główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2013 r. na wniosek: Mott MacDonald sp. z o. o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa występującej w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie trasy rowerowej w miejscowości Górki Klimontowskie na działkach nr ewid.: 334/1; 329/2; 216/2; 215; 214; 213; 212; 211/2, w miejscowości Pokrzywianka na działkach nr ewid.: 221; 201; 40/2; 40/1; 242, w miejscowości Konary na działkach nr ewid.: 102; 388; 101/4; 320; 310; 291; 95/1;236.
Z wnioskiem oraz zakresem projektowanej inwestycji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730-1500.
Uwagi i wnioski można składać na piśmie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1)na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2)na stronie internetowej Urzędu
3)na tablicach ogłoszeń sołectw Górki Klimontowskie, Pokrzywianka, Konary.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”

 

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 267), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

podaję do publicznej wiadomości informację:

w dniu 2013.12.06 na wniosek Gminy Klimontów

została wydana decyzja Wójta Gminy Klimontów znak: R.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
„Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez urząd.
Na podstawie §3 ust. 2 pkt 2w związku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane ,,drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (...))”.
Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie - podano do publicznej wiadomości dnia drogą obwieszczenia Wójta Klimontowa na stronach www.bip.klimontow.akcessnet.net, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie oraz na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, Pęchów
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - w dniu 2013.09.13 Wójt Klimontowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 27.09.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak: SE.V-447-/13/13 w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie znak: WOO.II.4240.353.2013.AJP.3 z dnia 08.11.2013, w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu w. wym. opinii oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235) Wójt Klimontowa odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydając postanowienie.
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj: Dz. U. z 2013, poz. 267) dnia 18.11.2013 r. zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano strony o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy (m.in. postanowieniami organów opiniujących) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7), w godzinach 730-1400.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie, na tablicy sołeckiej w Zakrzowie i Pęchowie a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.klimontow.akcessnet.net

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 18.11.2013 r.
R.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.)

zawiadamia,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 18 listopada 2013 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
Strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się,co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz z zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1500 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowościach: Zakrzów, Pęchów.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

artykuł nr 4

Projekty planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniach od 07 października do 05 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 (pokój nr 7) na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych dla obrębów:

PRZYBYSŁAWICE
RYBNICA
SZYMANOWICE DOLNE.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

artykuł nr 5

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów,Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Klimontów,dnia 12-09-2013 r.

R.6220.3.2013


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art.59 ust.1,art.71 ust.2,art.74 ust.3 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zmianami) zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397 z późn.zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów,Pęchów
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net
pod Nr 158/2013

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie dróg gminnych nr 331003 ,,Zakrzów przez wieś''długości 940 mb wraz z remontem mostu,drogi gminnej ,,Pęchów-Zakrzów'' długości
1618 mb oraz dróg wewnętrznych tj. drogi nr ewid.233 długości 160 mb i drogi nr ewid.416 długości 480 mb. (łączna długość 3198 mb)

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy dróg o szerokości jezdni 3,0-4,0 m:
-wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym (grubość po zagęszczeniu śr.20 cm)
-nawierzchni jezdni z mas bitumicznych (grubość po zagęszczeniu 6 cm)
-utwardzenie poboczy materiałem kamiennym
-remont mostu drewnianego
-remont przepustów pod drogami,zjazdami na posesje,
-odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem rowów elementami betonowymi

 

-2-

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerze 240,233,329/1,416
obręb Zakrzów oraz na działkach ewidencyjnych o numerze 36, 86 obręb Pęchów.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397 ) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .

Zgodnie z art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz. U z 2008 r. Nr 199,poz.1227 ze zmianami) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia ).

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok.7) w godz. 730-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,ustnej (do protokołu),za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.ugm.pl) .Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie , na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zakrzów i Pęchów oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2.BIP Urzędu Gminy
3.tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie
4.Sołtys wsi Zakrzów,
5.Sołtys wsi Pęchów
– z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń
6.a/a