główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów" .

Klimontów, dnia 2010.10.26
R 7624-2-10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:
Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:
"budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów na działkach ewidencyjnych nr
Obręb Nawodzice:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 , 55, 56, 61, 72, 98, 103, 104, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168, 169, 170, 171, 190, 192, 193, 194, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 300, 304, 307, 308, 311, 314, 317, 318, 319, 320, 338, 339, 340, 341, 343, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 469, 503, 529, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 574, 575, 576, 577, 578,579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,588, 589, 619, 742, 743, 744, 745, 747, 843, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 1097, 1100, 1103, 1105, 1107, 1108,1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1133, 1135, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,1151 ,1152, 1153, 1154, 1177, 1194, 1195, 1506, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516 ,1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533 , 1534, 1535, 1536, 1537, 1538,1539, 1540, 1541, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,1565, 1566, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1599, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1611, 1612, 1613, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1634, 1636, 1638, 1641, 1643, 1644, 1646, 1648,1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657,1659, 1661, 1663, 1665, 1671, 1673, 1675, 1677,1679, 1681, 1695, 1708, 1712, 1729, 1733, 1777, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2111, 2113, 2114, 2115, 2116, 2122, 2123, 2124, 2125, 2130, 2139, 2140, 2143, 32/1, 32/2, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 99/1, 99/2, 20/1, 20/2, 2111/1, 2112/1, 2112/2, 2115/1, 2115/2, 2120/1, 2120/2, 2120/3,2136/1, 2144/1, 2144/2, 1175/1, 1175/2, 134/1, 134/2, 1514/1, 1514/2, 1542/2, 1542/3, 1542/4, 1547/1, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1567/1,1567/2, 1567/3, 1574/1, 1574/2, 1589/1, 1594/1, 1594/2, 1598/1, 1598/2, 1709/1, 1709/10,1709/4, 1709/5, 1709/6, 1709/8, 1709/9, 349/1, 498/1, 744/1, 744/2, 744/3
Obręb Rybnica:
Działki: 3, 4, 5, 6, 8, 71, 72, 92, 93, 94, 97, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111,112, 113, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 183, 203, 223, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 38/1, 38/2, 109/1, 109/2, 109/3, 126/3, 134/1, 257/3, 275/3
Obręb Nowa Wieś:
Działki: 498/1, 498/2, 503.

Do Wójta Klimontowa wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net pod nr 2010/A/0058.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,w związku z §3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 98 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) projektowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele terenu objętego planowaną inwestycją).

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach od 800-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa tj. 29.10.2010 - 12.11.2010

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka – obwieszczenie).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. BIP Urzędu Gminy Klimontów
 3. tablica ogłoszeń na piętrze budynku Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1
 4. Sołtys Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń.
 5. a/a


artykuł nr 2

Obwieszczenia

artykuł nr 3

Obwieszczenie

RG.0704-9/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

z dnia 18 maja 2010 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Odnowy Miejscowości Klimontów na lata 2009-2016.

Zgodnie z brzmieniem art. 57 pkt. 2, art. 58 pkt. 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu "Plan Odnowy Miejscowości Klimontów na lata 2009 - 2016".

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 06.04.2010 r. znak: SE.V-4410/73/GK/10, że w przypadku Planu Odnowy Miejscowości KKlimontów na lata 2009 - 2016 można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych w planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Pismem z dnia 06.05.2010 r. znak: RDOŚ-26-WPN.II-0713-47/10/ał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Odnowy Miejscowości Klimontów na lata 2009 -, 2016", co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach podniósł, że z przedłożonych materiałów wynika, iż dokument nie zawiera przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Wśród założeń planu odnowy wymieniono m.in. działania polegające na: remoncie Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Urzędu Gminy, rozbudowie stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniu terenu przed budynkiem OSP, odbudowie lokalnej infrastruktury technicznej oraz modernizacji muszli koncertowej. Ponadto w ramach odnowy planowana jest budowa i zorganizowanie ujęcia wody do celów ppoż. oraz budowa tarasu widokowego, obejmująca utwardzenie terenu i wykonanie podstawowej infrastruktur. Realizacja tych zadań nie spowoduje znacznej zmiany ukształtowania terenu, ewentualnie zmiany będą miały charakter lokalny.
Teren, dla którego opracowano plan odnowy zlokalizowany jest częściowo na terenie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 200 pn. "Ostoja Żyznów" PLH 260036 niemniej jednak planowane działania realizowane będą poza tym obszarem w związku z powyższym nie będą oddziaływać na tę formę ochrony przyrody.
W wyniku analizy planu odnowy, biorąc pod uwagę skalę i charakter zamierzeń, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził, że nie będą one oddziaływać na środowisko i nie przyczynią się do znacznej zmiany zagospodarowania terenu, w związku z tym dokument nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informację o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla "Planu Odnowy Miejscowości Klimontów na lata 2009 - 2016" umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

RG.0704-1/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

z dnia 10 maja 2010 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Odnowy Miejscowości Krobielice na lata 2009-2016.

Zgodnie z brzmieniem art. 57 pkt. 2, art. 58 pkt. 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla "Planu Odnowy Miejscowości Krobielice na lata 2009 - 2016".

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 01.02.2010 r. znak: SE.V-4410/12/KK/10 uznał, że w przypadku Planu Odnowy Miejscowości Krobielice na lata 2009 - 2016 można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych w przedmiotowym Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Pismem znak: RDOŚ-26-WPN.II-0713-75/10/an Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Odnowy Miejscowości Krobielice na lata 2009 - 2016.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach podniósł, że przedłożony projekt dokumentu nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Projekt Planu Odnowy Miejscowości Krobielice, położonej w Gminie Klimontów, przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych: adaptację pomieszczeń na świetlicę, zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy, ogrodzenie boiska, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odnowę przydrożnego krzyża, budowę chodników, budowę parkingu i przystanku autobusowego. Planowane działania nie będą znacząco oddziaływać na środowisko, w tym zdrowie ludzi. Ewentualne negatywne oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzenia robót budowlano - wykonawczych i będą miały charakter lokalny i krótko terminowy. Założenia projektu dokumentu uwzględniają racjonalne kształtowanie środowiskiem. Ponadto, w granicach opracowania dokumentu nie występują formy ochrony przyrody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Podsumowując, po analizie uwarunkowań przyrodniczo - środowiskowych obszaru oraz rodzaju i skali planowanych zadań inwestycyjnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że realizacja postanowień przedmiotowego dokumentu strategicznego, nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko, jak również nie będzie negatywnie oddziaływać na cele i przedmiot ochrony połozonego w odległosci ok. 6 km obszaru sieci Natura 200 "Ostoja Żyznów" PLH 260036.

Informację o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla "Planu Odnowy Miejscowości Krobielice na lata 2009 - 2016" umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

 

Klimontów, 2010.03.26
PG.7331/43/09
 

OBWIESZCZENIE

 

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ, zakończył postępowanie w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
budowie obiektu infrastruktury technicznej – stacja bazowa telefonii komórkowej projekt SND 4411 A – obejmującej budowę:
 • urządzenia zasilającego, sterującego i nadawczo -odbiorczego o gabarytach APM: 0.6m x 0.6m x 0.9m – 4 sztuki (zlokalizowane na poziomie gruntu).
 • 6 anten sektorowych – 3 na wysokości 39.50m i 3 anteny na wysokości 39.80m
 • 4 anteny radiolonii (37.30m i 39.90m) zamontowane na projektowanym maszcie o wys. 41.30m stojącym na nieruchomości dz. 171
 
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a. Organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 K.p.a. Informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-13³º oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 • na stronie internetowej Urzędu
 • na tablicy ogłoszeń sołectwa