Unieważnienie postępowania

Klimontów, 19.11.2010
D. 3410/5/10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 340168-2010 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb”
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zmiana treści SIWZ

Klimontów, 10.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w wyniku popełnionego błedu literowego w SIWZ w rozdziale XXI pkt 5 dokonuje sprostowania:

 • jest: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykorzystania ..."
 • winno być: "Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykonania ..."

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów, 8.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

W związku z pytaniem o datę spłat rat kapitałowych - wyjaśniamy, że spłaty rat kapitałowych będa następować w terminach wykazanych w poprawionym załączniku Nr 1 do SIWZ.

Załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ   75.345 KB

Wyjaśnienia treści SIWZ

Klimontów, 4.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

Odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytu do wyliczania odsetek należy stosować kalendarz rzeczywisty, tj. 365/366 dni roku i rzeczywistą ilość dni w miesiącu?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystywanej kwoty kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalandarzowych, natomiast rok 365 dni, a w przypadku roku przestąpnego 366 dni.

Pytanie nr 2:
Jaki będzie ostateczny termin u sposób (jednorazowo lub w transzach) uruchomienia kredytu?
Odpowiedź:
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo, a ostateczny termin jego uruchomienia to 30 grudnia 2010 roku.
Załącznik:
Poprawiony załącznik Nr 1 do SIWZ "Terminarz spłat rat kredytu"

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.) zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale XIX "Odpis sposobu obliczania ceny" trzeciego akapitu zdania - "Stopa bazowa jest równa WIBOR !M, z której ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy, oraz dziań zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy" (7 str.).

Załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ   71.415 KB

Wyjaśnienia treści SIWZ

Klimontów, 4.11.2010 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 342710-2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 347210-2010 z dnia 27.10.2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3 000 000 zł."

W związku z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 2. potwierdzenie nadania numeru NIP,
 3. zaświadczenie o wyborze Wójta,
 4. uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy,
 5. sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok, za 2009 rok oraz za I półrocze 2010 r.,
 6. sprawozdania RB-27s, RB-28s, RB-Z, RB-N, RB-NDS za III kwartał 2010 r.
 7. uchwały RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, 2009 rok oraz za II kwartał 2010 r.,
 8. uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy na 2010 r.,
 9. uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok,
 10. uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
 11. załączniki do uchwały RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,
 12. wykaz instytucji, w których gmina korzysta z kredytów i pożyczek,
 13. zaktualizowana prognoza długu publicznego dotycząca pełnego okresu kredytowania

informujemy, że powyższe dokumenty zostały udostępnione w formie elektronicznej jako załączniki do niniejszej informacji. Sprawozdania finansowe dostępne są w zakładce Sprawozdania finansowe.

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z JST - brak.

Jednoczesnie odpowiadamy na zapytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzelucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 2:
Czy na wekslu własnym in blanko oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika gminy?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający korzysta z wykupów wierzytelności?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy posiada podpisane umowy, preumowy na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i w jakich wysokościach?
Odpowiedź:
NIE

Zmiana SIWZ do zamówienia nr 340168-2010

Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia nr 340168-2010 z dnia 2010.10.21 pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski - Byszówka dł. 445 mb" nadając mu brzmienie jak w załączniku.

Załączniki
Załącznik Nr 5 do SIWZ   127.127 KB

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Numer ogłoszenia: 351836 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347210 - 2010 data 27.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 05.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 15.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Rozpoczęcie: 20.11.2010.
 • W ogłoszeniu powinno być: Rozpoczęcie: 30.11.2010.

Przetarg - kredyt długoterminowy

Klimontów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3000000 zł
Numer ogłoszenia: 347210 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 3000000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 8 lat w wysokości 3000000 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oświadczenie, że Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 5, - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy), - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia. - pełna symulacja udzielonego kredytu z podaniem pełnej wielkości kosztów udzielonego kredytu (marża, prowizja). - projekt umowy kredytowej wraz z wykazem dokumentów niezbędnych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi

Klimontów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb
Numer ogłoszenia: 340168 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borek Klimontowski-Byszówka dł. 445 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie podbudowy tłuczniowej śr gr 15cm- 1424 m², wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 50kg/m², wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr 4 cm-1335m², uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr 6 cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Unieważnienie postępowania

Klimontów dnia 18.10.2010 roku.
PG.3410/7/2010.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 312964-2010 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1”

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, na podstawie powyższego, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Klimontów: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie, poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową
Numer ogłoszenia: 326712 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206641 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie, poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie oraz remont świetlicy w miejscowości Adamczowice: budowa boiska do piłki nożnej, budowa placu zabaw, utwardzenie terenu działek, altana gril zadaszony, remont budynku świetlicy wiejskiej (ocieplenie budynku), wyposażenie świetlicy wiejskiej, wyposażenie sportowe Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie świetlicy w miejscowości Nowa Wieś: remont boiska do piłki siatkowej, remont ogrodzenia terenu działek, budowa placu zabaw, utwardzenie terenu działki, altana gril zadaszony, wyposażenie świetlicy wiejskiej Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie świetlicy w miejscowości Pokrzywianka: budowa boiska do piłki nożnej, budowa placu zabaw, budowa chodników, alejek, wyposażenie świetlicy Zadanie 4 - Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie oraz remont świetlicy w miejscowości Węgrce Szlacheckie: ogrodzenie częściowe działki, budowa chodników, alejek, prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej zgodnie z ofertą Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.23.32.22-1, 45.21.21.40-9, 45.11.11.00-9, 45.23.11.00-5, 45.23.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.43.21.10-8, 45.34.20.00-6, 45.21.22.21-1, 45.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PROW Województwa Świętokrzyskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOM Tomasz Gromski, Włostów 157, 27-545 Włostów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 619978,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 628300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 628300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 762937,79

 • Waluta: PLN.

Przetarg - plac zabaw

Klimontów: Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1
Numer ogłoszenia: 312964 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa obiektów malej architektury - plac zabaw dla dzieci w ramach programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul.Szkolna 1 W ramach inwestycji przewiduje sie wykonać: - prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw, - wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w programie rządowym: tj. w kolorze niebieskim - 49,7 m2, w kolorze pomarańczowym - 258,8 m2, - wykonanie nawierzchni trawiastych - 191,5 m2, - zakup oraz montaż na kotwach stalowych drewnianych urządzeń placu zabaw: zestaw rekreacyjny zabawkowy z 2 wieżami Smyk 2 - 1 szt., huśtawka Ważka podwójna - 1 szt., przeplotnia Słoń - 1 szt., urzadzenia zabawowe linowe Korona - 1 szt.,zjeżdzalnia Słoń z rampą pochyłą - 1 szt.,mostek łańcuchowy - 1 szt., - zakup i montaż elementów małej architektury (ławki 6 szt., kosze na śmieci 2 szt., regulamin placu zabaw, instrukcje obsługi), - zakup materiału roślinnego oraz wykonanie nasadzeń.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 37.53.52.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złozą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamóienia muszą wykazać, ze łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złozonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonywania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z Wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt. III.4 i pkt. III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt. ogłoszenia i w SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   676.979 KB
Opis techniczny   2.999 MB

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
zawiadamiam,
że w przeprwadzonym postępowaniu przetargowym na "Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wień, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową" wzięło udział dwie firmy. Wybrano ofertę firmy "TOM" Tomasz Gromski, Włostów 157, 27-545 Włostów za cenę 628 300.00 złotych brutto uzyskując 400 punktów.
W przedmiotowym postępowaniu ofertę poza wyżej wymienioną firmą złożyła firma:
FHU GOTAR Wiesław Bekas, ul. Kossaka 5/3, Tarnobrzeg za cenę 762 937.79 złotych brutto uzyskując 329.2 punktów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów dnia 20.09.2010 roku.
PG.3410/4/2010.

Do wszystkich Wykonawców nr post. 290588-2010.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 290588-2010 z dnia 14.09.2010 roku w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul.Sandomierska–Adamczowice i ul.Partyzantów”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych/Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz.759 – z póżn.zm./ wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul.Sandomierska-Adamczowice i ul.Partyzantów”.

Pytanie:
Czy gmina posiada koncepcje sieci wodociągowej dla terenów objętych przedmiotem zamówienia?. Kiedy opracowana?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy teren opracowania projektu stanowi lub jest częścią obszaru „NATURA 2000” ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm.Klimontów”? Kiedy opracowane?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy polisa odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000 EURO, posiadana przez projektanta będącego członkiem Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa spełnia wymóg SIWZ?.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Kto jest zarządca dróg na terenie objętym przetargiem?
Odpowiedź:
- ul. Sandomierska–Adamczowice – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
- ul.Partyzantów – Gmina Klimontów.

Pytanie:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na lokalizacje kanalizacji i wodociągu w pasie dróg gminnych?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Czy na obszarze objętym projektem są tereny zamknięte?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy Wójt Gminy wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w terminie do 90 dni od daty przekazania wniosku przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Czy Wójt Gminy wyda decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie do 90 dni od daty przekazania wniosku przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Czy Wójt Gminy w przypadku odmowy właściciela nieruchomości na wykonanie projektowanej kanalizacji i wodociągu podejmie decyzje dot. jego lokalizacji w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia problemu przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Proszę o przedstawienie harmonogramu rzeczowego określającego wymagania Zamawiającego, który ma być załącznikiem do umowy
Odpowiedź:
W harmonogramie proszę podać termin przekazania opracowania i koszt realizacji brutto dla n/w rodzajów opracowań:

 • przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 • przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji wraz z kompletem
  umów na wejście w teren
 • opracowanie projektów wykonawczych
 • przygotowanie materiałów do decyzji o pozwolenie na budowę
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności.

Pytanie:
Czy do ofert mogą być dołączone referencje dot. wykonania projektów kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich trzech lat?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji II pkt.2.1 wskazano, że przybliżona długość każdej sieci wynosi ok. 2 250 mb i około 17 szt. przyłączy. W projekcie umowy Nr 3410/4/2010 w §4 wskazano, że przybliżona długość każdej sieci to ok. 1 500 mb i około 17 szt. przyłączy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej długości sieci stanowiących przedmiot zamówienia.
Odpowiedź:
Przybliżona długość każdej sieci wynosi ok.2 250 mb i około 17 szt. przyłączy.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów dnia 17.09.2010 roku.
PG.3410/4/2010.

Do wszystkich Wykonawców nr post. 290588-2010.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 290588-2010 z dnia 14.09.2010 roku w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska–Adamczowice i ul. Partyzantów”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – z póżn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów”.

Pytanie 1:
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekcji II pkt. 2.1 wskazano, że przybliżona długość każdej sieci wynosi ok. 2 250 mb i około 17 szt. przyłączy. W projekcie umowy Nr 3410/4/2010 w §4 wskazano, że przybliżona długość każdej sieci to ok. 1 500 mb i około 17 szt. przyłączy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej długości sieci stanowiących przedmiot zamówienia.
Odpowiedź:
Przybliżona długość każdej sieci wynosi ok.2 250 mb i około 17 szt. przyłączy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Klimontów: Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap I - przebudowa dróg gminnych: ul. Sandomierska, ul. Żeromskiego, ul. Gęsia, ul. Brunona Jasieńskiego
Numer ogłoszenia: 291658 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220998 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap I - przebudowa dróg gminnych: ul. Sandomierska, ul. Żeromskiego, ul. Gęsia, ul. Brunona Jasieńskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: -wykonanie nawierzchni jezdni, -wykonanie chodników, -remont przepustów, Zgodnie z ofertą Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 6, działanie 6.2.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1247615,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1464894,26

 • Oferta z najniższą ceną: 1464894,26 / Oferta z najwyższą ceną: 1464894,26

 • Waluta: PLN.

Przetarg - Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Klimontów: Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów.
Numer ogłoszenia: 290588 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów. Przybliżona długość każdej sieci około 2250mb i około 17 szt. przyłączy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 74.23.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie, jeżeli nastąpi uzasadniona zmiana robót lub konieczność wykonania robót dodatkowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

Klimontów: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb
Numer ogłoszenia: 262422 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215322 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - wykonanie podbudów z tłucznia kamiennego, - wykonanie nawierzchni jezdni - plantowanie wraz z utwardzaniem poboczy - remont przepustów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1780789,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1 756 322.90

 • Oferta z najniższą ceną: 1 756 322.90 / Oferta z najwyższą ceną: 1 756 322.90

 • Waluta: PLN.

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej

Klimontów: Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica Kolonia Gmina Staszów - Szymanowice Dolne Gmina Klimontów od miejsca włączenia w miejscowości Królewice
Numer ogłoszenia: 258428 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8661006, faks 15 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica Kolonia Gmina Staszów - Szymanowice Dolne Gmina Klimontów od miejsca włączenia w miejscowości Królewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica Kolonia Gmina Staszów - Szymanowice Dolne Gmina Klimontów od miejsca włączenia w miejscowości Królewice. Łączna długość planowanego wodociągu wynosi 6 262.00 m o średnicy DN160PVC oraz 8 szt. przyłączy wodociągowych o długości l=140.00 m o średnicy 32mm, l=121.00 m o średnicy 40mm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie, jeżeli nastąpi uzasadniona konieczność zmiany robót, wykonania robót dodatkowych, wykonania robót uzupełniających lub nastąpi uzasadniona konieczność zrezygnowania z wykonywania niektórych robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   426.532 KB
Formularz ofertowy   43.004 KB
Przedmiar robót   207.725 KB
Opis budowlany   89.420 KB
Rysunek 1   2.572 MB
Rysunek 5   818.847 KB
Rysunek 5a   671.944 KB
Rysunek 6   719.125 KB
Rysunek 7   857.539 KB
Rysunek 8   662.399 KB
Rysunek 9   857.996 KB
Rysunek 10   421.955 KB
Rysunek 11   1,015.950 KB
Rysunek 12   907.513 KB
Rysunek 13   726.009 KB
Rysunek 14   1.101 MB
Rysunek 15   367.718 KB
Rysunek 16   1.325 MB
Rysunek 17   1.676 MB
Rysunek 17a   648.708 KB
Rysunek 18   845.949 KB
Rysunek 19   1.383 MB
Rysunki 20-30   2.301 MB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   2.277 MB

Unieważnienie postępowania

Dotyczy: "Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności".

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Na 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia "Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności", gdyżc ena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu wzięło udział jedno przedsiębiorstwo:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.
  ul. Ćmielowska 4
  27-500 Opatów

Przetarg - remont i wyposażenie świetlic

Klimontów: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlecheckie, poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową
Numer ogłoszenia: 206641 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlecheckie, poprzez remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie oraz remont świetlicy w miejscowości Adamczowice: - budowa boiska do piłki nożnej, - budowa placu zabaw, - utwardzenie terenu działek, - altana grill zadaszony, - remont budynku świetlicy wiejskiej (ocieplenie budynku), - wyposażenie świetlicy wiejskiej, - wyposażenie sportowe. CPV: 45112723-9, 45233222-1, 45212140-9, 45212221-1 Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie świetlicy w miejscowości Nowa Wieś: - remont boiska do piłki siatkowej, - remont ogrodzenia terenu działek, - budowa placu zabaw, - utwardzenie terenu działki, - altana grill zadaszony, - wyposażenie świetlicy wiejskiej, CPV: 45112723-9, 45233222-1, 45212140-9, 45342000-6, 45212221-1 Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie świetlicy w miejscowości Pokrzywianka: - budowa boiska do piłki nożnej, - budowa placu zabaw, - budowa chodników, alejek, - wyposażenie świetlicy, CPV: 45112723-9, 45233222-1, 45212140-9, 45212221-1, 45410000-4, 45342000-6 Zadanie 4: Zagospodarowanie terenu działki na infrastrukturę rekreacyjną, wyposażenie oraz remont świetlicy w miejscowości Węgrce Szlacheckie: - ogrodzenie częściowe działki, - budowa chodników, alejek, - prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej, - wyposażenie świetlicy wiejskiej, CPV: 45111100-9, 45261100-5, 45261210-9, 45421000-4, 45432110-8, 45233222-1, 45342000-6 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 6 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.23.32.22-1, 45.21.21.40-9, 45.11.11.00-9, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.43.21.10-8, 45.34.20.00-6, 45.21.22.21-1, 45.41.00.00-4, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 350.000,00 zł brutto Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonywania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z Wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt. III.4 i pkt. III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt. ogłoszenia i w SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap I - przebudowa dróg gminnych: ul. Sandomierska, ul. Żeromskiego, ul. Gęsia, ul. Brunona Jasieńskiego

Klimontów: Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap I - przebudowa dróg gminnych: ul. Sandomierska, ul. Żeromskiego, ul. Gęsia, ul. Brunona Jasieńskiego
Numer ogłoszenia: 220998 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa Rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap I - przebudowa dróg gminnych: ul. Sandomierska, ul. Żeromskiego, ul. Gęsia, ul. Brunona Jasieńskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się ,przebudowy dróg gminnych tj: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, - wykonanie chodników, - wykonanie przebudowy przepustów, oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarami robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zmówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego: budowę, przebudowę lub remont drogi z nawierzchnią asfaltową. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, ze łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonywania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z Wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt. III.4 i pkt. III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt. ogłoszenia i w SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   228.453 KB
Kosztorysy ofertowe, przedmiary robót   1,007.103 KB
Plany sytuacyjne   706.173 KB
Niwelety   327.602 KB
Projekt ul. Gęsia   1.073 MB
Projekt ul. Jasieńskiego   3.043 MB
Projekt ul. Sandomierska   1.191 MB
Projekt ul. Żeromskiego   1.097 MB
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - wykaz   336.924 KB
OST D-M 00.00.00   117.863 KB
SST D 01.02.04   447.912 KB
SST D 01.02.11   33.177 KB
SST D 02.00.00   496.225 KB
SST D 03.01.01   942.807 KB
SST D 04.01.01   490.785 KB
SST D 04.02.01   1.356 MB
SST D 04.04.04   371.229 KB
SST D 04.06.01   1.137 MB
SST D 04.08.01   46.152 KB
SST D 05.03.05   104.389 KB
SST D 05.03.23   512.775 KB
SST D 06.03.01   343.626 KB
SST D 08.01.01   1.103 MB
SST D 08.03.01   348.696 KB

Odbudowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb.

Klimontów: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb.
Numer ogłoszenia: 215322 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy, przebudowy dróg gminnych, wewnętrznych o łącznej długości 8.726 mb. tj.: - wykonanie podbudów z tłucznia kamiennego, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, - wykonanie poboczy, - wykonanie remontów przepustów, oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 6 SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zmówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min. 1 zamówienia obejmującego budowę, przebudowę lub remont drogi z nawierzchnią asfaltową. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podst. złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających przepisy art. 26 ust. 6 ustawy, wg. formuły spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonywania zamówienia, zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności drogowej i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielne oświadczenia lub dokumenty jaki mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy wskazane w pkt III.4 niniejszego ogłoszenia i SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonania robót dodatkowych, zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakońćzenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty c) działania siły wyższej; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności

Klimontów: Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności
Numer ogłoszenia: 190669 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowa placu manewrowego wraz z ciągami komunikacyjnymi tj: - wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm - 1625m2 - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr 20 cm - 1625m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - 1625m2 - krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, - 325m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min. 1 zamówienia obejmującego budowę, przebudowę lub remont drogi z nawierzchnią asfaltową. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podst. złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniających przepisy art. 26 ust. 6 ustawy, wg. formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielne oświadczenia lub dokumenty jaki mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy wskazane w pkt III.4 niniejszego ogłoszenia i SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonania robót dodatkowych, zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakońćzenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty c) działania siły wyższej; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie do SIWZ

Do wszystkich Wykonawców Nr post. 172748-2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 172748-2010 z dnia 17.06.2010 roku na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.”

Wyjaśnienia treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Pytanie 1:
Czy Gmina wyrazie zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji dot. umowy kredytowej na podst. art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 r.?
Odpowiedź:
Gmina wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji dot. umowy kredytowej.

Pytanie 2:
Czy Gmina wystawi deklarację do weksla przy kontrasygnacie Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?
Odpowiedź:
Gmina wystawi deklarację do weksla przy kontrasygnacie Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej.

Pytanie 3:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym w ING Banku Śląskim S.A.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie "Regulaminu" określonego w zapytaniu.

Pytanie 4:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy klauzili stosowanych w n/Banku, a mianowicie:
- klauzuli (cross default) nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikającyh z jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem lub inną Instytucją Finansową
- klauzuli (pari passu) - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do Klienta będą miały równe pierszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzul stosowanych w Banku, który wystąpił z zapytaniem.

Pytanie 5:
Czy w przypadku, gdy termin spłaty przypada na dzień świąteczny spłata będzie następować w następnym dniu roboczym?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy termin spłaty przypada na dzień świąteczny spłata będzie następować w następnym dniu roboczym.

Pytanie 6:
Czy istnieje możliwość określenia w jaki sposób będą naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 7:
Jaką ilość dni w rokuprzestępnym przyjmuje zamawiający do wyliczenia oferty?
Odpowiedź:
W roku przestępnym zamawiający przyjmuje 29 dni w miesiącu lutym do wyliczenia oferty.

Sprawozdania RB-Z i RB-NDZ za 1 kwartał 2010 dostępne są na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.

Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2009 r. oraz projektu budżetu na 2010 r., wykaz aktualnie funkcjonujących kredytów bankowych, gwarancji, poręczeń oraz prognoza długu publicznego na lata 2010-2015 dostępne są w formie elektronicznej w załączniach do niniejszej informacji.

Kredyt długoterminowy

Klimontów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer ogłoszenia: 172748 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wg. CPV - usługi udzielania kredytu tj. zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, kwota kredytu: 1000000 zł, okres spłaty rat kapitałowych 5 lat, karencja w spłacie rat kapitałowych do 31.05.2011 r., szczegóły zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie założonych dokumentów:

   - oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy pzp.
   - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy pzp.
   - oferta sporządzona zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg. klucza: spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie założonych dokumentów:

   - oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy pzp.
   - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy pzp.
   - oferta sporządzona zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg. klucza: spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie założonych dokumentów:
   - oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy pzp.
   - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy pzp.
   - oferta sporządzona zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg. klucza: spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie założonych dokumentów:
   - oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy pzp.
   - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy pzp.
   - oferta sporządzona zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg. klucza: spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie założonych dokumentów:
   - oświadczenie o spełnianiu wymagań ustawowych wynikających z art. 22 ustawy pzp.
   - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy pzp.
   - oferta sporządzona zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg. klucza: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów Sekretariat ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - dzierżawa ziemi

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 7 kwietnia 2010 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z wykazem nieruchomości wchodzących w Skład Zasobu Nieruchomości Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu z dnia 25.11.2009 r. 

ogłaszam

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Klimontów, położonej w obrębie Konary.
 1. Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 108/2 o pow. 1,24 ha w obrębie Konary, dla której prowadzona jest przez sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych KW 53120.
 2. Opis użytku:
  • grunty orne R IIIa – 1.21 ha
  • grunty orne R IIIb – 0.03 ha
 1. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 359.07zł
  Minimalne postąpienie wynosi 4zł.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2010 o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.
 3. Brak miejscowego planu.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40zł bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Klimontowie najpóźniej w dniu 7 maja 2010 r. do godz. 13ºº.
  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 5. Osoby biorące udział w przetargu winny zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być zatwierdzone notarialnie.
 6. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 7³º-13³º.

