. 1000
 7. Otwarcie ofert w dniu 21 listopada 2005 roku o godz. 1030 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: inż. Szemraj Dorota tel. (015)8661006, fax. (015)8661847
 9. Termin związania ofertą: 30 dni
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 - Prawo Zamówień Publicznych
Przetarg nierostrzygnięty - 2005.11.28
Unieważniono postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych
artykuł nr 5

Sprzedaż samochodu pożarniczego ZUK A15M

Klimontów, 2005.10.07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na sprzedaż samochodu pożarniczego ZUK A15M


Gmina Klimontów w Klimontowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego ŻUK A15M nr rej. TSA G727, nr podw. 167280, nr silnika 252346, rok prod. 1974.
 1. Cena wywoławcza: 1 220.00 złotych brutto
 2. Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (sekretariat) do dnia 24 października 2005 roku do godz. 1200
 3. Oferty złożone po terminie będa zwrócone oferentowi bez otwierania.
 4. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i starannie zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 oraz oznakowana "Oferta przetargowa na sprzedaż samochodu pożarniczego ŻUK A15M".
 5. Cena ofertowa winna być podana liczbowo i słownie.
 6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 24.10.2005 o godz. 1230 w obecności oferentów.
 7. Sporządzenie umowy oraz wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy z najkorzystniejszą ceną nastapi niezwocznie po zapaceniu ceny nabycia.
 8. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: Wiesława Nowakowska - tel. (015)8661006 wew. 14, fax. (015)8661847

  Samochód pożarniczy ŻUK można oglądać w remizie OSP w Krobielicach w dniach od 10.10.2005 do 23.10.2005 w godz. od 800 do 1000, natomiast w dniu przetargu można oglądać na placu przy Urzędzie Gminy w godz. od 800 do 1200 oraz zapoznać się z oceną rzeczoznawcy dotyczącą stanu technicznego samochodu i końcową umową z uczestnikiem, który wygra przetarg.
  "Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysuguje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert".
Przetarg rozstrzygnięty w dniu: 2005.10.25
Urząd Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce
Cena: 1 400.00 PLN