Obsługa geodezyjna

Klimontów, 22.12.2011
PG.6830.2.2011

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 158661006 fax. 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:

obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2012.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych;
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w godz. 7³º-14º.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. Nr 3 do dnia 12.01.2012r. do godz. 11ºº.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2012r. o godz. 11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Sporządzanie projektów decyzji

Klimontów, 2011.12.05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006 fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl. działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na: sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2012 roku, w tym:

 • projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu dla wniosków złożonych przez inwestorów na obszarze gminy Klimontów.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty
  potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. ustawy
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów Referat Rozwoju Gospodarczego pok. nr 7 w godzinach 7³º-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2011 r. do godz. 1000.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Obsługa geodezyjna

Klimontów, 21.11.2011
PG.6830.2.2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 158661006 fax. 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:
obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2012.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych;
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w godz. 7³º-14ºº.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. Nr 3 do dnia 19.12.2011r. do godz. 11ºº.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.12.2011 r. o godz. 11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.


Wykonanie operatów szacunkowych

Klimontów, 2011.11.21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów,ul. Zysmana 1 tel. 158661100, 158661006, fax 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2012 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ww. Ustawy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach 7³º-14ºº.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006, 158661100 w ww. godzinach.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. nr 3 do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz. 11ºº.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz.11³º w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów, dnia 04.11.2011r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
email zeasip@klimontow.pl tel/fax 15 8661018
kierownik: Ewa Szeląg
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn. - Dbamy o przyszłość naszych dzieci-.Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie udzielone w częściach:
Część Nr 1 Pomoce dydaktyczne i wyposażenie
Część Nr 2 – Programy i gry multimedialne
Na część 1 i część 2 złożono tylko jedną ofertę.

Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę:
Części Nr 1 – Pomoce dydaktyczne i wyposażenie złożoną przez Wykonawcę:
PZS Cezas sp.z o.o.
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12
cena brutto: 57 320,28 zł
Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę:
Część Nr 2 – Programy i gry multimedialne złożoną przez Wykonawcę:
PZS Cezas sp.z o.o.
25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12
cena brutto: 3 535,14 zł
Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faxem.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 353624 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w czterech częściach: Część Nr 1 .Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Część Nr 2- Programy i gry multimedialne, gdzie na przedmiot zamówienia: części Nr 1składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, części Nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część nr 1 składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Klimontów 19.10.2011 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie
27-640 Klimontów ul. Szkolna 1
tel. (15) 0661018, fax (15) 8661018
e-mail: zeasip@klimontow.pl

dotyczy: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 267027-2011; data zamieszczenia 11.10.2011

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, część 1, część 2 gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: ”Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, część 3, część 4 gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty. Jednocześnie informuje, iż Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dot. części 3 i części 4 w trybie określonym w art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Kierownik
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkola w Klimontowie
Ewa Szeląg

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Klimontów 19.10.2011r
PG. 2710.6.2011

dotyczy:”Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 255947-2011; data zamieszczenia 28.09.2011

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: ”Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
email zeasip@klimontow.ugm.pl tel/fax 15 8661018
kierownik Ewa Szeląg
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. - Dbamy o przyszłość naszych dzieci. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - Dbamy o przyszłość naszych dzieci - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją (32 godziny zajęć - 29 uczniów).
 Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Numer oferty Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 1 1 Małgorzata Zaroda Klimontów
ul. Ossolińska 47/1
27-640 Klimontów
1 849,60 zł 100
2 Lingua Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski 27-200 Starachowice
ul. Mrozowskiego 7/1
1 887,68 zł 97,98
3 „Open er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ul. Pogodna 8
58-306 Wałbrzych
6 364,80 zł 29,05
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Małgorzata Zaroda
Klimontów
ul. Ossolińska 47/1
27-640 Klimontów
z ceną 1 849,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

CZĘŚĆ Nr: 2
NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - Dbamy o przyszłość naszych dzieci - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
(32 godziny zajęć - 21 uczniów).
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Numer oferty Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 2 1 Magdalena Kijanka Klimontów
ul. Słoneczna 2
27-640 Klimontów
1 776,00 zł 100
2 Lingua Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski 27-200 Starachowice
ul. Mrozowskiego 7/1
1 887,68 zł 94,08
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Magdalena Kijanka
Klimontów
ul. Słoneczna 2
27-640 Klimontów
z ceną 1 776,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - Dbamy o przyszłość naszych dzieci - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (32 godziny zajęć, dla 22 uczniów).
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Numer oferty Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 3 1 Justyna Kargul Klimontów
ul. Sandomierska 37
27-640 Klimontów
1 808,00 zł 100
2 Lingua Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski 27-200 Starachowice
ul. Mrozowskiego 7/1
1 887,68 zł 95,77
3 „Open er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ul. Pogodna 8
58-306 Wałbrzych
6 364,80 zł 28,40

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Justyna Kargul
Klimontów
ul. Sandomierska 37
27-640 Klimontów
z ceną 1 808,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

CZĘŚĆ Nr: 4
NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - Dbamy o przyszłość naszych dzieci - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych (32 godziny zajęć, 37 uczniów).
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Numer oferty Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 4 1 Dorota Rogala Klimontów
ul. Staffa 7
27-640 Klimontów
1 856,00 zł 100
2 Lingua Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski 27-200 Starachowice
ul. Mrozowskiego 7/1
1 887,68 zł 98,32
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

Dorota Rogala
Klimontów
ul. Staffa 7
27-640 Klimontów
z ceną 1 856,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: Zajęcia pozalekcyjne w ramach  projektu”Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty”-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Część 1 - Koło przyrodnicze „Mały odkrywca przyrody”- zajęcia dla dzieci 6-letnich (1 grupa, w grupie 15 dzieci) – 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godzin w 2012 roku.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 1 Małgorzata Miłek Pęchowiec 9
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Małgorzata Miłek
Pęchowiec 9
27-640 Klimontów
z ceną 7520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Część nr 2 - Koło matematyczno-przyrodnicze „Mały badacz”- dla uczniów klas I (1 grupa uczniów - 15 osób)– 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 2 Dorota Rogala Klimontów ul. Staffa 7
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Dorota Rogala
Klimontów ul. Staffa 7
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Część nr 3 - Koło ekologiczne „Mały ekolog” - dla uczniów klas II – (1 grupa uczniów - 15 osób), ) – 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

 

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 3 Barbara Frejlich Szymanowice Górne 33
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Barbara Frejlich
Szymanowice Górne 33
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Częśc nr 4 - Koło teatralne „Mały aktor” - dla uczniów klas II – (1 grupa uczniów - 15 osób), ) – 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 4 Małgorzata Malec Nasławice 6
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

Małgorzata Malec
Nasławice 6
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Część nr 5 - Zajęcia reedukacyjne - dla uczniów klas III – (1 grupa uczniów - 10 osób), ) – 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 5 Barbara Czuja Adamczowice 55
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

Barbara Czuja
Adamczowice 55
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

 

Część nr 6 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju mowy – (zajęcia indywidualne z 10 dzieci) – łącznie 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 6 Urszula Sadowska ul. Szkolna 4m3
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 6 złożoną przez Wykonawcę:

Urszula Sadowska
ul. Szkolna 4m3
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

 

Część nr 7 - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III z zaburzonymi funkcjami rozwojowymi – ( 2 grupy uczniów po 5 osób) – łącznie 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferta / część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
Część 7 Justyna Kargul ul. Sandomierska 57
27-640 Klimontów
7 520,00 zł 100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie , informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 7 złożoną przez Wykonawcę:

Justyna Kargul
ul. Sandomierska 57
27-640 Klimontów
z ceną 7 520,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 267027 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w czterech częściach: Część Nr 1 .Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Część Nr 2- Programy i gry multimedialne, Część Nr 3 - Sprzęt elektroniczny Część Nr 4 - Materiały piśmiennicze i biurowe, gdzie na przedmiot zamówienia: części Nr 1składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, części Nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych, części Nr 3 składa się doposażenie bazy dydaktycznej szkół, obejmujące zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, części Nr4 składa się zakup I dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego slbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: kożdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie miszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów. -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - części Nr 1składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: części Nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - części Nr 3 składa się doposażenie bazy dydaktycznej szkół, obejmujące zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu -Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: -części Nr4 składa się zakup I dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ+załączniki   356.099 KB

Zmiana SIWZ zajęcia klas I-III

Klimontów 11.10.2011r


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


dotyczy: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 263861 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011

 

W załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano błędną nazwę zamówienia


Tekst, który należy zmienić:

W załącznikach jest : „Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszarzam horyzonty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”


W załącznikach powinno być: „Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Dbamy o przyszłość naszych dzieci” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 264675 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260149 - 2011 data 03.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 3.1.
 • W ogłoszeniu jest: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajomości środowiska szkolnego, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dla kolejnych części . Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: Koło przyrodnicze Mały odkrywca przyrody - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji przedszkolnej, lub edukacji wczesnoszkolnej, dające kwalifikacje do nauczania klas 0 - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło matematyczno-przyrodnicze Mały badacz - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło ekologiczne Mały ekolog - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło teatralne Mały aktor - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia reedukacyjne - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z logopedią lub pedagogiki wczesnoszkolnej z podstawami logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami funkcji rozwojowych - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe..
 • W ogłoszeniu powinno być: III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajomości środowiska szkolnego, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dla kolejnych części . Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: Koło przyrodnicze Mały odkrywca przyrody - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji przedszkolnej, lub edukacji wczesnoszkolnej, dające kwalifikacje do nauczania klas 0 - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło matematyczno-przyrodnicze Mały badacz - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło ekologiczne Mały ekolog - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło teatralne Mały aktor - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia reedukacyjne - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z logopedią lub studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz stopień nauczyciela mianowanego. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami funkcji rozwojowych - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej oraz stopień nauczyciela mianowanego..

Wyjaśnienia SIWZ - bieżnia lekkoatletyczna

WYJASNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.
Numer ogłoszenia: 255947 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm- na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania na miesiące wiosenne 2012 roku w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy – niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. Pragniemy nadmienić, że wykonanie nawierzchni poliuretanowej może nastąpić wyłącznie przy temperaturze stałej powyżej 10ºC oraz przy odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nawierzchni w temperaturze poniżej 10ºC może spowodować uszkodzenie nawierzchni. Chcąc wykonać zamówienie zgodnie z wytycznymi producenta komponentów, jak również mając na uwadze okres gwarancji na wykonaną nawierzchnię prosimy o uwzględnienie powyższego zapytania.

Odpowiedź:
Nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki
wyniki przetargu   77.352 KB

Ogłoszenie o zamówieniu - zajęcia pozalekcyjne

Klimontów: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 263861 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. -Dbamy o przyszłość naszych dzieci-. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone będą dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie i będą obejmować: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją, -zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne - zajęcia rozwijające dla dzieci przejawiających szczególne uzdolnienia zwłaszcza matematyczne Zamówienie dotyczy 4 części odnoszących się do rodzaju zajęć i miejsca ich prowadzenia. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia należy między innymi: - prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2012r., zgodnie z projektem, - dokumentowanie zajęć (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), - przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć - przeprowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1h (godzina) używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia obejmują: część nr 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją (32 godziny zajęć-29 uczniów). część nr 2: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych(32 godziny zajęć-21 uczniów). część nr 3: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (32 godziny zajęć, dla 22 uczniów). część nr 4: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych (32 godziny zajęć, 37 uczniów). Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: - dla części: 1, 2, 4 osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej oraz min. stopień nauczyciela mianowanego. - dla części: 3. osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4 i pkt III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów-sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją (32 godziny zajęć-29 uczniów)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 2: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych(32 godziny zajęć-21 uczniów)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 3: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (32 godziny zajęć, dla 22 uczniów)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Dbamy o przyszłość naszych dzieci-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 4: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych (32 godziny zajęć, 37 uczniów)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ,załączniki   234.664 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 04.10.2011r

 

dotyczy: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. -ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251741-2011; data zamieszczenia 22.09.2011

 

 

Z A W I A D O M I E N I E


o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: ”Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - zajęcia pozalekcyjne

Klimontów: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 260149 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 7 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - koło przyrodnicze Mały odkrywca przyrody, koło matematyczno - przyrodnicze Mały badacz, koło ekologiczne Mały ekolog, koło teatralne Mały aktor, zajęcia reedukacyjne, zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno kompensacyjne. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od 12.10.2011 r. do 31.07.2012r., zgodnie z projektem, b. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych - karty czasu pracy, dzienniki zajęć, c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajomości środowiska szkolnego, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dla kolejnych części . Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia: Koło przyrodnicze Mały odkrywca przyrody - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji przedszkolnej, lub edukacji wczesnoszkolnej, dające kwalifikacje do nauczania klas 0 - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło matematyczno-przyrodnicze Mały badacz - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło ekologiczne Mały ekolog - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Koło teatralne Mały aktor - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia reedukacyjne - wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej oraz minimum 8- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z logopedią lub pedagogiki wczesnoszkolnej z podstawami logopedii lub studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami funkcji rozwojowych - wykonawca usługi powinien posiadać co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub pedagogiki wczesnoszkolnej z pedagogiką specjalną lub studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt.III.4 i pkt III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27 -640 Klimontów- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cześć nr 1 Koło przyrodnicze Mały odkrywca przyrody- zajęcia dla dzieci 6-letnich (1 grupa, w grupie 15 dzieci) - 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godzin w 2012 roku..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cześć nr 2 Koło matematyczno-przyrodnicze Mały badacz - dla uczniów klas I - (1 grupa uczniów - 15 osób), - 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cześć nr 3 Koło ekologiczne Mały ekolog - dla uczniów klas II - (1 grupa uczniów - 15 osób), ) - 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: cześć nr 4 Koło teatralne Mały aktor - dla uczniów klas II - (1 grupa uczniów - 15 osób), ) - 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 5 Zajęcia reedukacyjne - dla uczniów klas III - (1 grupa uczniów - 10 osób), ) - 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 6 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju mowy - (zajęcia indywidualne z 10 dzieci) - łącznie 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część nr 7 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III z zaburzonymi funkcjami rozwojowymi - ( 2 grupy uczniów po 5 osób) - łącznie 94 godziny w ciągu roku szkolnego 2011/2012, w tym 38 godz. w 2011r. i 56 godz. w 2012 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ,załączniki   316.408 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki
Załącznik   930.895 KB
Załącznik   1.482 MB

Ogłoszenie o zamówieniu-Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów

Klimontów: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.
Numer ogłoszenia: 255947 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej na terenie stadionu LKS Klimontowianka w Klimontowie nr ewid. dz. 74 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ. Bieżnia liczy 4 tory o szerokości każdego 1,0 m i dwie strefy bezpieczeństwa o szerokości 20 cm każda. Łączna powierzchnia nawierzchni tartanowej wynosi 572m²..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania boisk sportowych o nawierzchni tartanowej i powierzchni nie mniejszej niż 600m². Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: - dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią: a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej , b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej, c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ,załączniki   400.748 KB
PRZEDMIAR ROBÓT   440.943 KB
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU   293.679 KB

Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

Klimontów: Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 255541 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt:Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w trzech częściach: - Część Nr 1 -Materiały biurowe i piśmiennicze. - Część Nr 2 - Pomoce dydaktyczne i wyposażenie , - Część Nr 3 - Sprzęt audiowizualny i multimedialny, gdzie na przedmiot zamówienia: - części Nr 1składa się zakup i dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych, - części Nr 2 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia, - części Nr 3 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów , e-mail: psp-klimontow@o2.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 13:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów-sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu-Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: części Nr 1składa się zakup i dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na części Nr 2 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu -Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na części Nr 3 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ,załączniki   442.833 KB

Ogłoszenie o zamówieniu-doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 251741 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontów.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w czterech częściach: Część Nr 1 .Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Część Nr 2- Programy i gry multimedialne, Część Nr 3 - Sprzęt elektroniczny Część Nr 4 - Materiały piśmiennicze i biurowe, gdzie na przedmiot zamówienia: części Nr 1składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, części Nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych, części Nr 3 składa się doposażenie bazy dydaktycznej szkół, obejmujące zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, części Nr4 składa się zakup I dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego slbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: kożdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie miszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

obrazek
Załączniki
SIWZ,załączniki   356.073 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 22.09.2011r

PG. 2710.5.2011

 

 


dotyczy:”Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” -ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 269144-2011; data zamieszczenia 01.09.2011

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn:

”Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”,

gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Informacja o unieważnieniu przetargu-doposażenie bazy dydaktycznej szkół


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU: doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-iii w gminie Klimontów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nr ogłoszenia:263414-2011 z dnia 29.08.2011r

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie
27-640 Klimontów ul. Szkolna 1
tel. (15) 0661018, fax (15) 8661018
e-mail: zeasip@klimontow.ugm.pl

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania
i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn.zm./.

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje,że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.


Klimontów dnia 12.09.2011 roku.


Kierownik
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół i Przedszkola w Klimontowie
Ewa Szeląg

Zmiana treści SIWZ- przebudowa budynku po byłej szkole

PG.2710.4.2011


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA

zmiana ilości jednostek obmiaru w przedmiarach robót dotyczących realizacji zadania pn.:

„Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę gminną ogólnodostępną w Klimontowie.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) oraz stosownie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 12 ppkt. 9 Zamawiający zmienia treść zał. 10 do SIWZ. Zmieniają się ilości obmiaru zawarte w Przedmiarze robót:

1.poz przedm. 1 d.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
jest 276,90m², powinno być 318m²
2.poz. przedm. 2 d.1 Wywóz i utylizacja blachy
jest 276.90 m², powinno być 318m²
3.poz. przedm. 3 d.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm,
jest 276,90m², powinno być 318m²
4.poz. przedm. 7 d.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m
jest 52,60m², powinno być 56,60m²
5.poz. przedm. 8 d.1 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m˛
jest 143,40m², powinno być 189,40m²
6.poz. przedm. 34 d.4 Wymiana drewnianych belek stropowych
jest 38 m, powinno być 48m
7.poz. przedm. 35 d.4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
jest 68 m, powinno być 120m
8.poz. przedm. 36 d.4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokw
jest 20 szt, powinno być 8 szt
9.poz. przedm. 37 d.4 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie
jest 8m, powinno być 24m
10.poz. przedm. 40 d.4 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
jest 276,90m², powinno być 312m²
11.poz. przedm. 41 d.4 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania
jest 276,90m², powinno być 312m²
12.poz. przedm. 42 d.4 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
jest 276,90m², powinno być 312m²
13.poz. przedm. 43 d.4 Kontrłaty
jest 320m, powinno być 380m
14.poz. przedm. 44 d.4 Folia dachowa paroprzepuszczalna
jest 276,90m², powinno być 318m²
15.poz. przedm. 45 d.4 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną grubości 0.60 mm
jest 276,90m², powinno być 318m²
16.poz. przedm. 46 d.4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 12 cm
jest 42,54m, powinno być 56,54m
17.poz. przedm. 47 d.4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej fi 12 cm
jest 44m, powinno być 52m
18.poz. przedm. 49 d.4 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha powlekana
jest 49,72m², powinno być 66,72m²
19.poz. przedm. 50 d.4 Konstrukcje rusztów pod podbitkę z listew drewnianych
jest 49,72m², powinno być 56,52m²
20.poz. przedm. 51 d.4 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka -blacha powlekana
jest 49,72m², powinno być 56,52m²

21.poz. przedm. 51' d.4 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapetyzewnętrzne - blacha powlekana
jest 9,059m², powinno być 9,608m²
22.poz. przedm. 51'' d.4 Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
jest 026m³, powinno być 0,33m³
23.poz. przedm. 54 d.5 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
jest 1,20m², powinno być 3,30m²
24.poz. przedm. 55 d.5 Ościeżnice drewniane zwykłe
jest 13,00m², powinno być 16,60m²
25.poz. przedm. 56 d.5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
jest 13,00m², powinno być 16,60m²
26.poz. przedm. 57 d.5 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - aluminium ciepłe
jest 9,28m², powinno być 12,88m²
27.poz. przedm. 59 d.5 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
jest 1m, powinno być 8 m
28.poz. przedm. 60 d.6 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
jest 13,12m³, powinno być 17,72m³
29.poz. przedm. 61 d.6 Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie
jest 13,12m³, powinno być 17,72m³
30.poz. przedm. 62 d.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2x
jest 131,20m², powinno być 177,20m²
31.poz. przedm. 63 d.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
jest 131,20m², powinno być 177,20m²
32.poz. przed.m 64 d.6 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
jest 131,20m², powinno być 177,20m²
33.poz. przedm. 65 d.6 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
jest 131,20m², powinno być177,20m²
34.poz. przedm. 69 d.6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm
jest 18,70m², powinno być 24,90m²
35.poz. przedm. 76 d.7 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
jest 125m², powinno być 189,40m²
36.poz. przedm. 77 d.7 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
jest 31,72m², powinno być 55,72m²
37.poz. przed. 82 d.7 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -powierzchnie pionowe
jest 561,48m², powinno być 765,48m²
38.poz. przedm. 86 d.7 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
jest 560m², powinno być 754m².

 


Klimontów dnia 12.09.2011r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 08.09.2011r


D.2710.7.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.2710.7.2011 Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Pęchowiec przez wieś nr ewid. dz. 59 od km 0+000 do km 0+560” ogłoszenie BZP z dnia 25.08.2011r. nr 259474
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
cena: 115.280,52 brutto- liczba uzyskanych punktów 100,00
2.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
cena: 129.537,45 brutto- liczba uzyskanych punktów 88,99
3.Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33
28-200 Staszów, cena: 151.068,11 brutto- liczba uzyskanych punktów
76,31

2) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
3. Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33
28-200 Staszów,
4.a/a

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa budynku po byłej szkole

Klimontów: Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę gminną ogólnodostępną w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 278184 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie ul. Kościelna 5 27-640 Klimontów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku po byłej szkole ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę gminną ogólnodostępną w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robot obejmuje: przebudowę, remont budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania; zmiana pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłóg, tynków; ocieplenie budynku; wyposażenie budynku zgodnie z przedmiarem oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany Przebudowy budynku po byłej szkole zawodowej ze zmiana sposobu użytkowania iistniejacego budynku na biblioteke gminna ogólnodostepną z wewnetrzna instalacja elektryczną i odgromowa, gazowa,sanitarna i wodociagową wraz z przyłaczem kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid.340 połozonej przy ulicy Krakowskiej w Klimontowie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.26.25.22-6, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.23.11-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł. słownie:piętnaście tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy wykazać doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego; wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku:a) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (dot. elewacji).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ   414.180 KB
Specyfikacja techniczna   1.124 MB
Projekt budowlany   2.136 MB
Przedmiar robót - wyposażenie   22.044 KB
Przedmiar robót-całk   146.875 KB
Przedmiar robót - elekt   61.621 KB
Instalacja wod-kan,co,gaz   1.154 MB
Instalacja elektryczna   3.345 MB

Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów

Klimontów: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 269144 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej na terenie stadionu LKS Klimontowianka w Klimontowie nr ewid. dz. 74 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ. Bieżnia liczy 4 tory o szerokości każdego 1,0 m i dwie strefy bezpieczeństwa o szerokości 20 cm każda. Łączna powierzchnia nawierzchni tartanowej wynosi 572m²..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania boisk sportowych o nawierzchni tartanowej i powierzchni nie mniejszej niż 600m². Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: - dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią: a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej , b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej, c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ+ZAŁĄCZNIKI   400.737 KB
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU   293.679 KB
KOSZTORYS OFERTOWY   76.233 KB
PRZEDMIAR ROBÓT   440.943 KB

Ogłoszenie o zamówieniu-doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 263414 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontów.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w czterech częściach: Część Nr 1 .Pomoce dydaktyczne i wyposażenie Część Nr 2- Programy i gry multimedialne, Część Nr 3 - Sprzęt elektroniczny Część Nr 4 - Materiały piśmiennicze i biurowe, gdzie na przedmiot zamówienia: części Nr 1składa się doposażenie bazy dydaktycznej sal obejmujące zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, części Nr 2 składa się zakup i dostawa programów multimedialnych, części Nr 3 składa się doposażenie bazy dydaktycznej szkół, obejmujące zakup i dostawę sprzętu elektronicznego, części Nr4 składa się zakup I dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego slbo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: kożdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie miszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ+załączniki   356.156 KB

Remont drogi gminnej Pęchowiec przez wieś nr ewid.dz.59 od km 0+000 do km 0+560

Klimontów: Remont drogi gminnej Pęchowiec przez wieś nr ewid. dz. 59 od km 0+000 do km 0+560
Numer ogłoszenia: 259474 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Pęchowiec przez wieś nr ewid. dz. 59 od km 0+000 do km 0+560.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się ,remont drogi gminnej dł 560m, szer. jezdni 3,0m tj: przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi z jej brzegów -150m³,wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego śr gr 15cm-1872m²; wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II śr. 50kgm²-90,80t; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr po zagęszczeniu 4cm-1760m²; uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 gr 6cm, utwardzenie poboczy w technologii powierzchniowego utrwalenia-560m²; remont przepustuØ80cm dł 7,5m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 2000m²(m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Lokalizacja   811.232 KB
Kosztorys ofertowy   22.794 KB
przedmiar   22.660 KB
SIWZ+załączniki   233.833 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

FN.2710.3.2011
Klimontów dnia 12.08.2011 roku.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na okres 10 lat do wysokości 2 970 565,00 zł”. Ogłoszenie BZP z dnia 25.07.2011 roku Nr 214898 – 2011.

1. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat do wysokości 2 970 565 zł” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
ul. 1-go Maja 6
28 – 131 Solec Zdrój

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Cena oferty: 1 161 989,78 zł, liczba uzyskanych punktów – 100.

Ponadto w prowadzonym postępowaniu ofertę złożył:
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce.
Cena oferty – 1 217.966,60 zł, liczba uzyskanych punktów – 95,40.

2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawca zgodnie z art. 94 ust. 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt

Klimontów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat do wysokości 2 970 565 zł.
Numer ogłoszenia: 214898 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat do wysokości 2 970 565 zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 10 lat do wysokości 2 970 565.00 zł..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000.00 zł Słownie: Piętnaście tysięcy złotych Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, który upływa w dniu 10.08.2011 o godz 10.00 Wadium wpłaca się na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów numer 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis >>Przetarg na kredyt<<. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, wykonawca powinien dołączyć do oferty lub przedłożyć Komisji w dniu otwarcia ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oświadczenie, że Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - dzierżawa nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów:

- cz. dz. nr ewid. 207 obr. Nowa Wieś, na której usytuowany jest lokalu użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 29,02 m kw.
- okres dzierżawy : czas nieoznaczony;
- przeznaczenie : handel;
- cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego(bez VAT): 159,39 zł./1 miesiąc;
- minimalne postąpienie – 10 zł.
- wadium: 40 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2011 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej 15 (sala konferencyjna).
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Klimontowie w banku NBS Solec Zdrój O/Klimontów, nr. rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004 najpóźniej do dnia 8 lipca 2011 roku.

Przystępując do przetargu przedstawiają dowód wpłacenia wadium z dopiskiem „przetarg Nowa Wieś” oraz dowód tożsamości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% VAT.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój 6, w godzinach 7.30 – 15.30. (tel.15-8661006 w. 11).

WYKAZ
nieruchomości z zasobu gruntów gminy
Klimontów przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Właściciel, miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia lokalu w m2 Oznaczenie wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość czynszu najmu
1. Gmina: Klimontów Obręb: Nowa Wieś pow. użytk. lokalu 29,02 m2 Lokal usytuowany na działce nr 207 Lokal użytkowy o pow. 29,02 m kw. prowadzenie działalności gospodarczej 159,39 bez VAT
Pouczenie :
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni .
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do wynajmu lokalu użytkowego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku zawiadamia się, że osoby fizyczne zainteresowane najmem mogą składać wnioski o jej naje lub dzierżawę w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 26.05.2011 r.
D.2710.5.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów”, ogłoszenie BZP z dnia 10.05.2011 r. nr 107312

Część I. Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów- transport materiałów kamiennych tj. kruszyw o ciągłym uziarnieniu 0-32mm, 0-63 z kopalni Jurkowice-Budy.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Transportowo-Handlowe Marian Olszowy, Sichów Mały 48, 28-236 Rytwiany

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Nr części zamówienia Cena oferty brutto Liczba uzyskanych punktów
1 Usługi Transportowo-Handlowe Marian Olszowy, Sichów Mały 48, 28-236 Rytwiany I 0,49 100,00
2 Firma Handlowo-Usługowa IWART Iwona Śledź, Smerdyna 8, 28-200 Staszów I 0,74 66,22

Część II. Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów- transport materiałów kamiennych tj. transport, dostawa piasku, rumoszu skalnego ze Smerdyny

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa IWART Iwona Śledź, Smerdyna 8, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Nr części zamówienia Cena oferty brutto Liczba uzyskanych punktów
1 Usługi Transportowo-Handlowe Marian Olszowy, Sichów Mały 48, 28-236 Rytwiany II 27,06 90,90
2 Firma Handlowo-Usługowa IWART Iwona Śledź, Smerdyna 8, 28-200 Staszów II 24,60 100,00

2) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

FN.2710.2.2011
Klimontów dnia 19.05.2011 roku.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł”
Ogłoszenie BZP z dnia 10.05.2011 roku nr 106852-2011
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
  Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo.
  Cena oferty 622 600,06 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
   Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie
   Centrum Korporacyjne w Kielcach
   ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce
   Cena oferty: 657 723,61 zł, liczba uzyskanych punktów - 94,66.
  2. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 723 895,52 zł, liczba uzyskanych punktów - 86,01.
  3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
   Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
   Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce.
   Cena oferty: 622 600,05 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawca zgodnie z art. 94 ust. 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów, 16.05.2011 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 106852-2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106852-2011 z dnia 10.05.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł."

Odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający posiada podpisane umowy, preumowy na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE i w jakich wysokościach?
Odpowiedź:

Lp. Nr umowy/nazwa operacji Kwota
1

00193-6922-UM1300119/10 z dnia 29.12.2010 r.

Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną.

Całość: 628 904.06
Dofinansowanie: 386 621.00

2

00195-6922-UM1300204/10 z dnia 29.12.2010 r.

Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską.

Całość: 377 621.69
Dofinansowanie: 232 144.00
3

00194-6922-UM1300203/10 z dnia 29.12.2010 r.

Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez przebudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Całość: 877 309.16
Dofinansowanie: 500 000.00
Podane kwoty przed przetargiem
Lp. Nr umowy/nazwa operacji Kwota
1

UDA-RPSW.06.02.00-26-372/08-00 z dnia 03.02.2011

Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej.

Całość: 4 231 463.34
Dofinansowanie: 2 119 116.83

Wyjaśnienia treści SIWZ

Klimontów, 12.05.2011 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 106852-2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106852-2011 z dnia 10.05.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł."

Odpowiedź na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłużne o których mowa w rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. dotyczącego szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu w latach 2011-2013?
Odpowiedź:
Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera innych tytułów dłużnych zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. za wyjątkiem kredytów długoterminowych, których spłaty uwzględnione zostały w wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ takich tytułów dłużnych nie posiada. W związku z powyższym nie zostaną przekroczone wskaźniki zadłużenia i obsługi długu w latach 2011-2013.

Pytanie nr 2:
Czy poziom bieżącego lub prognozowanego wskaźnika zadłużenia Gminy w okresie badanym lub prognozowanym przekracza 60% z uwzględnieniem:

 • Zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż 6 miesięcy,
 • Umów leasingowych,
 • Umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej w której ma udział,
 • Zobowiązań w umowie o partnerstwie publiczno- prawne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatnosci na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza w szczególności w okresie wieloletnim,
 • umów gwarancji i poręczeń,
 • przyjęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem załozycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego czy też stowarzyszenia zależnego na mocy której Gmina wstapi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
 • przyjętych zobowiązań z kredytów i pożyczek- nie klasyfikowanych do zadłuzenia ujmowane do długu publicznego,
 • umów polegajacych na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcji buy-sell-back- BSB),
 • ugody z wierzycielami w zakresie rozłozenia na raty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS, inne),
 • umów factoringu,
 • innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń w szczególności pieniężnych

Odpowiedź:
Poziom wskaźnika zadłużenia Gminy Klimontów nie przekracza w okresie badanym i prognozowanym 60%, i wynosi on zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową w 2011 roku - 42,3%, w 2012 – 35,14%, w 2013 – 31,22%

Zmiana treści SIWZ do zamówienia 106852-2011

Klimontów, 12.05.2011 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania numer 106852-2011

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106852-2011 z dnia 10.05.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł."

Na podstawie art. 38. Pkt 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zamawiający informuje, iż w rozdziale XIX - opis sposobu obliczania ceny dokonuje sprostowania:
•jest: Wibor 1M w dniu 09.05.2011 r. - 3,77 %
•winno być: Wibor 1M w dniu 09.05.2011 r. - 4,11 %

Transport kruszywa

Klimontów: Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 107312 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest transport materiałów kamiennych z Kopalni Jurkowice-Budy tj. kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-32mm w ilości 1000 t, kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-63 w ilości 600 t jak również transport, dostawa innego asortymentu np. piasek, rumosz skalny ze Smerdyny w ilości ok 500 t) w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Klimontów. Podane ilości kruszyw są to ilości szacunkowe, które mogą ulec zmianie. Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane na podstawie zleceń lub telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Klimontowie z dwudniowym wyprzedzeniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: transport materiałów kamiennych z Kopalni Jurkowice-Budy tj. kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-32mm w ilości 1000 t, kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-63 w ilości 600 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Transport kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg na terenie gminy Klimontów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport, dostawa piasku, rumoszu skalnego ze Smerdyny w ilości ok 500 t.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt

Klimontów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł
Numer ogłoszenia: 106852 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy na okres 10 lat w wysokości 2 000 000 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000.00 zł Słownie: Piętnaście tysięcy złotych Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, który upływa w dniu 19.05.2011 o godz 10.00 Wadium wpłaca się na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów numer
33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis >>Przetarg na kredyt<<. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, wykonawca powinien dołączyć do oferty lub przedłożyć Komisji w dniu otwarcia ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Polski, a także realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oświadczenie, że Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż, ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, u których stwierdzi wystąpienie jednej z okoliczności wymienionej w art. 24 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 26.04.2011r
PG.2710.3.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”
ogłoszenie BZP z dnia 09.03.2011 r. nr 39194
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U. „Natalia”, inż Jarosław Paczkowski, ul. Paderewskiego 23, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena [zł] Liczba
uzyskanych
punktów
1 Zakład Usługowo-Handlowy Łukasz Witek
ul. Batalionów Chłopskich 71/117 25-671 Kielce
1 487 840,26 60,47
2 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów
934 429,93 96,28
3 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba
ul. Szkolna 31, Koniemłoty, 28-200 Staszów
988 000,00 91,06
4 Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias,
ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany
1 083 039,74 83,07
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o.
Zawada 26, 28-230 Połaniec
1 065 308,24 84,45
6 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Kosowy 73, 36-107 Przyłęk
1 048 395,43 85,82
7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata
ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola
1 124 587,83 80,00
8 „TOM” Tomasz Gromski
27-545 Włostów 157
1 120 803,26 80,27
9 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski
Widełki 38A, 26-021 Daleszyce
1 113 266,43 80,82
10 F.H.U. „Natalia”, inż. Jarosław Paczkowski
ul. Paderewskiego 23, 39-400 Tarnobrzeg
899 691,90 100,00
11 Budownictwo „REFLEX” bis mgr inż. Marcin Żyła
ul. Kołłątaja 6/22, 28-200 Staszów
903 099,32 99,62

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 26.04.2011 r.
PG.2710.2.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską”
ogłoszenie BZP z dnia 03.03.2011 r. nr 35478

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „SIMPLEX”
ul. Słowackiego 26/24, 27-600 Sandomierz

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena [zł] Liczba
uzyskanych
punktów
1 „TOM” Tomasz Gromski, 27-545 Włostów 157 341 233,31 74,78
2 „SANDO-TECH” Paweł Bryła, ul. Armii Krajowej 9/14, 27-600 Sandomierz 282 162,65 90,43
3 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „SIMPLEX”
ul. Słowackiego 26/24, 27-600 Sandomierz
255 168,60 100,00
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec 319 054,06 79,98
5 P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów 338 706,71 75,34
6 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX” ul. Sienkiewicza 145”O”, 39-400 Tarnobrzeg 372 833,02 68,44
7 Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „JAKO” Jan Kosik, ul. Ziołowa 3, 27-400 Ostrowiec Św. 355 631,03 71,75
8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata
ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola
343 501,33 74,28
9 Firma Usługowo-Handlowo Produkcyjna „DAKAMA”, ul. Przejazdowa 20, 28-200 Staszów 337 826,76 75,53
10 P.U.B. „PIOTBUD” Listek Piotr, ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Św. 349 948,69 72,92
11 Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 69 B, 39-400 Tarnobrzeg 414 086,48 61,62
12 RS-BUD Zdzisław Rozczypała, Wiązownica Kol. 144, 28-200 Staszów 314 696,00 81,08
13 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, Kosowy 73, 36-107 Przyłęk 330 030,13 77,32
14 F.H.U. „Natalia”, inż Jarosław Paczkowski, ul. Paderewskiego 23, 39-400 Tarnobrzeg 349 390,70 73,03

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni wykonawcy:
„ANIFA” Anna Bak, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola.
Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie: W dniu 12.04.2011r. Zamawiający zwrócił się do „ANIFA” Anna Bak, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola o uzupełnienie oferty z dnia 28.03.2011r.o następujące dokumenty:
- załącznik nr 3 do SIWZ „ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH”
W wyznaczonym terminie tj.: do 21.04.2011r. Zamawiający nie otrzymał ww. dokumentu, będącym uzupełnieniem oferty. Wobec powyższego Zamawiający zobligowany był wykluczyć „ANIFA” Anna Bak, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 26.04.2011 r.
D.2710.1.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną
ogłoszenie BZP z dnia 03.03.2011r. nr 35518

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „SIMPLEX”
ul. Słowackiego 26/24, 27-600 Sandomierz

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena [zł]

Liczba
uzyskanych
punktów

1 Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX”
Ireneusz Zieja ul. Zagnańska 46, 25-528 Kielce
595 975,53 82,12
2 „TOM” Tomasz Gromski, 27-545 Włostów 157 550 346,86 88,93
3 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „SIMPLEX”
ul. Słowackiego 26/24, 27-600 Sandomierz
489 411,67 100,00
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO POŁANIEC Spółka z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec 524 860,20 93,25
5 P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów 556 419,23 87,96
6 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX” ul. Sienkiewicza 145”O” 39-400 Tarnobrzeg 612 937,30 79,85
7 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKSPOL”, Rudka 4, 27-415 Kunów, 704 504,92 69,47
8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata, ul. Sandomierska 64, 37-464 Stalowa Wola 531 768,86 92,03
9 Firma Usługowo-Handlowo Produkcyjna „DAKAMA”, ul. Przejazdowa 20, 28-200 Staszów 576 844,76 84,84
10 Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 69 B, 39-400 Tarnobrzeg 685 511,02 71,39
11 RS-BUD Zdzisław Rozczypała, Wiązownica Kol. 144, 28-200 Staszów 526 310,90 92,99
12 Budownictwo „REFLEX” bis mgr inż Marcin Żyła, ul. Kołłątaja 6/22, 28-200 Staszów 826 907,92 59,18
13 Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany 574 076,43 85,25
14 Konsorcjum: Usługi Budowlane „FAWORYT” Stanisław Szydłowski
Usługi Ogólnobudowlane Hubert Mojecki
27-400 Ostrowiec Św., ul. Folwarki Piaski 4
550 452,79 88,91
15 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, Kosowy 73, 36-107 Przyłęk 568 383,24 86,1
16 F.H.U. „Natalia”, inż Jarosław Paczkowski, ul. Paderewskiego 23, 39-400 Tarnobrzeg 499 690,16 97,94

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 05.04.2011r
D.2710.4.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.3410/1/11. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-ROBOTY DODATKOWE
ogłoszenie BZP z dnia 18.03.2011r. nr 48704

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, cena: 144.604,95 brutto- liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena: 147.735,30 brutto- łączna liczba uzyskanych punktów 97,88
  3. Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33
   28-200 Staszów, cena: 173.319,30 brutto - łączna liczba uzyskanych punktów 83,43
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 06.04.2011r
D.2710.3.2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.3410/1/11. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 1+010 do km 1+680” ogłoszenie BZP z dnia 10.03.2011r. nr 40562

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
   cena: 168.032,15 brutto- liczba uzyskanych punktów 96,98
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 162.963,32 brutto- łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
  3. Firma Transportowo-Budowlana-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33
   28-200 Staszów, cena: 165.444,84 brutto- łaczna liczba uzyskanych punktów 98,50
  4. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, cena: 169.375,80 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 96,21
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 28.03.2011r

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 39194 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

Zamawiający wyjaśnia

Krzesła na salę widowiskową:
- typ krzesła firmy „MPC” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bielany Wrocławskie- wersja „COLLEGE” bez pulpitu składanego i panela przedniego lub równoważne o podobnych parametrach

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 24.03.2011 r.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 39194 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

Pytanie nr 1
Sterownik oświetlenia Scenne setter występuje w wersjach 24 i 48 prosimy o określenie który przyjąć do wyceny.
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostarczenia sterownika oświetlenia scenne setter 24/48
EUROLITE DMX Scene Setter 24/48
- 48 control channel
- 96 memorizable programs via 4 page
- 24 scenes can be called directly via the faders
- Blackout-function
- Sound control via Line In connection
lub równoważny.

Pytanie nr 2
Prosimy o dokładniejszy opis ramp oświetleniowych tj. długość, rodzaj, sposób zamontowania oraz rodzaj punktów świetlnych które mają być użyte
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania dwóch ramp oświetleniowych każda z możliwością zamontowania 20 punktów świetlnych, np. podanych w pkt 13, 14, 16 przedmiaru Gminny Ośrodek Kultury – Wyposażenie. Wymaga się aby rampy miały szerokość 9m i nośność min. 60 kg każda. Rampy należy zamontować w sposób umożliwiający regulacje wysokości położenia od 1,50m do 4,50m. (wysokość mierzona od poziomu sceny).

Pytanie nr 3
Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu krzeseł na salę widowiskową tj. konstrukcje, standard wykonania, sposób zamontowania, wymagania materiałowe.
Odpowiedź
Krzesła na salę widowiskową:
- typ krzesła firmy „MPC” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bielany Wrocławskie - wersja standard lub równoważne o podobnych parametrach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 39194-2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

 

Na podstawie art. 38. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający zmienia przedmiar Gminny Ośrodek Kultury – Wyposażenie pozycja 18
„Dostawa-ekran elektrycznie rozwijany Avers BiGMot White Ice 1 szt”
na
„Dostawa-ekran elektrycznie rozwijany Tensio Alumax - VisionWhite" lub równoważny.

Zamawiający wymaga dostarczenia ekranu elektrycznie rozwijanego (sterowanie bezprzewodowe: radiowe, IrDA ,podczerwień) o wymiarach: szerokość 600cm, wysokość 450 cm, ekran formatu 4:3.
Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy - Roboty dodatkowe

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ROBOTY DODATKOWE
Numer ogłoszenia: 48704 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ROBOTY DODATKOWE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie drogi gminnej Konary-Kujawy tj:
utwardzenie poboczy w technologii powierzchniowego utrwalania,
renowacja rowów i ich umocnienie elementami betonowymi,
remont przepustów,
przebudowa zjazdów w rejonie skrzyżowań,
oznakowanie pionowe,
oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 4000m² (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 18.03.2011 r.


WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

dotyczy: ”BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY KLIMONTÓW WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”.

Numer ogłoszenia: 43708 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011

Pytanie:
Jaką stawkę WIBID 1M i WIBOR 1M należy przyjąć do pkt. 3.10, 3.11 i 3.12 Oferty?

Odpowiedź:
Do pkt 3.10 i 3.12 Oferty należy przyjąć stawkę WIBID 1M jako średnią arytmetyczną z poprzedniego miesiąca (tj. luty 2011), natomiast do pkt. 3.11 należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną z poprzedniego miesiąca (tj. luty 2011).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 17.03.2011r
D.3410/2/11

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: D.3410/2/11
Nazwa zadania: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II - przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek

ogłoszenie BZP z dnia 04.02.2011r. nr 17488
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała
Piotrów Zagościniec 23, 26-025 Łagów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. „TOM” Tomasz Gromski, Włostów 157, 27-545 Włostów
  cena: 2.779.132,73 brutto - łączna liczba uzyskanych punktów 232,40
 2. Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała
  Piotrów Zagościniec 23, 26-025 Łagów
  cena: 1.291.860,52 brutto - łączna liczba uzyskanych punktów 500,00
 3. Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA” - bis sp. Jawna
  Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  cena: 2.011.237,03 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 321,15
 4. „DROGMAR” S.C. M. Godzina & P. Podeszwa
  ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  cena: 1.567.586,43 brutto- łączna liczba uzyskanych punktów 412,05
 5. P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów
  cena: 1.662.436,03 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 388,55
 6. „GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów
  cena: 2.255.237,71 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 286,40


 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

 1. „TOM” Tomasz Gromski, Włostów 157, 27-545 Włostów
 2. Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała, Piotrów Zagościniec 23, 26-025 Łagów
 3. Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Sp. Jawna
  Marian Adamczyk, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  Partner Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
 4. „DROGMAR” S.C. M. Godzina & P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 5. P.P.H.U. KAROCEZA, Konary 42, 27-640 Klimontów
 6. „GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów
 7. a/a

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 14.03.2011 r.
PG.2710.3.2011

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 39194 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

Na podstawie art. 38. Pkt 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zamawiający informuje,iż pozycja nr 140 przedmiaru robót „ Zakup stroi ludowych - wg wykazu” nie wchodzi w skład zamówienia. Nie należy wyceniać w/w pozycji. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Przetarg - obsługa bankowa

Klimontów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Numer ogłoszenia: 43708 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
I. W zakresie budżetu Gminy:
* rachunek podstawowy
* rachunek depozytowy
* rachunki pomocnicze (obsługa projektów, ZFŚS)
II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:
* Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie,
* Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie,
* Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie,
* Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie,
* Przedszkole w Klimontowie,
* Szkoła Podstawowa w Klimontowie,
* Szkoła Podstawowa w Nawodzicach,
* Gimnazjum w Klimontowie,
* Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
III. oraz:
* realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego,
* realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
* przyjmowanie wpłat gotówkowych,
* dokonywanie wypłat gotówkowych,
* zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
* gotowość przyjmowania lokat,
* udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
* potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy.
.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 22 ust. 1 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia, a w szczególności Wykonawcy posiadają zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych lub inne wynikające z prawa bankowego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich 4 lat przed terminem składania ofert obsługi bankowej co najmniej 1 zamówienia o podobnym zakresie, w tym co najmniej jednego budżetu jst.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką w miejscowości Klimontów lub aby Wykonawca zobowiązał się do otwarcia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy filii, oddziału lub placówki w miejscowości Klimontów w formie pisemnego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - kryterium wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych wg zmiennej stopy procentowej (%) - 15
 • 3 - kryterium wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (%) - 5
 • 4 - kryterium oprocentowania lokat w stosunku rocznym (%) - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych od sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Załączniki
Wykaz   34.712 KB

Przetarg - dzierżawa nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości
Gminy Klimontów:

 • cz. dz. nr. ewid. 207 obr. Nowa Wieś, na której usytuowany jest lokalu użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 29.02 m kw.
 • okres dzierżawy: czas nieoznaczony;
 • przeznaczenie : handel;
 • cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego (bez VAT): 159.39 zł/1 miesiąc;
 • minimalne postąpienie – 10 zł.
 • wadium: 40 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2011roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej 15 (sala konferencyjna).
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Klimontowie w banku NBS Solec Zdrój O/Klimontów, nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004 najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2011 roku.
Przystępując do przetargu przedstawiają dowód wpłacenia wadium z dopiskiem „przetarg Nowa Wieś” oraz dowód tożsamości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% VAT.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami UG w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój 6, w godzinach 730 – 1530 (tel. 158661006 w. 11).


Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 1+010 do km 1+680

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 1+010 do km 1+680
Numer ogłoszenia: 40562 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 1+010 do km 1+680.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się przebudowa drogi gminnej dł 670m, szer. jezdni 3,0m tj:
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego śr gr 15cm-2174m²;
wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II śr. 50kg/m²-105,35t;
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr po zagęszczeniu 4cm-2040m²;
uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 gr 6cm,
utwardzenie poboczy w technologii powierzchniowego utrwalenia-450m²;
wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych ułożonych w korycie na ławie betonowej i podsypce cem.-piask.-120m;
remont przepustu Ø60cm dł. 10m oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 4000m² (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obsługa geodezyjna Gminy Klimontów w roku 2011

Klimontów, 2011.03.09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, tel. 158661006 fax.158661847 e-mail:klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:
obsługę geodezyjną Gminy Klimontów w roku 2011.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 2. Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, pok. Nr 7 w godzinach 700-1400.
 4. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy, tel. 158661006 w ww. godzinach.
 5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie – sekretariat pok. Nr 3 do dnia 25.03.2011 r. do godz. 1100.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2011r. o godz. 1130 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie

Klimontów: Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 39194 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robot obejmuje: przebudowę, remont budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania; zmiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłóg, tynków; ocieplenie budynku; wyposażenie budynku zgodnie z przedmiarem oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany przebudowy i remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.26.25.22-6, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.23.11-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga w celu wykonania zamówienia dysponowaniem przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego; Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyniki otwartego konkursu

Protokół
sporządzony w dniu 02.03.2011r. z przeprowadzenia Otwartego
Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klimontów w 2011 r.

Komisja w składzie:
1. Adam Przybylski - przewodniczący komisji
2. Danuta Potocka - członek komisji
3. Wojciech Kiliański - członek komisji
4. Małgorzata Kozieł-Karbownik - członek komisji
5. Bożena Pietrzyk - członek komisji

stwierdza, że Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji ww. zadania w okresie od dnia podpisania umowy przystąpił tylko jeden klub tj: LKS „Klimontowianka” w Klimontowie.
Ofertę złożono w terminie od 08.02.2011 do 28.02.2011 r. w skład której wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środków finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu,
 • aktualny statut stowarzyszenia,
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznych z zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2011 Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji dla LKS „Klimontowianka” w kwocie 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Komisja stwierdza kompletną ofertę pod względem formalnym i wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Bienia o udzielenie dotacji dla LKS „Klimontowianka”
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną.

Klimontów: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną.
Numer ogłoszenia: 35518 - 2011; data zamieszczenia: 03.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robot obejmuje: rozbudowę, remont budynku domu wiejskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan i elektryczną; zmiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego nad całością obiektu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie podłóg, tynków; budowa przyłącza wodociągowego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączeniem kanalizacyjnym do budynku; budowa ogrodzenia; zagospodarowanie terenu: budowa altany grillowej, placu zabaw, muszli na imprezy okolicznościowe, placów, ciągów komunikacyjnych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.26.25.22-6, 45.26.12.10-9, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.23.32.26-9, 45.23.11.12-3, 45.33.22.00-5, 45.23.13.00-8, 45.33.23.00-6, 45.22.32.20-4, 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.34.20.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500000,00 zł brutto Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowaniem w celu wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem (kierownik budowy, a w przypadkach określonych ustawą Prawo Budowlane - kierownicy robót branżowych): posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   732.425 KB
Dokumentacja techniczna cz. 1   380.368 KB
Dokumentacja techniczna cz. 2   29.043 KB
Dokumentacja techniczna cz. 3   42.929 KB
Dokumentacja techniczna cz. 4   157.926 KB
Dokumentacja techniczna cz. 5   84.306 KB
Dokumentacja techniczna cz. 6   36.408 KB
Dokumentacja techniczna cz. 7   87.692 KB
Dokumentacja techniczna cz. 8   46.348 KB
Dokumentacja techniczna cz. 9   36.371 KB
Dokumentacja techniczna cz. 10   43.516 KB
Dokumentacja techniczna cz. 11   37.767 KB
Dokumentacja techniczna cz. 12   73.338 KB
Dokumentacja techniczna cz. 13   349.206 KB
Dokumentacja techniczna cz. 14   349.115 KB
Dokumentacja techniczna cz. 15   114.905 KB
Dokumentacja techniczna cz. 16   59.553 KB
Dokumentacja techniczna cz. 17   46.495 KB
Dokumentacja techniczna cz. 18   2.657 MB
Dokumentacja techniczna cz. 19   38.362 KB
Dokumentacja techniczna cz. 20   25.655 KB
Dokumentacja techniczna cz. 21   325.991 KB
Dokumentacja techniczna cz. 22   22.267 KB
Dokumentacja techniczna cz. 23   36.532 KB
Dokumentacja techniczna cz. 24   42.846 KB
Dokumentacja techniczna cz. 25   168.444 KB
Dokumentacja techniczna cz. 26   34.186 KB
Dokumentacja techniczna cz. 27   64.405 KB
Dokumentacja techniczna cz. 28   19.075 KB
Dokumentacja techniczna cz. 29   31.627 KB
Dokumentacja techniczna cz. 30   293.756 KB
Dokumentacja techniczna cz. 31   42.660 KB
Dokumentacja techniczna cz. 32   59.902 KB
Dokumentacja techniczna cz. 33   43.348 KB
Dokumentacja techniczna cz. 34   62.032 KB
Dokumentacja techniczna cz. 35   44.326 KB
Dokumentacja techniczna cz. 36   53.667 KB
Dokumentacja techniczna cz. 37   35.598 KB
Plan zagospodarowania działki   872.553 KB

Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską.

Klimontów: Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską
Numer ogłoszenia: 35478 - 2011; data zamieszczenia: 03.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robot obejmuje: remont budynku starej szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan i elektryczną; wymianą pokrycia dachowego; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie tynków, posadzek; wykonanie termomodernizacji budynku;budowa przyłącza wodociągowego; placów, ciągów komunikacyjnych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.10.00-7, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.22.33.20-5, 45.33.22.00-5, 45.23.13.00-8, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300000,00 zł brutto Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowaniem w celu wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem (kierownik budowy, a w przypadkach określonych ustawą Prawo Budowlane - kierownicy robót branżowych): posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotowym zamówieniem i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Odnowa i rozwój wsi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł. 1750 m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Numer ogłoszenia: 32714 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8508 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł. 1750 m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m, szerokość jezdni 3,5m: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie śr gr 20cm- 1295 m³,wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50kg/m²- 315 t, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm-6175m², plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm - 3500m², uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr 20cm - 1750m², uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr 6cm-1750m², bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m24kg - 36m, pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 7 szt, pionowe znaki drogowe: D-1 - 2szt, - D-42 - 1 szt, - D-43 - 1szt, - B-20 - 1 szt, pionowe znaki drogowe-tablice miejscowości: - E-17a - Konary - 1 szt, - E-18a - Konary- 1 szt, pionowe znaki drogowe: lustro drogowe o średnicy 800mm wraz z ramieniem mocującym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 363345,08

 • Oferta z najniższą ceną: 363345,08 / Oferta z najwyższą ceną: 494413,88

 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 15.02.2011 r.
D.3410/1/11

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.3410/1/11. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” ogłoszenie BZP z dnia 19.01.2011r . nr 8508
 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
   cena: 363 345,08 brutto - łączna liczba uzyskanych punktów 400,00
  2. „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla, ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
   cena: 443 080,80 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 328,00
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 366 453,90 brutto - łączna liczba uzyskanych punktów 396,60
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 37-450 Stalowa Wola
   cena: 494 413,88 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 293,96
  5. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
   cena: 383 280,30 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 379,20
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów 09.02.2011 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowanie nr 17488 – 2011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 17488 - 2011 z dnia 04.02.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II – przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek"

Pytanie nr1:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych tj. słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika. Wymaga się aby słupy posiadały elementy ozdobne - zgodnie z dokumentacją.

Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek

Klimontów: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek
Numer ogłoszenia: 17488 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II przebudowa ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza, ul. Rynek:
1. Wymiana nawierzchni dróg i chodników ulicy Szkolnej z Placem Mickiewicza: roboty drogowe rozbiórkowe;wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (ok 750m²),wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej kolorowej gr.8cm(ok 60m²), wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej gr 6cm(405m²); ustawienie krawężników betonowych 15x30 (ok 291m), ustawienie obrzeży betonowych 20x6(ok 200m), wykonanie placu postojowego z kostki brukowej gr 8cm (ok 870m²)
2. Rynek roboty drogowe: roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 4100m², rozebranie podbudowy z kruszywa o gr 10cm (ok 1542,31m²), rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm (ok 84,50m²), rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ok 1542,31m²); rozebranie krawężników betonowych 20x30 (ok 390,84m), rozebranie krawężników betonowych 8/30 (ok 164,00m), rozebranie murku terenowego (ok 15m³), rozebranie schodów z kostki brukowej (ok 29m²), wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr 10cm (ok 2032m²), wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm (ok 1906m²), frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr 10cm (ok 1713m²), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 4x6cm kolor granit szary (ok 376m²), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8x11cm kolor bazalt (ok 1033m²), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8x11cm kolor granit szary (ok 226m²), ustawienie krawężników 20x30 cm z betonu szlachetnego z dodatkiem naturalnego kamienia (ok 679m), wykonanie chodników z kostki z betonu szlachetnego NATURO o gr 6cm (ok 717m²), wykonanie chodników z kostki z betonu szlachetnego LA LINIA o gr 8cm (ok 1620m²), ustawienie obrzeży z betonu szlachetnego LA LINIA 8x25cm (ok 270m), wykonanie schodów z elementów prefabrykowanych (ok 28m²)
3. Rynek zagospodarowanie terenu: ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr 10cm (ok 150m²), rozebranie podbudowy z kruszywa o gr 10cm (ok 348,59m²), rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych (ok 348,59m²), rozebranie obrzeży betonowych8x30 (ok240m), rozebranie słupów ogłoszeniowych (1szt), rozebranie tablic informacyjnych (1szt), rozebranie ławek miejskich (7szt), rozebranie koszy na śmieci (12szt), wykonanie trawników dywanowych (320m²), sadzenie drzew ozdobnych (43szt), sadzenie krzewów (22szt), ustawienie i obsianie donic okrągłych o średnicy 50cm (28szt), ustawienie i obsianie donic okrągłych o średnicy 80cm (12szt), ustawienie i obsianie donic prostokątnych (12szt), pielęgnacja drzew (43szt), pielęgnacja trawnika (ok 320m²), montaż ławek (25szt), montaż siedzisk na murku (11szt), montaż koszy stalowych na śmieci (32szt), montaż stalowych stojaków na rowery (9szt), montaż stalowych tablic informacyjnych (2szt), montaż stalowych słupków (105szt), obudowa murku terenowego kamieniem murowym (ok 170m²), Budowa fontanny, w tym m.in.: roboty ziemne; roboty konstrukcyjne betonowe; wykonanie komory dla urządzeń pomocniczych sterujących pracą fontanny; budowa przyłącza wodociągowego; montaż instalacji technologicznej; wykonanie instalacji elektrycznej
4. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego:montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego słupy stylowe S-40 W, montaż opraw oświetleniowych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja techniczna rewitalizacji Rynku oraz ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza. Ofertę (cena ryczałtowa) należy przygotować na podstawie dokumentacji technicznej i wizji lokalnej w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.11.27.10-5, 45.23.13.00-8, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego minimum 5000 m²; wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej minimum 3000 m²; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej minimum 2000 m². Łączna minimalna wartość zamówienia 500.000,00zł Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, kosztorys ofertowy, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z Wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt. III.4 i pkt. III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt. ogłoszenia i w SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Osi 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   477.227 KB
Przedmiar robót   793.438 KB
Dokumentacja techniczna - Fontanna   92.060 KB
Dokumentacja techniczna - Oświetlenie   370.767 KB
Dokumentacja techniczna - Oświetlenie rys. E1   751.905 KB
Dokumentacja techniczna - Plac Mickiewicza   1.696 MB
Dokumentacja techniczna - Plac Mickiewicza przekroje   2.334 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek   2.194 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - detal 1   672.176 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - detal 2   522.931 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - kolor 1   936.825 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - kolor 2   1.509 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - mała architektura 1   299.366 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - mała architektura 2   886.034 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - plan 1   1.222 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - plan 2   1.086 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - plan 3   1.920 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - typowe detale 1   283.671 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - typowe detale 2   105.400 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - zieleń   1.230 MB
Dokumentacja techniczna - Rynek - przekroje 1   256.437 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - przekroje 2   214.413 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - przekroje 3   244.821 KB
Dokumentacja techniczna - Rynek - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne   771.161 KB
SST D 01.02.04   447.912 KB
SST D 04.02.01   1.356 MB
SST D 04.04.04   371.229 KB
SST D 04.06.01   1.137 MB
SST D 04.08.01   46.152 KB
SST D 05.03.05   104.389 KB
SST D 05.03.23   512.775 KB
SST D 08.01.01   1.103 MB
SST D 08.03.01   348.696 KB
Zał. Nr 3 do SIWZ (format DOC)   48.500 KB
Zał. Nr 3 do SIWZ (format ODT)   47.292 KB

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) i Uchwały Nr XLIV/330/10 Rady Gminy Klimontowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok.

 1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:
  • rozwój sportu dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć i treningów,
  • organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,
  • udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami,
  • zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych,
  • utrzymanie obiektu sportowego i zatrudnienia kadry trenerskiej.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 50 000.00 zł, w 2010 r – 50 000.00 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  • Do ofert należy dołączyć:
   • aktualny odpis statutu,
   • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
   • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
  • Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok”.
  • Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  • W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:
   • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
   • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  • Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
  • Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.
 4. Termin i warunki realizacji zadania:
  • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 roku
  • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
  • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie
 5. Termin składania ofert:
  • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
  • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  • Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt 5.1.
  • Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:
   • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
   • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
   • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
   • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
    • liczba prowadzonych grup szkoleniowych,
    • atrakcyjność prowadzonych zajęć,
    • osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 7. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 5 lub telefonicznie 15 8661100 wew. 14


Operaty szacunkowe

Klimontów, dnia 2011.01.20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Klimontów z siedzibą 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 tel. 158661006 fax. 158661847 e-mail: klimontow@klimontow.pl działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg na:
wykonywanie operatów szacunkowych w 2011 roku na potrzeby sprzedaży, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny lokali mieszkalnych,wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Warunki wymagane od wykonawców, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające, że:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania art. 22 ust.1 ww. Ustawy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Klimontów pok. Nr 7 w godzinach od 700-1400
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Alicja Krycia, pokój nr 7 Urzędu Gminy tel 158661100, 158661106 w ww. godzinach.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Klimontowie - sekretariat pok. nr 3 do dnia 07.02.2011 roku do godz. 900
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 lutego 2011 roku o godz. 930 w Urzędzie Gminy w Klimontowie.

Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy

Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Numer ogłoszenia: 8508 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m, szerokość jezdni 3,5m, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie śr gr 20cm- 1295 m³,wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50kg/m²- 315 t, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 4 cm-6175m², plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm - 3500m², uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr 20cm - 1750m², uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr 6cm-1750m², bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m24kg - 36m, pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych- 7 szt, pionowe znaki drogowe: D-1 - 2szt, - D-42 - 1 szt, - D-43 - 1szt, - B-20 - 1 szt, pionowe znaki drogowe-tablice miejscowości: - E-17a - Konary - 1 szt, - E-18a - Konary- 1 szt, pionowe znaki drogowe: lustro drogowe o średnicy 800mm wraz z ramieniem mocującym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lubnie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, kosztorys ofertowy, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Każdy z Wykonawców występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt. III.4 i pkt. III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt. ogłoszenia i w SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie