Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Klimontów, dnia 2008-12-11
R 7624-4-08
INFORMACJA
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)
podaję do publicznej wiadomości informację:
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ADIR Sp. z o. o. 25-009 Kielce ul. Zamkowa 4 pełnomocnika Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGRCE, NASŁAWICE, DZIEWKÓW, OSSOLIN I KROBIELICE gm. KLIMONTÓW.
Dnia 2.12.2008 do Wójta Gminy Klimontów wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ADIR Sp. z o. o. 25-009 Kielce ul. Zamkowa 4 pełnomocnika Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie pod Nr 2008/A/0056. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
Ww. przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.
Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania-informacji w sprawie ewentualnego znaczącego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000 udziela Regionalny Dyrektor Środowiska w Kielcach.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Planowania Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pok. nr 7) w godzinach 730-1530 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 2008.12.09 do dnia 2008.12.30. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów

Otrzymują:
1x - adresat
1x - aa.

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   31.708 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Decyzja   64.029 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Decyzja   66.907 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie - Decyzja   67.337 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2008.02.25

R-7624-1-08

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25.02.2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów w gm. Klimontów

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Adama Marca ul. Jagiellońska 74 25-734 Kielce działającego w imieniu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów w gm. Klimontów

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów w gm. Klimontów

UZASADNIENIE

Planowane zamierzenie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Stosownie bowiem do §3 ust. 1 pkt. 72a cytowanego rozporządzenia – kanały zbiorcze do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego, czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu nie stwierdziły potrzeby sporządzenia raportu.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska.
Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki sanitarne i zwiększy komfort życia mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na wyeliminowanie obecnie istniejących indywidualnych zbiorników na ścieki ,,szamba”.
Inwestycja nie występuje na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca-Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1,
  27-640 Klimontów
 2. Strony poprzez podanie do publicznej wiadomości
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 2008.02.15

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Klimontów
R-7624-3-07

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Zakrzów gmina Klimontów
Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia akta sprawy dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy - Referat Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy ulica Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu 730-1530 od poniedziałku do piątku.
DECYZJA
Na podstawie art. 46 ust.1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Klimontów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości ZAKRZÓW gm. KLIMONTÓW
 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Zakrzów. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach nr ewidencyjny: 142, 146/3, 146/4, 149/1, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 155, 159, 160, 161, 163/1, 163/2, 164/1, 175/1, 203/1, 204, 215/1, 221/1, 222, 223, 224, 222, 223, 224, 226, 227, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243/1, 246/1, 246/2, 257, 258, 247/1, 252/1, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264, 269/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 308, 313, 314, 315/1, 329/1, 335, 336, 337, 342, 344, 345, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 360, 366, 368, 369, 370, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 414/1, 415, 416, 426, 428, 429, 430, 431/1, 431/4, 463, 437, 219, 201/1, 283, 233, 212, 154/1, 211, 213/1
  Długość sieci wodociągowej 5 675 m, ilość przyłączy – 40 szt. łączna długość przyłączy 1 529 m
  Wodociąg zlokalizowano na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
  1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 600 –2200) prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu.
  2. w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować przyciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;
  3. nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
  4. uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
  Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem techniczno-budowlanym w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  - nie dotyczy
 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  - nie dotyczy
 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
  - nie dotyczy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18 października 2007 roku Gmina Klimontów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Górki Klimontowskie. Tego typu inwestycje zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 z 2004 roku z późn. zm.). Stosownie do § 3 ust.1 pkt.63 wyżej wymienionego rozporządzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą-kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistrale do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistrale doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek raportu może być wymagany, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinię negatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia.
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Dokonano uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji z:
 • organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu postanowienie z dnia 31.12.2007 r. znak: RO.XIII.Oś.-7633/76/2007
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu postanowienie z dnia 23.01.2008 r. znak: SE.V-4431/2/08 z następującymi warunkami:
  • materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą
  • przyłącza wodociągowe podłączyć do instalacji wodociągowej z zastosowaniem zaworów antyskażeniowych,
  • w rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie,
  • prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego maszyn budowlanych i środków transportu,
  • w przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczoną glebę zebrać i unieszkodliwić zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie, oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3

