R 7624-4-06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodniez art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.)
zawiadamiam, że:
wdniu 18.12.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m. Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów.

R 7624-4-06
D E C Y Z J A

Na podstawie art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo OchronyŚrodowiska /Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wnioskuZakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów

OKREŚLAM

następująceśrodowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m.Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów na działkach nr ewidencyjny:

-208,326,327,328,329,330,332,333,339,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358, 359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,371,372,373,374,383,370/1,370/2,375/3,376/1w miejscowości Byszów gm. Klimontów

-108,165,113/1,113/2,113/3,114/1,114/2,114/3,114/4,115/1,115/2,115/3,115/4,115/5,116/1,117/1w miejscowości Janowice gm. Samborzec. 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej wraz zpompownią wody i jej zasilaniem energetycznym z m. Janowicegm.Samborzec do m.Byszów gm.Klimontów. Zadaniem projektowanego odcinkajest połączenie istniejącego wodociągu w m. Janowice gm.Samborzec zprojektowanym wodociągiem w miejscowości Byszów. Wodociąg zostałzlokalizowany w działkach prywatnych właścicieli oraz działkachgminnych. Długości sieci wodociągowej wynoszą – 1 212 mb.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości,a także obiektubudowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycieszatą roślinną.
Powierzchnia zajęcia 151,5 m2

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej planowanejdziałalności ogólna charakterystyka istniejącego i planowanegoprzedsięwzięcia).
Przy budowie wodociągu roboty montażowe wykonane będą wwąsko-przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palamiszalunkowymi-wypraskami.Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań zistniejącym uzbrojeniem podziemnym należy rozpocząć od ręcznegowykonania odkrywek istniejących sieci. Prace ziemne przy zbliżeniu doistniejących drzew należy wykonywać ręcznie przy zabezpieczeniu ichoraz korzeni drzew przed uszkodzeniem.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Nie występują.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
W celu zasilania pompowni wody występuje zapotrzebowanie
energię elektryczną - 8 kW x 1 szt.
cieplną - brak
gazową - brak

6. Rozwiązania chroniące środowisko.
Przejście wodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałegoprzekształcenia. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznegonależy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym nie powodującymwycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie nie stanowi źródła potencjalnejpoważnej awarii w środowisku.
Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające siębezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu dokontaktu z wodą.
Przewody wodociągowej powinny być przy układaniu równoległym prowadzonew odległości co najmniej 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych. Wprzypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodamikanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0.6 m.należy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym.
Przedstawić sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej w przypadkuprojektowania przewodów wodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb,gnojowników itp.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiskasubstancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniącychśrodowiskowe
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych – brak
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych - brak
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - brak
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - brak
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn,urządzeń - zestaw pompowy - 1 szt.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Nie występuje.

9. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.
Projektowana sieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie orazleży poza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dlarozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonegooddziaływania.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiemz dnia 27.07.2006r. Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzoryinż.Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 działający wimieniu Gminy Klimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i jejzasilaniem energetycznym z m. Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm.Klimontów
Powyższa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znaczącooddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 2573 z 2004r. z późn. zm.).
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia - kanały odkryte lubrurociągi służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączydoprowadzających wodę do budynku zaliczane są do przedsięwzięć, dlaktórych opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może byćwymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontów wystąpił do PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz do StarostySandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzeniaraportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinięnegatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz pozasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianejprocedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestoraraportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem,żeprzedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowiskoi zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieciwodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życiamieszkańców.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udziałspołeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowaniana tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym zetapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń doplanowanej inwestycji.
Niniejsza decyzja została uzgodniona z organem ochrony środowiskaStarostwa Powiatowego w Sandomierzu oraz Państwowym PowiatowymInspektorem Sanitarnym w Sandomierzu. Starostwo Powiatowe uzgodniłodecyzję bez zastrzeżeń, natomiast PPIS pod pewnymi warunkami, którezostały uwzględnione w niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne naprzedmiotowym terenie, po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszejdecyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięciaorzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9), o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2.
2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie zart. 46 ust. 4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowaw art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niżprzed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowychuwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b, może ulecwydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięciamogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz niezmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c).
   
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego KolegiumOdwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni oddaty doręczenia.
Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakachopłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.


Otrzymują:
1. Gmina Klimontów
 ul. Zysmana 1
 27-640 Klimontów
2. Starostwo Powiatowe
 27-600 Sandomierzu
 ul. Mickiewicza 34
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym
 ul. Frankowskiego 8
 27-600 Sandomierz
4. Gmina Samborzec
 27-650 Samborzec

Do wiadomości:
Strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie BIP-u.

Decyzja R-7624-3-06

R-7624-3-06

Klimontów, 25.10.2006

 

DECYZJA

Na podstawie:

 • art. 46 ust. 3, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 • art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006.06.05 wnioskodawcy:

Polkomtel S.A. w Warszawie ul Postępu 3, 02-676 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Kornel Zdebel firmy WASKO SA ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustalam środowiskowe uwarunkowania

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr BT-12181 Byszówka na działce nr ewidencyjny 3/2 położonej w obrębie gruntów miejscowości Borek Klimontowski.

Obecnie na wieży zamontowane są anteny sektorowe pracujące na paśmie GSM oraz trzy anteny paraboliczne.

1. Omawiane przedsięwzięcie obejmować będzie:

 • demontaż jednej z istniejących anten parabolicznych oraz anten sektorowych GSM,

 • montaż dwóch nowych anten parabolicznych,

 • montaż nowych anten sektorowych pracujących w pasmach GSM, DCS i UMTS,

 • ułożenie dodatkowych kabli antenowych,

 • instalację dodatkowych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Anteny przewidziane do instalacji:

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 739666 zawieszone na wysokości 42.0 m n.p.t. (na azymutach 80o, 170o, 340o)

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 742215 zawieszone na wysokości 42.0 m n.p.t. (na azymutach 80o, 170o, 340o)

 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 742213 zawieszone na wysokości 36.8 m n.p.t. (na azymutach 170o, 270o, 350o)

 • 2 anteny paraboliczne typu Andrew VHLP2-23 zawieszone na wysokości 34.9 m n.p.t. (azymut 179o, 325o)

2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi i środowisko ogranicza się do oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny stacji. Urządzenia elektroniczne i klimatyzator nie spowodują negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w sąsiedztwie stacji bazowej. Nie wykazano również negatywnego oddziaływania na krajobraz, świat zwierzęcy czy ludzi. Z raportu wynika również, iż w rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione, a teren na którym planowane jest przedsięwzięcie zlokalizowany jest w znacznym oddaleniu od obszarów objętych ochroną przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

3. Stację bazową należy zaprojektować w takli sposób, aby jej praca nie powodowała występowania pól elektromagnetycznych o wartościach gęstości mocy większej od 0.1 W/m2 w miejscach dostępnych dla ludności.

4. Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Dla przedsięwzięcia nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6. Z postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że nie ma konieczności ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w rozwiązaniach techniczno-budowalanych i technologicznych inwestycji należy uwzględnić wymogi wynikające z:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 • ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania otrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

UZASADNIENIE

Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Kornel Zdebel firma WASCO S.A. ul. Berbeckiego 6. 44-100 Gliwice wystąpił z wnioskiem z dnia 2006.06.05 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr BT-12181 Byszówka na działce nr ewidencyjny 3/2 położonej w obrębie gruntów miejscowości Borek Klimontowski.

Do wniosku inwestor załączył raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej Nr 12181 Byszówka zlokalizowanej na dz. Nr Ew. 3/2 w miejscowości Borek opracowany przez zespół: mgr inż. Adama Łydka i mgr inż. Teresę Szymborską, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 2573 z późn. zm.).

W dniu 27.06.2006 wystąpiono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w celu uzgodnienia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa, w toku którego nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) niniejszą decyzję wydano po uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim (postanowienie z dnia 12.07.2006 znak ŚR.V6613/2-286/06 oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (postanowienie z dnia 18.08.2006 znak SE.V.-4431/141/06).

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.

 

Wnoszący odwołanie obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5.00 zł od odwołania oraz 0.50 zł od każdego załącznika i 15.00 zł od pełnomocnictwa (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

 

Otrzymują:

1.       Firma WASKO S.C.
Pan Kornel Zdebel
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

2.       właściciele nieruchomości, których dotyczy planowana inwestycja
zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntów

3.       a/a

Do wiadomości:

1.       Polkomtel S.A.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

2.       Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach

3.       Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie R-7624-6-06

R-7624-6-06

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2006.09.25

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 2006.09.14 na wniosek Zakładu Usługowego Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorza Szczepańskiego Przeworsk ul. Głęboka 28 działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Konary, Konary-Kolonia na działkach o nr ewidencyjnych:

 • 97, 104, 105, 116, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 133, 135, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 176, 191, 200, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 288, 302, 309, 329, 359, 368, 369, 370, 371, 372, 383, 396, 398, 519, 65/3, 74/2, 87/5, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 101/3, 101/4, 106/2, 107/1, 107/2, 115/1, 119/1, 119/2, 128/2, 131/1, 132/1, 132/2, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 137/3, 138/1, 138/2, 143/1, 143/3, 144/1, 144/2, 157/1, 157/2, 166/1, 166/2, 171/2, 172/2, 172/3, 172/5, 172/7, 173/1, 175/5, 175/7, 177/1, 177/2, 177/3, 192/2, 194/1, 194/2, 194/3, 195/1, 201/2, 201/3, 202/1, 202/2, 203/1, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 231/1, 231/2, 101/2, 101/1, 108/1 w miejscowości Konary
 • 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 74, 75, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 166, 167, 169, 171, 174, 177, 178, 231, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 255, 281, 282, 285, 286, 287, 291, 299, 303, 305, 306, 329, 330, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 359, 365, 81/2, 21/1, 25/2, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 165/1, 168/1, 170/1, 172/3, 173/1, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 258/2, 301/2, 333/1, 333/2, 341/1, 341/2, 341/3, 105, 122, 254, 301/1 w miejscowości Konary-Kolonia

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 – 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Obwieszczenie R-7624-5-06

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2006.09.05 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

w dniu 2006.08.28 na wniosek Zakładu Usługowego Projektowanie iNadzory inż. Grzegorza Szczepańskiego Przework ul. Głęboka 28działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowaniezmierzajace do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieciwodociągowej wraz z przyłączami w m. Byszó, Rogacz na działach o nrewidencyjnych:

 •  81, 83/2, 83/1, 82, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2,89/, 90, 91, 92, 80, 120, 129, 131/1, 131/2, 121, 128, 127, 122, 123,124, 109, 136, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 143, 144,188/1, 188/2, 189, 191, 192, 193, 194, 209/1, 209/2, 210, 211, 212,213, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245,246/1, 246/2, 247, 248, 208, 330, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338,339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 386, 387,388, 396, 397, 398, 384, 401, 402, 403, 404, 405/1, 399, 429, 428,434/1, 434/2, 435, 436/1, 437, 438, 440/2, 514, 400, 116, 126, 108,125, 94, 88, 88, 98, 99, 100/1, 102, 102, 104/1, 93, 190, 439, 230, 331w miejscowości Byszów
 • 1,3,17, 19, 20, 22,25, 35/1, 35/2, 46, 52, 69, 71, 58/1, 58/2, 58/3, 72, 75, 76, 77, 81,90, 91/1, 91/2, 94, 95, 98, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 114, 117,120, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 99, 136, 137, 74, 30 21, 385 wmiejscości Rogacz.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych odokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie.

 W terminie21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia wUrzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa iInfrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 - 1530można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualneuwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dn. 2006.08.28


 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r., poz. 717 oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.poz. 717) Urząd Gminy w Klimontowie

zawiadamia, że:

na wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego Biura ObsługiInwestycji "ROLWOD" s.c. Ewa Smul i Ryszard Smul, Radom, ul. Urodzajna4c/3

zostało wszczęte postepowanie w sprawie

 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjip.n. "Sieć wodociągowa z przyłączami Wiązownica Kolonia gm. Staszów -Szymanowice Dolne gm. Klimontów".

Uwagi i wnioski można składac w terminie 14 dni id daty podanianiniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy wKlimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 7.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dn, tj. od dnia 28.08.2006 do dnia 11.09.2006.

Data wygaśnięcia: 2006.09.11 godz. 23:59:00

Obwieszczenie

Klimontów, 2006.08.25

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46 a ust. 1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 2006.07.27 na wniosek Zakładu Usługowego Projektowanie iNadzory inż. Grzegorza Szczepańskiego Przeworsk ul. Głęboka 28działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowaniezmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polagającego na budowie sieciwodociągowej odcinka wraz z pompownią wody i jej zasilaniemenergetycznym z m. Janowice gm. Samborzec do m. Byszów gm. Klimontów nadziałkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • w miejscowości Byszów gm. Klimontów: 208, 326, 327, 328,329, 330, 332, 333, 339, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,369, 371, 372, 373, 374, 383, 370/1, 370/2, 375/3, 376/1
 • wmiejscowości Janowice g,. Samborzec: 108, 165, 113/1, 113/2, 113/3,114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 116/1,117/1.

W.w. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danycho dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie.

W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia wUrzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa iInfrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 - 1530można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualneuwagi,zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

R-7624-3-06

R-7624-3-06
Klimontów, dnia 2006.06.27

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń. zm.) w zawiadamiam, że:
w dniu 2006.06.02 (uzupełnienie wniosku 2006.06.26) na wniosek POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Kornel Zdebel WASKO SA ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozzbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej POLKOMTEL S.A. "Byszówka BT-1 2181" w Borku Klimontowskim na części powierzchni działki ewidencyjnej numer 3/2 w miejscowości Borek Klimontowski - ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy (siedziba urzędu: Klimontów, ul. Zysmana 1 [Referat Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy, pok. nr 6]) w dniach pracy w godz. 730 - 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski - dotyczące projektowanej inwestycji.

R-7624-1/06

R-7624-1/06
Klimontów, dnia 2006.04.19

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.04.2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Pęchów”.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt. 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1, 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późń. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Klimontów
określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Pęchów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
 • 1/2, 2, 3/1, 14, 33, 34, 36, 73, 78/1, 79/1, 82/1, 82/2, 94/1, 94/2, 91, 92, 93, 89, 88/2, 87/1, 86, 84, 95, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116/1, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 13/2, 13/3, 80, 90, 96, 116/2, 445, 123/3 położonych w obrębię gruntów miejscowości Zakrzów,
 • 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27/1, 28, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 60, 61, 62, 70, 71, 88/1, 276 w obrębie gruntów miejscowości Góry Pęchowskie
 • 592, 593/1, 593/2, 594, 595/2, 596/2, 597/1, 59//2, 601, 602, 603, 600/3, 607/2, 608/2, 609, 610, 611/2, 612/2, 613/2, 614/2, 615/2, 616/2, 617/2, 618/2, 647/2, 657, 629, 673, 633, 209/2, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228/2, 231, 225/2, 232, 234, 235/8, 235/7, 235/6, 235/5, 235/4, 235/3, 235/2, 239/2, 240/2, 241/2, 248, 249, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 281/2, 287/4, 268/4, 283, 285, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 368, 366, 204/4, 204/4, 205/2, 206/2, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 200/1, 1/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/3, 7/4, 9, 11, 13, 15, 41/2, 43/2, 44, 48/1, 48/2, 49/3, 49/4, 50/2, 51, 52/2, 53/2, 54/3, 54/5, 121/2, 19, 120, 122/2, 123/2, 125/2, 126/2, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 133/3, 133/4, 134, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 142, 140/2, 143/1, 147, 149/2, 144, 145, 150/2, 152/1, 153/2, 152/3, 154/2, 155/2, 157/2, 159/2, 159/3, 160/2, 162, 173, 172, 167, 168, 171, 166, 175, 176, 187, 192, 79/1, 81, 91, 92, 93, 97, 96, 95, 98, 99, 100, 76, 78, 620, 674, 675, 671, 672, 663, 3/3, 3/4, 3/5, 12, 86, 88, 83, 34/4, 101, 103, 104, 143/2, 152/2, 122/2, 113, 114, 135/2, 119, 161, 178, 179, 236/2, 242/2, 281/2, 282/2, 284, 196, 289, 169, 259, 600/3, 600/4, 606/2, 619/2, 599/2, 652, 653, 659, 642/2, 658/2, 669, 678, 662, 641, 158/2, 669, 678, 662, 614, 156/2, 365, 629, 676, 666, 690 w obrębie gruntów miejscowości Pęchów.
 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Pęchów.Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez przedłużenie istniejącego wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Grabina. Łączna długość sieci wodociągowej 13 837 mb.
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
  W fazie realizacji przedsięwzięcia w trakcie prowadzenia robót ziemnych – wykopów na gruntach rolnych, zdjąć warstwę próchniczą gleby i ponownie zbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób by uzyskać pierwotną strukturę gleby.
 3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)
  Przy budowie wodociągu zastosowana będzie metoda wykopu otwartego.
 4. Opis wariantów przedsięwzięcia
  Brak
 5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw oraz energii
  Nie wymaga
 6. Rozwiązania chroniące środowisko
  Przejście wodociągu przez grunty rolne nie spowoduje ich trwałego przekształcenia. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego należy prowadzić w porze dziennej, sprzętem sprawnym nie powodującym wycieku olejów i paliw. Przedsięwzięcie nie stanowi źródła potencjalnej poważnej awarii w środowisku.
 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
  Realizacja inwestycji nie przewiduje konieczności tworzenia obszarów ograniczonych użytkowaniu.
 8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
  Nie występuje oddziaływanie obiektu na obszary transgraniczne
 9. Obszary podlegające ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.
  Projektowana sieć nie przebiega przez obszary podlegające ochronie oraz leży poza obszarem NATURA 2000 i nie ma wpływu na środowisko. Dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie tworzy się obszaru ograniczonego oddziaływania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2005.12.27 Gmina Klimontów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Pęchów.
Dla projektowanej inwestycji zostały ustalone warunki zabudowy prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: PG 7331/32/04 z dnia 2004.12.17. Inwestycja ta jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 63 ww. rozporządzenia – kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków zaliczane są do przedsięwzięć, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. W związku z tym Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski odstąpili od obowiązku sporządzenia raportu. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieci wodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu.
Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Dokonano uzgodnień przed wydaniem decyzji z:
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu – postanowienie z dnia 27.03.2006 roku znak: SE V-4431/23/06
 • Starostwem Powiatowym w Sandomierzu – postanowienie z dnia 20.03.2006 roku znak: RO.XIII Oś 7633/30/2006
Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9) o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 46 ust. 4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c)
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Strony odwołując się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.
W załączeniu:
Charakterystyka przedsięwzięcia

  Otrzymują:
 • 1x Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 • a/a
Do wiadomości:
* strony wg wykazu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Pęchów

 1. Zakres przedsięwzięcia:
  Długość sieci wodociągowej 13 837 mb w tym:
  • Φ 160 – 12 588 mb
  • Φ 110 – 1 108 mb
  • Φ 90 – 17 mb
  • Φ 50 – 124 mb
  Ilość przyłączy do budynków mieszkalnych – 120 szt.
 2. Dane technologiczne:
  Trasa sieci wodociągowej przebiega w większości w terenach zielonych przez posesje, przy drodze lub za budynkami gospodarczymi. Przejście pod drogą krajową i pod drogą powiatową pokrytą asfaltem wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych stalowych przewiertowych.
Sieć wykonana będzie z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV-U klasy ciśnieniowej PN10 typ lekki, szeregu SDR 21 o współczynniku S=10. Przy przejściach przez drogi rury jak wyżej lecz typ ciężki, szeregu SDR 26 lub SDR 21 o sztywności powyżej SN 8kN/m2. Rury i kształtki posiadają fabrycznie zamontowaną uszczelkę Power-Lock zapewniającą szczelność połączenia i ułatwiają łączenie rur w trudnych warunkach pogodowych i gruntowych. Do celów przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty naziemne typu AU zabezpieczone przed złamaniem Dn80. Przed hydrantami montować zasuwy odcinające Dn 80 – 51 szt. W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu, na skrzyżowaniach oraz na trasie w odległościach (do 400 m) projektuje się zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe typu E. Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych w ilości 120 szt. wykonane zostaną z rur polietylenowych 32 PE, a łączna długość wyniesie l = 3 762.5 mb.
Na podłączeniach do budynków za wodomierzem zainstalowane zostaną zawory zwrotne antyskażeniowe, zapewniające ochronę wody przed wtórnym skażeniem. Materiały użyte do budowy sieci i przyłączy będą posiadały atesty i odpowiadać będą odpowiednim normom.
Włączenie do eksploatacji sieci wodociągowej wymaga uzyskania zgody PPIS w Sandomierzu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2006 roku

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2006 roku


Wójt Gminy Klimontów w Klimontowie działając na podstawie art. 35 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku) podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w terminie 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Zysmana 1, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Klimontów:
 1. działkę nr 399 o pow. 0.54ha położoną w Beradzu
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "MNR - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 016.00 zł (słownie: cztery tysiące szesnaście złotych 00/100)
 2. działkę nr 430 o pow. 0.01ha położoną w Beradzu
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "MNR - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 74.00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote 00/100)
 3. działkę nr 754 o pow. 0.20ha położoną w Beradzu
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "RP - tereny upraw polowych".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 701.00 zł (słownie: siedemset jeden złotych 00/100)
 4. działkę nr 288 o pow. 0.33ha położoną w Beradzu
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "RP - tereny upraw polowych".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 157.00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
 5. działkę nr 319 o pow. 0.14ha położoną w Beradzu
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "RP - tereny upraw polowych".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 491.00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
 6. działkę nr 117/1 o pow. 0.55ha położoną w Borku Klimontowskim
  Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW nr 36113 przechowywanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/2002 Rady Gminy Klimontów z dnia 9 października 2002 roku nie został określony obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony jest pod "RZ - tereny łąk - użytków zielonych".
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 303.00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzy złotych 00/100)
Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie oraz wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.

R-7624-2-06

R-7624-2-06
Klimontów, dnia 2006.03.20

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 2006.03.17 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Pokrzywianka oraz wodociągu tranzytowego poprzez Górki Klimontowskie, Beradz i Płaczkowice”.

R-7624-2/06

R-7624-2/06
Klimontów 2006.03.17

DECYZJA


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podst. art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1,2,3,7 i 8 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku mgr inż. Piotra Jagiełło działającego w imieniu Gminy Klimontów
Określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości POKRZYWIANKA oraz wodociągu tranzytowego poprzez GÓRKI KLIMONTOWSKIE, BERADZ i PŁACZKOWICE” na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
 • Pokrzywianka: 41/3, 42/2, 43/1, 43/2, 237, 14/13, 14/24, 14/25, 59/2, 60, 61, 4/2, 25, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 69/2, 70/1, 73, 74, 75, 77/2, 77/1, 78, 78, 47/5, 44/6, 47/7, 225, 10/6, 10/9, 55, 39/1, 39/2, 22, 209, 82/1, 82/4, 220, 76, 40/1, 47/8, 47/3, 15/10, 41/12, 41/13, 41/8, 248, 200, 201, 39
 • Górki Klimontowskie: 211/1, 211/3, 211/5, 212, 213, 214, 215, 241/1, 214/3, 251, 252, 240, 254, 256, 276, 289, 211/2
 • Płaczkowice: 66
 • Beradz: 579, 561
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klimontów.
 • Rodzaje i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Pokrzywianka oraz wodociągu tranzytowego poprzez Górki Klimontowskie, Beradz i Płaczkowice. Długość sieci: 7668 m.
 • Warunki wykorzystania terenu:
  Wodociąg jest obiektem liniowym, nie zajmuje powierzchni, występują tylko ograniczone użytkowania (zakaz posadowienia obiektów budowlanych a także trwałych nasadzeń – drzewa). Dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów jest rolniczy. W sąsiedztwie planowanych tras rurociągów nie występują obszary cenne przyrodniczo, prawnie chronione, w tym NATURA 2000, ani obszary zabytkowe objęte nadzorem konserwatorskim.
 • Rodzaje technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
  Przy budowie wodociągu zastosowana będzie metoda wykopu otwartego.
 • Opis wariantów przedsięwzięcia:
  Brak
 • Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
  Nie wymaga
 • Rozwiązania chroniące środowisko:
  Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, które gwarantuje pełną szczelność układu. Ciśnienie robocze do 6 atm.
 • Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
  • ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych: brak
  • ilość i sposób odprowadzania wód odpadowych: brak
  • rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: brak
  • ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:
   Typowe uzbrojenie sieci wodociągowych tzn. hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe i redukcyjne
 • Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
  Brak

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2006.01.09 mgr inż. Piotr Jagiełło działający w imieniu Gminy Klimontów wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Pokrzywianka oraz wodociągu tranzytowego poprzez Górki Klimontowskie, Beradz i Płaczkowice. Tego typu inwestycje zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) Stosownie do §3 ust. 1 pkt 63 ww. rozporządzenia – kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski odstąpili od obowiązku sporządzenia raportu. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko i zdrowie ludzi, a końcowy efekt inwestycji czyli wybudowanie sieci wodociągowej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Dokonano pozytywnego uzgodnienia przed wydaniem decyzji z:
 • Starostwem Powiatowym w Sandomierzu postanowieniem z dnia 2006.02.23 r. znak: RO.XIII.Oś-7633/20/2006
 • Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym postanowieniem z dnia 2006.03.01 r. znak: SE.V-4431/16/06 z następującymi uwagami:
  • w projekcie budowlanym należy przedstawić sposób zabezpieczenia sieci wodociągowej w przypadku projektowania przewodów wodociągowych w sąsiedztwie istniejących szamb, gnojowników itp. oraz przyłączy kanalizacyjnych
  • w projekcie budowlanym należy uwzględnić problematykę dotyczącą dezynfekcji wody w sieci wodociągowej w wypadku awarii, przerw dostawy wody itp.
  • materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą
  • w przypadku zastosowania przyłączy z podłączeniem do istniejących instalacji wodociągowych, należy odciąć dopływ do ww. instalacji z ujęć przydomowych
  • włączenie do eksploatacji sieci wodociągowej wymaga uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję (art. 56 ust. 9), o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 46 ust. 4b dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Termin, o którym mowa w art. 46 ust. 4b może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust. 4c)
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Strony odwołując się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znakach opłaty skarbowej w kwocie 5.00 zł i po 0.50 zł od każdego załącznika.


  Otrzymują:
 1. Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. a/a
Do wiadomości:
Strony wg wykazu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

R-7640/I/1/05/06

R-7640/I/1/05/06
Klimontów 2006.02.17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że:
w dniu 16.02.2006 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT 12171 Klimontów na działce nr ewidencyjny 407 położonej w obrębie gruntów miejscowości Klimontów o następującej treści:

Klimontów, 16.02.2006
R-7640-I-1/05/06

DECYZJA
  Na podstawie:
 • art. 46 ust. 3, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 i art. 56 ust .1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 • art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005.12.19 wnioskodawcy:
Polkomtel S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, którą reprezentuje pełnomocnik Marek Bilski – Zakład Realizacji Inwestycji PROTEL s.c. w Lublinie ul. Do Dysa 5
w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
USTALAM ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT 12171 Klimontów na działce nr ewidencyjny 407 położonej w obrębie gruntów miejscowości KLIMONTÓW. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na montażu anten we wnękach okiennych południowej wieży kolegiaty pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie.
  W skład stacji bazowej wejdą następujące anteny:
 • 3 anteny sektorowe Kathrein typu 742 270 zawieszone na wysokości 20.0 m.n.p.t. (na azymutach: 120o, 190o, 280o)
 • 1 antena radiolinii typu Adrew VHLP1-23, zawieszona na wysokości 19.0 m.n.p.t (azymut 146o)
Określony na podstawie obliczeń i analizy rozkładów pól elektromagnetycznych obszar, dla którego przekroczony będzie dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego 0.1 W/m2 wystąpi w przestrzeni powietrznej, niedostępnej dla ludzi – powyżej 17.7 m ponad poziomem terenu i osiągnie zasięg max. 13.04 m – dla anten radiolinii oraz zasięg max. 26.69 m – dla anten sektorowych. Stosownie do informacji zawartych w raporcie oddziaływania, w zasięgu obszarów pól obejmujących w/w pola elektromagnetyczne nie występuje zabudowa mieszkaniowa.
Analizując powyższy rozkład pól elektromagnetycznych stwierdza się, iż osoby postronne nie będą miały dostępu do obszarów, w których będzie przekroczony dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego.
Przeprowadzone obliczenia wykonane dla maksymalnych mocy promieniowania projektowanych anten wykazały jednak, że obszary o gęstości mocy pola elektromagnetycznego przekraczającej wartość dopuszczalną 0.1 W/m2 występują w zachodniej części dachu i kopuły kolegiaty.
W związku z powyższym przebywające w tej strefie osoby obsługi technicznej (konserwatorzy, dekarze itp.) muszą posiadać uprawnienia do pracy w polach elektromagnetycznych lub będą mogli pracować przy wyłączeniu z pracy anteny nadawczej sektora 1.
Przy wejściu na dach kolegiaty powinna być umieszczona informacja o występującym promieniowaniu elektromagnetycznym. Inwestycję należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej w rozwiązaniach techniczno-budowlanych i technologicznych inwestycji należy uwzględnić wymogi wynikające z:
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 • ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania otrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
UZASADNIENIE
Zakład Realizacji Inwestycji PROTEL s.c. ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin działający z upoważnienia POLKOMTEL SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa wystąpił z wnioskiem z dnia 2005.12.19 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT 12171 Klimontów na działce nr ewidencyjny 407 położonej w obrębie gruntów miejscowości Klimontów, na wieży kolegiaty pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie.
Do wniosku inwestor załączył raport o oddziaływaniu na środowisko stacji bazowej GSM 900/1800/2100 nr 12171 Klimontów, zlokalizowanej na dz. nr 407 w miejscowości Klimontów oprac. w grudniu 2005 r. przez mgr inż. Edwarda Wierzchowskiego, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)
W dniu 27.12.2005 r. wystąpiono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w celu uzgodnienia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa, w toku którego nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia do planowanego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) niniejszą decyzję wydano po uzgodnieniu z Wojewodą Świętokrzyskim (postanowienie z dnia 30.01.2006 r. znak ŚR VII 6613/2-163/05/06) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach (postanowienie z dnia 12.01.2006 r. znak SE.V.-4431/116/06). Uzgodnienie dotyczy wyłącznie w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Klimontów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Wnoszący odwołanie obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej wysokości 5.00 zł od odwołania oraz 0.50 zł od każdego załącznika i 15.00 zł od pełnomocnictwa (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)
  Otrzymują:
 1. P. Marek Bilski
  Zakład Realizacji Inwestycji PROTEL s.c.
  ul. Do Dysa 5
  20-149 Lublin
 2. właściciele nieruchomości, których dotyczy planowana inwestycja zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntów
 3. a/a
  Do wiadomości:
 1. Polkomtel SA
  Al. Jerozolimskie 81
  02-001 Warszawa

