Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

I. Tryb i przedmiot zamówienia

1. Wartość zamówienia: 15 865.69 EURO

2. Rodzaj zamówienia: Usługi

3. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę

4. Nazwa zamówienia:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000 zł na okrestrzech lat na zadania inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wmiejscowości Goźlice-Zakrzów i Krobielice.

 5. Opis:
Kredyt długoterminowy w wysokości 650 000 zł na okrestrzech lat na zadania inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wmiejscowości Goźlice-Zakrzów i Krobielice - termin realizacjizamówienia 20.12.2006 roku.

II. Udzielenie zamówienia 

 1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6
28-131 Solec Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. 0413776016, fax. 0413776031
e-mail: nbs@go2.pl

2. Informacja o cenie wybranej ofery oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)
Cena:
oprocentowanie kredytu: 4.64%
opłata przygotowawcza: 650.00 zł

Oferta z najniższą ceną: 4.64%, opłata przygotowawcza: 650.00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 5.04%, prowizja od przyznanego kredytu 3 250.00 zł

Odbudowa drogi gminnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DO 60 000 EURO

Klimontów, 2006.10.05

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661006, fax. 015-8661847, email: klimontow@klimontow.ugm.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę drogi gminnej Goźlice przez wieś.

Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Goźlice przez wieś polegająca na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji, wykonanie warstwy ścieralnej, utwardzenie poboczy
- powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej - ok 1450 m2
- powierzchnia parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1400 m2
- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej - ok. 200 m2

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego: 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pok. 5 w godz. od 800 do 1400 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 36.60 zł brutto

Termin wykonania robót:
Realizacja zamówienia w trzech etapach w latach 2006-2008
Etap do realizacji w roku 2006 - miesiąc od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wiesława Nowakowska, tel. 015-8661006 w godz. 730 - 1500

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą wziąc udział oferenci, którzy spełnili warunki art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 2006.10.13 do godz. 1100

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.10.13 o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

Postępowanie unieważniono:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odbudowa drogi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DO 60 000 EURO

Klimontów, 2006.09.19

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel.015-8661006, fax. 015-8661847, email: klimontow@klimontow.ugm.plogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę drogi gminnej Goźlice przez wieś.

Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Goźlice przez wieś polegająca na wzmocnieniuistniejącej konstrukcji, wykonanie warstwy ścieralnej, utwardzeniepoboczy
- powierzchnia jedni o nawierzchni bitumicznej - ok 1450 m2
- powierzchnia parkingów o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1400 m2
- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej - ok. 200 m2

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego: 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pok. 5 w godz. od 800 do 1400 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 36.60 zł brutto

Termin wykonania robót:
Realizacja zamówienia w trzech etapach w latach 2006-2008
Etap do realizacji w roku 2006 - miesiąc od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Wiesława Nowakowska, tel. 015-8661006 w godz. 730 - 1500

Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą wziąc udział oferenci, którzy spełnili warunki art. 22ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 2006.10.03 do godz. 1230

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006.10.03 o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

Postępowanie unieważniono:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odbudowa mostu

Klimontów 2006.05.08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę mostu przez rzekę Koprzywiankę w miejscowości Nawodzice w ciągu drogii gminnej Nr 4221018 Nawodzice - Wólka Gieraszowska
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Naprawa umocnień skarp i stożków na moście w Nawodzicach
  Realizacja w 2006 roku.
 2. Miejce wykonania robót: Nawodzice
 3. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
 4. Kryteria wyboru: cena - 100%
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł brutto do dnia 2006.04.20.
 6. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Wiesława Nowakowska, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.25 do godz. 1100
 8. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.25 o godz. 1130
 9. Termin związania ofertą - 30 dni.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Klimontów 2006.04.28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klimontów przy ul. Sandomierskiej
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej Φ 200 PCV o długości L=435mb i 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225 mb przy ulicy Sandomierskiej w Klimontowie.
 2. Miejce wykonania robót: Klimontów, ul. Sandomierska
 3. Wspólny słownik zamówień CPV - 45.23.32.20, 45.23.32.53, 45.11.12.00, 45.11.20.00, 45.11.12.40
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej
 5. Zakres zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami przy ulicy Sandomierskiej w miejscowości Klimontów w następującym zakresie:
  • kanał grawitacyjny Φ 200 PCV o długości L=453 mb
  • 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225mb
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące
 7. Kryteria wyboru: cena - 100%
 8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł brutto do dnia 2006.04.20.
 9. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: inż. Dorota Szemraj, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 10. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.25 do godz. 1000
 11. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.25 o godz. 1030
 12. Termin związania ofertą - 30 dni.
Przetarg unieważniono: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą przeznaczyć możemy na sfinansowanie zamówienia.

