główna zawartość
artykuł nr 1

Obsługa geodezyjna

Klimontów, 22.12.2011
PG.6830.2.2011

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 158661006 fax. 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:

obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2012.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych;
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w godz. 7³º-14º.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. Nr 3 do dnia 12.01.2012r. do godz. 11ºº.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2012r. o godz. 11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.
artykuł nr 2

Sporządzanie projektów decyzji

Klimontów, 2011.12.05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl. działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na: sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2012 roku, w tym:

 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty
  potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7³º-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2011 r. do godz. 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.
artykuł nr 3

Obsługa geodezyjna

Klimontów, 21.11.2011
PG.6830.2.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 158661006 fax. 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:
obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2012.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych;
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w godz. 7³º-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. Nr 3 do dnia 19.12.2011r. do godz. 11ºº.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2011 r. o godz. 11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.


artykuł nr 4

Wykonanie operatów szacunkowych

Klimontów, 2011.11.21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów,ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2012 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7³º-14ºº.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz. 11ºº.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz.11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów, dnia 04.11.2011r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
email zeasip@klimontow.pl tel/fax 15 8661018
kierownik: Ewa Szeląg
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn. - Dbamy o przyszłość naszych dzieci-.Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie udzielone w częściach:
Część Nr 1 Pomoce dydaktyczne i wyposażenie
Część Nr 2 – Programy i gry multimedialne
Na część 1 i część 2 złożono tylko jedną ofertę.

Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę:
Części Nr 1 – Pomoce dydaktyczne i wyposażenie złożoną przez Wykonawcę:
PZS Cezas sp.z o.o.
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12
cena brutto: 57 320,28 zł
Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę:
Część Nr 2 – Programy i gry multimedialne złożoną przez Wykonawcę:
PZS Cezas sp.z o.o.
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12
cena brutto: 3 535,14 zł
Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faxem.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego