Zawiadomienie

Zawiadomienie
o udzieleniu zamówienia

Nazwa zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001155T (4221028) Górki Klimontowskie przez wieś o długości 640 m

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia:
Wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym, wyrówanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek miner.-bitum., wykonanie przepustów pod koroną drogi, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennyn.

Słownik zamówień:
42.23.31.40-2

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT):
102 868.00 PLN

Data udzielenia zamówienia:
11.10.2007

Liczba otrzymanych ofert:
3

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6
23-200 Kraśnik
woj. lubelskie

Oferta z najniższą ceną: 102 868.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 103 247.81 PLN
Cena wybranej oferty: 102 868.00 PLN

Zawiadomienie

NF.3400/1/07

Klimontów, 2007.09.21

Zawiadomienie

Gmina Klimontów wKlimontowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29stycznia 2007 roku - Prawo zamówień publicznych niniejszym zawiadamia,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Zaciągnięcie kredytudługoterminowego na okres 5 lat w wysokości 2 000 000 zł" złożono 2ważne oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne
ul. Rynek 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
cena oferty: 350 689.41 zł
oferta uzyskała 500.00 pkt

Drugą ofertę w postępowaniu złożył:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
cena oferty: 369 832.41 zł
oferta uzyskała 474.10 pkt.

Udzielenie kredytu długoterminowego

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
email: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Termin realizacji zamówienia:
28 września 2007 roku

Określenie przedmiotu zamówienia:
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 2 000 000 PLN naokres 5 lat od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na finansowanieplanowanego deficytu budżetu Gminy Klimontów na 2007 rok i spłatę w2007 roku długoterminowych zobowiązań.

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Zamawiający nie zamierza:
- zawrzeć umowy ramowej
- ustanowić dynamicznego systemu zakupów
- dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%

Udział w przetargu mogą wziąć:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienie
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ipzp
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapeniającej wykonania zamówienia

Ocena spełnienia:
Ww. warunki ocenione zostaną w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

Oświadczenie i dokumenty:
- wypełniony formularz OFERTA
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72 poz. 665 ze zm.)
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
- oświadczenie wykonawcy o spełenieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 upzp.

Termin i miejsce składania ofert:
2007.09.20, godz. 1100 - Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Termin związania ofertą:
30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu:
Elżbieta Słowińska

UWAGA !!!
Nastąpiła modyfikacja SIWZ, dodatkowe informacje dostępne są w tym miejscu: link

Odbudowa drogi gminnej

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
mail: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
roboty budowalne

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001155T (4221028) Górki Klimontowskie przez wieś o długości 640 m: wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie powierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie przepustów pod koroną drogi, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym.

Wymagane wadium:
5 000.00 PLN

Informacje o uzyskaniu SIWZ:
SIWZ do odebranie w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pok. 5 w godz. 800-1400, za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Termin wykonania robót:
1 miesiąc

Termin związania ofertą:
30 dni

Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

Termin składania ofert:
2007.10.03 godz. 900

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego (sekretariat)

Udzielenie kredytu długoterminowego

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
email: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 2 000 000 PLN na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klimontów na 2007 rok i spłatę w 2007 roku długoterminowych zobowiązań.

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Zamawiający nie zamierza:
- zawrzeć umowy ramowej
- ustanowić dynamicznego systemu zakupów
- dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%

Termin i miejsce składania ofert:
2007.08.24, godz. 1100 - Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Termin związania ofertą:
30 dni

Osoba uprawniona do kontaktu:
Elżbieta Słowińska

Rozstrzygnięcie:
Złożonych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 355 703.00 PLN
Wybrano:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
ul. Mariacka 6
27-600 Sandomierz

Odbudowa drogi gminnej


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
mail: klimontow@klimontow.ugm.pl

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
wyrównanie istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie przepustów pod koroną drogi, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym.

