główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Klimontów, dnia 2008-12-11
R 7624-4-08
INFORMACJA
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)
podaję do publicznej wiadomości informację:
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ADIR Sp. z o. o. 25-009 Kielce ul. Zamkowa 4 pełnomocnika Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WĘGRCE, NASŁAWICE, DZIEWKÓW, OSSOLIN I KROBIELICE gm. KLIMONTÓW.
Dnia 2.12.2008 do Wójta Gminy Klimontów wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ADIR Sp. z o. o. 25-009 Kielce ul. Zamkowa 4 pełnomocnika Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie pod Nr 2008/A/0056. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
Ww. przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.
Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania-informacji w sprawie ewentualnego znaczącego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000 udziela Regionalny Dyrektor Środowiska w Kielcach.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Planowania Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pok. nr 7) w godzinach 730-1530 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 2008.12.09 do dnia 2008.12.30. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów

Otrzymują:
1x - adresat
1x - aa.
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie 32 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie - Decyzja 64 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie - Decyzja 67 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Załączniki:
Obwieszczenie - Decyzja 67 KB