Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkowice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej nr 001132T w miejscowości Wilkowice o dł. 270 m od km 0+240 do km 0+510

Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne, nie przysługuje odwołanie
Określenie przedmiotu:
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, plantowanie poboczy z jednoczesnym uzupełnieniem

Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Data zakończenia: 20.10.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godz. 930, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 194712-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 52 490.00 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 52 490.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 52 930.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów

Odbudowa drogi gminnej Płaczkowice przez wieś

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej nr 001153T (4221026) Płaczkowice przez wieś o dł. 300 m od km 0+160 do km 0+460

Rodzaj zamówienia: Roboty budowalne, nie przysługuje odwołanie
Określenie przedmiotu:
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, plantowanie poboczy z jednoczesnym uzupełnieniem

Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Data zakończenia: 20.10.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godz. 900, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 194653-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 49 087.50 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 49 087.50 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 50 925.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3400/1/08
Klimontów, 2008.08.06
Do wszystkich Wykonawców nr post. 166535-2008
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 166535-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Pytanie: Czy w przypadku zwiększenia długości sieci w stosunku do opisanego w SIWZ zakresu, zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy termin wykonania zamówienia: "6 miesięcy od dnia podpisania umowy" obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę, czy też złożenie materiałów do decyzji pozwolenie na budowę? Z uwagi na krótki termin wykonania i długotrwałość wydawania niektórych decyzji (np. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - 4-6 miesięcy) wnioskujemy aby sześciomiesięczny okres realizacji projektu obejmował okres od podpisania umowy do momentu złożenia materiałów do decyzji pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Okres 6 miesięcy obejmuje czas od podpisania umowy do złożenia materiałów od decyzji pozwolenia na budowę (pkt 3.1. ppkt 9 SIWZ).

Pytanie: Jakie istniejące uzbrojenie występuje na terenie objętym projektem?
Odpowiedź: Sieć energetyczna i sieć telekomunikacyjna.

Pytanie: Czy na cały zakres objęty projektem są istniejące mapy zasadnicze, czy też należy dokonać nowego pomiaru? Prosimy o podanie zakresu nowego pomiaru.
Odpowiedź: Na cały zakres objęty planowanym projektem są mapy zasadnicze.

Pytanie: Czy zamawiający może zawrzeć w umowie zapis o karach umownych w przypadku nieterminowej płatności faktur dla wykonawcy?
Odpowiedź: Nie

Pytanie
: Ponieważ nie jest możliwe określenie w tej chwili terminu rozstrzygnięcia przetargu, czy terminy w harmonogramie mogą być podane w miesiącach od dnia podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak

Pytanie: Czy na terenie objętym projektem występują tereny zamknięte, np. linie kolejowe, dla których decyzja środowiskowa i lokalizacyjna oraz pozwolenie na budowę są wydawane przez wojewodę?
Odpowiedź: Nie

Wyjaśnienie treści SIWZ

PG.3400/1/08
Klimontów, 2008.08.04
Do wszystkich Wykonawców nr post. 166535-2008
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 166535-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów".

Pytanie: W jakim okresie zostaną wydane prawomocne decyzje "lokalizacyjna" i "środowiskowa" dla tego zadania?
Odpowiedź: 2 miesiące

Pytanie: Czy Zamawiający posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy Zamawiający posiada opracowanie "Koncepcja wodociągu dla gm. Klimontów" Czy zatwierdzona? Czy jest realizowana?
Odpowiedź: Nie

Pytanie: Czy Zamawiający posiada warunki techniczne do projektu sieci wodociągowej stanowiącej przedmiot zamówienia (ca 14 km sieci i 130 przyłączy)? tj. zapewnienie dostawy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych (ca. 3.0 l/s i p.pożarowych 10 l/s)?
Odpowiedź: Nie posiada warunków technicznych. Posiada zapewnienie dostaw wody.