R-7624-2-06

R-7624-2-06
Klimontów, dnia 2006.01.16

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 09.01.2006 roku na wniosek mgr inż. Piotra Jagiełło działającego w imieniu Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości POKRZYWIANKA oraz wodociągu tranzytowego poprzez Górki Klimontowskie, Beradz i Płaczkowice na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
 • Pokrzywianka: 41/3, 42/2, 43/1, 43/2, 237, 14/13, 14/24, 14/25, 59/2, 60, 61, 4/2, 25, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 69/2, 70/1, 68/4, 68/3, 38/2, 38/4, 83/4, 83/1, 83/3, 83/2, 219, 80/1, 232, 71, 72, 73, 74, 75, 77/2, 77/1, 78, 79, 47/5, 47/6, 47/7, 225, 10/6, 10/9, 55, 39/1, 39/2, 22, 209, 82/1, 82/4, 220, 76, 40/1, 47/8, 47/3, 15/10, 41/12, 41/13, 41/8, 248, 200, 201, 39
 • Górki Klimontowskie: 211/1, 211/3, 211/5, 212, 213, 214, 215, 241/1, 214/3, 251, 525, 240, 254, 256, 276, 280, 211/2
 • Płaczkowice: 66
 • Beradz: 579, 561
W/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 – 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

R-7624-1-06

R-7624-1-06
Klimontów, dnia 2006.01.12

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 27.12.2005 roku na wniosek Gminy Klimontów zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi dla miejscowości PĘCHÓW na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
 • 1/2, 2, 3/1, 14, 33, 34, 36, 73, 78/1, 79/1, 82/1, 82/2, 94/1, 94/2, 91, 92, 93, 89, 88/2, 87/1, 86, 84, 95, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 100/1, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116/1, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 13/2, 13/3, 80, 90, 96, 116/2, 445, 123/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Zakrzów,
 • 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27/1, 28, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 60 61, 62, 70, 71, 88/1, 276 w obrębie gruntów miejscowości Góry Pęchowskie,
 • 592, 593/1, 593/2, 594, 595/2, 596/2, 597/1, 598/2, 601, 602, 603, 600/3, 607/2, 608/2, 609, 610, 611/2, 612/2, 613/2, 614/2, 615/2, 616/2, 617/2, 618/2, 647/2, 657, 629, 673, 633, 209/2, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228/1, 228/2, 231, 225/2, 232, 234, 235/8, 235/7, 235/6, 235/5, 235/4, 235/3, 235/2, 239/2, 240/2, 241/2, 248, 249, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 281/2, 287/4, 268/2, 283, 285, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 368, 366, 204/4, 204/3, 205/2, 206/2, 207/2, 208/3, 208/4, 208/5, 200/1, 1/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/3, 7/4, 9, 11, 13, 15, 41/2, 43/2, 44, 48/1, 48/2, 49/3, 49/4, 50/2, 51, 52/2, 53/2, 54/3, 54/5, 121/2, 19, 120, 122/2, 123/2, 125/2, 126/2, 127/2, 128/2, 129/2, 130/2, 131/2, 133/3, 133/4, 134, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 142, 140/2, 143/1, 147, 149/2, 144, 145, 150/2, 152/1, 153/2, 152/3, 154/2, 155/2, 157/2, 159/2, 159/3, 160/2, 162, 173, 172, 167, 168, 171, 166, 175, 176, 187, 192, 79/1, 81, 91, 92, 93, 97, 95, 96, 98, 99, 100, 76, 78, 620, 674, 675, 671, 672, 663, 3/3, 3/4, 3/5, 12, 86, 88, 83, 34/4, 101, 103, 104, 143/2, 152/2, 122/2, 113, 114, 135/2, 119, 161, 178, 179, 236/2, 242/2, 281/2, 282/2, 284, 196, 289, 169, 259, 600/3, 600/4, 606/2, 619/2, 599/2, 652, 653, 659, 642/2, 658/2, 669, 678, 662, 641, 158/2, 364, 629, 676, 666, 690 w obrębie gruntów miejscowości Pęchów.
W/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 – 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

R-7624/1/05/06

R-7624-1/05/06
Klimontów, dnia 2006.01.16

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klimontów


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 2005.12.20 na wniosek Pana Marka Bilskiego – Zakład Realizacji Inwestycji PROTEL s. c. ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT 2171 Klimontów na działce nr ewidencyjny 407 położonej w obrębie gruntów miejscowości Klimontów. Instalacja stacji bazowej planowana jest na wieży kolegiaty pod wezwaniem Św. Józefa w Klimontowie.

W/w wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pokój nr 6) w dniach pracy w godz. 730 – 1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.