 

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

Klimontów dnia 26.03.2010 roku.
PG.3410/2/2010.
Działając zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

EKO-PROJEKT” Projektowanie i Nadzory- Zakład Usługowy
Grzegorz Szczepański
37-200 Przeworsk ul. Głęboka 28 na Wykonawcę zadania.

Cena oferty: 72 346.00 zł brutto
Kryterium oceny ofert cena 100% - łączna punktacja 500,00 punktów.
 
W postępowaniu przetargowym złożyli również oferty niżej wymienieni Wykonawcy:
 • KONSORCJUM:
  • Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN”
   mgr inż. Andrzej Stańkowski
   46-200 Kluczbork ul. Jagiełły 10
  • Partner: „BUIP” Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych
   Fioncek Leszek
   46-250 Wołczyn ul. Młyńska 2b
  Łączna punktacja – 376,80 punktów,
 • „BIOTOP”
  Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Sp. z o. o.
  22-400 Zamość ul. Jasna 4
  Łączna punktacja – 287,90 punktów,
 • Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych
  mgr inż. Stanisław Kłosiński
  64-100 Leszno ul. Grunwaldzka 6/1
  Łączna punktacja – 118,60 punktów,
 • Pracownia Projektowa „PROWODKAN”
  31-047 Kraków ul. Sarego 25/4A
  Łączna punktacja – 406,25 punktów,
 • Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków
  mgr inż. Adam Marzec
  25-734 Kielce ul. Jagiellońska 74
  Łączna punktacja – 204,50 punktów,
 • Biuro Projektowo-Inwestycyjne „DIGITALPROJEKT”
  Wiesława Chomicka
  80-308 Gdańsk ul. Jasia i Małgosi 10
  Łączna punktacja - 338,10 punktów,
 • TELEPROJEKT Sp. z o. o.
  00-238 Warszawa ul. Długa 23/25
  Łączna punktacja – 167,90 punktów,
 • „MAXER” Cezary Basaj
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
  26-600 Radom ul. Warszawska 202A
  Łączna punktacja – 314,65 punktów,
 • GEOKART – INTERNATIONAL Spółka z o. o.
  35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44
  Łączna punktacja – 354,75 punktów,
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
  „BCJ” A.Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna
  39-400 Tarnobrzeg ul. Piekarska 12
  Łączna punktacja – 261,20 punktów,
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
  25-953 Kielce ul. Św. Leonarda 18
  Łączna punktacja - 257, 85 punktów,
 • Usługi Projektowe
  mgr inż. Aneta Bors
  26-700 ZWOLEŃ ul. Kościelna 1
  Łączna punktacja – 353,45 punktów,
 • Biuro Projektów „PROINSBUD”
  Bogdan Wiśniewski
  28-230 Połaniec ul. Kosynierów 1/7
  Łączna punktacja – 213,35 punktów,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  „ADIR” sp. z o. o.
  25-009 Kielce ul. Zamkowa 4
  Łączna punktacja – 297,15 punktów,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „PROENCO” Spółka z o. o.
  25-312 Kielce ul. Warszawska 30/10
  Łączna punktacja – 281,60 punktów.

Termin zawarcia umowy – 09 kwietnia 2010 roku.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

Klimontów dnia 18.03.2010 roku.

PG.3410/2/2010.
 
Działając zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Gmina Klimontów niniejszym zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownia wody i włączeniem w miejscowości Janowice gmina Samborzec” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:
Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias
28-236 Rytwiany ul. Klasztorna 18 na Wykonawcę zadania.
Cena oferty: 815 032.38 zł brutto – ocena: 500.00 punktów.

W postępowaniu przetargowym złożyli również oferty niżej wymienieni Wykonawcy:
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa
  „PRIMBUD” Sp. z o.o.
  37-400 Nisko ul. Nowa 30j
  Cena oferty: 1 496 120.72 zł brutto, ocena: 272,35 punktów
 • Konsorcjum:
  Lider: „MATMASTER” Mateusz Masternak
  25-663 Kielce ul. Olszewskiego 7
  Konsorcjant: Zakład Usługowo-Handlowy
  „Sobczyk” Leszek Sobczyk
  26-062 Morawica Brudzów 16
  Cena oferty: 1 698 703.01 zł brutto, ocena: 239,85 punktów,
 • MURO-TECH Sp. z o.o.
  36-021 Budziwój ul. Bł. Ks.Kowalskiego 123
  Cena oferty: 1 226 307.08 zł brutto, ocena: 332,30 punktów,
 • Konsorcjum:
  Lider: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Produkcyjne
  „PLUMBERS” Bartosz Zapała
  26-085 Miedziana Góra Kostomłoty Pierwsze 242 A
  Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
  „BAKAMA-BUD”
  26-085 Miedziana Góra Kostomłoty I Nr 242A
  Cena oferty: 1 089 534.08 zł brutto, ocena: 374,00 punktów,
 • „WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
  Czesław Sztuk
  28-130 Stopnica Suchowola 74 a
  Cena oferty: 839 760.86 zł brutto, ocena: 485,25 punktów,
 • Konsorcjum:
  Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”bis sp.j.
  Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
  28-200 Staszów ul. Kościuszki 68
  Konsorcjant: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  28-200 Staszów ul. Kościuszki 68
  Cena oferty: 1 274 816.65 zł brutto, ocena: 319,65 punktów,
 • Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT” Andrzej Kowalik
  28-200 Staszów ul. Żeromskiego 55
  Cena oferty: 973 917.00 zł brutto, ocena 418,40 punktów,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ELWOD”
  U. Błońska, E. Błońska
  25-900 Kielce Domaszowice 216
  Cena oferty: 1 164 713.92 zł brutto, ocena: 349,85 punktów. 
 Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta po dniu 25.03.2010 roku.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pubicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658),

zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na "Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie Gminy Klimontów" brało udział trzy firmy świadczące usługi transportowe.

Wybrano ofertę firmy F.H.U. "IWART" Iwona Śledź, Smerdyna 8, 28-200 Staszów, która uzyskała najwyższą ilość punktów dla poszczególnych rodzajów środków transportu:

 • środków transportu o ładowności 15-20 t - 300 punktów
 • środków transportu o ładowności powyżej 20 t - 300 punktów

W przedmiotowym postępowaniu oferty poza wyżej wymienioną firmą złożyły:

 1. Usługi Transportowe
  Mirosław Kowalski
  Kol. Szczeglice 1
  28-210 Bogoria
 2. Usługi Transportowe
  Jerzy Cichoń
  ul. Studzienna 6
  27-640 Klimontów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferty te zostały odrzucone.


Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz związku z uchwałą Nr XVI/ 189/04 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań oraz uchwały Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. U. z 23 grudnia 2009 r Nr 551, poz. 4198)

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku

 1. Do konkursu mogą przystąpić:
  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.).
 2. Rodzaj zadania:
  realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klimontów Nr XVI/189/04 z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań oraz uchwały Nr XXXIII/264/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  • Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie umowy pisemnej zawartej z wyłonionymi ofertami.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku wynosi 50 000 zł.
  • Umowa na wsparcie realizacji zadania zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 15 grudnia 2010 r. Zawarte w niej będą warunki finansowania oraz realizacji zadania.
  • Zadanie nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy.
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości
  • Przy realizacji zadania oceniane jest możliwość zadania przez oferenta, w szczególności liczba uczestników zadania, kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym kosztów dofinansowania ze środków publicznych w przeliczeniu na jednego uczestnika.
  • Do sumy kosztów nie zalicza się transferu lub wymiany zawodników z innych klubów sportowych.
  • Pisemną ofertę, zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, według wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę wraz z określeniem rodzaju zadania podanego w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.
  • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo złożone na obowiązującym formularzu w wyżej wymienionym terminie.
 4. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  • Oferty składane przez podmioty zainteresowane powinny zawierać w szczególności:
   • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonywania zadania,
   • termin i miejsce realizacji zadania,
   • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.
  • Do oferty powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.
  • Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy.
  • Wójt może uzależnić rozpatrzenie ofert od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
  • Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.
  • Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisję, powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Klimontów, w terminie 3 dni od daty upływu terminu ich składania.
  • Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Klimontów w oparciu o rekomendację Komisji w terminie 7 dni od przedłożenia rekomendacji.
  • Podmioty składające składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
  • Do zarządzenia Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5. Informacja o realizacji zadania w latach ubiegłych.
  Na wykonanie tego typu zadania przeznaczono w roku 2009 kwotę 80 000 zł.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminny,
 3. w gazecie codziennej „Echo Dnia”

Do pobrania załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wójt Gminy Klimontów
Ryszard Bień

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia 40061-2010

Klimontów dnia 04.03.2010 roku.

PG.3410/2/2010.

Do wszystkich Wykonawców Nr post.40061-2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 40061-2010 z dnia 25.02.2010 roku na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów”

Wyjaśnienia treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów”.

Pytanie:
Jakie ciśnienie wody jest w miejscu przewidywanego włączenia wodociągu?
Odpowiedź:
4,5 atm..

Pytanie:
Czy gmina posiada koncepcje sieci wodociągowej dla terenów objętych przedmiotem zamówienia? Kiedy opracowana?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada dla tych terenów opracowanej koncepcji sieci wodociągowej

Pytanie:
Czy zamawiający udostępni oferentowi/Wykonawcy/ do wglądu posiadaną koncepcję?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie:
Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenu cennego przyrodniczo Ostoja Żyznów”?.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy gmina posiada opracowanie „Inwentaryzacja przyrodnicza terenów gm. Klimontów”?
Kiedy opracowane?.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy polisa odpowiedzialności cywilnej do kwoty 50 000 EURO, posiadana przez projektanta będącego członkiem Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa spełnia wymóg określony w poz.III.3.12 SIWZ?
Odpowiedz:
Tak

Pytanie:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na lokalizacje wodociągu w pasie dróg gminnych?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie:
Czy Wojt Gminy w przypadku odmowy właściciela nieruchomości na wykonanie projektowanego wodociągu podejmie decyzję dotyczącą jego lokalizacji w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia problemu przez Wykonawcę?
Odpowiedz:
Każdy zgłoszony problem wymaga współudziału stron w postępowania tj. Inwestora, Projektanta, Właściciela gruntu i Wykonawcy.
Każdy problem powinien być rozwiązany w jak najkrótszym czasie.

Pytanie:
Czy Zamawiający może ustalić zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie 120 dni od daty prawomocnej decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego?
Odpowiedź:
Zakładany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy to 60 dni od uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej.

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia 40061-2010

Klimontów dnia 03.03.2010 roku.

PG.3410/2/2010.

Do wszystkich Wykonawców Nr postępowania 40061-2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 40061-2010 z dnia 25.02.2010 roku na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowe sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów”.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów”.

Pytanie:
Jaki jest termin zakończenia zadania 30.11.2010 (w SIWZ II. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 7) czy 31 października 2010 (w umowie)?
Odpowiedź:
Termin zakończenia zadania 30.11.2010 roku.

Pytanie:
Czy termin zakończenia zadania (jak w pytaniu 1) to data złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe czy termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę?
Odpowiedź:
Data uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Jaki będzie czas wydawania przez gminę decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej?
Odpowiedź:
Orientacyjny czas wydawania decyzji środowiskowej 3 m-ce i decyzji lokalizacyjnej 3 m-ce.

Pytanie:
Czy Zamawiający przewiduje przesuniecie terminu realizacji zadania w przypadku przedłużających się terminów wydawania decyzji i uzgodnień?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie:
Czy w obszarze projektu występują tereny „zamknięte”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy w obszarze projektu występują cieki wodne?
Odpowiedź:
Występuje rzeka Koprzywianka i jeden ciek wodny bez nazwy.

Pytanie:
Ile wyjazdów będzie obejmował nadzór autorski pełniony przez projektanta w trakcie trwania inwestycji?
Odpowiedź:
Od jednego do dwóch w miesiącu.

Pytanie:
Jakie kategorie dróg występują na planowanej trasie wodociągu?
Odpowiedź:
Droga powiatowa i drogi gminne.

Pytanie:
Czy dla obszaru objętego projektem należy wykonać nowy pomiar geodezyjny czy aktualizacje map.
Odpowiedź:
Należy wykonać aktualizacje map.

Pytanie:
Jakie pozycje należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac projektowych?
Odpowiedź:
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzględniać poszczególne etapy prac np. uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, przedłożenie materiałów do decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej wraz z kompletem umów na wejście w teren itd.

Pytanie:
Czy po stronie Wykonawcy leży uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie:
Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu?
Odpowiedź:
Tak. W ramach programu Natura 2000 obszar cenny przyrodniczo Ostoja Żyznów.

Pytanie:
Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczeń prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektów organizacji ruchu?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie:
Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny lasów Państwowych?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
W przypadku przyłączy – czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesje, za ogrodzeniem?
Odpowiedź:
Przyłącza należy zaprojektować do obiektów posesji

Pytanie:
Czy obszar objęty zadaniem znajduje się na terenie górniczym?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy obszar objęty zamówieniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
Odpowiedź:
Nie

Pytanie:
Czy Zamawiający akceptuje zapłatę należności w ratach?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku:

 • niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień
 • działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania
 • wystąpienia trudności w uzyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

Odpowiedź:
Tak

Pytanie:
W SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazu wykonania co najmniej dwóch dokumentacji sieci wodociągowych o długości co najmniej 8 km każdy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia referencji wykonania projektów kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź:
Tak.

Zmiany w SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu 40061-2010

Klimontów dnia 26.02.2010 roku.

PG.3410/2/2010.

Zmiany w SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu Nr 40061-2010

Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia zamówieniu Nr 40061-2010 z dnia 25.02.2010 roku na „Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowe sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica gmina Klimontów”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następującą zmianę:

W dz. II pkt 3 specyfikacji istotnych waunków zamówienia po pkt. 3.8 należy dodać pkt.:
”3.9. Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.
3.10. Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w niezbędnym zakresie
3.11. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.”

W zał. Nr 5 do siwz (projekt umowy) w §2 pkt 2 umowy jest:
„Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 31 października 2010 roku”
powinno być:
„Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30 listopada 2010 roku”.

Transport kruszywa

Klimontów 26.02.2010r

D.3410/1/10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 14000 euro na
Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów”

Gmina Klimontów w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów ogłasza przetarg nieograniczony na transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów:
 • kruszywa z kopalni Jurkowice-Budy
 • rumoszu z kamionek w Smerdynie i Łukawicy
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (sekretariat) w terminie do dnia 11.03.2010 r. do godz. 1000.
Oferta powinna zawierać cenę za 1t/km (jeden tonokilometr) brutto dla podanych rodzajów środków transportu:
  -środków transportu o ładowności od 15t do 20t

  -środków transportu o ładowności powyżej 20t

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2010 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikacja do uzyskania w siedzibie Zamawiającego lub na BIP Urzędu Gminy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Wymagane dokumenty:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. formularz ofertowy (zał nr 1 do SIWZ)
 3. oświadczenie zawierające wykaz posiadanych pojazdów mogących wykonać zamówienie (zał nr 2 do SIWZ)
 4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał nr 3do SIWZ)
 5. zgoda na warunki umowy poprzez podpisanie projektu umowy (zał nr 4do SIWZ)
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Wojciech Kiliański tel. 158661100 fax 158661847

Projekt wodociągu Nawodzice, Rybnica

Klimontów: Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica, Gmina Klimontów
Numer ogłoszenia: 40061 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica, Gmina Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Nawodzice i Rybnica z włączeniem się do wodociągu tranzytowego Wiązownica-Szymanowice. Przybliżona długość sieci: ok. 10 000 mb i około 170 szt. przyłączy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Informacje zawarte są w specyfikacji

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia: kserokopie uprawnień wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależeniu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych sieci wodociągowych o długości co najmniej 8000 mb., każdy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia 38454-2010

Do wszystkich Wykonawców nr post. 38454-2010.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 38454-2010 z dnia 10.02.2010 roku w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody i włączeniem w miejscowości Janowice gmina Samborzec”.

Wyjaśnienie treści SIWZ
Gmina Klimontów w Klimontowie działając zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Byszów Rogacz wraz z pompownia wody i włączeniem w miejscowości Janowice gmina Samborzec”.

Pytanie 1:
Czy dostarczenie kontenera jest po stronie inwestora?
Odpowiedź:
Punkt 157 przedmiaru robót „Kompletna pompownia kontenerowa” przewiduje montaż kompletnej pompowni kontenerowej czyli zestawu hydroforowego wraz z kontenerem.

Pytanie 2:
Prosimy projektanta o udostępnienie szczegółowych rysunków i przekrojów pompowni kontenerowej wraz z opisem armatury.
Pytanie 3:
Prosimy projektanta o udostępnienie szczegółowego zestawienia materiałów dla pompowni kontenerowej (ewentualne uzupełnienie danych zał. nr 1)

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:
Zaprojektowana pompownia kontenerowa stanowi jako całość urządzenie i nie widzimy konieczności bardziej szczegółowego rozrysowania urządzeń i armatury jak zawarto w projekcie budowlanym.
Nie widzimy konieczności szczegółowego zestawienia materiałów wraz z opisem armatury dla tak dobranej (zaprojektowanej) pompowni kontenerowej.
Jakiekolwiek zmiany armatury czy materiałowe (wynikające np. z obniżenia kosztów zakupu) są niedopuszczalne i mogą wpływać na poprawność pracy pompowni.
PB jak również STWiORB dopuszczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych dla zastosowanych w PB, jednak rozwiązania równoważne mogą dotyczyć całości pompowni kontenerowej (kontener + zestaw hydroforowy) i w tym wypadku nie widzimy konieczności szczegółowego zestawienia materiałów i armatury.
Dla potrzeb wyceny całości kontenera wraz z zestawem hydroforowym wystarczy podać typ zestawu i wymiary kontenera. Pozostałe elementy stanowią nierozerwalna część pompowni kontenerowej.

Załączniki
Załącznik nr 1   21.532 KB

Zmiany w SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu Nr 38454-2010

Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu Nr 38454-2010 z dnia 10.02.2010 roku na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody i włączeniem w miejscowości Janowice gmina Samborzec".

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych wprowadza się następującą zmianę:

Z uwagi na brak wykazanego w dokumentach przetargowych formularza ofertowego przekazuje się: formularz ofertowy i formularz ofertowy (dodatkowy - przyłącza wodociągowe)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 43084 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38454 - 2010 data 10.02.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 158661006, fax. 158661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Zmiany w SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu Nr 38454-2010

Klimontów, dnia 12.02.2010 roku.


Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu Nr 38454-2010 z dnia 10.02.2010 roku na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody i włączeniem w miejscowości Janowice gmina Samborzec
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następującą zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku do specyfikacji - projekt budowlany – 3. Pompownia wody
zapis:
W celu podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej projektuje się strefowa pompownie wody w miejscowości Sędowice oraz pompownie współpracującą z projektowanym lokalnym zbiornikiem wody ZB-2 V=100m³, zasilanym z sieci strefy I w miejscowości Tur Górny. Dobrano zestawy hydroforowe produkcji firmy INSTALcompakt Sp. z o. o. Tarnowo Podgórze k/Poznania. Zestaw będzie umieszczony w kontenerze.
Przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp produkcji firmy Instalcompact. Zestaw składał się będzie z dwóch sekcji bytowej i pożarowej, sekcja bytowa składa się z 3 pomp układ 2+1 dwie pracujące pompy, jedna pompa stanowi czynna rezerwę układu pompowego, druga sekcja /pożarowa/ składa się z dwóch pomp typu ICV – konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Pompy wyposażone są w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny.

otrzymuje brzmienie:
W celu podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej projektuje się strefowa pompownie wody w miejscowości Byszów. Dobrano zestawy hydroforowe produkcji firmy INSTALcompakt Sp z o. o. Tarnowo Podgórze k/Poznania. Zestaw ZH-CR/MW 2,5-7/1,1kW + 2,15-7/5,5kW + OT50 będzie umieszczony w kontenerze.
Przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp produkcji firmy Instalcompact. Zestaw składał się będzie z dwóch sekcji bytowej i pożarowej, sekcja bytowa składa się z 2 pomp układ 1 + 1 jedna pracująca pompa, jedna pompa stanowi czynna rezerwę układu pompowego, druga sekcja /pożarowa/ składa się z dwóch pomp typu ICV – konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Pompy wyposażone są w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny.

Przetarg - wodociąg Byszów, Rogacz

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody i włączeniem w miejscości Janowice, gmina Samborzec
Numer ogłoszenia: 38454 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody i włączeniem w miejscości Janowice, gmina Samborzec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wodociągu w miejscowości Byszów, Rogacz wraz z pompownią wody z włączeniem w miejscowości Janowice gm. Samborzec. - włączenie do istniejącej sieci DN-90 - 1 kpl., - sieć wodociągowa DN-160 PE L=2655m; DN 125PE L-4006m; DN 50PE L=352m; DN 40PE L=413m; DN 32PE L=72m; pompownia wody - 1kpl; komora pomiarowa - 1kpl..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zamówień (prawidłowo ukończonych) odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie wodociągu. Każda przedstawiona praca musi mieć wartość min. 70 000.00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wybory wykonawcy w następujących okolicznościach tj.:

 1. wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku:
  • zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
  • nadzwyczajnej zmiany cen materiałów budowlanych;
  • konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych;
 2. termin może ulec zmianie w przypadku:
  • niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego;
  • przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione;
  • wystąpienie okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć;
  • zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy);
 3. w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
 4. wystąpienie obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Projekt budowlany

Przetarg - obsługa geodezyjna Gminy

Klimontów, 2010.01.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimotów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) ogłasza przetarg na:

Obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2010.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty
  potwierdzające, że
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie
  Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach
  700 - 1400.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w w/w godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 3 lutego 2010 r. do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie odbędzie się w dniu 3 lutego 2010r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.


Zapytanie o cenę - operaty szacunkowe

Klimontów, 2010.01.18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów,ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax 0158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2010 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2

Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7ºº-15ºº.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 3 lutego 2010r. do godz. 10ºº.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 lutego 2010 r. o godz.1030 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.