Sprzedaż lokalu użytkowego

Klimontów 2006.04.20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Klimontowie przy ulicy Sandomierskiej nr 63 (Poradnia K).
 1. Lokal użytkowy o powierzchni 70.87 m2 usytuowany na działkach nr 615/4, 616/2, 617/2 o ogólnej powierzchni 0.1958 ha. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 45.47 m2 oraz pomieszczenia przynalezne o powierzchni 25.40 m2.
 2. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW 10528 i 14905.
 3. Lokal obciążony jest prawem przechodu ustawowym dla każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8081/2004 sporządzony w Kancelarii Notarialnej mgr Ewy Sochackiej w Sandomierzu.
 4. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 64 337.00 zł.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wspłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Klimontowie, najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetaru w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6 433.70 zł.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2006 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15 /I Piętro/.
 7. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pok. nr 6 w godzinach 800 - 1500 lub telefonicznie 015-8661-006 wew. 11 p. Ewa Choina

Przetarg unieważniono - brak oferentów

Sprządzenie analizy

Klimontów 2006.04.14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel.015-8661006, 015-8661100, fax. 015-8661847, e-mail:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg na:
Sporządzenie analizy dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę stadionu sportowego w Klimontowie - tereny rekreacyjno-sportowe wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz oceną aktualności "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klimontów" uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 października 2002 roku Nr XXVIII/197/2002.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 30 dnia od daty podpisania umowy.
 2. Warunki wymgane od wykonawców, któzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godz. 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaków z oferentami jest Alicja Krycia, pok. nr 7 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 5 maja 2006 roku do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 maja 2006 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Przetarg unieważniono - brak oferentów

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Klimontów 2006.03.30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klimontów przy ul. Sandomierskiej
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej Φ 200 PCV o długości L=435mb i 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225 mb przy ulicy Sandomierskiej w Klimontowie.
 2. Miejce wykonania robót: Klimontów, ul. Sandomierska
 3. Wspólny słownik zamówień CPV - 45.23.32.20, 45.23.32.53, 45.11.12.00, 45.11.20.00, 45.11.12.40
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej
 5. Zakres zamówienia:
  Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami przy ulicy Sandomierskiej w miejscowości Klimontów w następującym zakresie:
  • kanał grawitacyjny Φ 200 PCV o długości L=453 mb
  • 8 szt. przyłączy Φ 160 PCV o długości L=225mb
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące
 7. Kryteria wyboru: cena - 100%
 8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł brutto do dnia 2006.04.20.
 9. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: inż. Dorota Szemraj, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 10. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.04.25 do godz. 1000
 11. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.04.25 o godz. 1030
 12. Termin związania ofertą - 30 dni.

Przetarg unieważniono - brak ofert

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice

Klimontów 2006.03.17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krobielice.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej w dwóch etapach o łącznej długości 4 109 mb i 41 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1 123 mb.
 2. Miejce wykonania robót: miejscowość Korbielice i Nasławice
 3. Wspólny słownik zamówień CPV - 45.23.13.00-8
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej
 5. Zakres zamówienia:
   Wykonanie budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 4 109 mb w tym:
  • rury PVC D-160 - 2 122 mb,
  • rury PVC D-100 - 1 318 mb,
  • rury PVC D-80 - 355 mb,
  • rury PVC D-63 - 314 mb,
  • 41 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1 123 mb
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2007.09.30
 7. Wymagane wadium: 3 000.00 PLN
 8. Kryteria wyboru: cena - 100%
 9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 48.80 zł brutto do dnia 2006.05.11.
 10. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: inż. Dorota Szemraj, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 11. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.18 do godz. 1000
 12. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.18 o godz. 1030
 13. Termin związania ofertą - 60 dni.
Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 4 oferty
Oferta z najniższą ceną - 242 355.46 zł netto
Oferta z najwyższą ceną - 446 209.17 zł netto
Wybrano:
Konsorcjum
 1. Przesiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Usług EKO-SYSTEM Edward Soboń
  Podleszany 140
  39-300 Mielec
 2. TelKab s.a.
  ul. Wojska Polskiego 3
  39-300 Mielec
Cena wybranej oferty: 242 355.46 zł netto
Umowa podpisana w dniu: 2006.06.19

Odbudowa dróg gminnych

Klimontów 2006.03.14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 60 000 EURO

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
odbudowę dróg gminnych o łącznej długości 5175 mb.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym
  • ułożenie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej
  • wykonanie zjazdów, przepustów i poboczy
 2. Miejsce wykonywania robót:
  • Pęchowiec przez wieś
  • Borek Klimontowski przez wieś
  • Nawodzice przez wieś
  • Rogacz - Byszówka
  • Ułanowice - Olbierzowice
  • Nawodzice - Wólka Gieraszowska
  • Wola Konarska - Płaczkowice
  • Płaczkowice przez wieś
  • Goźlice - Kozia Górka
  • Borek - Kępie - Byszów
  • Szymanowice Dolne - wysypisko
  • Pęchów przez wieś
  • Wilkowice przez wieś
  • Olbierzowice przez wieś
  • Szymanowice Dolne przez wieś
  • Ułanowice przez wieś
  • Pełczyce przez wieś
  • Zakrzów - Kolonia Pęchów
  • Konary - Konary-Kolonia
 3. Wspólny słownik zamówień CPV - 45.23.31.40-2
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej lub wariantowej
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty udzielenia zamówienia
 6. Wymagane wadium: 10 000.00 PLN
 7. Kryteria wyboru: cena - 100%
 8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 61.00 zł brutto do dnia 2006.04.30.
 9. Uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Wiesława Nowakowska, pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 015-8661100 w godz. 730 - 1530
 10. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2006.05.08 do godz. 1000
 11. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 2006.05.08 o godz. 1030
 12. Termin związania ofertą - 60 dni.

Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 6 ofert
Oferta z najniższą ceną - 776 888.50 zł netto
Oferta z najwyższą ceną - 903 669.37 zł netto
Wybrano:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Staszów Sp. z o.o.
ul. Drogowców 2
28-200 Staszów
Cena wybranej oferty: 776 888.50 zł netto
Umowa podpisana w dniu: 2006.05.29

Obsługa bankowa budżetu

Klimontów 2006.03.06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
obsługę bankową budżetu Gminy Klimontów i jednostek organizacyjnych..
 1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą brać udział Banki, które posiadają oddział lub filię w miejscowości Klimontów.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wypłat oraz wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy z tytułu opłat i innych należności budżetowych.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 12.20 zł brutto.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.
 5. Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Skarbnik Gminy - Elżbieta Słowińska, tel. 015-8661-006 wew. 15 w godz. 730 - 1530 (poniedziałek - piątek).
 6. Termin wykonania zamówienia - na okres 5 lat
 7. Zamawiający nie przewiduje wadium.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
 9. Termin składania ofert upływa dn. 2006.03.22 - o godz. 1000
 10. Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 2006.04.20
 11. Otwarcie ofert nastąpiw dniu 2006.03.22 - o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 12. W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniające warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 2006.04.05
Wpłynęło ofert: 2
Wybrano:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
ul. 1 Maja 6
28-131 Solec Zdrój
tel. 041-377-60-16, fax. 041-377-60-32
Najkorzystniejsza oferta:

 • wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym budżetu: 4.00%
 • opłata za otwarcie rachunku bieżącego: 0.00 zł
 • opłata za otwarcie rachunku pomocniczego: 0.00 zł
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego: 2 000.00 zł
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego: 0.00 zł
 • opłata za wykonanie przelewu wewnątrz bankowego: 0.00 zł
 • opłata za realizację przelewów do innych banków: 0.00 zł
 • możliwość wykonania polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej: TAK
 • koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej: 0.00 zł
 • koszt miesięczny korzystania z systemu bankowości elektronicznej: 0.00 zł
 • wysokość oprocentowania środków na lokatach terminowych:
  • 3 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 4.10%
  • 14 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 4.30%
  • 30 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 4.35%
Mniej korzystna oferta:
 • wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym budżetu: 1.50%
 • opłata za otwarcie rachunku bieżącego: 0.00 zł
 • opłata za otwarcie rachunku pomocniczego: 0.00 zł
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego: 120.00 zł
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego: 0.00 zł
 • opłata za wykonanie przelewu wewnątrz bankowego: 0.00 zł
 • opłata za realizację przelewów do innych banków: 3.00 zł
 • możliwość wykonania polecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej: TAK
 • koszt instalacji systemu bankowości elektronicznej: 0.00 zł
 • koszt miesięczny korzystania z systemu bankowości elektronicznej: 0.00 zł
 • wysokość oprocentowania środków na lokatach terminowych:
  • 3 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 2.50% (zmienne)
  • 14 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 2.80% (zmienne)
  • 30 dni przy kwocie powyżej 50 000 zł: 3.00% (zmienne)

Sprzedaż lokalu użytkowego

Klimontów 2006.02.27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Klimontowie przy ulicy Sandomierskiej nr 63 (Poradnia K).
 1. Lokal użytkowy o powierzchni 70.87 m2 usytuowany na działkach nr 615/4, 616/2, 617/2 o ogólnej powierzchni 0.1958 ha. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 45.47 m2 oraz pomieszczenia przynalezne o powierzchni 25.40 m2.
 2. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW 10528 i 14905.
 3. Lokal obciążony jest prawem przechodu ustawowym dla każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8081/2004 sporządzony w Kancelarii Notarialnej mgr Ewy Sochackiej w Sandomierzu.
 4. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 80 000.00 zł.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wspłacenie wadium do kasy Urzędu Gminy w Klimontowie, najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetaru w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8 000.00 zł.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2006 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15 /I Piętro/.
 7. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pok. nr 6 w godzinach 800 - 1500 lub telefonicznie 015-8661-006 wew. 11 p. Ewa Choina

Przetarg unieważniono

Transport materiałów drogowych na drogi Gminy Klimontów z kamieniołomu Jurkowice-Budy

Klimontów 2006.02.16
PG 3410/1/2006
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847 ogłasza przetarg nieograniczony na:
transport materiałów drogowych na drogi Gminy Klimontów z kamieniołomu Jurkowice-Budy.
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (sekretariat) w terminie do dnia 7 marca 2006 roku do godz. 1300.
 2. Oferta powinna zawierać cenę za 1 tonokilometr brutto.
 3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 07.03.2006 roku o godz. 1330 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Specyfikacja w cenie 12.20 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
 5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
 6. Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  • aktualne zaświadczenie z ZUS
  • wykaz posiadanego sprzętu do transportu
 7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
 8. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Wiesława Nowakowska w godz. 800 - 1400
Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 3 oferty
Oferta z najniższą ceną - 0.25 netto
Oferta z najwyższą ceną - 0.33 netto
Wybrano:
Usługi Transportowe
Skrok Ryszard
Gnieszowice 78
27-660 Koprzywnica
Cena wybranej oferty: 0.25 zł netto
Umowa podpisana w dniu: 2006.03.28

Obsługa geodezyjna Gminy Klimontów w roku 2006

Klimontów, 2006.02.14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 015-8661-100, fax 015-8661-847 email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na:
Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2006.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 w/w Ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 015-8661-006, 015-8661-100 w godzinach 700 - 1500.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 6 marca 2006 roku do godz. 1100
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 marca 2006 roku do godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.
Przetarg rozstrzygnięty w dniu 2006.03.06
Wpłynęła 1 oferta
Wybrano: Usługi geodezyjno-kartograficzne
mgr inż, Aleksander Czachorowski
ul. Armii Krajowej 2/3
39-400 Tarnobrzeg
Oferowane ceny:
 1. Podział działki na dwie części: 800 zł + 22% VAT
  za każdą nastepną: 200 zł + 22% VAT
 2. Rozgraniczenie działek nowy pomiar i aktualizacja map: 2000 zł + 22% VAT
 3. Aktualizacja mapy za 1 ha: 350 zł + 22% VAT
 4. Nowa mapa do 1ha: 500 zł + 22% VAT

