Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu do 3 lat

Klimontów, dnia 2009.11.25
PG 7224-5-09

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Gminy Klimontów położonych w Konarach gmina Klimontów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu do 3 lat

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Działka nr 108/2 położona w Konarach gm. Klimontów, objęta księgą wieczystą KW 53120
 2. Powierzchnia w ha:
  1.24
 3. Opis nieruchomości:
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne R IIIa-1.21 R IIIb-0.03
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej wykorzystania:
  1. Brak opracowanego MPZP gminy Klimontów
  2. Sposób zagospodarowania cele rolnicze
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego
  359.07 zł płatna do:
  I rata 15 marca
  II rata 15 września

Cena osiągnięta w przetargu będzie podlegała raz w roku zwiększeniu w przypadku wzrostu wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych obliczonego jako średnia z I i II półrocza roku poprzedniego ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Zawiadomienie - obwieszczenie

 

Klimontów, 2009.11.20
PG.7331/32/09
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na Świetlicę Wiejską oraz rozbudowie budynku wraz ze zmianą konstrukcji jego dachu na nieruchomości o numerze ewidencji geodezyjnej: 300/1 – obręb geodezyjny Górki Klimontowskie.
Stosownie do przepisów art. 10 §1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, pokój nr 7 od poniedziałku w godz. 8ºº-14ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty wywieszenia.
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • sołtys wsi Górki


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Załączniki
Obwieszczenie + decyzja   143.682 KB

Obwieszczenie

 

Klimontów, 2009.11.04
PG.7331/43/09
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 30.10.2009 zostało wszczęte
na wniosek:
P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której wystąpił pełnomocnik - Pan Dariusz Szporek
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt SND 4411A. W skład projektowanej stacji wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze o gabarytach APM:0,6 m x 0,6 m x 0,9; x 4 szt. zlokalizowane na poziomie gruntu. 0,00m n.p.t.; oraz 6 anten sektorowych (3 na wysokości 39,50 i 3 na wysokości 39,80m n.p.t.) i 4 anteny radiolinii (37,70 i 39,90 m n.p.t.) zamontowane na projektowanym maszcie o wys. 41,30m usytuowanym na działce nr ewid.171 obręb Pęchów, gmina Klimontów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa objętego wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Obwieszcznie

 

Klimontów, 2009.10.30
PG.7331/42/09
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.10.19 zostało wszczęte
na wniosek:
Wójta Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
„Wodociąg w msc. Pęchów w gm. Klimontów” - dz. nr ewid. 96, 76, 10, 75, 74, 73, 72, 71, 69.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa objętego wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7 w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Załączniki
Obwieszczenie + decyzja   169.014 KB

Obwieszczenie

Klimontów, 2009.10.13
PG.7331/32/09
 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.09.10 zostało wszczęte na wniosek:
Wójta Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na Świetlicę Wiejską oraz rozbudowie budynku wraz ze zmianą jego konstrukcji dachu na nieruchomości o numerze ewidencji geodezyjnej: 300/1 - obręb geodezyjny Górki Klimontowskie”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw objętych wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7, w godz. 7ºº- 14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.


Obwieszczenie

Klimontów, 2009.10.12
PG.7331/39/09
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, iż
w dniu 2009.10.06 zostało wszczęte na wniosek:
 • Jarosz Ireneusza
  zam. Lenarczyce 60
  27-641 Obrazów
 • Słowik Stanisław
  zam. Garbowice 16
  27-570 Iwaniska
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
„Budowa ośrodka rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim na działce nr ewid. 170/4 w obrębie Konary Kolonia i działkach nr ewid. 25/2, 25/3, 25/4, 402/2 w obrębie Konary gmina Klimontów”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw objętych wnioskiem
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7, w godz. 7ºº-14ºº.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Obwieszczenie

 

Klimontów, dnia 2009.10.06
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że:
pismem z dnia 2009-09-28 znak: RDOŚ-26-WOO.II 6613/2-143/09mw Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wydała opinię na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że planowane przedsięwzięcie polegające na „kompleksowej rewitalizacji Klimontowa” nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz jego integralność i powiązania z innymi obszarami.
Z treścią opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400
 
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • aa.