Otrzymują:

 1. Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. a/a
Do wiadomości:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
 2. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz

Załącznik - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W miejscowości Zakrzów przewidziana jest budowa sieci wodociągowej:

 1. długości - 5 675 m,
 2. ilość przyłączy – 40 szt.
 3. łączna długość przyłączy - 1 529 m
Przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur PCV i PE wodociąg zlokalizowany zostanie na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.
Przyjęto promienisto-pierścieniowy układ sieci wodociągowej.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne wykonywane będą ręcznie jako wąsko przestrzenne z szalowaniem ścian.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 2008.02.12

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
R-7624-5-07

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Goźlice gmina Klimontów.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia - akta sprawy dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy - Referat Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy ulica Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu 730-1530 od poniedziałku do piątku.

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Klimontów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GOŹLICE gm. KLIMONTÓW

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Goźlice.
  Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach nr ewidencyjny: 111/2, 113/6, 114/3, 115/3, 159, 161/2, 162/2, 160/3, 163/2, 164/2, 169/2, 140/2, 389, 142/3, 141/2, 143/3, 144/2, 155/2, 181/6, 182, 165/2, 183/2, 166/2, 167/2, 185, 168/4, 195, 198, 199, 200, 201, 209, 210, 214/2, 290, 224,227/2, 274, 275, 277, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283/5, 289, 295, 436, 316, 297/1, 297/2, 298, 299, 301, 302/1, 302/2, 303, 304, 314/2, 314/6, 314/4, 314/7, 315, 319, 305, 307/1, 307/2, 308, 310, 311, 312, 313, 314/1, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 228/8, 231, 234, 239, 240, 242, 248/1, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 270, 276, 272, 273, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 369, 370, 393, 396, 400, 401, 403/1, 406, 408, 409, 415, 416, 435, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 445, 446, 450, 453, 454, 455, 456, 457/1, 457/2, 458, 502, 507, 513/1, 204, 205, 213, 212, 211, 203, 241, 248/2, 142/4, 300, 309, 318, 334, 403/2, 403/3, 404, 405, 448/1, 448/2, 449, 441, 511, 290, 291, 292/1.
  Długość sieci 7 363 m, ilość przyłączy - 79 szt. Łączna długość przyłączy - 2 585 m.
  Wodociąg zlokalizowano na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
  1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 600 –2200)
  2. prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować przyciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;
  3. nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
  4. uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
  Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem techniczno-budowlanym w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia:
  - nie dotyczy
 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  - nie dotyczy
 6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
  - nie dotyczy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 października 2007 roku Gmina Klimontów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Goźlice. Tego typu inwestycje zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 roku z późn. zm.). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 63 wyżej wymienionego rozporządzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą-kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistrale do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistrale doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek raportu może być wymagany, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinię negatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia.

W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Dokonano uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji z:

 • organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu postanowienie z dnia 31.12.2007 RO.XIII.Oś.-7633/77/2007
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu postanowienie z dnia 23.01.2008 znak: SE.V-4431/1/08 z następującymi zaleceniami:
  • materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda,
  • przyłącza wodociągowe podłączyć do instalacji wodociągowej z zastosowaniem zaworów antyskażeniowych,
  • prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego maszyn budowlanych i środków transportu,
  • w przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczoną glebę zebrać i unieszkodliwiać zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie, oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3

Otrzymują:

 1. Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. Strony wg wykazu poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Załącznik - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W miejscowości Goźlice przewidziana jest budowa sieci wodociągowej o długości – 7 363 m, ilość przyłączy – 79 szt. łączna długość przyłączy - 2 585 m Przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur PCV i PE. Wodociąg zlokalizowano na działkach prywatnych właścicieli oraz na działkach gminnych. Na terenie objętym opracowaniem przyjęto promienisto-pierścieniowy układ sieci wodociągowej. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne wykonywane będą ręcznie jako wąsko przestrzenne z szalowaniem ścian.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Klimontów, dnia 2080.02.01
R 7624-1-08

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Klimontowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów gm. Klimontów na działkach o nr ewidencyjnych:

 • miejscowość Zakrzów obręb 35: dz. 91; 94/2; 96; 123/3;
 • miejscowość Góry Pęchowskie obręb 9: dz. 2/2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 19; 20; 21; 22; 23;
 • miejscowość Pęchów obręb 22: dz. 3/5; 12; 78; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 120; 122/2; 123/2; 125/2; 126/2; 127/2; 128/2; 129/2; 130/2; 131/2; 132/2; 133/3; 135/2; 136/2; 137/2; 138/2; 139/2; 142; 143/2; 144; 146; 147; 149/2; 150/2; 152/1; 152/2; 152/3; 153/2; 153/2; 154/2; 155/2; 156/2; 157/2; 158/2; 200/1; 201/2; 202/2; 203/2; 209/2; 225/2; 235/3; 235/4; 235/5; 236/2; 238/2; 239/2; 240/2; 241/2; 242/2; 243/2; 244/2; 245/2; 246/2; 247/3; 281/2; 282/2; 286/2; 287/4; 505; 595/2; 596/2; 597/1; 598/2; 599/2; 600/3; 601; 606/2; 607/2; 608/2; 609; 611/2; 612/2; 613/2; 614/2; 615/2; 616/2; 617/2; 618/2; 619/2; 642/2; 647/2; 658/2; 660; 663; 676; 678;
 • miejscowość Klimontów obręb 12: dz .27; 28/2; 31/2; 31/3; 62/2; 64/2; 65/2; 66/2; 67/1; 1265/2; 1314/2

Postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Zysmana 1 oraz w sołectwie Pęchów, Góry Pęchowskie, Zakrzów.
W terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w dniach pracy w godz. 730-1530 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam
że w dniu 18.01.2008 r. na wniosek pełnomocnika Adama Marca ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce działającego w imieniu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów w gm. Klimontów.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k. p. a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Ponadto zgodnie z art.32 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r .Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z §3, ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu
 • Starostwem Powiatowym w Sandomierzu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k. p. a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania ora okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 §1 k. p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawicieli pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

 • 1x - Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 • 1x - strony powyżej 20, poprzez podanie do publicznej wiadomości strona internetowa, sołtys wsi, tablica ogłoszeń
 • 1x - a/a

Obwieszczenie - postanowienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów
z dnia 2008.01.30

R-7624-7-07-08

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627 ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 zawiadamiam
że w dniu 30 stycznia 2008 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Klimontów o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie ulicy Sandomierskiej (ciągu drogi wojewódzkiej 758 Iwaniska-Klimontów-Koprzywnica-Ciszyca), budowie chodników, rowów przydrożnych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów do posesji i pól, kanalizacji deszczowej odwadniającej, dokonania korekty łuków na skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi ,na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 Warszawa-Rzeszów ,do 80 m za skrzyżowaniem z drogą gminną do Adamczowic w Klimontowie. Początek projektowanego odcinka km 16+350, koniec km 17+450 (długość 1100 m)

Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Sandomierskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej 758 Iwaniska-Klimontów-Koprzywnica-Ciszyca), budowie chodników, rowów przydrożnych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów do posesji i pól, kanalizacji deszczowej odwadniającej, dokonania korekty łuków na skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 Warszawa-Rzeszów do 80 m za skrzyżowaniem z drogą gminną do Adamczowic w Klimontowie. Początek projektowanego odcinka km 16+350, koniec km 17+450 (długość 1100 m)

UZASADNIENIE

Planowane zamierzenie w części dotyczącej przebudowy ulicy Sandomierskiej zaliczane jest do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Stosownie bowiem do §3 ust. 1 pkt. 56 cytowanego rozporządzenia – do przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w §2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Klimontów zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Starosty Sandomierskiego czy raport musi być wymagany, czy można odstąpić od jego sporządzenia.
Organy te, po zapoznaniu się z wnioskiem i informacją o przedsięwzięciu wyraziły opinię, że można odstąpić od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ponieważ:
 • przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie wyłącznie w granicach istniejącego pasa drogowego
 • nowa nawierzchnia jezdni zwiększy komfort przejazdu w ruchu samochodowym, przyczyniając się do zminimalizowania hałasu pochodzącego z ruchu ulicznego,
 • ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze
 • substancji ropopochodnych i zawiesin,

a więc planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie i życie ludzi-przy czym realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków ruchu na drodze

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do za pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

 1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25-602 Kielce
 2. Strony wg wykazu poprzez podanie do publicznej wiadomości
 3. a/a

Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  27-600 Sandomierz
  ul. Mickiewicza 34
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klimontów
z dn. 23.01.2008 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku poz. 717 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717) Urząd Gminy w Klimontowie

zawiadamia

że na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 27-640 Klimontów, ul. B. Jasieńskiego 1 o ustalenie lokalizacji celu publicznego
zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych poprzez dobudowę do istniejącego budynku szkoły segmentu dydaktycznego z zapleczem sanitarnym oraz sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr ew. 1313/3, 57/1, 56/1 położonych w Klimontowie.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. nr 7.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 23.01.2008 r. do dnia 6.02.2008 r. Termin wygaśnięcia: 2008.02.06, godz. 23:59:00

Informacja

INFORMACJA
WÓJT GMINY KLIMONTÓW
R-7624-4-07
Klimontów, dnia 2008.01.22

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości GÓRKI KLIMONTOWSKIE gm. KLIMONTÓW

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - akta sprawy dostępne są w tutejszym Urzędzie (ul. Zysmana 1 pokój nr 7) w godzinach od poniedziałku do piątku.

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust.1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Klimontów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków
dla miejscowości GÓRKI KLIMONTOWSKIE gm. KLIMONTÓW

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Górki Klimontowskie. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach nr ewidencyjny: 76/1, 58, 62, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 115, 313, 125/1, 125/2, 126, 130/1, 130/2, 131/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 314, 319, 230/1, 231, 334/1, 225/2, 224, 318, 123/1, 123/2, 122, 121, 316/1, 315, 119/1, 143/1, 144, 145, 146/1, 146/2, 147/1, 147/3, 148/2, 148/4, 148/5, 148/6, 149/1, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 151/1, 206/2, 206/3, 206/4, 327/1, 234/1, 234/2, 61, 123/2, 120, 142, 392 w miejscowości Górki Klimontowskie, w gminie Klimontów.
Długość sieci 2 497 m, ilość przyłączy - 18 szt. Łączna długość przyłączy - 453 m.

Wodociąg zlokalizowano na działkach prywatnych właścicieli oraz działkach gminnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 600 – 2200)
 2. prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni) a w razie konieczności zastosować przyciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowych w obrębie systemów korzeniowych
 3. nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew; uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem techniczno-budowlanym w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć  zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia

- nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- nie dotyczy

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 października 2007 roku Gmina Klimontów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla miejscowości Górki Klimontowskie. Tego typu inwestycje zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 roku z późn. zm.). Stosownie do § 3 ust.1 pkt.63 wyżej wymienionego rozporządzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należą-kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistrale do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistrale doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, zaliczane są do przedsięwzięć, dla których obowiązek raportu może być wymagany, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wójt Gminy Klimontów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Sandomierskiego w celu uzyskania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia .Zarówno PPIS jak i Starosta Sandomierski wydali w tej sprawie opinię negatywną. Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Stwierdzono bowiem, że przedmiotowa inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi oraz z punktu wymogów sanitarnych nie pogorszy istniejącego stanu środowiska. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia.

W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z:

 • organem ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Sandomierzu postanowienie z dnia 19.12.2007 r. znak RO XIII Oś-7633/73/2007
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu postanowienie z dnia 28.12.2007 r. znak SE.V-4431/63/07,który określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
  • materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą, powinny posiadać atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wodą,
  • przyłącza wodociągowe podłączyć do instalacji wodociągowej z zastosowaniem zaworów antyskażeniowych,
  • w rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie,
  • prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego maszyn budowlanych i środków transportu,
  • w przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczoną glebę zebrać i unieszkodliwić zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym terenie, oraz po spełnieniu wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 
Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3

Otrzymują:

 1. Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1
  27-640 Klimontów
 2. Strony wg wykazu poprzez podanie do publicznej wiadomości.
Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W miejscowości Górki Klimontowskie przewidziana jest budowa sieci wodociągowej

 • długości - 2 497 m,
 • ilość przyłączy - 18 szt.
 • łączna długość przyłączy - 453 m
Przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur PCV i PE
Wodociąg zlokalizowano na działkach prywatnych właścicieli oraz na działkach gminnych. Prowadzone roboty będą wykonywane częściowo ręcznie i mechanicznie zachowując rozwiązania mające za zadanie ochronę środowiska.

Obwieszczenie - zawiadomienie

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

R-7624-7-07-08
Klimontów, dnia 2008-01-10

Na podstawie art. 32 ust. 1 podaję do publicznej wiadomości, że w Referacie Planowania, Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Urzędu Gminy Klimontowa toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Sandomierskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej 758 Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica - Ciszyca), budowie chodników, rowów przydrożnych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów do posesji i pól, kanalizacji deszczowej odwadniającej, dokonania korekty łuków na skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 Warszawa–Rzeszów, do 80 m za skrzyżowaniem z drogą gminną do Adamczowic w Klimontowie. Początek projektowanego odcinka km 16+350, koniec km 17+450 (długość 1 100 m)

Zgodnie z art. 53 ww. ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Informacje o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów bip.klimontow.akcessnet.net oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. Zysmana 1.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem, składania uwag i wniosków w siedzibie urzędu pokój nr 7 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


R-7624-7-07-08
Klimontów, dnia 2008-01-10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 06.12.2007 r. (uzupełniony 07.01.2008) na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 25-602 Kielce ul. Jagiellońska 72 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Sandomierskiej (w ciągu drogi wojewódzkiej 758 Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica - Ciszyca), budowie chodników, rowów przydrożnych, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów do posesji i pól, kanalizacji deszczowej odwadniającej, dokonanie korekty łuków na skrzyżowaniach z drogami podrzędnymi, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Adamczowic w Klimontowie. Początek projektowanego odcinka km 16+350, koniec km 17+450 (długość 1 100 m).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k. p. a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z §3, ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie

wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
 1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu
 2. Starostwem Powiatowym w Sandomierzu .

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k. p. a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania ora okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 §1 k. p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawicieli pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
 1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  25-602 Kielce
  ul. Jagiellońska 72
 2. strony powyżej 20,
  poprzez podanie do publicznej wiadomości: strona internetowa, sołtys wsi, tablica ogłoszeń
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
  Oddział Południowo-Wschodni Biuro w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  Kielce
 4. a/a

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Klimontów
z dn. 3.01.2008 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku poz. 717 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717) Urząd Gminy w Klimontowie

zawiadamia, że

na wniosek Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla msc. Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów w gm. Klimontów.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 03.01.2008 do dnia 17.01.2008 r.

Termin wygaśnięcia: 2008.01.17, godz.23:59:00