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Goźlice i Zakrzów

Klimontów, 2006.02.06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 60 000 EURO
na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 015-8661100, 158661006, fax. 0158661847, email: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 204 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza jako zamawiający przetarg nieograniczony na:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Goźlice i Zakrzów (Gmina Klimontów) w ramach Z.P.O.R.R.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  CPV: 452321508, CPV: 452321003
  1. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Goźlice.
   Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w skład której wchodzą rurociągi o średnicach:
   • D160 PCV - o łącznej długości l = 6 240 m
   • D110 PCV - o łącznej długości l = 762 m
   • D62 PE - o łącznej długości l = 45 m
   • D50 PE - o łącznej długości l = 316 m
    Łączna długość sieci - 7 363 m
   • 77 przyłączy wodociągowych D40 PE - o łącznej długości l = 2 459 m
   • 2 przyłącza wodociągowe D50 PE - o łącznej długości l = 126m
    Łączna długość przyłączy - 2 585 m
  2. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Zakrzów (projekt drugi)
   Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w skład której wchodzą rurociągi o średnicach:
   • D160 PCV - o łącznej długości l = 4 821 m
   • D110 PCV - o łącznej długości l = 854 m
    Łączna długość sieci - 5 675 m
   • 40 przyłączy wodociągowych o łącznej długości l = 1 529 m
    Łączna długość przyłączy - 1 529 m
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia do 21.08.2007 r.
 3. Wymagane wadium: 35 000.00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
 4. Warunki wymagane od Wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust.1 ww. ustawy,
  5. Warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszelkie dane konieczne do złożenia oferty można otrzymać w UG Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. 7 w godzinach pracy (730 - 1530)
  Koszt SIWZ 50 zł brutto płatne w Kasie Urzędu Gminy lub drogą pocztową po zamówieniu wysłanym na fax. 015-8661847
 6. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
 7. Kryteria wyboru: cena - 100%
 8. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni.
 9. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej ani wariantowej.
 10. Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  • Szemraj Dorota pok. nr 5 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 15-8661100 w godzinach 730 - 1530
  • Nowak Sylwia pok. nr 6 Urzędu Gminy tel. 015-8661006, 15-8661100 w godzinach 730 - 1530
 11. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Klimontów - Sekratariat pok. nr 3 do dnia 23.03.2006 r. do godz. 1000
 12. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2006 o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie.

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Klimontów, 2006.01.12
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 015-8661-100, fax 015-8661-847 email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:
 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzajace, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów - Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 015-8661-006, 015-8661-100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 27 stycznia 2006 roku do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 stycznia 2006 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy Klimontów.

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 2006.01.27
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4A
39-400 Tarnobrzeg
Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - cena 220.00 zł + 22% VAT za jedną decyzję

Obsługa geodezyjna Gminy Klimontów w roku 2006

Klimontów, 2006.01.10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 015-8661-100, fax 015-8661-847 email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na:
Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2006.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 w/w Ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 015-8661-006, 015-8661-100 w godzinach 700 - 1500.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 31 stycznia 2006 roku do godz. 1100
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 roku do godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY - brak oferentów

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2006 roku

Klimontów, 2006.01.10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 015-8661-100, fax 015-8661-847 email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonywanie operatów szacunkowych w 2006 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkaniowych, wyceny nieruchomości zabudowanych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 w/w Ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 700 - 1500.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 015-8661-006, 015-8661-100 w godzinach 700 - 1500.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 30 stycznia 2006 roku do godz. 1100
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2006 roku do godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 2006.01.30
Maria Nawrot
ul. 15 Sierpnia 12A
27-600 Sandomierz
 • wycena nieruchomości (gruntu) w celu sprzedaży - 400.00 zł + 22% VAT
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - 300.00 zł + 22% VAT
 • wycena lokalu mieszkalnego - 500.00 zł + 22% VAT
 • wycena nieruchomości zabudowanej - 1 500 zł + 22% VAT

Wykonanie remontu i przebudowy sali lekcyjnej

Klimontów, 2006.01.10
PG.3400/1/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej do 60 000 EURO
na wykonanie remontu i przebudowy sali lekcyjnej na sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej w Konarach


Gmina Klimontów w Klimontowie ul. Zysmana 2, 27640 Klimontów ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie robót remontowo-budowlano-montażowych przebudowy sali lekcyjnej na sanitariaty w budynku Szkoły Podstawowej w Konarach"
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Na zakres zamówienia składa się wykonanie prac remontowych związanych z przebudową sali lekcyjnej na sanitariaty.
 3. Termin wykonania zamówienia: trzy miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 5. Specyfikacja w cenie 24.40 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
 6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 2, 27640 Klimontów (sekretariat) do dnia 31 stycznia 2006 roku do godz. 1000.
 7. Otwarcie ofert w dniu 31 stycznia 2006 roku o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie.
 8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami - inż. Dorota Szemraj tel. 015-8661-006, fax. 015-8661-847.
 9. Termin związania ofertą - 30 dni.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 - Prawo zamówień publicznych.
Przetarg rozstrzygnięty
Wpłynęło 7 ofert
Oferta z najniższą ceną - 35 246.53 zł netto
Oferta z najwyższą ceną - 54 194.40 zł netto
Wybrano:
BELGIPS PHU
Renata Bryła
ul. Żółkiewskiego 7/168
27-600 Sandomierz
Cena wybranej oferty: 35 246.53 zł netto
Umowa podpisana w dniu: 2006.03.02