 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

Klimontów, dnia 2009.10.06
R 7624/5/09
Zawiadomienie – obwieszczenie
o zakończeniu postępowania
Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Kompleksowej Rewitalizacji Klimontowa tj.:
 • remont - przebudowa Rynku w Klimontowie działka nr 452 (zmiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nawierzchnię z betonowej lub granitowej kostki brukowej; wykonanie nowych ciągów pieszych; wykonanie obiektów małej architektury, renowację odwodnienia, renowację zieleni),
 • wykonanie elewacji budynków: Gminnego Ośrodka Kultury działka nr 453, byłej Szkoły Zawodowej działka nr 340, Publicznej Szkoły Podstawowej działki nr 686, 687/3, 1380/1, 1381, 1382/1, 1383/2, 1383/3
 • przebudowa odcinków dróg gminnych - ulic w Klimontowie: ulica Sandomierska dz. nr 238/3, ulica Szkolna z placem przed Synagogą dz. nr 655, 656, 669/5, 669/6, ulica Żeromskiego dz. nr 819/2, ulica Gęsia dz. nr 496, ulica Zysmana dz. nr 68, ulica Brunona Jasińskiego dz. nr 58
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 14oo oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty wywieszenia.
Otrzymują:
 • tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 • aa.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Załączniki
Obwieszczenie + postanowienie   78.511 KB

Informacja o wydaniu decyzji

Klimontów, dnia 2009.09.16

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
  Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 2009.09.16 na wniosek
Pan. Małgorzaty i Grzegorza Kaniewskich
zam. Olbierzowice 12
27-640 Klimontów
została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R 7624-3-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:
„ROZBUDOWA BUDYNKU POD ZABUDOWĘ KABINY LAKIERNICZEJ”
na działce ewidencyjnej nr 136 położonej w Olbierzowicach
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr 2009/B/0054.
Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net odpowiednio pod Nr 2009/A/0038 i 2009/E/0002.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 14, 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem przedmiotowej decyzji Wójt Klimontowa zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Sandomierskim wykonującym obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, a także zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości dnia 2009.08.03 na stronach bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka: inwestycje-obwieszczenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.
Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacja spraw (w tym: raport OOŚ, opinie, uzgodnienia itp.) można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach 730-1500.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka inwestycje-obwieszczenia) oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 
Otrzymują:
 • BIP Urzędu Gminy w Klimontowie
 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie
 • Sołtys - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji
 • a/a

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Klimontów, dnia 2009.09.15
R 7624-5-09
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania „Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa”
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację:
o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:
 
,,KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA KLIMONTOWA
NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR:
238/3, 655, 656, 669/5, 669/6, 819/2, 496, 68, 58, 452, 453, 340,
686, 687/3, 1380/1, 1381, 1382/1, 1383/2, 1383/3
(OBRĘB KLIMONTÓW)
Do Wójta Klimontowa wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej rewitalizacji Klimontowa.
 
Na terenie objętym planowaną inwestycją projektuje się m.in.:
 • przebudowa odcinków dróg gminnych - ulic w Klimontowie: ulica Sandomierska, ulica Szkolna, ulica Żeromskiego, ulica Gęsia, ulica Zysmana, ulica Brunona Jasińskiego
 • remont - przebudowa Rynku w Klimontowie
 • elewacja Gminnego Ośrodka Kultury
 • elewacja budynku po byłej Szkole Zawodowej
 • elewacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net pod nr 2009/A/0052.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 1999, poz. 1227 ze zmianami), w związku z §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) projektowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa .Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego (wykonującego zadania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Ponadto w ramach prowadzonego postępowania-informacji w sprawie ewentualnego znaczącego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000 udziela Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele terenu objętego planowana inwestycją oraz terenu bezpośrednio graniczącego z miejscem planowanego przedsięwzięcia).
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach 730-1500 w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa. tj. 16.09 - 6.10.2009
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie praz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka obwieszczenia).
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.
Otrzymują:
 • wnioskodawca
 • BIP Urzędu Gminy
 • tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie
 • a/a

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Klimontów, dnia 2009.09.02

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację

w dniu 2009.09.02 na wniosek
Pana Ireneusza Jarosza, zam. Lenarczyce 60, 27-641 Obrazów
i Pana Stanisława Słowik, zam. Garbowice 16, 27-570 Iwaniska
została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R 7624-2-09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:

"BUDOWA OŚRODKA REKREACYJNEGO Z WYCIĄGIEM NARCIARSKIM W MIEJSCOWOŚCI KONARY i KONARY KOLONII” NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 170/4 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ WE WSI KONARY KOLONIA ORAZ NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY 25/2, 25/3, 25/4, 402/2 POŁOŻONEJ NA TERENIE WSI KONARY.

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr 2009/B/0052.
Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net odpowiednio pod Nr 2009/A/0004 i 2009/E/0001.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem przedmiotowej decyzji Wójt Klimontowa zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia ze Starostą Sandomierskim wykonującym obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, a także zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości dnia 2009.07.07 na stronach bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka: inwestycje-obwieszczenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie w miejscu planowanej inwestycji.
Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacja spraw (w tym: raport OOŚ, opinie, uzgodnienia itp.) można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach 730-1500.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka inwestycje-obwieszczenia) oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Otrzymują:

 1. BIP Urzędu Gminy w Klimontowie
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie
 3. Sołtys - z prośbą o niezwłoczne wywieszenie w miejscu planowanej inwestycji
 4. aa.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Załączniki
Obwieszczenie   84.443 KB
Raport oddziaływania na środowisko   802.612 KB

Zawiadomienie

Klimontów, dnia 2009.06.02
R 7624-3-09

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia,

że sprawa dotycząca wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku pod zabudowę kabiny lakierniczej na działce nr 136 położonej w Olbierzowicach gm. Klimontów nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia – 05.07.2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii organów wymienionych w art. 64 ww. ustawy.

 
Otrzymują:
 • BIP Urzędu Gminy Klimontów
 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie
 • sołtys wsi Olbierzowice (z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
 • Małgorzata i Grzegorz Kaniewscy
 • Piotr Ćwikło
 • Stanisława Bulira
 • Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lwowska 7

  27-600 Sandomierz
 • Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1

  27-640 Klimontów
 • aa.

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   67.583 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Załączniki
Obwieszczenie   160.665 KB

Informacja o wszczęciu postępowania

Załączniki
Informacja   55.496 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   66.766 KB

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Załączniki
Postanowienie   69.772 KB