Pytanie: Do wykonania projektu budowlanego sieci wodociągowej potrzebne (niezbędne) jest współdziałanie Zamawiającego (art. 640 KC) i dlatego pytanie: czy Wójt Gminy podejmie decyzje dotyczące skierowania do Starosty wniosku o czasowym ograniczeniu praw rzeczowych właściciela gruntu (działki) w przypadku odmowy jego zgody na wykonanie projektowanego wodociągu?
Odpowiedź: Tak

Pytanie: Czy Zamawiający skieruje do Sądu wnioski o ustalenie kuratorów spadku dla nieruchomości (art. 666-668 KPC), których prawni właściciele (współwłaściciele) nie żyją, a podział spadku nie został sądownie dokonany?
Odpowiedź: Tak, po wyczerpaniu możliwości ustalenia władającego gruntem.

Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu techniczno-budowalnego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gmina Klimontów

Rodzaj zamówienia: Usługi
Określenie przedmiotu:
Wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków ok. 14 km sieci i 130 szt. przyłączy.

Wspólny słownik zamówień: 74.23.20.00-4
Dodatkowe przedmioty: 74.23.22.20-2, 74.27.40.00-0
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 3 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 godz. 945, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Otwarcie ofert: 11.08.2008 godz. 1000, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
Termin związania ofertą: 30 dni

Rozstrzygnięcie:

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na "Opracowanie projektu techniczno-budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków gm. Klimontów" dokonano wybory najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce na wykonawcę zadania.
Cena oferty: 159 820.00 zł - ocena 300 punktów.

W postępowaniu przetargowym złożyli oferty niżej wymienieni Wykonawcy:

 • EKO-PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory inż. Grzegorz Szczepański
  ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk
  Cena: 169 580.00 zł brutto - ocena 282.72 pkt
 • Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych mgr inż. Stanisław Kłosiński
  ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno
  Cena - 256 200.00 zł brutto - ocena 187.14 pkt
 • Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji "Perfekt" Grupa Kielecka
  ul. Astronautów 7/1, 25-337 Kielce
  Cena - 196 420.00 zł brutto - ocena 244.11 pkt
 • Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków mgr inż. Adam Marzec
  ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
  Cena 218 380.00 zł brutto - ocena 219.54 pkt
 • Termoprojekt sp. z o.o.
  ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
  Cena: 840 580.00 zł brutto - ocena 57.03 pkt
 • Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie sp. z o.o.
  ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa
  Cena: 292 530.38 zł brutto - ocena 163.89 pkt
Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   137.797 KB
Załącznik Nr 1   68.243 KB
Oświadczenie   71.350 KB
Mapa   435.156 KB
Wzór umowy   99.139 KB

Odbudowa drogi gminnej Konary - Konary-Kolonia

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej nr 001166T (4221039) Konary - Konary-Kolonia o dł. 500 m od km 0+200 do km 0+300 oraz km 1+306 do km 1+706
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:

 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 10.09.2008, data zakończenia: 30.09.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 2 500.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 godz. 900, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Otwarcie ofert:
11.08.2008 godz. 930, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
Termin związania ofertą: 30 dni

Rozstrzygnięcie:
Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia "Odbudowa drogi gminnej nr 001166T (4221039) Konary - Konary-Kolonia", gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na zfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu brało udział trzy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie budowy dróg:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. ul. Ćmielowska 4 27-500 Opatów za cenę 112 590.14 złotych brutto uzyskując 400 punktów.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o. ul. Rakowska 40 28-200 Staszów za cenę 113 650.32 złotych brutto uzyskując 396.28 punktów.
 3. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO" Piaseczno 84/21-26 27-670 Łoniów za cenę 116 362.38 złotych brutto uzyskując 387.04 punktów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania "Odbudowa drogi gminnej nr 001166T (4221039) Konary - Konary-Kolonia kwotę (brutto) 107 834.58 złotych.

Odbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Klimontowie o długości 570 m, od km 0+000 do 0+570
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:

 • regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wpustów ulicznych studni kanalizacyjnych
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 01.07.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 3 214.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1 (cena: 48.80)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2008 godz. 1000, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Otwarcie ofert:
27.05.2008 godz. 1030, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 92281-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 123 057.00 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 123 057.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 132 119.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Rakowska 40
28-200 Staszów

Odbudowa drogi gminnej Nr 001143T Rybnica przez wieś

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001143T Rybnica przez wieś, od km 0+955 do 1+155+295
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową
 • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 01.07.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 2 900.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2008 godz. 1000, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 83256-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70 290.00 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 70 290.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 72 616.50 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów

Odbudowa drogi gminnej Nr 001129T Goźlice - Kozia Górka

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 001129T Goźlice - Kozia Górka o długości 300 m, od km 0+255 do 0+525
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową
 • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 16.06.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 400.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2008 godz. 1000, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

Rozstrzygnięcie: informacja na klimontow.ugm.pl

Odbudowa drogi gminnej Beradz-Łownica

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Beradz - Łownica o długości 300 m, od km 0+000 do km 0+300
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową
 • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 16.06.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 1 400.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2008 godz. 900, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

Rostrzygnięcie: informacja na klimontow.ugm.pl

Odbudowa drogi gminnej Olbierzowice - Nowa Wieś

Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
tel. 0158661006, fax. 0158661847
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmiot zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Olbierzowice - Nowa Wieś o długości 500 m, od km 0+755 do 1+255
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane (nie przysługuje odwołanie)
Określenie przedmiotu:
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
 • wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową
 • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • plantowanie i uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym
Wspólny słownik zamówień: 45.23.31.40-2
Oferta częściowa: NIE
Oferta wariantowa: NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 16.06.2008

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
Wymagane wadium: 2 000.00 PLN
Opis warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wg specyfikacji

Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Aukcja elektroniczna: NIE
Adres strony internetowej z SIWZ: bip.klimontow.akcessnet.net
SIZW dostępna pod adresem: 27-640 Klimontów, Zysmana 1
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2008 godz. 930, Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 3 (sekretariat)
Termin związania ofertą: 30 dni

ROZSTRZYGNIĘCIE
Numer zamówienia w BZP: 76071-2008
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69 750 PLN
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 69 750.00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 71 375.00 PLN
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o.
ul. Rakowska 4
28-200 Staszów

Transport materiałów drogowych

Klimontów, 2008.03.28
Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 0158661100, 158661006, fax 0158661847, email: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163)

ogłasza przetarg na:

transport materiałów kamiennych na drogi Gminy Klimontów:

 • kamienia z Kopalni Dolomitu Jurkowice-Budy,
 • kruszywa z żużla stalowniczego z PHU "TECHMAX" Ostrowiec Św., ul. Gulińskiego 11,
 • kruszywa z żużla konwektorowego HSW-LORRESTA sp. z o.o., Stalowa Wola, ul. Ignacego Mościckiego 3
 • rumoszu z kamionek Smerdyna-Łukawica.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (sekretariat) w terminie do dnia 8 kwietnia 2008 roku do godz. 1100.
Oferta powinna zawierać cenę za 1 tonokilometr brutto.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2008 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja w cenie 12.20 zł brutto do uzyskania w siedzibie Zamawiającego.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena: 100%
Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS,
 • wykaz posiadanego sprzętu do transportu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Jan Buczek w godz. 800 - 1400.

Rozstrzygnięcie: informacja na klimontow.ugm.pl

Wykonywanie operatów szacunkowych

Klimontów,2008.02.18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. (015) 8661100, 8661006, fax (015) 8661847 e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:

wykonywanie operatów szacunkowych w 2008 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7ºº-15ºº lub pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy (bip.klimontow.akcessnet.net). Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel.(015)8661006, 8661100 w ww. godzinach.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 8 lutego 2008r. do godz. 11ºº.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 lutego 2008 roku o godz.11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul.Zysmana 1, tel. (015)8661100, 8661006 Fax (015) 8661 847 e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn.zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:

sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowawania terenu, w tym:

 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 w/w ustawy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7ºº-15ºº lub na stronie bip.klimontow.akcessnet.net

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. (015) 8661 006, 8661 100 w w/w godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - Sekretariat pok. nr 3 do dnia 21 stycznia 2008r. do godz. 1100.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 stycznia 2008r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.