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Termin wykonania robót:
1 miesiąc

Termin związania ofertą:
30 dni

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin składania ofert:
2007.09.04, godz. 1000

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)

Szczegółowe specyfikacje techniczne:
D-05.03.05, D-04.08.01, D-04.08.04, D-06.03.01

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Złożonych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 52 169.50
Oferta z najwyższą ceną: 61 197.00
Wybrana oferta: 52 169.50
Wybrano:
Wojtas Marian
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
"DROKAM-PIASECZNO"
Piaseczno 84/21-26
27-670 Łoniów

Odbudowa obiektu mostowego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
mail: klimontów@klimontow.ugm.pl
 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Osoba odpowiedzialna:
Jan Buczek

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbudowa umocnień skarp i stożków na moście w Konarach

Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin wykonania robót:
2 miesiące

Termin związania ofertą:
30 dni

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin składania ofert:
12.07.2007 - godz. 1000

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do godz. 1000

Termin otwarcia ofert:
12.07.2007 - godz. 1030

Odbudowa drogi gminnej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO


Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax 0158661847
mail: klimontów@klimontow.ugm.pl

Osoba upowazniona do kontaktów:
Jan Buczek

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001145T Nawodzice - Wólka Gieraszowska o dlugości 400 m polegająca na:
 • wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,
 • wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • plantowaniu poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym.
Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, pokój 5 w godz. 800 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji: 36.60 PLN

Termin wykonania robót:
01.08.2007 - 31.08.2007

Termin związania ofertą:
30 dni

Warunki udziału z przetargu:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin składania ofert:
14.05.2007 - godz. 1100

Miejsce składania ofert:
Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do godz. 1100

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2007 roku o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego, pok. 5

ROZSTRZYGNIĘCIE
Oferta z najniższą ceną: 39 116.00 zł
Oferta z najwyższą ceną: 57 120.00 zł
Złożonych ofert: 5
Wybrano:
Wojtas Marian
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
"DROKAM-PIASECZNO"
27-640 Łoniów
Piaseczno 84/21-26
Cena wybranej oferty: 39 116.00 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.06.2007

Opracowanie projektu kanalizacji

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 00158661006, fax 0158661847 klimontów@klimontow.ugm.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO

na opracowanie projektu kanalizacji dla miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej: http://bip.klimontow.akcessnet.net. />Termin wykonania zamówienia do dnia 2008.03.30.
Zamawiający ni dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
O udzielenie zamówienia publicznego moga się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postepowaniu:
 1. posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności objętej niniejszym zamówieniem,
 2. dysponowanie osobami, przewidzianymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej,
 3. udokumentowanie opracowania z należytą starannością w przeciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu kanalizacji sanitarnej za wynagrodzenie w wysokości brutto minimum 80 000.00 PLN
 4. nie podleganie wykluczeniu na podstawue art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana w oparciu o załączone do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunkow zamówienia.
Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 2 000.00 PLN

Kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 80%
- koszt nadzoru autorskiego - 20%

Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 3) Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Zysmana 1 do dnia 21.05.2007 roku do godz. 930
Otwarcie ofert w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Zysmana 1 w dniu 21.05.2007 roku o dogz. 1000
Termin związania oferta do dnia 21.06.2007 roku.


Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 28 maja 2007 roku do godz. 930
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2007 roku o godz. 1000

ROZSTRZYGNIĘCIE:
Oferta z najniższą ceną: 128 000.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 155 200.00 PLN
Złożono ofert: 2
Wybrano:
Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Adam Marzec
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
tel. 0413340100
Cena wybranej oferty: 128 000.00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 20.06.2007.

Odbudowa drogi gminnej Nr 001163T Górki Klimontowskie - Beradz

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
woj. świętokrzyskie
klimontow@klimontow.ugm.pl
tel. 0158661006, fax 0158661847

Osoba upoważniona do kontaku:
Jan Buczek

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb postepowania:
Przetarg nieograniczony


Określenie przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001163 T Górki Klimontowskie - Beradz o długości 700 m polegająca na:
 • wyrównaniu istniejącej warstwy tłuczniem kamiennym,
 • wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • plantowaniu poboczy z uzupełnieniem materiałem kamiennym.
Informacja o uzyskaniu specyfikacji:
SIWZ do odebrania w siedzibie Zamawiającego: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 pokój 5 w godzinach od 800 do 1400 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 36.60 zł oraz ze strony bip.klimontow.akcessnet.net.

Termin wykonania robót:
Realizacja zamówienia w 2007 roku.

Termin związania ofertą:
30 dni

Warunki udziału z przetargu:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Termin składania ofert:
23.04.2007 r. godz. 1000

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do godz. 1000.

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2007 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

Transport materiałów kamiennych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Klimontów, 2007.03.07
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 0158661100, 158661006, fax 00158661847,email: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z2006 roku Nr 164, poz. 1163)
ogłasza przetarg na:
transport materiałów kamiennych na drogi Gminy Klimontów:
- kamienia z Kopalni Dolomitu Jurkowice-Budy,
- kruszywa z żużla stalowniczego z PHU "TECHMAX" Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 11,
- rumoszu z kamionek Smerdyna-Łukawica.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (sekretariat) w terminie do dnia 19 marca 2007 roku do godz. 1300.

Oferta powinna zawierać cenę za 1 tonokilometr brutto.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2007 r. o godz. 1330 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja w cenie 12.20 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena: 100%
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
aktualne zaświadczenie z ZUS,
wykaz posiadanego sprzętu do transportu.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Uprawniony do kontaktu z oferentami - Jan Buczek w godz. 800 - 1400.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Oferta z najniższą ceną: 0.30 zł
Oferta z najwyższą ceną: 0.30 zł
Wybrano:
FHU "Joanna"
ul. Maciejowskiego 4/10
27-600 Sandomierz
Cena wybranej oferty: 0.30 zł


Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Klimontów, 2007.01.11
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 0158661100, 158661006, fax 00158661847, email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163)
ogłasza przetarg na:
sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:
- projektów decyzji o warunkach zabudowy
- projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizaą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust.1 ww. ustawy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7oo-15oo.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pok. nr 7 Urzędu Gminy tel. 0158661006, 0158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 30 stycznia 2007 roku do godz. 11oo.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2007 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.


ROZSTRZYGNIĘCIE
Wpłynęła 1 oferta
Protokół sporządzono 30.01.2007.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4A

Warunki:
za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy lub projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 220 zł + VAT (22%)/szt.

Wykonanie operatów szacunkowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Klimontów, 2007.01.12

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 0158661100, 158661006, fax 00158661847, email:klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163)
ogłasza przetarg na:
wykonanie operatów szacunkowych w 2007 roku
na potrzeby sprzedaży, potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust.1 ww. ustawy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7oo-15oo.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pok. nr 7 Urzędu Gminy tel. 0158661006, 0158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 31 stycznia 2007 roku do godz. 11oo.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Wpłynęła 1 oferta
Protokół sporządzono 31.01.2007
Wybrano ofertę złożoną przez:
Rzeczoznawca Majątkowy
Maria Nawrot
ul. 15 Sierpnia 12A
27-600 Sandomierz

Warunki (ceny brutto):
- za wycenę nieruchomości (gruntu) w celu sprzedaży - 549 zł
- za wycenę nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej - 366 zł
- za wycenę lokalu mieszkalnego - 610 zł
- za wycenę nieruchomości zabudowanej - 1830 zł

Obsługa geodezyjna Gminy

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym

Klimontów, 2007.01.12


Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 0158661100, fax 0158661847, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podsatwie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 206 r. Nr 164 poz. 1163)

ogłasza przetarg na
Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2007.

1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebownia przez Zamawiającego.

2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7oo - 15oo.
4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 0158661006, 158661100 w ww. godzinach.
5. Oferty nalezy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 31 stycznia 2007 roku doku godz. 12oo.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2007 roku o godz. 1230 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Wpłynęła 1 oferta
Protokół sporządzono 31.01.2007
Wpłynęła 1 oferta
Wybrano ofertę złożoną przez:
Aleksander Czachorowski
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
39-400 Tarnobrzeg
ul. Armii Krajowej 2/3

Warunki (ceny brutto):
1. podział na dwie działki        -  951.60 zł
   za następne działki            -  231.80 zł
2. aktualizacja mapy do 1 ha      -  427.00 zł
   za następne                    -  170.80 zł
3. nowa mapa do 1 ha              -  610.00 zł
4. nowa mapa pierwszy ha          -  488.00 zł
   następne po                    -  268.40 zł
5. rozgraniczenie działek         - 2074.00 zł