Postanowienie

Załączniki
Postanowienie   90.145 KB

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 2009.04.02
R 7624-2/1-09

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Klimontów po zasięgnięciu opinii:
 1. Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (pismo z dnia 16.03.2009 znak: RO.XIII.Oś.-7633/6/2009)
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu (pismo z dnia 28.01.2009 znak: SE.V-4470/1/09)
 3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo z dnia 20.02.2009 znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-42/09/kk)
w dniu 02.04.2009 roku wydał postanowienie Nr 7624/2/1/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci wodociągowej od wsi Wiązownica Kolonia gm. Staszów do wsi Szymanowice Dolne gm. Klimontów” planowanego do realizacji na działkach nr obręb Wiązownica Kolonia gm. Staszów:
299, 298, 295, 293, 292, 289, 288/2, 288/1, 285, 284, 280, 279, 276, 275, 145/5, 183/1, 272, 271, 132, 134/1, 138, 153, 139, 171/1, 140/1, 142/1, 141/2, 141/1, 142/4, 171/2, 165, 173, 145/4, 145/3, 145/5, 146/1, 147/2, 147/5, 148, 149, 150, 151, 155/1, 183/1, 182, 171/1, 175, 166/1, 166/2, 166/3, 160/3, 282,
obręb Bukowa gm. Osiek
826, 793, 807, 808, 809,
obręb Królewice gm. Łoniów :
51, 123, 48,
obręb Rybnica gm. Klimontów:
117,229,113,123,114,112,110,111,109/3,95,94,93,91,92,71,76,75,73,70,38/2,38/1,50,49,
obręb Nawodzice gm. Klimontów:
1103, 1100, 1097, 1094, 1091, 1088, 1085, 1082, 1080, 1351, 1408, 1078, 1076, 1074, 1072, 1068, 1066, 1145, 1151, 1152, 1154, 1363, 1360, 1356, 1354, 1351, 1349, 529, 1493, 1495, 1482, 1484, 1480, 1478, 1476, 1474/2, 1400, 1474/1, 1372, 1470, 1467, 1465, 1463, 1392, 1460, 1458, 1456, 1454, 1452, 1450, 1447, 1446, 1428, 1426, 1444, 1440, 1438, 1442, 1435, 1433, 1431, 1424, 1422, 1420, 1418, 1416, 1414, 1410, 1412, 1408, 1406, 1404, 1402, 1398, 1396, 1394, 1390, 1386, 1388, 1384, 1382, 1380, 1375, 1377, 1372, 1370, 1368, 1366, 1704, 1702, 1700, 1698, 1696, 1695, 1693, 1691, 1689, 1687, 1685, 1683, 1681, 1679, 1677, 1675, 1673, 1667, 1669, 1671, 1665, 1663, 1661, 1659, 1657, 1655, 1654, 1650, 1648, 1646, 1644, 1632, 179, 1612, 1610, 1608, 1606, 1604, 588, 587, 579, 2125, 578, 577, 576, 575, 574, 566, 562, 564, 565, 561, 563, 560, 558, 556, 554, 552/3, 552/2, 552/1, 552/5, 527, 526, 525, 2128, 524/1, 524/2, 492, 493, 484,
obręb Szymanowice Dolne gm. Klimontów
151/1.
Z treścią postanowienia oraz opiniami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (pokój nr 7) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
Na postanowienie nie służy stronom prawo do złożenia zażalenia

Otrzymują:
•Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
•Urząd Miasta i Gminy Osiek
•Urząd Miasta i Gminy Staszów
•Urząd Gminy Łoniów
•sołtys wsi Królewice
•sołtys wsi Bukowa
•sołtys wsi Rybnica
•sołtys wsi Nawodzice
•sołtys wsi Szymanowice Dolne
z prośbą o wywieszenie 1 egz. na tablicy ogłoszeń, a po zdjęciu z tablicy po upływie 14 dni zwrot obwieszczenia do tut. Urzędu z adnotacją o terminie wywieszenia.
Załączniki
Postanowienie   107.848 KB

Obwieszczenie

Klimontów, 2009.03.09
PG.7331/5/09
Obwieszczenie
Wójt Gminy Klimontów, zgodnie z art. 49 i 61 §4 k.p.a. (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice, gm. Klimontów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. Nr 7, w godz. 7ºº-14ºº. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiotu wniosku.

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 2009.03.04
R 7624-4-08/09
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

w dniu 2009.03.04 na wniosek

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

reprezentowanej przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ADIR sp. z o. o. 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4

została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R 7624-4-08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:

"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów" na działkach numer ewidencyjny:

obręb Węgrce: 29/1, 77/1, 85/1, 86/1, 87/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 115/2, 117, 118, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 125, 126/3, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/5, 134/4, 134/5, 135/3, 191/1, 192, 193/1, 195, 197, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 234, 236, 237, 240, 244/1.

obręb Nasławice: 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/535/1, 35/2, 36/2, 36/3, 40, 43/2, 43/4, 44/1, 44/2, 47/2, 47/4, 48, 49/1, 49/2, 74/1, 74/2, 74/3, 74/7, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/1, 178/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187/1, 188, 189, 191, 193, 196/2, 198, 204, 205, 206, 211, 226/1.

obręb Dziewków: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 49, 50, 54/2, 55, 56, 57/2, 58/2, 60/2, 61, 68/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89/1, 95/2, 97/2, 114/1, 115, 128, 132/2, 134.

obręb Ossolin: 68/2, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 106, 107, 115, 157, 185, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 207, 210.

obręb Krobielice: 305, 375, 383, 390

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku pod nr 2009/B/0015.

Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w Klimontowie pod nr 2008/A/0056.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w związku z §3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Klimontowa.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją).

Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Klimontowa ul. Zysmana 1 w Referacie (pok. 7) w godzinach 730-1500.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach wniesione za pośrednictwem Wójta Klimontowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez :
 • zamieszczenie na stronie internetowej
 • tablicy ogłoszeń :
  Urzędu Gminy w Klimontowie
  sołectwa Węgrce
  sołectwa Nasławice
  sołectwa Dziewków
  sołectwa Ossolin
  sołectwa Krobielice
Załączniki
Decyzja   171.629 KB

Zawiadomienie- obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Klimontów, dnia 9 lutego 2009 r.
R 7624/4/08
Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice - gmina Klimontów, przewidzianego do realizacji na działkach nr:
obręb Węgrce:
29/1, 77/1, 85/1, 86/1, 87/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 115/2, 117, 118, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 125, 126/3, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/5, 134/4, 134/5, 135/3, 191/1, 192, 193/1, 195, 197, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 234, 236, 237, 240, 244/1,
obręb Nasławice:
34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 40, 43/2, 43/4, 44/1, 44/2, 47/2, 47/4, 48, 49/1, 49/2, 74/1, 74/2, 74/3, 74/7, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/1, 178/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187/1, 188, 189, 191, 193, 196/2, 198, 204, 205, 206, 211, 226/1,
obręb Dziewków:
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 49, 50, 54/2, 55, 56, 57/2, 58/2, 60/2, 61, 68/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89/1, 95/2, 97/2, 114/1, 115, 128, 132/3, 134, obręb Ossolin: 68/2, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 106, 107, 115, 157, 185, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 207, 210,
obręb Krobielice:
305, 375, 383, 390
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 od poniedziałku w od 8oo do 14oo oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do dnia 03 marca 2009 r.
Otrzymują:
 1. Inwestor
 2. Sołtysi wsi:
  Węgrce
  Nasławice
  Dziewków
  Ossolin
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
 4. aa.

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Klimontów, dnia 2009.02.06
R 7624-1-09
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art.36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 65 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia,
że sprawa dotycząca wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej od wsi Wiązownica Kolonia gm. Staszów do wsi Szymanowice Dolne gm. Klimontów nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko.
Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia – 2009.03.06
Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest brak opinii organów wymienionych w art. 64 ww. ustawy.
Otrzymują:
 • BIP Urzędu Gminy Klimontów
 • Tablica ogłoszeń UG Klimontów
 • Urząd Miasta i Gminy Osiek
 • Urząd Miasta i Gminy Staszów
 • Urząd Gminy Łoniów
 • Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lwowska 7
  27-600 Sandomierz
 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
  ul.8 Marca 13
  35-065 Rzeszów

Postanowienie

Klimontów, dnia 2009.01.23
R 7624-4-08
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadamiam,
że w dniu 23.01.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr 7624/4/08 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów.
W związku z powyższym informuje się, że z ww. postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie (pokój nr 7) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
Otrzymują:
 1. Inwestor
 2. Sołtysi wsi:
  1. Węgrce
  2. Nasławice
  3. Dziewów
  4. Ossolin
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy + BIP
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust. 1it. 2 art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów na działkach nr ewidencyjny:
obręb Węgrce:
29/1, 77/1, 85/1, 86/1, 87/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 115/2, 117, 118, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 125, 126/3, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131, 132/5, 134/4, 134/5, 135/3, 191/1, 192, 193/1, 195, 197, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 234, 236, 237, 240, 244/1,
obręb Nasławice:
34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 40, 43/2, 43/4, 44/1, 44/2, 47/2, 47/4, 48, 49/1, 49/2, 74/1, 74/2, 74/3, 74/7, 103, 104, 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/1, 178/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187/1, 188, 189, 191, 193, 196/2, 198, 204, 205, 206, 211, 226/1,
obręb Dziewków:
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 49, 50, 54/2, 55, 56, 57/2, 58/2, 60/2, 61, 68/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89/1, 95/2, 97/2, 114/1, 115, 128, 132/3, 134,
obręb Ossolin:
68/2, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 81, 82, 83, 84, 85, 105, 106, 107, 115, 157, 185, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 203, 207, 210,
obręb Krobielice:
305, 375, 383, 390
Uzasadnienie
W dniu 3.12.2008 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4 25-009 Kielce pełnomocnik Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów. Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 z zaznaczonym przebiegiem inwestycji, danych dotyczących stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie jw.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 9 km. Planowana ilość przyłączy do budynków wynosi ok. 80 szt. Wodociąg przebiegać będzie przez tereny pasów przydrożnych, pól uprawnych, użytków zielonych i nieużytków. Wójt Gminy zwrócił się do Starosty Powiatu Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Sandomierskiego pismem z dnia 29.12.2008 (data wpływu: 31.12.2008) znak RO.XIII.Os.7633/70/2008 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 30.12.2008 (data wpływu: 09.01.2009) znak: SE.V-4431/65/08 wyraził opinię, że nie uznaje sie za konieczną potrzebę stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Stosownie bowiem do art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt. 1 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.
W rozumieniu zaś §3 ust. 1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych zaliczane są do przedsięwzięć dla których obowiązek raportu może być wymagany.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniejącego stanu środowiska, przyczyni się do poprawy warunków zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ocenia się, iż organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Otrzymują:
 • Adresat
 • BIP – tablica ogłoszeń
 • sołtys wsi Węgrce
 • sołtys wsi Nasławice
 • sołtys wsi Dziewków
 • sołtys wsi Ossolin
 • sołtys wsi Krobielice
 • a/a
Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 34
  27-600 Sandomierz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Frankowskiego 8
  27-600 Sandomierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Klimontów, dnia 2009.02.02
R 7624-2-09
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH

Zgodnie z art. 61 §4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 i art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Klimontowa zawiadamia, że na wniosek:
Ireneusza Jarosz zam. Lenarczyce 60
Stanisława Słowik zam. Garbowice 16
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim w miejscowości Konary, Konary-Kolonia gm. Klimontów”.
Miejscem realizacji planowanej inwestycji są działki:
 • obręb Konary: działki nr 25/2, 25/3, 25/4, 402/2
 • obręb Kolonia Konary: działka nr 170/4.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie pod Nr 2009/A/0004. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
Ww. przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Planowania Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pok. nr 7) w godzinach 730-1530 w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 02.02.2009 do dnia 23.02.2009. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów
Otrzymują:
 1. Ireneusz Jarosz
  zam. Lenarczyce 60
 2. Stanisław Słowik
  zam. Garbowice 16
 3. Teresa Słowik
 4. Mirosław Kowalski
 5. Maria Markiewicz
 6. Stanisław Smykiel
 7. Świętokrzyski Zarząd Dróg
  ul. Jagiellońska 72
  25-516 Kielce
 8. Gmina Klimontów
 9. Jadwiga Paprocka
 10. Artur Smykiel
 11. Gustaw Borycki
 12. BIP UG
 13. tablica ogłoszeń
 14. a/a

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Klimontów, dnia 2009.01.14
R 7624-4-08
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.), art. 65 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia,
że sprawa dotycząca wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 65 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko.
Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 23 stycznia 2009 r.
Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest uzyskanie opinii z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sandomierzu znak: SE.V-4431/65/08 z dnia 30.12.2008 na stanowisku pracy w dniu 13.01.2009 oraz 7 dniowy termin zapoznania się stron z opiniami w powyższej sprawie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, przy ul. Zysmana 1 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin, Krobielice.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Klimontów, dnia 14 stycznia 2009 r.
R-7624-4-08
WÓJT GMINY
KLIMONTÓW
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia sie, że zostało zakończone postępowanie wyjaśniające przed wydaniem postanowienia o obowiązku lub odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów”
Ze zgromadzonymi w toku postępowania aktami sprawy, w tym opiniami:
 1. Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (pismo znak: RO.XIII.Oś.7633/70/2008 z dnia 29.12.2008 r. o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko)
 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu (opinia sanitarna znak: SE.V-4431/65/08 z dnia 30.12.2008 r. że nie uznaje się za konieczną potrzebę stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).
Można zapoznać się w Referacie Planowania Rolnictwa i Infrastruktury Gminy pokój nr 7 ul. Zysmana 1 w godzinach urzędowania w terminie do dnia 21 stycznia 2009 r.

Otrzymują:
 • adresat
 • bip+tablica ogłoszeń
 • sołtys wsi Węgrce
  Nasławice
  Dziewków
  Ossolin
  Krobielice
 • a/a

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Klimontów, dnia 2009-01-09
R 7624-1-09
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 i art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Klimontowa zawiadamia, że na wniosek:
Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.
„Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wiązownica Kolonia gm. Staszów do miejscowości Szymanowice Dolne gm. Klimontów”.
Miejscem realizacji planowanej inwestycji są działki nr:
obręb Wiązownica Kolonia gm. Staszów:
299, 298, 295, 293, 292, 289, 288/2, 288/1, 285, 284, 280, 279, 276, 275, 145/5, 183/1, 272, 271, 132, 134/1, 138, 153, 139, 171/1, 140/1, 142/1, 141/2, 141/1, 142/4, 171/2, 165, 173, 145/4, 145/3, 145/5, 146/1, 147/2, 147/5, 148, 149, 150, 151, 155/1, 183/1, 182, 171/1, 175, 166/1, 166/2, 166/3, 160/3, 282,
obręb Bukowa gm. Osiek:
826, 793, 807, 808, 809,
obręb Królewice gm. Łoniów:
51, 123, 48
obręb Rybnica gm. Klimontów:
117, 229, 113, 123, 114, 112, 110, 111, 109/3, 95, 94, 93, 91, 92, 71, 76, 75, 73, 70, 38/2, 38/1, 50, 49,
obręb Nawodzice gm. Klimontów:
1103, 1100, 1097, 1094, 1091, 1088, 1085, 1082, 1080, 1351, 1408, 1078, 1076, 1074, 1072, 1068, 1066, 1145, 1151, 1152, 1154, 1363, 1360, 1356, 1354, 1351, 1349, 529, 1493, 1495, 1482, 1484, 1480, 1478, 1476, 1474/2, 1400, 1474/1, 1372, 1470, 1467, 1465, 1463, 1392, 1460, 1458, 1456, 1454, 1452, 1450, 1447, 1446, 1428, 1426, 1444, 1440, 1438, 1442, 1435, 1433, 1431, 1424, 1422, 420, 1418, 1416, 1414, 1410, 1412, 1408, 1406, 1404, 1402, 1398, 1396, 1394, 1390, 1386, 1388, 1384, 1382, 1380, 1375, 1377, 1372, 1370, 1368, 1366, 1704, 1702, 1700, 1698, 1696, 1695, 1693, 1691, 1689, 1687, 1685, 1683, 1681, 1679, 1677, 1675, 1673, 1667, 1669, 1671, 1665, 1663, 1661, 1659, 1657, 1655, 1654, 1650, 1648, 1646, 1644, 1632, 179, 1612, 1610, 1608, 1606, 1604, 588, 587, 579, 2125, 578, 577, 576, 575, 574, 566, 562, 564, 565, 561, 563, 560, 558, 556, 554, 552/3, 552/2, 552/1, 552/5, 527, 526, 525, 2128, 524/1, 524/2, 492, 493, 484,
obręb Szymanowice Dolne gm. Klimontów
151/1.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie pod Nr 2009/A/0001. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
Ww. przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego i Staszowskiego działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i Staszowie.
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE. Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania-informacji w sprawie ewentualnego znaczącego oddziaływania na siedliska lub gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000 udziela Regionalny Dyrektor Środowiska w Kielcach.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Planowania Rolnictwa i Infrastruktury Gminy (pok. nr 7) w godzinach 730-1530 w terminie od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 2009.01.09 do dnia 2009.01.29. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klimontów.
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów.
Otrzymują:
 • 1x – BIP Urzędu Gminy Klimontów
 • 1x – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie
 • 1x- Urząd Miasta i Gminy Osiek
 • 1x- Urząd Miasta i Gminy Staszów
 • 1x- Urząd Gminy Łoniów
 • 1x- Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lwowska
  7 27-600 Sandomierz
 • 1x- Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
  ul.8 Marca 13
  35-065 Rzeszów
Strony postępowania:
Liczba stron przekracza 20 i zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 o przebiegu postępowania administracyjnego strony są powiadamiane zgodnie z art.49 KPA.