Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

Małgorzata Kordyka
Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
ul. Zysmana 9
tel. 158661329; fax 158661284
informuje:

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie (8 części). Numer ogłoszenia: 517956 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część nr 1 - Pieczywo
  Stanisława Dziewit; 39 – 331 Chorzelów 84 – 100 pkt.
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Stanisława Dziewit; 39 – 331 Chorzelów 84 – 100 pkt.
  2. „MŁYN MALINE” DZIEWIT sp. J.; 39 – 331 Chorzelów, Malinie 375 – 84,47 pkt.
  3. „MŁYN MALINE” DZIEWIT sp. z o. o.; 39 – 331 Chorzelów, Malinie 375 A – 73,81 pkt.
  4. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 50,05 pkt.
  5. PIEKARSTWO – CIASTKARSTWO Leszek Skibiński, 27-640 Klimontów ul. Opatowska 10 – 45,75 pkt.
  Część nr 2 - Artykuły spożywcze
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek
  27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Część nr 5 - Warzywa i owoce
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Część nr 6 - Produkty mleczarskie
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost s. c. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 99,79 pkt
  Część nr 8 - Jaja
  Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia w siedzibie zamawiającego w godz. od 10 00-1400. Proponowany termin podpisania umowy 7 stycznia 2013 r.

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni roboczych od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg:

Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 510678 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8 - 100pkt
 2. PZS Cezas Sp.z o.o. 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 12 - 83,17 pkt

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg - sukcesywna dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 517956 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: gimnazjum.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 8 częściach:
Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-9);
Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7);
Część nr 3- Wędlina, mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9);
Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6);
Część nr 5- Warzywa i owoce, kiszonki (CPV: 15300000-1);
Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3);
Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 );
Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5);
Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji (wg części od 1 do 8). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego:
1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. z 2010 r Nr 136, poz.914)
2 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 r Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. WE L z 01.02.2002 r.) ze zm.
3 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.) z póz. zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-6, 15.87.00.00-7, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9, 03.14.30.00-5, 15.58.40.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oOcena na podstawie: oświadczenie nr 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia.
2. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
3. ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów Telefon 158661329 fax. 158661284 Małgorzata Kordyka..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz.9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.87.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wędliny, mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób i produkty drobiowe świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce, kiszonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00.Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów żywnościowych

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013r. na potrzeby stołówki szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie (9 części)
Numer ogłoszenia: 499724 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część nr 1 - Pieczywo Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100pkt
  Na część 1 złożono jedną ofertę, której cena nieznacznie przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część zamówienia. Zamawiający skorzystał z prawa zawartego w art. 93 ust. 1 pkt 4) - zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny złożonej oferty i uznał ją za najkorzystniejszą. Oferta spełnia warunki Specyfikacji.
  Część nr 2 - Artykuły spożywcze -Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  2. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – 95,74 pkt
  3. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 - 93,56 pkt
  Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe - Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 89,62 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 - 100 pkt
  Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 88,19 pkt
  Część nr 5 - Warzywa i owoce - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 91,38 pkt
  Część 6 - Produkty mleczarskie - Warzywa i owoce - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2- 100 pkt
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 95,94 pkt
  Na część 6 złożono dwie oferty, których cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część zamówienia. Zamawiający skorzystał z prawa zawartego w art. 93 ust.1 pkt 4) - zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny złożonej oferty z najniższą ceną i uznał ją za najkorzystniejszą. Oferta spełnia warunki Specyfikacji.
  Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne - Firma Produkcyjno- Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145- 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 88,49 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 81,77 pkt
  3. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 - 100 pkt
  Część nr 8 - Jaja - Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 98 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 100 pkt
  Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 - 100 pkt
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 70,82 pkt
  2. Makro Cash and Carry Polska Spółka Akcyjna Hala nr 18 25-672 Kielce ul. Transportowców 15 – 73,67 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta:
  P.P.H.U. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów, ul Lipowska 10
  złożona na Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne . Uzasadnienie: Odrzucenie nastąpiło na podst. art. 89 ust.1pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - niekompletnie uzupełniony formularz ofertowy - brak zaznaczonej części zamówienia i ceny brutto.
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15. Proponowany termin podpisania umowy 2 styczeń 2013 r.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg - dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych

Klimontów: Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 510678 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt.: Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w całości: - Pomoce i akcesoria multimedialne, na które składa się zakup i dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, e-mail: psp-klimontow@o2.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 08:00, miejsce: ubliczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów-sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów", ogłoszonym: BZP z dnia 27.11.2012 roku, numer ogłoszenia: 474876 – 2012, została wybrana oferta złożona przez:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie
Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

 1. Złożona przez powyższą Firmę oferta jest ważną i zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ofertą. Zamawiający poprawił oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w ofertach , które pozostały bez wpływu na cenę brutto i podatek VAT. Zamawiający poinformował Wykonawców pismem z dnia 12.12.2012 r. (znak: ZP.271.5.1.2012. i znak ZP.271.5.2.2012) o wniesionych poprawkach. W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny, niniejsza oferta z ceną brutto: 234 985.35 zł otrzymała wg kryterium: 100% cena - 100.00 pkt. i jest to najwyższa, maksymalna ilość punktów.
  W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:
  1. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów, z ceną 240 423.88 zł brutto, uzyskując 97.74 pkt.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. nie wcześniej niż 19.12.2012 r.


Przetarg - dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 499724 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2013r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 9 częściach:
Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-6);
Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7);
Część nr 3- Mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9);
Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6);
Część nr 5- Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1);
Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3);
Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 );
Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5);
Część nr 9- Wyroby garmażeryjne(CPV 15894000-1)
Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3-Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji ( wg części od 1 do 9). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego: 1/ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia/tekst jednolity; Dz. z 2010r Nr 136, poz.914;2/Rozporządzenia(WE)Nr 178/2002r Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(Dz. Urz. WE L z 01.02.2002r) ze zm. 3/ Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r) z póz. zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6, 15.87.00.00-7, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9, 03.14.30.00-5, 15.58.40.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia.
2. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
3. ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 158661018 fax. 158661018 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - SEKRETARIAT ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz.9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.87.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób i produkty drobiowe świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00.Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby garmażeryjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 9 składa się dostawa wyrobów garmażeryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 9. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów, dnia 03.12.2012 r.
Znak sprawy: ZPI.271.5.2012.

WYJASNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

Nr ogłoszenia: 474876 – 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiający przekazuje jak nizej:

Pytanie 1.
W związku z zapisami SIWZ - §37, ust. 2.2 o treści: „Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej, zdefiniowanej powyżej to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy urządzenia i wstrzyma dostawy", wnosimy o wykreślenie drugiego zdania ponieważ nie jest to związane z przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zdania: „Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy urządzenia i wstrzyma dostawy", wnosimy o wykreślenie drugiego zdania ponieważ nie jest to związane z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2
W związku z zapisami SIWZ - §37, ust. 13 i 14, prosimy o odstąpienie od obowiązku aneksowania umowy w przypadku zmiany stawki VAT i akcyzy.
Proponujemy zastąpienie ust. 13 i 14 zapisem o następującej treści: „W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, akcyzy. Zamawiający przyjmuje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy kwocie podatku VAT, akcyzy."
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy, w szczególności:

 1. stawki podatku VAT liczonego od kwoty netto
 2. stawki podatku akcyzowego liczonego od wartości wolumenu
 3. dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej liczone od wielkości wolumenu energii

Cena brutto energii elektrycznej zostanie powiększone lub zmniejszona o kwotę wynikającą z nowych stawek lub obowiązków nałożonych właściwymi przepisami [punkty od 1 do 3], od dnia ich wejścia w życie, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o planowanej zmianie ceny brutto, wraz uzasadnieniem i wyliczeniem wielkości planowanej zmiany.

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów, dnia 03.12.2012 r.
Znak sprawy: ZPI.271.5.2012.

WPROWADZENIE ZMIAN
DO TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia na wykonanie zamówienia pn.
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminę Klimontów”

Nr ogłoszenia: 474876-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 r.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawiadamiam, że wprowadzam zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana nr 1
Zmiana dotyczy SIWZ - §37, ust. 2.2, z którego treści usuwane jest zdanie:
„Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy urządzenia i wstrzyma dostawy"

Zmiana nr 2
Zmiana dotyczy SIWZ - §37, ust. 13 i 14, która przyjmuje treść jak poniżej:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy, dotyczące:

 1. Stawki podatku VAT liczonego od kwoty netto.
 2. Stawki podatku akcyzowego liczonego od wartości wolumenu.
 3. Dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej liczone od wielkości wolumenu energii.

Cena brutto energii elektrycznej zostanie powiększone lub zmniejszona o kwotę wynikającą z nowych stawek lub obowiązków nałożonych właściwymi przepisami [punkty od 1 do 3], od dnia ich wejścia w życie, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o planowanej zmianie ceny brutto, wraz uzasadnieniem i wyliczeniem wielkości planowanej zmiany.

Przetarg - dostawa energii

Klimontów: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 474876 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych Gminy Klimontów, w terminie: dwunastu miesięcy od daty skutecznie przeprowadzonej zmiany sprzedawcy, w prognozowanej ilości: 808 047 kWh w ciągu roku kalendarzowego do 161 punktów poboru i pomiaru energii elektrycznej oraz jednego Zamawiającego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii (ppe) wraz prognozowanym wolumenem energii znajduje się w załączniku nr 8.2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą w oświadczeniu Wykaz dostaw, że wykonali w ciągu, ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy [dwie niezależne umowy na dostawy energii] energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto każda (dopuszczalna jest wartość dostawy łącznie z usługą dystrybucji), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). b) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą) c) szczegółowy kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy, przewidywane zmiany umowy:

 1. Zakres umowy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Istotne warunki umowy w zakresie okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej
  1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a która uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, zdarzenia pogodowe takie jak: klęski żywiołowe wywołane przez trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, śnieżyce, pożary itp.
  2. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej, zdefiniowanej powyżej to zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy urządzenia i wstrzyma dostawy.
 3. Istotne warunki umowy związane z działaniem zamawiającego:
  1. Konieczność usunięcia uszkodzeń lub wprowadzenia zmian technicznych w obiektach podlegających dostawie energii.
 4. Istotne warunki umowy związane z działaniem organów administracji lub osób trzecich [OSD]:
  1. Przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub OSD decyzji, weryfikacji punktów poboru energii, zezwoleń, itp.,
  2. Odmowa wydania przez organy administracji lub OSD wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
  3. Wprowadzenie w trybie zgodnym z prawem, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii,
  4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 4.1-4.3, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu ograniczeniu lub przesunięciu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
 5. Zasady rozliczeń:
  1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD.
  2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.
  3. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia  wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
  4. Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
  5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu: a. Fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, której termin płatności wynosi, co najmniej 21 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury, na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności Zamawiającemu, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
 6. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane tylko, jeśli zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie określonym warunkami takiej zmiany za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności
 7. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres dostawy, natomiast ceny jednostkowe określone zostaną w oparciu o kosztorys ofertowy. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu dostawy nie więcej niż o 30 % (zmniejszenie dotyczy każdego Zamawiającego-jednostki organizacyjnej, z którym wykonawca podpisze umowę) w sytuacji zmniejszenia zapotrzebowania na energię wynikającego w szczególności z wprowadzonych oszczędności w zużyciu energii lub likwidacji punktów poboru.
 8. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie dostaw energii elektrycznej dla wybranych punktów poboru wskazanych w specyfikacji i nie stanowi to rozwiązania całej umowy, chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. W szczególności dopuszcza się zaprzestanie dostaw w przypadku: likwidacji punktu/ów poboru (np. sprzedaż, wyłączenie z użytkowania, rozbiórka) lub likwidacji obwodu/ów oświetlenia ulicznego.
 9. Dopuszczalna jest zmiana punktu poboru na inny o podobnej mocy zainstalowanej, w ramach tolerancji prognozowanego maksymalnego wolumenu określonego §23 SIWZ, nie więcej niż wartość określona w §40SIWZ oraz §37 ust. 7.SIWZ
 10. Dopuszczalna jest zmiana terminu rozpoczęcia dostawy do wybranych ppe, skutkującego skróceniem terminu dostawy w stosunku do okresu wskazanego w §23 SIWZ, dla tych ppe, w ramach tolerancji prognozowanego maksymalnego ora minimalnego wolumenu określonego §23 SIWZ.
 11. Dopuszczalne jest rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, w ramach maksymalnego wolumenu oraz wartości, będącego przedmiotem zamówienia, do nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem do Umowy, w terminie realizacji nie dłuższym niż termin końcowy wynikający z 12 miesięcznego terminu realizacji. Będzie odbywało się to po zawarciu aneksu do Umowy i nie stanowi to rozszerzenia wielkości dostawy w rozumieniu zamówień uzupełniających
 12. Dopuszczalna jest zmiana terminu rozpoczęcia dostawy do wybranych ppe, skutkującego skróceniem terminu dostawy w stosunku do okresu wskazanego w zamówieniu, jako okres realizacji, do wybranych punktów poboru, w ramach tolerancji prognozowanego wolumenu określonego pkt 7.
 13. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności.
 14. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, zmianie ulegną również ceny jednostkowe netto, a co za tym idzie wartość brutto zamówienia. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności.
 15. Zmiana terminu płatności:
  1. Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych.
  2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz Wykonawcy.
 16. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 17. Zmiana z niezachowaniem formy pisemnej jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   260.562 KB
Zestawienie PPE   163.958 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów dnia 27.11.2012 roku.
ZPI.271.4.2012.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka gmina Klimontów".
Ogłoszenie: BZP z dnia 06.11.2012 roku, numer ogłoszenia: 433236-2012.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” U. Błońska, E. Błońska,
  Domaszowice 216, 25-900 Kielce

  Uzasadnienie wyboru:
  oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
  - zł-
  Liczba uzyskanych punktów
  1. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Spółka z o. o.,
  37-100 Łańcut, ul. Polna 3a
  913 152,00 65,58
  2. BCJ Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane, Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec – Spółka Jawna,
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12
  977 181,37 61,28
  3. TECHBUD Kamil Łuczyszyn,
  37-620 Horyniec Zdrój, ul. Kniaziewicza 19
  867 208,81 69,05
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INŻBUD” Sp.z o.o.
  23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28a
  983 651,28 60,88
  5. Zakład Usług Budowlano-Montażowych”WODMEL” R. Sniegowski, E. Pociask Spółka Jawna,
  39-200 Dębica, ul. Cmentarna 25
  899 981,87 66,54
  6. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
  Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica
  697 010,02 85,91
  7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Swiętokrzyskim z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów 1 038 130,02 57,68
  8. „STAND” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
  36-004 Łąka 417A
  1 055 252,68 56,75
  9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” Sp. z o. o.
  35-959 Rzeszów, ul. Langiewicza 37
  891 779,10 67,15
  10. WOD-BUD sp. z o. o.,
  23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1
  771 051,35 77,66
  11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAKO” s.c G&K Glibowski,
  27-400 Ostrowiec Św., ul. Grabowiecka 43
  742 370,74 80,66
  12. Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Marian Macias
  28-236 Rytwiany, ul. Klasztorna 18
  766 290,00 78,14
  13. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat,
  Ociesęki 41A, 26-035 Raków
  860 414,31 69,60
  14. Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna,
  32-420 Gdów, Nieznanowice 50
  868 639,09 68,94
  15. Konsorcjum:
  Lider konsorcjum: Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe
  „ADMA” bis Spółka jawna, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk,
  28-200 Staszów, ul. Kościuszki 68
  Partner konsorcjum:
  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
  Marian Adamczyk, 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 68
  1 089 471,87 54,96
  16. INSTAL-GROCH mgr inż. Rafał Grochowski,
  28-131 Solec Zdrój, ul. Szkolna 3
  826 453,69 72,45
  17. DIG-POL Paweł Piekut,
  36-053 Kamień, Łowisko 346
  1 156 357,75 51,78
  18. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MULTIINSTAL”
  Monika Kuzia, 25-035 Kielce, ul. Marmurowa 1
  1 177 969,61 50,83
  19. P.P.H.U. „TRANS-ART” Bobrowniki Wielkie
  ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski
  979 885,19 61,11
  20. Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „SZTUK-BUD” Stanisław Sztuk,
  28-100 Busko-Zdrój, ul. A. Dygasińskiego 16A
  714 015,00 83,86
  21. GAP-KOP Usługi Koparko-Ładowarka Grzegorz Pawlik
  39-450 Baranów Sand., ul. Okulickiego 2
  865 386,56 69,20
  22. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD”
  Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania, Spółka Jawna,
  ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów
  1 040 966,97 57,52
  23. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD U. Błońska, E. Błońska
  25-900 Kielce, Domaszowice 216
  598 806,21 100,00
  24. Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” Adam Orzech, Alina Orzech, Spółka jawna,
  36-100 Kolbuszowa, ul. Zbożowa 8
  1 477 401,30 40,53
  25. Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź,
  26-026 Morawica, Drochów Górny 138
  797 943,39 75,04
  26. Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik
  28-200 Staszów, ul. Żeromskiego 55
  660 343,38 90,68

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
  w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
Dostawa wycieczkowych pakietów żywnościowych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 453068 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Sklep Spożywczo-Wędliniarski”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert.
W przeprowadzonym postępowaniu złożono ofertę:
1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka gmina Klimontów”
Numer ogłoszenia: 433236-2012 data zamieszczenia: 06.11.2012 roku
Zmiana ogłoszenia: 444588-2012 data zamieszczenia: 12.11.2012 roku

Pytanie 1
Proszę o podanie z jakiego żeliwa (szare czy sferoidalne) ma być armatura do zamontowania.
Odpowiedź
Z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie 2
Czy przyłącza do budynków (fi 40 PE) ujęte w projekcie budowlanym są w zakresie robót objętych przetargiem.
Odpowiedź.
Nie.

Pytanie 3
W projekcie występuje studzienka regulatora ciśnienia, która nie jest uwzględniona w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie czy należy ja wykonać.
Odpowiedź.
Regulator ciśnienia znajduje się w studni wodomierzowej.

Pytanie 4
Czy studnia wodomierzowa ma być zabudowana zgodnie z przedmiarem metoda studniarską?
Odpowiedź.
Tak

Pytanie 5
Proszę o podanie sposobu fakturowania i płatności.
Odpowiedź.
Zgodnie z warunkami podanymi w §3 projektu umowy.

Przetarg - wycieczkowe pakiety żywnościowe

Klimontów: Dostawa wycieczkowych pakietów żywnościowych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 453068 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wycieczkowych pakietów żywnościowych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wycieczkowych pakietów żywnościowych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie. Projekt jest współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nazwa asortymentu, j.m., ilość artykułów na rok szkolny 2012/2013-łącznie: sok w kartonie - 2 l Hortex -szt.100; napój Kubuś - 400 ml -szt. 100; nektar Tymbark - 1 l -szt. 200; herbata Ace Tea - 400 ml. - szt. 200; woda smakowa niegazowana w plastikowej butelce - 1 l - szt. 400; sok w kartonie zakręcane zamknięcie - 1 l -szt. 200; ser żółty typu: Gouda itp. w plasterkach pakowany hermetycznie -kg 5; szynka wieprzowa w plasterkach pakowana hermetycznie -kg 10; polędwica sopocka pakowana hermetycznie -kg10; polędwica miodowa pakowana hermetycznie -kg 10; schab pieczony pakowana hermetycznie -kg 10; masło - 200g. -szt. 32; serek topiony - 100 g. -szt. 100; jogurt z sokiem owocowym typu: Fantazja - 106 g.- szt. 100; Monte - deser mleczny + czekolada - 150 g. -szt. 100; bułka -szt. 600; precle z masłem - 294 g. -op. 200; paluszki sezamowe - 270 g. -op. 100; paluszki krakersowe Crixy - 85 g. -op. 100; chipsy ziemniaczane o smaku pomidorów z bazylią w tubie - 100 g. -op. 200; krakersy - 180 g. -op. 100; cukierki czekoladowe Michałki - op. - 280g -op. 100; Trufle białe - 280 g. -op.-100; Schoko Bons- 125 g. -op. 100; Ptasie mleczko op. - 380 g. -op. 100; Crispello - praliny nadziewane kremem o smaku waniliowym - 150 g. -szt. 100; galaretka Makarena - 200 g. -szt. 100; Sunbites - chrupiące listki wielozbożowe z owocami leśnymi - 100g. -szt. 100; orzeszki ziemne w puszce - 150 g. sSzt. 200; precelki słone -249 g. -op. 200; ciastka BelVita -253g. -szt. 200; ciasteczka zbożowe - 250 g. -op. 100; ciastka owsiane - 250 g. -op. 100; Milkinis - batoniki z czekolady mlecznej pakowane pojedynczo - 87,5g. -szt. 100; sałata -szt. 80; pomidory -kg 60; Rzodkiewka - pęczek -szt. 200; brzoskwinie -kg 17; nektarynki -kg 17; kiwi - szt. 200; mandarynki -kg 17; ręczniki kuchenne -szt. 10; folia aluminiowe - 20 m. -szt. 8; kubki styropianowe -szt. 200; sztućce- łyżeczka -szt. 200.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.84.23.00-5, 15.11.00.00-2, 15.13.11.20-2, 12.32.10.00-4, 15.90.00.00-7, 15.87.12.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną /forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza/

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach:
- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
- ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie /jako maksymalnej/ wg. cen obowiązujących w dniu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 158661018 fax. 158661018 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - SEKRETARIAT ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka gmina Klimontów”
Numer ogłoszenia: 433236-2012 data zamieszczenia: 06.11.2012 roku
Zmiana ogłoszenia: 444588-2012 data zamieszczenia: 12.11.2012 roku

Pytanie 1
W SIWZ zamawiający określił, że sieć wodociągową należy wykonać z rur PCV, natomiast w STWIR, zestawieniu sieci wodociągowej, opisie projektu oraz przedmiarze określa wykonanie sieci z rur PE. Proszę o podanie z jakiego typu materiałów mają być wykonane rury na w/w zadanie.
Odpowiedź
Zadanie ma być wykonane z rur PE.

