Obwieszczenie

Klimontów, 2011.11.08
PG.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odwodnienia zbiornika wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica w ramach inwestycji p.n. „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią wody P-1 z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów” na terenie obejmującym działki nr ewid. 225, 59, 61 w miejscowości Rybnica.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-13³º oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Rybnica

Obwieszczenie

Klimontów,2011.10.03.

PG.6733.3.2011.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art.61 §4 usatwy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż
w dniu 28.09.2011r. zostało wszczęte
na wniosek: Wójta Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie odwodnienia zbiornika wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica w ramach inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica, oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów” o niżej podanej charakterystyce:
1.Adres inwestycji: dz. Nr ewid. 225,59,61 – miejscowość – Rybnica.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2/ na stronie internetowej Urzędu
3/ na tablicy ogłoszeń sołectwa Rybnica

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Klimontów,2011.08.10
PG.6733.2.2011.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 09.08.2011 zostało wszczęte
na wniosek: Wójta Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów.
Miejscowość Klimontów ul. Partyzantów
działki nr – 914, 986, 1051, 1055/3, 1056, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1077, 1080, 1106, 1153/1
Miejscowość Klimontów ul. Sandomierska
działki nr – 1391/1, 238/4, 243, 645/1, 646/1, 765/1, 765/4, 766/2, 766/4
Miejscowość Adamczowice
działki nr – 1, 2, 3, 4, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24/1, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 367, 368, 392/2, 393, 394/1, 431, 435, 436, 448, 517.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectw Klimontów, Adamczowice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Klimontów, 2011.06.28
PG.67331.1.2011

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym policznikowym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym policznikowym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice gmina Klimontów
miejscowość - Nawodzice
Numer działki: 165, 166, 171, 193, 194, 205, 211, 214, 222, 231, 233, 234, 300, 311, 314, 318, 320, 338, 339, 340, 341, 343, 347, 354, 357, 360, 587, 1, 10, 103, 104, 1100, 1103, 1105, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1142, 1143, 1145, 1151, 1175, 1177, 1194, 1195, 1506, 1508, 1509, 1510, 1513, 1514/1, 1514/2, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542/2, 1542/3, 1542/4, 1544, 1545, 1546, 1547, 1547/1, 1548, 1549, 1552/2, 1553, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557, 1560, 1561, 1562, 1566, 1567/2, 1567/3, 1568, 1570, 1571, 1577, 1579, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 16, 1600, 1604, 1606, 161, 1612, 1613, 162, 1626, 1628, 1629, 163, 1630, 1632, 1634, 164, 1646, 1648, 1648, 1650, 1653, 1654, 1655, 1657, 1659, 167, 1673, 1675, 1677, 1679, 168, 169, 17, 1708, 1709/1, 1709/10, 1709/5, 1709/8, 1709/9, 1712, 1729, 1733, 1777, 18, 19, 190, 192, 20/1, 20/2, 206, 207, 208, 21, 210, 2104, 2105, 2107, 2108, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/2, 2116, 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2122, 2123, 213, 2136/1, 2139, 2140, 2144/1, 2144/2, 216, 22, 223, 227, 229, 23, 230, 232, 236, 237, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 308, 317, 319, 33, 349/1, 349/2, 35/2, 35/3, 350, 352, 355, 358, 359, 36, 37/1, 37/4, 38, 39, 40, 41, 44, 45/1, 45/2, 46, 469, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 529, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 55, 56, 562, 564, 566, 574, 575, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 6, 61, 619, 7, 743, 744, 745, 747, 8, 843, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 9, 900, 901, 902, 911, 913, 914, 915, 916, 919, 920, 921, 98, 99/1, 99/2,
miejscowość - Rybnica
3, 5, 6, 38/1, 92, 93, 128, 129, 131, 132, 183, 102, 107, 108, 109/1, 113, 124, 125, 130, 133, 134/1, 203, 219, 223, 229, 231, 233, 235, 238, 239,
miejscowość - Nowa Wieś
498/1, 498/2 503
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-13³º oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2. na stronie internetowej Urzędu
3. na tablicy ogłoszeń sołectw Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś.

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 8.06.2011
R.6220.1.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 8.06.2011 roku Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów.

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek:
Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7.

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Klimontów w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w pobliżu miejsca inwestycji - tablica ogłoszeń sołectwo Adamczowice, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy,na stronie internetowej BIP www.bip.klimontow.akcessnet.net

Obwieszczenie

Klimontów-dnia 2011-05-30
R.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wójt Klimontowa zawiadamia, że

w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

postanowieniem z dnia 30.05.2011 znak: R.6220.2.2011
uznał,
że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać iż nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Z wnioskiem o wydanie decyzji,kartą informacyjną przedsięwzięcia,mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, pełną treścią ww. postanowienia oraz treścią postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 (w godz. 730-1530)

Załączniki
Postanowienie   57.432 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie   32.829 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów"

Klimontów, dnia 2011.03.16
R.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj:Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów

Do Wójta Klimontowa wpłynął wniosek Gminy Klimontów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net
pod nr 2011/A/0043.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,w związku z §3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele terenu objętego planowaną inwestycją).

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach od 800-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net (zakładka-obwieszczenie).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. BIP Urzędu Gminy Klimontów
3. tablica ogłoszeń na piętrze budynku Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1
4. Sołtys Klimontowa – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń.
5. a/a

Obwieszczenie

Załączniki
Obwieszczenie, decyzja   118.921 KB

Obwieszczenie

R.6220.1.2.2011.WA
Klimontów, dnia 2011.01.31

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klimontów zawiadamia, że

w związku z prowadzonym postępowaniem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, pompownią wody P-I z zasilaniem energetycznym i zbiornikami wody czystej Zb-1, Zb-2 w miejscowości Rybnica oraz pompowniami wody P-II, P-III z zasilaniem energetycznym oraz zbiornikami wody czystej Zb-3, Zb-4 w miejscowości Nawodzice, gmina Klimontów

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 a także ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

postanowieniem z dnia 31.01.2011 r. znak: R.6220.1.1.2011.WA
uznał
,

że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Informuję,że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać iż nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Z wnioskiem o wydanie decyzji, kartą informacyjną przedsięwzięcia, mapą ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, pełną treścią ww. postanowienia oraz treścią postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 (w godzinach 730-1530)

Załączniki
Postanowienie   54.195 KB