Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2013 r. na wniosek: Mott MacDonald sp. z o. o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa występującej w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie trasy rowerowej w miejscowości Górki Klimontowskie na działkach nr ewid.: 334/1; 329/2; 216/2; 215; 214; 213; 212; 211/2, w miejscowości Pokrzywianka na działkach nr ewid.: 221; 201; 40/2; 40/1; 242, w miejscowości Konary na działkach nr ewid.: 102; 388; 101/4; 320; 310; 291; 95/1;236.
Z wnioskiem oraz zakresem projektowanej inwestycji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730-1500.
Uwagi i wnioski można składać na piśmie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1)na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2)na stronie internetowej Urzędu
3)na tablicach ogłoszeń sołectw Górki Klimontowskie, Pokrzywianka, Konary.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”

 

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 poz. 267), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

podaję do publicznej wiadomości informację:

w dniu 2013.12.06 na wniosek Gminy Klimontów

została wydana decyzja Wójta Gminy Klimontów znak: R.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:
„Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez urząd.
Na podstawie §3 ust. 2 pkt 2w związku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane ,,drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (...))”.
Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie - podano do publicznej wiadomości dnia drogą obwieszczenia Wójta Klimontowa na stronach www.bip.klimontow.akcessnet.net, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie oraz na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Zakrzów, Pęchów
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - w dniu 2013.09.13 Wójt Klimontowa zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 27.09.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię znak: SE.V-447-/13/13 w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie znak: WOO.II.4240.353.2013.AJP.3 z dnia 08.11.2013, w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu w. wym. opinii oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235) Wójt Klimontowa odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydając postanowienie.
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj: Dz. U. z 2013, poz. 267) dnia 18.11.2013 r. zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano strony o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy (m.in. postanowieniami organów opiniujących) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7), w godzinach 730-1400.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie, na tablicy sołeckiej w Zakrzowie i Pęchowie a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.klimontow.akcessnet.net

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 18.11.2013 r.
R.6220.3.2013

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.)

zawiadamia,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 18 listopada 2013 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
Strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się,co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz z zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1500 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowościach: Zakrzów, Pęchów.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Projekty planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w dniach od 07 października do 05 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 (pokój nr 7) na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych dla obrębów:

PRZYBYSŁAWICE
RYBNICA
SZYMANOWICE DOLNE.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów,Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Klimontów,dnia 12-09-2013 r.

R.6220.3.2013


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art.59 ust.1,art.71 ust.2,art.74 ust.3 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zmianami) zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397 z późn.zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów,Pęchów
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net
pod Nr 158/2013

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie dróg gminnych nr 331003 ,,Zakrzów przez wieś''długości 940 mb wraz z remontem mostu,drogi gminnej ,,Pęchów-Zakrzów'' długości
1618 mb oraz dróg wewnętrznych tj. drogi nr ewid.233 długości 160 mb i drogi nr ewid.416 długości 480 mb. (łączna długość 3198 mb)

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy dróg o szerokości jezdni 3,0-4,0 m:
-wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym (grubość po zagęszczeniu śr.20 cm)
-nawierzchni jezdni z mas bitumicznych (grubość po zagęszczeniu 6 cm)
-utwardzenie poboczy materiałem kamiennym
-remont mostu drewnianego
-remont przepustów pod drogami,zjazdami na posesje,
-odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem rowów elementami betonowymi

 

-2-

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerze 240,233,329/1,416
obręb Zakrzów oraz na działkach ewidencyjnych o numerze 36, 86 obręb Pęchów.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397 ) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .

Zgodnie z art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz. U z 2008 r. Nr 199,poz.1227 ze zmianami) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia ).

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok.7) w godz. 730-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,ustnej (do protokołu),za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.ugm.pl) .Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie , na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zakrzów i Pęchów oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2.BIP Urzędu Gminy
3.tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie
4.Sołtys wsi Zakrzów,
5.Sołtys wsi Pęchów
– z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń
6.a/a
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1) nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice jako działka nr ewid. 279/2 o powierzchni 0,1400ha
- księga wieczysta KW 37995 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
- teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
- forma zbycia: sprzedaż
- Cena wywoławcza : 14 176,00zł
(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)
- termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

2) nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Borek Klimontowski jako działka nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,5500ha
- księga wieczysta KW 36113 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
- teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze ze Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenach upraw polowych.
- forma zbycia : sprzedaż
- Cena wywoławcza: 10 735,00zł
(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23% ).
- termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

 

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 2013.08.21
R.6220.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267)

Wójt Gminy w Klimontowie zawiadamia, że

w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)”, realizowanego przez Gminę Klimontów

po otrzymaniu stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.281.2013 MGN.3 z dnia 31.07.2013 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu znak: SE.V-4470/11/13 z dnia 31.07.2013 r.

decyzją z dnia 21.08.2013 znak: R.6220.2.2013 umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)” na działce ewidencyjnej nr 68 z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z póź. zm).

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie ww. decyzji.

Na niniejszą decyzję strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Klimontowie w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.

Z dokumentacją strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach od godz. 730-1530.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)”.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 i §3 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

 

podaję do publicznej wiadomości informację:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

 

Gminy Klimontów

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 130/2013

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Zysmana o długości 830 mb wraz z przebudową istniejącego odwodnienia oraz istniejącego oświetlenia – szerokość jezdni 6,0 m i chodnika o szerokości 1,25 -2,5 m. Wody opadowe z planowanego obiektu będą odprowadzane powierzchniowo poprzez system kratek wpustowych usytuowanych przy krawężniku połączonych przykanalikami z PCV o średnicy 200 mm z kolektorem z PCV o średnicy od 400 mm. Projektowane kolektory podłączone będą do istniejących odbiorników usytuowanych wzdłuż przebudowywanej ulicy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewidencyjnej o numerze 68 (obręb Klimontów).
Zgodnie z §  ust. 1 pkt 79 i §3 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciel działki objętej inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia ).

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz. 730-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Klimontów oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu

Klimontów, 2013.04.26
PG.6733.3.2.2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 36 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie muszli koncertowej z zagospodarowaniem terenu i widowni do 600 miejsc na działkach nr ewid. 267/4; 1319 + 1318; 74; 263; 1362 + 265 + 1291 + 1364 + 1293 + 1295 + 1297 położonych w Klimontowie

postanawiam
wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 25 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie

W dniu 30.01.2013 r. Gmina Klimontów w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie muszli koncertowej z zagospodarowaniem terenu i widowni do 600 miejsc na działkach nr ewid. 267/4; 1319 + 1318; 74; 263 + 1362 + 265 + 1291 + 1364 + 1293 + 1295 + 1297 położonych w miejscowości Klimontów.
Zgodnie z art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który nakazuje zawiadomić stronę o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazać nowy termin załatwienia sprawy, tut. organ niniejszym zawiadamia, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców lub użytkowników zmarłych stron postępowania, w tym tych których działki zostały umieszczone we wniosku inwestora jako miejsce lokalizacji inwestycji. Ponadto inwestor musi odnieść się do pisma jednej ze stron postępowania, której działka została wymieniona we wniosku inwestora, a właściciel nie wyraża zgody na lokalizację inwestycji na swojej własności.
W związku z powyższym tut. Organ wykonując obowiązek ustawowy, niniejszym postanowieniem dokonuje stosownego zawiadomienia.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Klimontów,2013.03.08
PG.6733.2.2013.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej wraz z nawiązaniem nowymi odcinkami do istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 302/1, 354/4, 354/5, 336, 285/3, 357, 358 w miejscowości Górki Klimontowskie gmina Klimontów.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-14ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń miejscowości Górki Klimontowskie


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Załączniki
Obwieszczenie   38.047 KB

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

R.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KONARY-PRZECINKA od km 0+000 do km 1+500, dł. 1500 mb”

Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów.
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godzinach 8-14 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Obwieszczenie

R.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamia

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 12 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Odbudowie drogi gminnej w miejscowości Konary-Przecinka od km 0+000 do km 1+500, dł. 1500 mb”.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w sołectwie Konary.
W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z jego treścią w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. od 730-1400
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie ww. postanowienia.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
Z pełną treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 (w godzinach 8-14).

Obwieszczenie

Klimontów, 2013.02.04
PG.6733.3.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:
w dniu 30.01.2013 r. zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie muszli koncertowej z zagospodarowaniem terenu i widownia do 600 miejsc na działkach nr ewid. 267/4, 1319+1318, 74, 263+1362+265+1291+1364+1293+1295+1297 położonych w msc. Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Klimontów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Klimontów, 2013.01.31
PG.6733.1.2013r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie z dnia 2013.01.04 (uzupełniony o wypis z rejestru gruntów dnia 29.01.2013 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przystosowaniu terenu dla potrzeb targowiska wiejskiego w miejscowości Klimontów na działkach nr ewid. 756, 1275, 758, 765/6.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń miejscowości Klimontów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Klimontów, 2013.02.01
PG.6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:
w dniu 29.01.2013r. zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów reprezentowanej przez Pana Przemysława Chojnackiego, zam. 25-553 Kielce, ul. Klonowa 60/28 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej wraz z nawiązaniem nowymi odcinkami do istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia w msc. Górki Klimontowskie na działkach nr ewid. 302/1, 354/4, 354/5, 336, 285/3, 357, 358.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Górki Klimontowskie

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 7³º-13³º.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Konary “Przecinka” od km 0+000 do km 1+500 dł. 1500 mb.

Klimontów, dnia 03.01.2013 r.
R.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), w związku z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY ,,PRZECINKA” OD KM 0+000 DO KM 1+500 DŁ. 1500 MB.

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 1/2013.
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi gminnej w msc. Konary ,,Przecinka” o długości
1500 mb.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

 • wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym (grubość po zagęszczeniu śr. 20 cm)
 • nawierzchni jezdni z mas bitumicznych (grubość po zagęszczeniu 6 cm)
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach 231/1, 231/2 (obręb Konary).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych,służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciel działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia).
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz. 730-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia sie bez rozpatrzenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Konary oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. BIP Urzędu Gminy
 3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie
 4. Sołtys Jadwiga Smykiel – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń
 5. a/a