Pytanie 2
W części graficznej projektu (na mapach), sieć wodociągowa opisana jako fi 110 PE, natomiast w części opisowej projektu oraz w zestawieniu sieci wodociągowej widnieje opis fi 160 PE SDR 17. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy rury.
Odpowiedź.
Prawidłowa średnica rury fi 160 PE.

Pytanie 3
Wzór umowy który został załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stwierdza:
„2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe do 20% wartości umowy, nie częściej jednak jak dwa razy w okresie trwania umowy”.
Suma dwóch częściowych płatności nie może przekroczyć 20%, czy też każda z osobna z tych dwóch częściowych płatności nie może przekroczyć 20%?
Odpowiedź.
Suma dwóch częściowych płatności może być realizowana do 20 % wartości umowy , tzn, że 20 % wartości umowy pozostaje do wypłacenia fakturą końcową.

Pytanie 4
Projekt jako metodę przejścia przez rzekę, wskazuje metodę przekopu. Czy na etapie wykonawstwa może ona jednak zostać zastąpiona metodą przewiertu sterowanego, z kosztami po stronie wykonawcy?
Odpowiedź.
Przekop może być zastąpiony metoda przewiertu sterowanego, z kosztami po stronie wykonawcy.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 444588 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 433236 - 2012 data 06.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II, 1.3.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka gmina Klimontów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka:PVC-160 mm - 7.115 mb: PVC 110mm - 30 mb; PVC 90 mm - 553 mb; hydranty pożarowe 80 mm - 22 szt; studnia wodomierzowa na sieci D-1500mm, wodomierz WS 50/15..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka gmina Klimontów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka:PE 160 mm - 7.115 mb; PE 110 mm -30mb; PE 90 mm - 553 mb; hydranty Hp 80 mmm - 22 szt; studnia wodomierzowa na sieci d 1500 mm, wodomierz WS 50/15..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje o wyniku przetargu:

Klimontów: Dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych i artykułów biurowych na potrzeby projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 426034 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe-Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8
Część nr 1 - materiały dydaktyczno-papiernicze - 100 pkt;
Część nr 2 – artykuły biurowe - 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe-Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8
  Część nr 1 - materiały dydaktyczno-papiernicze - 100 pkt;
  Część nr 2 – artykuły biurowe - 100 pkt
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Edu-Max” Sławomir Złoch Bącka Huta 17 C, 83-334 Miechucino
  Część nr 1 - materiały dydaktyczno-papiernicze - 71,84 pkt
  Część nr 2 – artykuły biurowe-64,78pkt
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 09.11.2012 r.
D.2710.5.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś-Olbierzowice” ogłoszenie BZP nr 412018 z dnia 23.10.2012.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena: 37.840,95 zł brutto- liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Opatowie , ul. Ćmielowska 4, 27- 500 Opatów cena po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej: 44.864,25 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 84,35
  3. P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów cena: 50.430,00 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 75,04
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Przetarg - budowa sieci wodociągowej Pokrzywianka

Klimontów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka Gmina Klimontów
Numer ogłoszenia: 433236 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka Gmina Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE P.N. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POKRZYWIANKA GMINA KLIMONTÓW PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE:SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POKRZYWIANKA: PVC-160 MM - 7.115 MB ; PVC 110MM - 30 MB ; PVC 90 MM - 553 MB ; HYDRANTY POŻAROWE 80 MM - 22 SZT; STUDNIA WODOMIERZOWA NA SIECI D 1500 MM, WODOMIERZ WS 50/15..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO POSTĘPOWANIA JEST ZOBOWIĄZANY WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ/SŁOWNIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2.WADIUM MOŻE BYĆ WNIESIONE W JEDNEJ LUB KILKU FORMACH WYMIENIONYCH W ART.45 UST.6 USTAWY.3.W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W PIENIĄDZU, USTALONA KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY ZAMAWIAJĄCEGO:BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU O/KLIMONTÓW NR KONTA 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.; 4. WADIUM MUSI BYĆ WNIESIONE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ZA TERMIN WNIESIENIA WADIUM W FORMIE PIENIĘŻNEJ PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK ZAMAWIAJĄCEGO.WADIUM WNOSZONE W INNYCH FORMACH DOPUSZCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.5.WYKONAWCA, KTÓRY NIE WNIESIE WADIUM, BĘDZIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKLUCZONY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEGO OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA. 6. ZWROT WADIUM NASTĄPI STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART.46 UST.1-4 USTAWY. 7. UTRATA WADIUM NASTĘPUJE W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART.46 UST.4A I 5.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, WYKONAŁ CO NAJMNIEJ JEDNO ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WODOCIĄGU Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA WRAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH,ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI.WARUNEK BĘDZIE UZNANY ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁOŻY INFORMACJE Z BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ, W KTÓREJ POSIADA RACHUNEK, POTWIERDZAJĄCY WYSOKOŚĆ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA WYKONAWCY, WYSTAWIONEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ALBO SKŁADANIA OFERT.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. KOSZTORYS OFERTOWY.2.PEŁNOMOCNICTWO - W PRZYPADKU PODPISU OFERTY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIO TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:1.WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH NIE POZWALAJĄCYCH NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ/TJ. ULEWY,WICHURY,POWODZIE ITP./, 2. Z UWAGI NA NIEZALEŻNE OD STRON UMOWY OKOLICZNOŚCI / W SZCZEGÓLNOŚCI WYPADKI LOSOWE, CHOROBA DOTYCZĄCA OSÓB KLUCZOWYCH DLA REALIZACJI UMOWY NP. KIEROWNIKA ROBÓT, INSPEKTORA NADZORU, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH STRONY.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE, UL.ZYSMANA 1, 27-640 KLIMONTÓW,SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ Pokrzywianka   255.823 KB
SPECYFIKACJA   5.475 MB
ZESTAWIENIE   54.779 KB
SCHEMAT   59.112 KB
GEOLOGIA   882.921 KB
INFORMACJA   59.474 KB
OPIS   52.898 KB
OPIS TECH   360.771 KB
PROGRAM   71.520 KB
PRZEDMIAR   122.261 KB
RYS   752.467 KB
RYS   458.548 KB
RYS   510.714 KB
RYS   583.141 KB
RYS   787.325 KB
RYS   1.132 MB
RYS   1.141 MB
RYS   1.529 MB
RYS   872.162 KB
RYS   869.727 KB
RYS   160.140 KB
RYS   73.335 KB
RYS   107.859 KB
RYS   124.695 KB
RYS   74.697 KB
RYS   234.841 KB
RYS   104.069 KB
Rysunek Nr 1   1.349 MB

Wyniki przetargu - wiaty

 

Klimontów 02.11.2012r

 

 

D.2710.6.2012


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa i montaż 8 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów” ogłoszenie BZP 413372 – 2012 z dnia 23.10.2012

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Zakład Wielobranżowy „Sopel”

  Sławomir Sobczyk

  Lipniki, ul. Akacjowa 3

  86-005 Białe Błota

   

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. CHEMADIN EXPORT Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 28, 25-522 Kielce cena 37.699,50 - liczba uzyskanych punktów 88,42

 2. A2HM P.H.P.U., ul. Ostrowska 83, 63-700 Krotoszyn, cena 43.305,84 zł - liczba uzyskanych punktów 76,97

 3. Konstrukcje Sp. z o.o., ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów cena 81.672,00 zł – liczba uzyskanych punktów 40,81

 4. ARRET Sp. z o.o., ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice, cena: 71.230,67 zł brutto- liczba uzyskanych punktów 46,80

 5. Zakład Wielobranżowy Sopel, Lipniki ul. Akacjowa3, 86-005 Białe Błota cena 33.333,00 zł – liczba uzyskanych punktów 100,00
 6. Przedsiębiorstwo Handlowa-Usługowe „WAMET” Spółka Jawna H. Firlej M. Nowak W. Masztalerz, Dąbcze 99, 64-130 Rydzyna cena: 51.800,00 zł brutto- liczba uzyskanych punktów 64,35


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

   

 

Przetarg - dostawa mat.dydaktycznych

Klimontów: Dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych i artykułów biurowych na potrzeby projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 426034 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych i artykułów biurowych na potrzeby projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych i artykułów biurowych na potrzeby projektu pt.: Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w dwóch częściach: - Część Nr 1 Materiały dydaktyczno-papiernicze, Część Nr 2 Artykuły biurowe, gdzie na przedmiot zamówienia: części Nr 1 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych, części Nr 2 składa się zakup i dostawa artykułów biurowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia oraz dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, e-mail: psp-klimontow@o2.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów-sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych na potrzeby projektu pn. Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-papierniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby projektu -Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się zakup i dostawa artykułów biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje o wyniku przetargu:


Dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Numer ogłoszenia: 407696 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012


W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 

Część nr 1- Pomoce dydaktyczne- EDUCARIUM Sp.z.o.o. 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207 -  100 pkt
Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena
 

Część nr 2 - Sprzęt audiowizualny i multimedialny- Firma Wielobranżowa "ANMA" Mariusz Machnik, KOMPUTERY I KASY FISKALNE , Adres wykonawcy: ul. Czysta 1, 28-200 Staszów- 100pkt
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena
 

W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Część Nr 1 - Pomoce dydaktyczne- wpłynęły 2 oferty


1.EDUCARIUM Sp.z.o.o. 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207 - 100 pkt
2.PZS Cezas Sp.z o.o. 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 12 - 86,51 pkt

Część Nr 2 - Sprzęt audiowizualny i multimedialny- wpłynęła 1 oferta


1.Firma Wielobranżowa "ANMA" Mariusz Machnik, KOMPUTERY I KASY FISKALNE Adres wykonawcy: ul. Czysta 1, 28-200 Staszów- 100pkt

Część Nr 3 – Materiały dydaktyczne - papiernicze – nie wpłynęła żadna oferta
 

Część Nr 4 – Artykuły biurowe - nie wpłynęła żadna oferta

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15.
 

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
  1.wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  2.odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
  1.niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
  2.zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.


Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje o wyniku przetargu:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożyteczny współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep Spożywczo- Wędliniarski”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert.

W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 - 100 pkt
 2. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp.z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków – 99,01 pkt
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetarg - Dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych - wyjaśnienia do SIWZ

Numer ogłoszenia: 407696 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012

Pytanie 1: (dotyczy cz. 2, pkt.1 SIWZ): Czy Zamawiający może sprecyzować czy karta graficzna ma posiadać własną pamięć 620MB - czy może to być pamięć współdzielona?
Odpowiedź: Karta graficzna – min. 620 MB – własna pamięć.

Pytanie 2: (dotyczy cz.2, pkt.3 SIWZ): Czy Zamawiający może sprecyzować termin „średnia wielkość”- oraz podać jaki rodzaj słuchawek należy zaoferować nagłowne czy douszne?
Odpowiedź: „Wielkość średnia” czyli dostosowana do dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Rodzaj słuchawek - słuchawki nagłowne.

Pytanie 3: (dotyczy cz.2, pkt.5 SIWZ): Czy Zamawiający może sprecyzować od kogo jest wymagane oświadczenie czy od producenta czy od autoryzowanego partnera czy też od wykonawcy?
Odpowiedź: Oświadczenie składa wykonawca.

Pytanie 4: (dotyczy cz.2, pkt. 8 SIWZ): Czy Zamawiający wymaga urządzenia z dupleksem ręcznym czy automatycznym?
Odpowiedź: Automatyczny druk dwustronny i podajnik ręczny.

Pytanie 5: (dotyczy cz.2, pkt. 8 SIWZ): Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 tonerów – jeden startowy dostarczany przez producenta wraz z urządzeniem oraz drugi dodatkowy – a jeśli tak to czy toner dodatkowy ma być tonerem oryginalnym wyprodukowanym przez producenta urządzenia czy może być tzw. zamiennikiem?
Odpowiedź: Dwa tonery - Tak. Toner dodatkowy - oryginalny (zgodnie z warunkami gwarancji na nowe urządzenia).

Pytanie 6: (dotyczy cz.2, pkt. 11 SIWZ) Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez wykonawcę projektor był przygotowany do współpracy z tymi akcesoriami (patrz „akcesoria opcjonalne…”)? – co wynika z definicji opcji – do zastosowania w przyszłości?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: (dotyczy cz.2, pkt. 11 SIWZ): Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego oprogramowania do projektora wymaga?
Odpowiedź: Projektor powinien posiadać własne oprogramowanie.

Pytanie 8: (dotyczy cz.2, pkt.15 SIWZ): Czy te okulary mają współpracować z projektorem z poz. 11, jeśli tak to czy projektor nie powinien być kompatybilny z technologią DLP Link 3D?
Odpowiedź: Okulary mają współpracować z projektorem, a projektor ma być kompatybilny

Pytanie 9: (dotyczy cz.2, pkt.18 SIWZ): Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 6 szt. pamięci w poz. 18. Pamięć przenośna o pojemności 32GB?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 10: (dotyczy cz.2, pkt. SIWZ): Czy Zamawiający może opisać parametry tablicy ściennej do ekspozycji?
Odpowiedź: Nie. Nazwa produktu omyłkowo umieszczona w tej części SIWZ – zamówienie produktu nie dotyczy tej części.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury końcowej w 2012r.
Odpowiedź: Nie

Przetarg - wiaty przystankowe

Klimontów: Dostawa i montaż 8 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 413372 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż 8 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż 8 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów Opis wiat przystankowych typ A - szt. 7 a) kształt i wymiary wiata prostokątna, szerokość ściany tylnej min. 3,0m, szerokość boku u podstawy min. 1,1 m, szerokość rzutu pionowego dachu (wzdłuż ścian bocznych) dłuższa od szerokości ściany bocznej o min. 400 mm, wysokość dachu 20-50cm, b) konstrukcja wykonana z stalowych profili zamkniętych, malowana proszkowo, wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8, wypełnienie ścian bocznych: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6-8mm (w proporcji 50:50), - dach z poliwęglanu przyciemnianego c) sposób montażu do podłoża wiata montowana do podłoża za pomocą kotew betonowych d) kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym e) wyposażenie gablota ogłoszeniowa ( na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty, ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300mm i grubości min. 40mm. Siedzisko umieszczone 100mm od ściany tylnej wiaty. Oparcie ławki na całej długości wiaty wykonane z tych samych materiałów co siedzisko, mocowane do konstrukcji wiaty, dolna krawędź oparcia na wysokości 180mm nad siedziskiem. Szerokość oparcia min. 200 mm. Drewno na siedzisko i oparcie winno być odpowiednio wysuszone, zaimpregnowane i pomalowane. Znak drogowy: przystanek autobusowy D-15 zamocowany na krawędzi dachu Opis wiat przystankowych typ B 1 szt a) kształt i wymiary wiata prostokątna, szerokość ściany tylnej 9,0 m, szerokość boku u podstawy 1,3 m, długość dachu min. 600mm dłuższa od długości ściany tylnej, wysokość 20-50 cm, szerokość dachu min. 200mm dłuższa od długości ściany bocznej, b) konstrukcja wykonana z stalowych profili zamkniętych, malowana proszkowo, wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8, wypełnienie ścian bocznych: szkło bezpieczne o grubości 6-8mm, - dach z poliwęglanu przyciemnianego c) sposób montażu do podłoża wiata montowana za pomocą kotew betonowych d) kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym e) wyposażenie gablota ogłoszeniowa ( na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty, ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300mm i grubości min. 40mm. Siedzisko umieszczone 100mm od ściany tylnej wiaty. Oparcie ławki na całej długości wiaty wykonane z tych samych materiałów co siedzisko, mocowane do konstrukcji wiaty, dolna krawędź oparcia na wysokości 180mm nad siedziskiem. Szerokość oparcia min. 200 mm. Drewno na siedzisko i oparcie winno być odpowiednio wysuszone, zaimpregnowane i pomalowane. - Znak drogowy: przystanek autobusowy D-15 zamocowany na krawędzi dachu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.21-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - przebudowa drogi gminnej

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś-Olbierzowice
Numer ogłoszenia: 412018 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś-Olbierzowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV - 45.23.31.40-2 Zakres robot obejmuje: wykonanie saczków podłużnych i poprzecznych z kruszywa łamanego, utrwalenie poboczy emulsją i grysami, wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3000m²(m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   233.228 KB
Przedmiar robót   80.438 KB
Kosztorys ofertowy   88.916 KB

Przetarg - dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych

Klimontów: Dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 407696 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pomocy, sprzętu, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt.: Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w trzech częściach: - Część Nr 1 - Pomoce dydaktyczne, - Część Nr 2 - Sprzęt audiowizualny i multimedialny, -Część Nr 3 - Materiały dydaktyczne - papiernicze, Część Nr 4 - Artykuły biurowe, gdzie na przedmiot zamówienia: - Części Nr 1 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, - części Nr 2 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, -części Nr 3 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych, część Nr 4 składa się zakup i dostawa artykułów biurowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa artykułów biurowych niezbędnych na cele projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się zakup i dostawa artykułów biurowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

dot.: przetargu nieograniczonego
Numer ogłoszenia: 393522 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
na: Dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Unieważnienie przetargu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie zawiadamia, że unieważnia przetarg ogłoszony w dn.11.10.2012r. na Dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w związku z zaistnieniem sytuacji wymienionej w art. 93, ust. 7 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Klimontów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr ewid. 404/4 stanowiącej inne tereny zabudowane w Klimontowie,gm. Klimontów o powierzchni cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych, dla której Sąd rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystych nr KW 69763.
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 100 000zł netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
Wadium wynosi: 10 000,00 złotych
słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.
Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenie przewidzianym pod uprawy polowe.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 listopada 2012 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Klimontów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Klimontowie, gmina Klimontów, oznaczonej numerami działek 567, 568/2 i 568/4 obręb geodezyjny nr 12 o łącznej powierzchni jeden (01) hektar tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 69763.
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 100 000,00zł netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
Wadium wynosi: 10 000,00 złotych
słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.
Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenach przewidzianych pod uprawy polowe z zastrzeżeniem, że obszar przylegający bezpośrednio do granicy cmentarza tj. pas szerokości 50m to strefa ochrony sanitarnej cmentarza i strefa ochrony konserwatorskiej, która obejmuje ww. obszar oraz dalsze 50 m pasa działek oznaczonych nr 567 i 568/2 od strony północnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 listopada 2012 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przetarg - Dostawa pomocy dydaktycznych - wyjaśnienia do SIWZ

Numer ogłoszenia: 393522 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

Pytanie 1: Która wersja pakietu MS Office 2010 na 10 stanowisk– Państwa interesuje? Standard czy Professional?
Odpowiedź: Standard.

Pytanie 2: Czy chodzi o licencję MOLP EDU?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 3: Jaką wielkość matrycy ma mieć laptop?
Odpowiedź: Wielkość matrycy - 15,6 cala

Pytanie 4: MS Office 2010 Standard PL MOLP – licencja wielostanowiskowa – jaka ilość stanowisk?
Odpowiedź: Liczba stanowisk 5.

Pytanie 5: Czy składową częścią projektora jest zapasowa lampa oraz mocowanie sufitowe?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 6: Czy uchwyt do montażu pasujący do zaoferowanego modelu projektora umieszczony w części II, pkt. 14 powinien być skalkulowany w tym punkcie?
Odpowiedź: Tak. Ma to być uniwersalny uchwyt pozwalający na ścienny montaż projektorów, których masa nie przekracza 10 kg z regulowanym rozstawem śrub montażowych.

Pytanie 7: Czy wymieniona w SIWZ część II pkt. 12 akcesoria do projektora lampa powinna być opisana w tym punkcie?
Odpowiedź: Nie. Zaszła pomyłka w tekście.

Pytanie 8: Czy projektor musi zawierać wszystkie zawarte w opisie parametry?
Odpowiedź: Nie. Dopuszcza się natomiast możliwość zaoferowania produktu równoważnego i/lub o wyższych parametrach.

Pytanie 9: Jaki zoom optyczny powinien posiadać aparat cyfrowy?
Odpowiedź: Zoom optyczny min. 5x

Przetarg - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożyteczny współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 402186 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla uczestników projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożyteczny współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie dla uczestników projektu Nauka rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nazwa asortymentu, j.m., ilość artykułów na rok 2012 i 2013 -łącznie: Soczek ze słomką w kartoniku o pojemności od 200 ml do 300 ml - szt. 3300; Napój wieloowocowo - marchwiowy w butelce plastikowej ze smoczkiem - 400 ml - szt. 700; Woda smakowa niegazowana w plastikowej butelce - 0,5 l - szt. - 1000; Sok w kartonie, zakręcane zamknięcie - 1 l - szt. 300; Rogalik z nadzieniem kakaowym - od 60 g do 80 g.- szt. 900; Batonik z mlecznym nadzieniem, oblany mleczną czekoladą - 25 g - szt. 500; Babeczki z ciasta biszkoptowo - tłuszczowego z nadzieniem o smaku truskawkowym - 35 g - szt. 300; Kruchy wafelek z kremem kakaowym, oblany czekoladą - 52 g - szt. 300; Lizak w kształcie kulki - szt.700; Batonik czekoladowy z mlekiem - 21,5 g - szt. 400; Paluszki solone - 70 g - szt. 800; Ciastka kruche o smaku maślanym z cukrem - 135 g. - szt. 400; Nadziewany wafel z karmelem, płatkami ryżowymi i orzechami arachidowymi w polewie kakaowej - 43 g. - szt.600; Batonik z nugatowym nadzieniem, z orzeszkami ziemnymi, oblane karmelem i mleczną czekoladą- 51g - szt. 400; Batonik z nadzieniem o smaku toffi w ciemnej czekoladzie- 45 g - szt. 200; Biszkopty - 110 g - szt.200; Pierniczki lukrowane - 170 g. - szt. 400; Biszkopty z galaretką, oblewane czekoladą - 135 g. - szt. 100; Paluszki solone - 200 g. - szt.100; Kruche wafelki z nadzieniem śmietankowym - 400 g - szt. 100; Czekolada nadziewana - 295 g. - szt. 200; Precelki słone - 130 g. - szt. 100; Czekolada mleczna, nadziewana - 100g. - szt. 100; Krakersy - 180 g. - szt. 100; Musztarda delikatesowa - 500 g. - szt. 6; Ketchup łagodny - 495 g.- szt. 10; Bułki - szt. 100; Mięso Karkówka bez kości - kg 12; Kiełbasa typu: śląska - kg 15; Przyprawa do grilla - 20 g - szt. 10; Przyprawa do karkówki - 20 g; Jabłka - kg 25; Pomarańcze - kg 25; Banany - kg 25; Talerzyki jednorazowe - szt. 200; Tacki styropianowe - szt. 200; Kubki styropianowe - szt. 300; Sztućce- kpl (łyżeczka, widelec, nóż) - - kpl 300; Serwetki papierowe, wym. 33x33 cm - op. 30.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.84.23.00-5, 15.11.00.00-2, 15.13.11.20-2, 12.32.10.00-4, 15.90.00.00-7, 15.87.12.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: -jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się że frekwencja dzieci w odbywanych zajęciach pozalekcyjnych będzie utrzymywała się na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia. - jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, - ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie /jako maksymalnej/ wg. cen obowiązujących w dniu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 15 866 10 18 fax. 15 866 10 18 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - Sekretariat ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł”
Ogłoszenie BZP z dnia 25.09.2012 roku nr 363882-2012

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo.
  Cena oferty 230 831,13 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. SGB- Bank Spółka Akcyjna
   ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań
   Cena oferty: 257 806,62 zł, liczba uzyskanych punktów – 89,6.
  2. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 230 831,13 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
   Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
   Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce.
   Cena oferty: 252 796,93 zł, liczba uzyskanych punktów – 91,40.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawca zgodnie z art. 94 ust. 2 nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Przetarg - dostawa pomocy dydaktycznych

Klimontów: Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 393522 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pomocy, sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt.: Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane w trzech częściach: - Część Nr 1 - Pomoce dydaktyczne, - Część Nr 2 - Sprzęt audiowizualny i multimedialny, - Część Nr 3 - Materiały dydaktyczne - papiernicze, gdzie na przedmiot zamówienia: - Części Nr 1 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, - części Nr 2 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, -części Nr 3 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, e-mail: psp-klimontow@o2.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się zakup i dostawa materiałów dydaktycznych - papierniczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - załącznik Nr 7 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Część nr 1 - Koło multimedialne „Mam możliwości” - zajęcia dla uczniów kl. III – 2 grupy (1 grupa po 10 osób) 166 godzin w ciągu roku szkolnego 2012/2013, w tym 50 godz. w 2012 r. i 116 godzin w 2013 roku.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Liczba punktów w kryterium CENA
Część 1 Małgorzata Malec Nasławice 6
27-640 Klimontów
100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Małgorzata Malec
Nasławice 6
27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Część nr 2 - Koło „Tęczowa bajka” - dla uczniów klas I – 2 grupy (1 grupa po 10 osób) 166 godzin w ciągu roku szkolnego 2012/2013, w tym 50 godz. w 2012 r i 116 godzin w 2013 roku.

Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferta/część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Liczba punktów w kryterium CENA
Część 2 Barbara Czuja Adamczowice 55
27-640 Klimontów
100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Barbara Czuja
Adamczowice 55
27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Część nr 3 - Koło „Małe laboratorium” - dla uczniów klas II – 2 grupy (1 grupa po 10 osób) – 166 godzin w ciągu roku szkolnego 2012/2013, w tym 50 godz. w 2012r. i 116 godzin w 2013
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Liczba punktów w kryterium CENA
Część 3 Dorota Rogala ul. Staffa 7
27-640 Klimontów
100

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Dorota Rogala
Klimontów ul. Staffa 7
27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Część nr 4 - Koło „Środowisko bardzo blisko” - dla uczniów klas III –2 grupy (1 grupa po 10 osób) – 166 godzin w ciągu roku szkolnego 2012/2013, w tym 50 godz. w 2012 r. i 116 godzin w 2013 roku.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferta/część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Liczba punktów w kryterium CENA
Część 4 Barbara Frejlich Szymanowice Górne 33
27-640 Klimontów
100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

Barbara Frejlich
Szymanowice Górne 33
27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

Część 5 - Koło „Z przyrodą za pan brat” - dla dzieci z klas 0 - 2 grupy (1 grupa po 10 osób) – 166 godzin w ciągu roku szkolnego 2012/2013, w tym 50 godz. w 2012 r. i 116 godzin w 2013 roku.
Nazwy (Firmy) albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferta/część Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Liczba punktów w kryterium CENA
Część 5 Małgorzata Miłek Pęchowiec 9
27-640 Klimontów
100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę dotyczącą Części Nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

Małgorzata Miłek
Pęchowiec 9
27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a. ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – pisemnie.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia pisemnie.

Informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg ustny - dzierżawa nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

 • dz. nr ewid. 324 obr. Klimontów, na której usytuowany jest lokalu użytkowo-handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 25.18 m2.
 • okres dzierżawy: czas nieoznaczony;
 • przeznaczenie: handel - gastronomia;
 • cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego (bez VAT): 232.92 zł. (miesięcznie);
 • minimalne postąpienie: 10 zł.
 • wadium: 40 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2012 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej 15 (sala konferencyjna).
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Klimontowie w banku NBS Solec Zdrój O/Klimontów, nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004 najpóźniej do dnia 24 października 2012 roku.
Przystępując do przetargu przedstawiają dowód wpłacenia wadium z dopiskiem „przetarg Klimontów PKS” oraz dowód tożsamości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% VAT.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Informacje: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul.Zysmana 1, pokój 6, w godzinach 730 – 1530 (tel. 158661006 w. 11)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wykaz
nieruchomości z zasobu gruntów gminy Klimontów przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Właściwe miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia lokalu w m2 Oznaczenie wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wysokość czynszu najmu
1 Gmina Klimontów
Obręb: Klimontów
pow. użytk. lokalu 25.18 m2 Lokal usytuowany na działce nr. 324 Lokal handlowo-gastronomiczny o pow. 25.18 m kw. prowadzenie działalności gospodarczej 232.92 plus VAT 23%

Pouczenie:

1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do wynajmu lokalu użytkowego.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku) zawiadamia się, że osoby fizyczne zainteresowane najmem mogą składać wnioski o jej najem lub dzierżawę w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Przetarg - Zajęcia pozalekcyjne

Klimontów: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 373778 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 5 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują:
Koło multimedialne Mam możliwości - dla uczniów kl. III
Koło Tęczowa bajka - dla uczniów klas I
Koło Małe laboratorium - dla uczniów klas II
Koło Środowisko bardzo blisko - dla uczniów klas III
Koło Z przyrodą za pan brat - dla uczniów klas 0
Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.:
a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od podpisania umowy do 30.06.2013 r., zgodnie z projektem,
b. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych - karty czasu pracy, dzienniki zajęć,
c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć,
d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających.
Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące:
   a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   b) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajomości środowiska szkolnego,
   c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: dla kolejnych części.
   Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia:
   - Koło multimedialne Mam możliwości dla dzieci kl. III - wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej/nauczania początkowego, dające kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, studia magisterskie, licencjackie lub podyplomowe dające uprawnienie do nauczania informatyki w szkole podstawowej oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
   - Koło Tęczowa bajka dla dzieci kl. I - wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej/ nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
   - Koło Małe laboratorium dla kl. II - wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej/ nauczania początkowego dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
   - Koło Środowisko bardzo blisko dla dzieci kl. III - wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej/nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas I - III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
   - Koło Z przyrodą za pan brat dla dzieci kl. 0 - wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej/nauczania początkowego, dającym kwalifikacje do nauczania klas 0- III szkoły podstawowej, stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, wskazane w pkt III.4 i pkt III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł
Numer ogłoszenia: 363882 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego

Klimontów, dnia 28.09.2012 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x2
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x2, wpłynęły następujące oferty:

L.p. Nazwa firmy cena oferty (brutto) Liczba punktów w kryterium cena (100%)
1. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne
„Pol-Car” Spółka z o.o.
ul. Gorzysława 9, 61 – 057 Poznań
tel. 618732100, fax. 618768187
200 880,00 76,88
2. Pojazdy Specjalistyczne Dudek
ul. Dźbowska 60/62 42 – 202 Częstochowa
fax. 343661114
180 000,00 85,80
3 PW „BIBMOT” BIK-Sp.j.
ul. Drzewieckiego 1 39 – 300 Mielec
tel. 175834445 fax. 177745841
178 990,00 86,28
4 Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „MOTO – TRUCK”
Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270 25-116 Kielce
tel/fax 413613313
154 440,00 100

Zamawiający odrzucił następujące oferty (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Uzasadnienie faktyczne i prawne: nie dotyczy
Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270 25 -116 Kielce
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 154 440,00 zł
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 08.10.2012 r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok.5
Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia późniejszego terminu podpisania umowy, w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu.
Od rozstrzygnięć w przedmiocie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Zmiana treści SIWZ - kredyt długoterminowy

Załączniki
Zmiana treści SIWZ   37.716 KB

Przetarg - kredyt długoterminowy

Klimontów: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł
Numer ogłoszenia: 363882 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt długoterminowy w wysokości 612 642 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł
Słownie: Osiem tysięcy złotych
Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, który upływa w dniu 09.10.2012 o godz. 10.00
Wadium wpłaca się na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów numer 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: Przetarg na kredyt.
Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium, wykonawca powinien dołączyć do oferty lub przedłożyć Komisji w dniu otwarcia ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni , licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie prowadzenia działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu (załącznik nr 2 do wzoru formularza oferty), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ oraz oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 3 do wzoru formularza oferty ), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ, że Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ, że Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do wzoru formularza oferty), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:
1.1 zmiany strony umowy, tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów,
1.2 zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
1.3 zmiana walut w jakiej prowadzone będzie rozliczenie w przypadku jej ustawowej zmiany w trakcie obowiązywania umowy - w takim przypadku kapitał przeliczony będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a oprocentowanie WIBOR 1M średniomiesięczny zmieniony będzie na EURIBOR 1M średniomiesięczny,
1.4 zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana ta nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy,
1.5 zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek,
1.6 zmiany rachunków bankowych określone w umowie,
1.7 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
1.8 zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana.
2. Dokonywanie jakichkolwiek zmian umowy wymaga się pod rygorem nieważności i zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo-gaśniczego

Klimontów: Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x2
Numer ogłoszenia: 356874 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie , ul. Zysmana 10, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 158661229.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ospklimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 sztuki samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x2 Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia,
   b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
   c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  1. Pod pojęciem próbki, opisy lub fotografie o których mowa w Pkt III.5. ogłoszenia należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1.
  2. Pod pojęciem zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa ( załącznik nr 2 do siwz)
2. Inne dokumenty upoważnienia/pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 do siwz).
5. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7 do siwz).
6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zajęcia pozalekcyjne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu – Wiem, bo się uczę! – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Trześń ul. Lipowa 2, 39 – 432 Gorzyce
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert.

W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Trześń ul. Lipowa 2, 39 – 432 Gorzyce – liczba uzyskanych punktów: 99. Kryteria:
  1. Cena – 39 p.
  2. Wiedza i doświadczenie – 20 p.
  3. Potencjał techniczny – 20 p.
  4. Program zajęć – 20 p.
 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25 – 950 Kielce - liczba uzyskanych punktów: 78. Kryteria:
  1. Cena – 40 p.
  2. Wiedza i doświadczenie – 20 p.
  3. Potencjał techniczny – 0 p.
  4. Program zajęć – 18 p.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg - zajęcia pozalekcyjne

Klimontów: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Wiem, bo się uczę! - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 328774 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu -Wiem, bo się uczę! - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w ramach projektu -Wiem bo się uczę- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowana w 6 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: zajęcia z języka angielskiego, z matematyki, z języka polskiego, certyfikację ECDL, zajęcia rewalidacyjne, poradnictwo zawodowe i pedagogiczne. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu i harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez dyrektora danej placówki oświatowej. Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.:
a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od 21.09.2012 r. do 31.06.2013 r., zgodnie z harmonogramem projektu,
b. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych - (karty czasu pracy, listy obecności) wraz z zespołem zarządzającym projektu,
c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć wraz z zespołem zarządzającym,
d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających.
Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wskazane w pkt III.4 i pkt III.5 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Wiedza i doświadczenie - 20
 • 3 - Potencjał techniczny - 20
 • 4 - Program zajęć dla zamówienia - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie - biuro projektu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Wiem, bo się uczę - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa dróg gminnych

Klimontów 01.08.2012r
D.2710.4.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantów od km 0+570 do km 1+134 o dł. 564 mb, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz. 236 od km 0+000 do km 0+400, dł 400 mb” ogłoszenie BZP z dnia 11.07.2012 nr 245422 - 2012;
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena 222 063,13 zł - liczba uzyskanych punktów 78,69
  2. Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, cena 175 996,42 zł - liczba uzyskanych punktów 99,29
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, cena 178 257,79 zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej) – liczba uzyskanych punktów 98,03
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena: 198 370,96 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 88,09
  5. Frma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, cena 211 710,31 zł – liczba uzyskanych punktów 82,54
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, cena: 174 747,08 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantów od km 0+570 do km 1+134 o dł. 564 mb, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz.236 od km 0+000 do km 0+400, dł 400 mb
Numer ogłoszenia: 245422 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantów od km 0+570 do km 1+134 o dł. 564 mb, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz.236 od km 0+000 do km 0+400, dł 400 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 331054T ul. Partyzantów od km 0+570 do km 1+134 o dł. 564 mb Zakres robot obejmuje: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV - 1804,80 m² - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm - 270,72 m³ - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 87,42 t - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 1692 m² - plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 564 m² Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz.236 od km 0+000 do km 0+400, dł 400 mb Zakres robót obejmuje: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV - 1280,00 m² - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm - 192 m³ - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 62,00 t - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 1200 m² - plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 400 m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3000m²(m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód gaśniczy

Klimontów, dnia 09.07.2012 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego, wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa firmy
Cena oferty
(brutto)

Liczba punktów w kryterium
cena (100%)

1. Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o
ul. Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biała
fax. 338182614, tel. 338273400
529 200.00 zł 85.30
2. Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo–akcyjna
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
tel. 338270800 fax 338162270
494 100.00 zł 91.36
3. MOTO TRUCK
Leszek Chmiel
P.U.H. Moto–Truck Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
451 440.00 zł 100
4. Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
tel./fax 413617131, 413619450
505 440.00 zł 89.31
Zamawiający odrzucił następujące oferty (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Uzasadnienie faktyczne i prawne: nie dotyczy

Zamawiający wybrał ofertę firmy:
MOTO TRUCK
Leszek Chmiel
P.U.H. Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 451 440.00 zł
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 16.07.2012 r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok.5
Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia późniejszego terminu podpisania umowy, w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu.
Od rozstrzygnięć w przedmiocie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Niniejsze zawiadomienie publikuje się na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: klimontow.pl, Biuletyn Informacji Publicznej.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego do celów ratownictwa ekologicznego.
Numer ogłoszenia: 224356 – 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

Pytanie 1. W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający określił symbol zgodny z PN-EN opisujący pojazd kategorii 2, tak więc pojazd uterenowiony ( M-2-...), jednocześnie w dalszej tabeli wymagań opisany został pojazd z układem napędowym 4x2. Prosimy zatem o odpowiedź czy w opisie wkradł się błąd w oznaczeniu?
Odpowiedź 1: W odpowiedzi do minimalnych wymagań dla samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego 4x2, informujemy, że wkradł się błąd i wyjaśnieniem informujemy, że specyfikacja dotyczy samochodu nieuterenowionego, szosowego z napędem 4x2

Pytanie 2. W punkcie II.27 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga by autopompa wyposażona była w ręczny dozownik środka pianotwórczego. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego, tak więc rozwiązania lepszego od wymaganego.
Odpowiedź 2: W odpowiedzi do punktu II.27 Załącznika nr 1 do SIWZ, zamawiający dopuszcza ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego do celów ratownictwa ekologicznego.
Numer ogłoszenia: 224356 – 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa dopuszczenia CNBOP w dniu odbioru pojazdu?
Odpowiedz 1: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia świadectwa dopuszczenia CNBOP w dniu odbioru pojazdu.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie zbiorników środków gaśniczych wykonanych ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz 2: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników środków gaśniczych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Pytanie 3. Czy zamawiający wymaga aby skrzynia biegów była wyposażona w dodatkowy bieg pełzający służący do wyciągania ciężkich pojazdów?
Odpowiedz 3: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza aby skrzynia biegów była wyposażona w dodatkowy bieg pełzający.

Pytanie 4. Czy zamawiający wymaga aby kabina była wyposażona w dwa wywietrzniki?
Odpowiedz 4: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza aby kabina była wyposażona w dwa wywietrzniki dachowe.

Pytanie 5. Czy zamawiający wymaga aby samochód był wyposażony w układ kontroli trakcji (TCS) oraz w systemie wspomagający ruszanie na wzniesieniu.
Odpowiedz 5: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza aby samochód był wyposażony w układ kontroli trakcji (TCS) oraz w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.

Dostawa1 sztuki samochodu gaśniczego dostosowanego do celów ratownictwa ekologicznego

Klimontów: Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego
Numer ogłoszenia: 224356 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie , ul. Zysmana 10, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 158661229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę 1 sztuki samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   a)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia,
   b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
   c)dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. (załącznik nr 4 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  1. Pod pojęciem >>próbki, opisy lub fotografie<< o których mowa w Pkt III.5. ogłoszenia należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1.
  2. Pod pojęciem >>zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym<< należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa (załącznik nr 2 do siwz)
2. Inne dokumenty/upoważnienia/pełnomocnictwa uprawniające osobę/osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 do siwz).
5. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7 do siwz).
6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
email zeasip@klimontow.pl tel/fax 15 8661018
kierownik Ewa Szeląg
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn. - Dbamy o przyszłość naszych dzieci-.Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Klimontów. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zamówienie: Pomoce dydaktyczne.
Nazwy Firm albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert.

Oferty Nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska
Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
1. Moje Bambino Sp. z.o.o.Sp.k. ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
6 112,49 100
2. Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX
Leszek Krupiński
ul. Dmowskiego 2/16
28-900 Jędrzejów
6 550,00 93,32
3. KLADREW
Urszula Muża-Klamann
ul. 3 Maja 17/6
83-300 Kartuzy
7 006,74 87,24
4. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o.o. ul. Peryferyjna Nr 12
25-562 Kielce
7 068,24 86,48
5. Systemy Edukacyjne Sp. z.o.o. ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
7 154,67 85,43
6. EDUCOL
Anna Kolasińska
ul. Spółdzielcza 9
83-110 Tczew
7 300,00 83,73
7. Firma Handlowo-Uslugowa
„AUKCETAR” Piotr Baran
ul. Wieniawskiego 9/18
33-100 Tarnów
7 956,96 76,82

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
z ceną 6 112,49 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Przetarg - doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 189618 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów, 01.06.2012 r.
ZEASiP – ZP 1/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
email zeasip@klimontow.pl tel/fax 15 8661018
kierownik Ewa Szeląg
informuje:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn. - Dbamy o przyszłość naszych dzieci -. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Klimontów. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zamówienie: Pomoce dydaktyczne, wyposażenie.
Nazwy Firm albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacja przyznana ofertom, w kryterium oceny ofert .

Oferty Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców Zaoferowana cena brutto (PLN) Liczba punktów w kryterium CENA
1 Systemy Edukacyjne Sp. z.o.o. ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
23 154,75 zł 100
2 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o.o. ul. Peryferyjna Nr 12
25-562 Kielce
24 845,63 zł 93,19
3 Nowa Szkoła ul. POW 25
90-248 Łodź
25 362,00 zł 91,30
4 NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym
26 930,01 zł 85,98
5 Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX
Leszek Krupiński
ul. Dmowskiego 2/16
28-900 Jędrzejów
27 777,77 zł 83,36
6 KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Al. Rejtana 8
35-310 Rzeszów
28 264,99 zł 81,92
7 P.U.H. DAKOTA ul. Zagnańska 84B
25-528 Kielce
29 453,96 zł 78,61

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp Kierownik ZEASiP w Klimontowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Systemy Edukacyjne Sp. z.o.o.
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
z ceną 23 154,75 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem wyboru ceny – uzyskał 100 pkt. zgodnie z kryterium wyboru określonym w SIWZ (jedynym kryterium wyboru oferty była cena).
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego postępowania – faksem.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Przetarg - doposażenie bazy dydaktycznej szkół

Klimontów: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 168704 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Klimontów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dutyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.:Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej

Klimontów dnia 09.05.2012 roku.
ZPI.271.4.2012.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając w oparciu o przepisy art.92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że ogłoszony w dniu 10.04.2012 roku przetarg ofertowy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach jednostek administracyjnych Gminy Klimontów wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej (inwentaryzacja GIS), oraz punktów poboru energii, mającej na celu obniżenie opłat za energię elektryczną w audytowanych obiektach oraz przeprowadzenia postępowania na dostawę energii”

został rozstrzygnięty w dniu 09.05.2012 roku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę:
Cities Lighting Consultants sp. z o.o., ul. Olczyska 4 02-828 Warszawa.
Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cena oferty 24.600,00 zł.
W kryterium cena - (cena była jedynym kryterium) oferta otrzymała 100 punktów.
Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta.

Wyniki konkursu otwartego - protokół

Protokół
sporządzony w dniu 30.04.2012r. z otwarcia ofert - Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok.

Komisja w składzie:

 1. Adam Przybylski - Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł-Karbownik - Członek Komisji
 3. Bożena Pietrzyk - Członek Komisji
 4. Marek Goździewski - Członek Komisji
 5. Stanisław Kawecki - Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji ww. zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r. przystąpiły:

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej:
  • Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów, występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw)
  • Kółko Rolnicze w Pokrzywiance 27-640 Klimontów
  • Kółko Rolnicze w Nawodzicach Nawodzice 92 27-640 Klimontów
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary Konary 88 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 28.03.2012r do 19.04.2012 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych
 • z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (jeżeli dotyczy)

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Bienia o przyznanie dotacji dla:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów - 5000,00zł.
 2. Kółko Rolnicze w Pokrzywiance 27-640 Klimontów -1600,00zł
 3. Kółko Rolnicze w Nawodzicach Nawodzice 92 27-640 Klimontów - 1600,00zł
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary Konary 88 27-640 Klimontów - 1800,00zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świetlica Grabina

Klimontów dnia 25.04.2012 roku.
ZPI.271.3.2012.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zagospodarowanie terenu, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – szansą na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Grabina”
ogłoszenie BZP z dnia 27.03.2012 roku Nr 95346.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński
  Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Numer oferty Nazwa i adres Oferenta Cena brutto
  -zł-
  Liczba uzyskanych punktów
  1 P.W. ARKADA BIS
  26-600 Radom ul. Rapackiego 10/1
  81.454,87 86,5
  2 Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o. o.
  39-400 Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 69B
  85.283,49 82,62
  3 Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł Ramiączek
  25-204 Kielce ul. Domki 3
  109.892,15 64,12
  4 ELKAMEN Mariusz Burzawa
  28-200 Staszów ul. H. Kołłątaja 3/33
  82.403,00 85,51
  5 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX” Mieczysław Czekaj
  39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 „O”
  91.528,13 76,98
  6 Energopol-Trade-Tarnobrzeg Sp. z o. o.
  39-403 Tarnobrzeg, Stale 7
  86.382,31 81,57
  7 Zakład Usługowo-Handlowy Grzegorz Głowacki
  27-225 Pawłów, Ambrożów 3
  87.595,88 80,44
  8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-BUD” Stanisław Banaś 92.200,92 0
  9 P.P.H.U. „KAROCEZA”
  27-640 Klimontów, Konary 42
  75.030,00 0
  10 P.H.U. „Natalia” inż. Jarosław Paczkowski
  39-400 Tarnobrzeg ul. Paderewskiego 23
  75.250,29 93,63
  11 Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński
  27-650 Samborzec, Andruszkowice 8
  70.460,13 100
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 tj. niezgodność oferty z SIWZ (dotyczy dokumentu wymienionego w pkt. 11 ppkt 2 SIWZ - dla oferty 2A) i (dotyczy dokumentu wymienionego w pkt 11 ppkt 3 SIWZ – dla oferty 2B) odrzucono oferty złożone przez:
  2A. P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42 27-640 Klimontów
  2B. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-BUD” Stanisław Banaś ul. Bukowa 14 39-400 Tarnobrzeg.
  W dniu 16.04.2012 roku Zamawiający wezwał Wykonawców do uzupełnienia w/w dokumentów wyznaczając jednocześnie termin ich uzupełnienia na dziań 20.04.2012 roku.
  W wyznaczonym terminie, Wykonawcy nie uzupełnili dokumentów w związku z powyższym należało uznać że Wykonawcy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
  w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świetlica Górki

Klimontów dnia 25.04.2012 roku.
ZPI.271.2.2012.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Remont świetlicy wiejskiej – szansa na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Górki”
ogłoszenie BZP z dnia 27.03.2012 roku Nr 94515.

 1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych – Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  F.H.U. „Natalia” inż. Jarosław Paczkowski ul. Paderewskiego 23, 39-400 Tarnobrzeg
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium)
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Numer oferty Nazwa i adres Oferenta Cena brutto
  -zł-
  Liczba uzyskanych punktów
  1 Firma Remontowo-Budowlana „VERO” Szymon Głębicki
  27-440 Ćmielów ul.Polna 9
  79.550,16 74,83
  2 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „SIMEX” Sp.z o.o.
  25-528 Kielce ul. Zagnańska 84A
  85.405,92 69,7
  3 Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o. o.
  39-400 Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 69B
  71.637,83 83,09
  4 Przedsiębiorstwo Budowlane „PRAKTIW” Paweł Ramiączek
  25-204 Kielce ul. Domki 3
  84.699,62 70.28
  5 BELGIPS PHU Renata Bryła
  27-600 Sandomierz ul. Żółkiewskiego 7/168
  78.495,4 75,84
  6 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DACHBUD
  25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 71
  79.436,7 74,94
  7 Firma JANKOR Remonty Ogólnobudowlane Jan Delekta
  37-433 Bojanów, Korabina 7
  70.368,73 84,59
  8 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX”
  Mieczysław Czekaj
  39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 „O”
  80.029,62 74,38
  9 Konsorcjum:
  - OSTBUD”s. c. Robert Bimek, Paweł Wróblewski
  27-400 Ostrowiec Św. ul. Kilińskiego 39A
  - MINI-WOKA Sp.j. Zbigniew Wróblewski, Robert Bimek
  27-400 Ostrowiec Św. ul. Kilińskiego 39A
  87.665,43 67,9
  10 Energopol-Trade-Tarnobrzeg Sp. z o.o.
  39-403 Tarnobrzeg Stale 7
  74.116,38 80,32
  11 RS-BUD Zdzisław Rozczypała
  28-200 Staszów, Wiązownica Kol. 144
  72.563,89 82,03
  12 Zakład Usługowo-Handlowy Grzegorz Głowacki
  27-225 Pawłów Ambrożów 3
  74.010,37 80,43
  13 Firma Handlowo-Usługowa RKW-DEKER
  27-500 Opatów ul. W. Kadłubka 4
  90.744,27 65,6
  14 P.P.H.U. „KAROCEZA”
  27-640 Klimontów, Konary 42
  63.960,00 93,07
  15 F.H.U. „Natalia” inż. Jarosław Paczkowski
  39-400 Tarnobrzeg ul. Paderewskiego 23
  59.527,47 100
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 tj. niezgodność oferty z SIWZ (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 11 ppkt 4a i 4b SIWZ) odrzucono ofertę złożona przez:
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „DACHBUD” ul. Batalionów Chłopskich 71 25-671 Kielce.
  W dniu 16.04.2012 roku Zamawiający wezwał Wykonawce do uzupełnienia w/w dokumentów wyznaczając jednocześnie termin ich uzupełnienia na dzień 20.04.2012 roku.
  W odpowiedzi na wezwanie, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, w związku z powyższym należy uznać ze Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawca możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
  w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania:5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Klimontów: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805, 2. Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581
Numer ogłoszenia: 133492 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96854 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805, 2. Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805 Zakres robot obejmuje: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV - 950,90 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 20 cm - 980,90 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10 cm - 302,4 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 62,88 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 1223,5 m², plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 341 m², rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm dł 7,5m, część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z rur o średnicy 60 cm - 7,5 m, obudowy woltów prefabrykowanych przepustów drogowych Ø60 cm - 2 szt Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581 Zakres robót obejmuje:profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV - 1836,80 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm - 1836,80 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 88,97 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.5 km - 1722 m², plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 574 m² oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie, ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203158,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 161899,18

 • Oferta z najniższą ceną: 161899,18 / Oferta z najwyższą ceną: 194423,39

 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 13.04.2012r
D.2710.3.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805, Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski – Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581” ogłoszenie BZP z dnia 28.03.2012 nr 96854 - 2012;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Opatowie
  ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o. o.
   ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce,
   cena 194.423,39 zł - liczba uzyskanych punktów 83,27
  2. Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
   Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów,
   cena 164.155,92 zł - liczba uzyskanych punktów 98,63
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.,
   ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
   cena: 161.899,18 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.,
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 174.134,24 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 92,97
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

 

Audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej

Klimontów dnia 10.04.2012 roku.
ZPI.271.4.2012.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Gmina Klimontów
Adres: ul. Zysmana 1
Miejscowość: Klimontów
Kod pocztowy: 27-640
Województwo: świętokrzyskie
telefon: 158661100, 158661006
fax: 158661847
Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO;
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach jednostek administracyjnych Gminy Klimontów wraz z elektroniczną ewidencja infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie GIS oraz przeprowadzenia postępowania na zakup energii.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz w obiektach administracyjnych Gminy Klimontów wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej (inwentaryzacja GIS) oraz punktów poboru energii, mającej na celu obniżenie opłat za energię elektryczną w audytowanych obiektach oraz przeprowadzenia postępowania na dostawę energii.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Główny przedmiot 50.23.21.00-1 Usługi w zakresie oświetlenia ulicznego

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2012.
Terminy pośrednie:
1. przygotowanie kompletu materiałów do ogłoszenia przetargu na dostawę energii – 31.05.2012 r.
2. całość zakresu opracowania audytu – 31.07.2012 r.

SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

WARUNKU UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2. posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łącznie kwalifikacje i doświadczenie):
wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed data ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie usługi, których przedmiotem była usługa przygotowania audytów, analiz, programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV. PROCEDURA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg ofertowy.
KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 5.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.04.2012 roku o godzinie 10:00
Miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, sekretariat 27-640 Klimontów ul. Zysmana 1
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Klimontów dnia 10.04.2012 roku.
ZPI.271.1.12.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
„Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych”
ogłoszenie: BZP z dnia 05.03.2012 roku , numer ogłoszenia: 65904 – 2012.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę
  Konsorcjum:
  Lider: RS-BUD Zdzisław Rozczypała Wiązownica Kolonia 144 28-200 Staszów
  Partner: Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Sliwiński Andruszkowice 8 27-650 Samborzec

  Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Nazwa i adres
  Oferenta
  Cena
  Liczba
  uzyskanych
  punktów
  1 Zakład Remontowo-Budowlany TERMO-BUD ul. Królowej Jadwigi 41
  28-100 Busko-Zdrój
  283.928,45 82,75
  2 SPA VOYAGE sp. z o. o. Mójcza 25 26-021 Daleszyce 384.981,43 61,03
  3 Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22 28-100 Busko-Zdrój 329.568,49 71,29
  4 „KALDO” Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 3 27-600 Sandomierz 350.000,03 67,13
  5 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „RAKSO” Jacek Gaj ul. B. Chrobrego 59 25-607 Kielce 305.610,20 76,88
  6 Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Furman
  ul. Kazimierza Wielkiego 49 28-100 Busko-Zdrój
  327.445,63 71,75
  7 Konsorcjum:
  - Remonty i Wykończenia Wnętrz Krzysztof Janaszek 25-132 Kielce ul. Batorego 59
  - Usługi Remontowo-Budowlanre PLUS S. Kołodziej 25-385 Kielce ul. Prosta 194a
  341.610,25 68,78
  8 Konsorcjum:
  -RS-BUD Zdzisław Rozczypała Wiązownica Kol. 144 28-200 Staszów
  -Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Sliwiński Andruszkowice 8
  27-650 Samborzec
  234.957,38 100,00
  9 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski Widełki 38A 26-021 Daleszyce 336.241,07 69,88
  10 Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Wawrzyniec ul. Kościuszki 50B
  28-130 Stopnica
  296.805,24 79,16
  11 Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Magdziarz Niziny 129 28-142 Tuczępy 242.294,21 96,97
  12 Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Słaby ul. Moniuszki 7
  28-100 Busko-Zdrój
  276.125,74 85,09
  13 Elpobud Spółka z o.o. Zawada 26 28-230 Połaniec 270.600,00 86,83
  14 HATTBUD Grabka Andrzej Niemścice 36 28-200 Staszów 267.859,31 87,72
  15 Zakład Budowlany Stanisław Brodnicki, Stanisław Sokołowski Os. Słoneczne 3/74 27-400 Ostrowiec Św. 350.243,26 67,08
  16 Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Spółka z o. o. ul. Mickiewicza 69B 39-400 Tarnobrzeg 349.398,15 67,25
  17 F.H.U. „Natalia” inż. Jarosław Paczkowski ul. Paderewskiego 23 39-400 Tarnobrzeg 339.999,23 69,11
  18 Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba ul. Szkolna 31 28-200 Koniemłoty 244.802,31 95,98
  19 WALSKI-BUDOWNICTWO Piotr Walski i Paweł Walski s. c. ul. Miła 9
  39-400 Tarnobrzeg
  292.988,97 80,19
  20 Konsorcjum:
  - OSTBUD s.c. Robert Bimek,Paweł Wróblewski ul. Kilińskiego 39A
  27-400 Ostrowiec Świetokrzyski
  - MINI WOKA Sp. J. Zbigniew Wróblewski, Robert Bimek ul. Kilińskiego 39A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  293.380,18 80,09
  21 Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł Ramiączek ul. Domki 3
  25-204 Kielce
  336.454,45 69,83
  22 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAMIX” Mieczysław Czekaj ul. Sienkiewicza 145”O” 39-400 Tarnobrzeg 400.467,15 58,67
  23 Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MAXBUD” Małgorzata Kruk ul. Zbożowa 21 25-416 Kielce 356.226,06 65,96
  24 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Grzegorz Buczyński ul. Zielona 3 29-100 Włoszczowa 298.963,06 78,59
  25 EKO-INVEST Sp. z o. o. ul. Skrajna nr 4 25-650 Kielce 358.808,01 65,48
  26 Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian ul. Klasztorna 18
  28-236 Rytwiany
  298.000,00 78,84
  27 P.P.H.U. „KAROCEZA” Konary 42 27-640 Klimontów 276.751,27 84,90
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zmawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zmawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności o której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Klimontów: Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 106372 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70210 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2012 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.11.31.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81180,00

 • Oferta z najniższą ceną: 81180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104449,00

 • Waluta: PLN.

Przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805, 2. Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581
Numer ogłoszenia: 96854 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805, 2. Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś od km 0+464 do km 0+805 Zakres robot obejmuje: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV - 950,90 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 20 cm - 980,90 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 10 cm - 302,4 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 62,88 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 1223,5 m², plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 341 m², rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm dł 7,5m, część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z rur o średnicy 60 cm - 7,5 m, obudowy woltów prefabrykowanych przepustów drogowych Ø60 cm - 2 szt Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski-Byszówka nr ewid. dz. 281, 243/2 od km 0+007 do km 0+581 Zakres robót obejmuje:profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV - 1836,80 m², wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm - 1836,80 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m - 88,97 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl.5 km - 1722 m², plantowanie wraz z uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym, mieszanką 0/32 grubość 6 cm - 574 m² oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 10 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 3000m²(m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg). Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiając ydokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i Uchwały Nr XI/88/11 Rady Gminy Klimontowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

dnia 28.03.2012 r
Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej (5000.00zł)
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych(koncertów, występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw) (5000.00zł)

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 10 000.00 zł, w 2011 r – 0.00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Oferta musi spełniać wymogi formalne:

 • Oferta została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
 • Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia/jednostki organizacyjnej,
 • Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony),
 • Oferta jest opatrzona we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami oferenta,
 • Zadania zlecane są w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub/i usługowo-rzeczowego).

Do oferty należy dołączyć załączniki:

 • aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (dla organizacji działających powyżej jednego roku),
 • statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),
 • W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:

 • zrozumiałość i przejrzystość,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2012 rok.”

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm). Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100 wew. 23

Zestawienie ofert na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej ..."

Zestawienie ofert na realizacje zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej dotyczącej przebudowy, remontu mostu na rzece Koprzywiance w miejscowości Rybnica”

Lp. Wykonawca Kwota
1 S-BUD Lucjan Sito
Os. Wiślana 19/43, 08-530 Dęblin
10.000,00 zł
2 'db projekt Konrad Gądek
ul. Wschodnia 2, 28-200 Staszów
24.500,00 zł
3 MZ-AquaPrim mgr inż. Marian Zapart
ul. 1-go Maja 121/22, 25-646 Kielce
17.000,00 zł
4 ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie
Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków
20.172,00 zł
5 TARCOPOL Sp. z o. o.
ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice
18.000,00 zł
6 EMProjekt Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
30.504,00 zł
7 TRANSMOST Sp. z o.o.
PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW
ul. Wrobla 21/1, 02-736 Warszawa
25.000,00 zł
8 PONTI BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
ul. Lwowska 107, 35-301 Rzeszów
28.290,00zł
9 PRACOWNIA PROJEKTOWA KRK Roman Korzeń
32-433 Lubień 507
14.391,00 zł
10 Grzegorz Buganik
ul. Kochanowskiego 5c/5, 68-100 Żagań
24.000,00 zł
11 PYLON Sp. z o. o.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice
20.910,00 zł
12 Biuro Projektów Konstrukcyjnych BPK Antoni Mazera
ul. Gimnazjalna 37, 37-200 Przeworsk
16.851,00 zł
13 M-N-G Mosty Nowej Generacji
ul. Wólczyńska 300A, 01-919 Warszawa
13.530,00 zł
14 Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Siołkowa 336, 33-330 Grybów
23.862,00 zł
15 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.500,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej - Grabina

Klimontów: Zagospodarowanie terenu, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej-szansą na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Grabina.
Numer ogłoszenia: 95346 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej-szansą na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Grabina..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje:roboty rozbiórkowe,zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie remontu ogrodzenia z siatki zgrzewanej przęsłowej na słupach ocynkowanych na nowych cokołach betonowych-długość ogrodzenia z furtka i brama wynosi 93,0m, wykonanie ciągów pieszych o pow.50,0m2 z kostki betonowej grubości6 cm na podbudowie z piasku o grubości 10 cm i kruszywie 4-12 mm-grubosci 10 cm, utwardzenie placów parkongowych o pow.182m2 kostką betonowa o grubosci 8 cm na istniejacej podbudowie z uzupełnieniem jej kruszywem, budowa pieca grillowego, prace remontowe budynku: wykonanie balustrady na tarasie zewnetrznym,wykonanie posadzek z płytek antypoślizgowych na tarasie i schodach zewnetrznych, wykonanie posadzki z terakoty w pomieszczeniach swietlicy,biały montaż, wykonanie okładziny glazury w pomieszczeniach wc, remont obróbek blacharskich- rynny +rury spustowe, wykonanie podbitek okapu,wykonanie w pomieszczeniu piwnicy ocieplenia pomieszczenia technicznego, wymiana oświetlenia pod zadaszeniem,zakup wyposażenia swietlicy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.23.32.22-1, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczacym warunków posiadania piedzy i doscwiadczenia zamawiajacy wymaga wykonania z należyta starannoscia w ostatnich 5 latach przed dniem wszczecia postepowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednego zamówienia obejmujacego roboty budowlane w zakresie budowy,remontów obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci minimum 100 000,00 zł brutto . Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenia zamówienia muszą wykazać żę łącznie spełniaja w/w warunek. Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów uwzględniajac zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiajacy wymaga dysponowaniem w celu wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem/ kierownik budowy: posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależąca do własciwej izby samorzadu zawodowego./ Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą okreslone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniaja w/w warunek. Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzgledniajac zapisy art. 26 ust.3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku:a/zawieszenia robót przez Zamawiajacego;termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty,b/działania siły wyższej;termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbe dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiajacych wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Remont świetlicy wiejskiej

Klimontów: Remont świetlicy wiejskiej - szansa na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Górki
Numer ogłoszenia: 94516 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej - szansa na rozwój społeczno-kulturowy mieszkańców wsi Górki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: prace remontowe, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki wiaty, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wykonanie opaski betonowej przy budynku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunków posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania z należyta starannością w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednego zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, remontów obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowaniem w celu wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem /kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego./ Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust.3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a/zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty,b/działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Klimontów 16.03.2012r
D.2710.2.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2012 r.”
ogłoszenie BZP z dnia 07.03.2012r. Nr 70210 - 2012;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów.
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-32 mm (zł brutto) Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-63 mm (zł brutto) Łączna liczba uzyskanych punktów
  1 Usługi Transportowo-Handlowe
  Marian Olszowy, Sichów Mały 48
  28-236 Rytwiany
  39,00 47,00 86,56
  2 F.H.U. IWART Iwona Śledź, Smerdyna 8
  28-200 Staszów
  39,36 47,97 85,33
  3 Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
  Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
  36,90 36,90 100,00
  4 Usługi Transportowe Mirosław Kowalski
  Kol. Szczeglice 1, 28-210 Bogoria
  45,52 54,13 74,61
  5 G.H. AGROTERM (1) Sp. z o.o.
  ul. Smolna 8/136, 00-375 Warszawa
  39,24 41,70 91,26
  6 Firma Transportowo-Handlowa Bogdan Myszka,
  ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie
  41,82 44,28 85,79
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówie