Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie (9 części)
Numer ogłoszenia: 513110- 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część nr 1 - Pieczywo - „MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów, Malinie 375A
  2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze - Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe - Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  5. Część nr 5 - Warzywa i owoce - Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  6. Część nr 6 - Produkty mleczarskie - Sklep Spożywczo -Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – iCTM Sp. z o.o., 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6, Oddział Dębica 39-200D Dębica ul. Jana Pawła II 21
  8. Część nr 8 - Jaja - Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne - Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145

  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena.
  W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Część nr 1 - Pieczywo
   1. „MŁYN MALINIE” DZIEWIT Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów, Malinie 375A – 100 pkt
   2. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 57,12 pkt
  2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   2. Iglotex Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A Filia Rzeszów 36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662 – 90,05 pkt
  3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   2. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 99,32 pkt
  4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  5. Część nr 5 - Warzywa i owoce
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  6. Część nr 6 - produkty mleczarskie
   1. Sklep Spożywczo -Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
   1. iCTM Sp. z o.o., 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 6, Oddział Dębica 39-200D Dębica ul. Jana Pawła II 21 – 100 pkt
   2. Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 98,97 pkt
   3. Iglotex Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A Filia Rzeszów 36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662 – 96,79 pkt
   4. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 74,79 pkt
  8. Część nr 8 - Jaja
   1. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
  9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne
   1. Firma Produkcyjno- Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 100 pkt
   2. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 75,78 pkt
   3. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 73,46 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:
  FPU „NATEX” Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 39-300 Mielec
  Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art.89 ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych - tekst jednolity z dn. 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm., ponieważ oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny w formularzu ofertowym i formularzu cenowym.
  Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia.

Proponowany termin podpisania umowy - 2 styczeń 2014r.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia w BZP: 511110 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część I – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  2. Część II – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  3. Część III – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  4. Część IV – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp z o. o. ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  5. Część V – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A. ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  6. Część VI – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  7. Część VII – Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  8. Część VIII – Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są najkorzystniejsze cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  Część I
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 76,67
  Część II
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 75,49
  Część III
  1 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 100,00
  2 PKS w Staszowie Sp. z o. o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów 98,93
  3 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 97,59
  Część IV
  1 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 100,00
  Część V
  1 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S. A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 100,00
  2 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 82,66
  3 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 66,87
  Część VI
  1 PKS w Staszowie Sp. z o. o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 80,55
  Część VII
  1 Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa, Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 100,00
  2 PKS Tarnobrzeg Sp z o. o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg 62,82
  Część VIII
  1 Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg - dostawa żywności

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 513110 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2014r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 9 częściach:
Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-6);
Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7);
Część nr 3- Mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9);
Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6);
Część nr 5- Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1);
Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3);
Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 );
Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5);
Część nr 9- Wyroby garmażeryjne (CPV 15894000-1)
Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3-Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji ( wg części od 1 do 9). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego:
1/ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia/tekst jednolity; Dz. z 2010r Nr 136, poz.914;
2/Rozporządzenia(WE)Nr 178/2002r Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(Dz. Urz. WE L z 01.02.2002r) ze zm.
3/ Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r) z póz. zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6, 15.87.00.00-7, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9, 03.14.30.00-5, 15.89.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną /forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza/

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia.
2. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
3. ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 158661018 fax. 158661018 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - SEKRETARIAT ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ - część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz. 9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.87.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób i produkty drobiowe świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00.Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby garmażeryjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 9 składa się dostawa wyrobów garmażeryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 9. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 511110 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje osiem części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 2 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje osiem części:
Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Nr I
Kolonia Konary - Konary - Ułanowice - Olbierzowice - Płaczkowice - Beradz -Pokrzywianka - Górki - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 95
Część 2 - Dowóz uczniów na trasie Nr II
Krobielice - Nasławice - Węgrce Szlacheckie - Ossolin - Dziewków - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 54
Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III
Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 46
Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV
Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 52
Część 5 - Dowóz uczniów na trasie Nr V
Kępie - Borek - Byszówka - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 31
Część 6 - Dowóz uczniów na trasie Nr VI
Goźlice - Grabina - Zakrzów - Śniekozy - Góry Pęchowskie - Pęchów - Pęchowiec Kroblice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 108
Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII
Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 19
b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a).
c) dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie Gminy Klimontów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.
Część 8 - Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu
Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na ternie Gminy Klimontów (Krobielice - 2 uczniów, Kolonia Konary - 1 uczeń, Klimontów - 1 uczeń, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Byszówka - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń)
Ilość uczniów do przewiezienia - 13.
Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 2 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.
Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilośc miesięcy realizacji usługi tj. 16 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać pojazdy w liczbie:
   co najmniej 2 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na każdą Część (1-5),
   co najmniej 3 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na Część 6,
   co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 15 na Część 7,
   natomiast na Część 8 - pojazd dostosowany do przewozu 13 uczniów niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
   Pojazdy powinny być sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu), ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzajacych spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualny na dzien składania ofert) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 1 do SIWZ, zestawienie ceny ofertowej dla dowozu dzieci w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, wykaz cen biletów miesięcznych - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4, wzór umowy, parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11, wzór umowy na świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11A do SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasą przejazdu - Załącznik Nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego na trasie Kolonia Konary - Konary - Ułanowice - Olbierzowice - Płaczkowice - Beradz -Pokrzywianka - Górki - Klimontów (długość trasy około 79 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 95
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego, Szoły Podstawowej w Ossolinie na trasie Krobielice - Nasławice - Węgrce Szlacheckie - Ossolin - Dziewków - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 40 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 54
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, na trasie Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów (długość trasy około 28 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 46
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 38 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 52
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Kępie - Borek - Byszówka - Klimontów (długość trasy około 24 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 31
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Goźlice - Grabina - Zakrzów - Śniekozy - Góry Pęchowskie - Pęchów - Pęchowiec Kroblice - Klimontów (długość trasy około 86 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 108
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 19 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 19
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na ternie Gminy Klimontów (Krobielice - 2 uczniów, Kolonia Konary - 1 uczeń, Klimontów - 1 uczeń, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Byszówka - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 13
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 09.12.2013r

dotyczy: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 487702-2013; data zamieszczenia 27.11.2013

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 a póżn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 , gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 487702 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje osiem części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 2 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje osiem części:
Część 1 - Dowóz uczniów na trasie Nr I
Kolonia-Konary - Konary - Ułanowice - Olbierzowice - Płaczkowice - Beradz - Pokrzywianka - Górki - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 95
Część 2 - Dowóz uczniów na trasie Nr II
Krobielice - Nasławice - Węgrce Szlacheckie - Ossolin - Dziewków - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 54
Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III
Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 46
Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV
Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 52
Część 5 - Dowóz uczniów na trasie Nr V
Kępie - Borek - Byszówka - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 31
Część 6 - Dowóz uczniów na trasie Nr VI
Goźlice - Grabina - Zakrzów - Śniekozy - Góry Pęchowskie - Pęchów - Pęchowiec Kroblice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 108
Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII
Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów
Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 19
b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a).
c) dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie Gminy Klimontów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.
Część 8 - Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu
Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na ternie Gminy Klimontów (Krobielice - 2 uczniów, Kolonia Konary - 1 uczeń, Klimontów - 1 uczeń, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Byszówka - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń)
Ilość uczniów do przewiezienia - 13.
Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 2 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.
Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilośc miesięcy realizacji usługi tj. 16 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać pojazdy w liczbie:
   - co najmniej 2 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na każdą Część (1-5),
   - co najmniej 3 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na Część 6,
   - co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 15 na Część 7,
   - natomiast na Częśc 8 - pojazd dostosowany do przewozu 13 uczniów niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
   Pojazdy powinny być sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu), ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzajacych spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualny na dzien składania ofert) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 1 do SIWZ, zestawienie ceny ofertowej dla dowozu dzieci w roku 2014 i roku szkolnym 2014/2015 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, wykaz cen biletów miesięcznych - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4, wzór umowy, parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11, wzór umowy na świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11A do SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasą przejazdu - Załącznik Nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie mozna było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego na trasie Kolonia Konary - Konary - Ułanowice - Olbierzowice - Płaczkowice - Beradz -Pokrzywianka - Górki - Klimontów (długość trasy około 79 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 95
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego, Szoły Podstawowej w Ossolinie na trasie Krobielice - Nasławice - Węgrce Szlacheckie - Ossolin - Dziewków - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 40 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 54
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, na trasie Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów (długość trasy około 28 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 46
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 38 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 52
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Kępie - Borek - Byszówka - Klimontów (długość trasy około 24 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 31
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Goźlice - Grabina - Zakrzów - Śniekozy - Góry Pęchowskie - Pęchów - Pęchowiec Kroblice - Klimontów (długość trasy około 86 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 108
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 19 km tam i z powrotem)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 19
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na ternie Gminy Klimontów (Krobielice - 2 uczniów, Kolonia Konary - 1 uczeń, Klimontów - 1 uczeń, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Byszówka - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń)
  Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 13
  Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   161.407 KB
Załączniki do SIWZ   229.258 KB

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup wiat przystankowych
  - typ „A” - szt. 3
  - typ „B” - szt 1
  - typ „C” - szt 1
  Szczegółowy opis wiat zawiera załącznik nr 1
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane typy wiat.
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Zamówienia dodatkowe
  Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego w 2014r polegającego na dostawie wiat przystankowych:
  - typ „A” w ilości 1 szt
  - typ „B” w ilości 2 szt
  - typ „C” w ilości 1 szt
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 03.12.2013r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej www.klimontow.pl
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański
Załączniki
Dokumentacja   83.579 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów dnia 21.11.2013 roku.
ZPI.271.4.2013.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”, data zamieszczenia zaproszenia do złożenia ofert 07.11.2013 roku.

Gmina Klimontów zawiadamia, że unieważnia postępowanie na zadanie „Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przy uwzględnieniu środków zabezpieczonych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zapytanie ofertowe

ZPI.271.4.2013.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

“Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Wilkowice, Rogacz, Konary Kolonia”

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na podwieszeniu przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowa opraw oświetleniowych w miejscowościach Wilkowice, Rogacz I Konary Kolonia. Szczegółowy opis zamówienia zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia
  10 grudnia 2013 roku
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście lub przesłać pocztą, w terminie do 20.11.2013r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem lub drogą emailowa wykonawcom którzy złozyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: inż. Dorota Szemraj


Załączniki
Dokumentacja   621.187 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 30.10.2013 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym”, numer ogłoszenia w bzp : 415914 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S. J.
  inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
  27-641 Obrazów, Kleczanów 155
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Agroma Kielce Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 293, 25-801 Kielce
   – liczba uzyskanych punktów 97,76
  2. P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S. J.
   inż. A. Chmielewski & R. Chmielewski
   27-641 Obrazów, Kleczanów 155
   – liczba uzyskanych punktów 100,00
  3. Agroma Spółka z o. o. Oddział w Krakowie
   35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14
   – liczba uzyskanych punktów 95,15
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 31.10.2013 r.

Przetarg

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu po byłej kotłowni położonego w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25.

Lokal po byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 78,13 m2 usytuowany jest na działkach nr. dz. 13/2 i 35/1 a udział w prawie własności ułamkowej części gruntu wynosi 7813/188576.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S/00017946/8.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 40.685,00 złotych oraz wartość ułamkowej części gruntu wynosi: 4.962,00 złotych.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi: 45.647,00 złotych

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 listopada 2013 roku na konto Urząd Gminy w Klimontowie ulica Zysmana 1, 27-640 Klimontów, NBS Solec-Zdrój O/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 4.565,00 złotych słownie: (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ulica Krakowska 15 (sala posiedzeń I piętro).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Wójt Gminy
Ryszard Adam Bień

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach"

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach" dokonano wybory jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
P.P.H.U.”KAROCEZA”
Konary 42, 27-640 Klimontów

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w dniu 14.10.2013r. na stronie www.klimontow.pl oraz bip.klimontow.akcessnet.net w wyznaczonym terminie (do dnia 23.10.2013r)do siedziby Zamawiającego wpłynęło 6 ofert :
1. Zakład Remontowo Budowlany Magdziarz Piotr, Niziny 129, 28-142 Tuczępy – cena 33.222,05zł
2. P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów – cena 26.700,00zł
3. Zakład Usługowy JARBUD Ireneusz Jarosz ul. K.E.N. 5/17, 28-200 Staszów – cena 34.850,00zł
4. ELKAMEN S.C. ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów – cena 39.686,93zł
5. Firma Budowlana Instal Jar Sp.J., Lenarczyce 60, 27-641 Obrazów – cena 39.359,62zł
6. Firma Remontowo-Budowlana „BRUKO-BUD” Zygmunt Diakowski, ul. Strzelnicza 27, 39-460 Nowa Dęba – cena 39.829,33 zł
Oferta złożona przez: P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Budynku Urzędu Gminy w Klimontowie"

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Budynku Urzędu Gminy w Klimontowie" dokonano wybory jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
PW „MARCOTERM” Sp. z o.o.
Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w dniu 14.10.2013r. na stronie www.klimontow.pl oraz bip.klimontow.akcessnet.net w wyznaczonym terminie (do dnia 23.10.2013r)do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty :
1. HYDRAULIKA KKOSIOROWSKI Jerzy Kosiorowski, Komorów 301, 36-110 Majdan Królewski – cena 14.800,00zł
2. P.P.H.U.”KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów – cena 14946,96zł
3. PW „MARCOTERM” Sp. z o.o., Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce – cena 11692,00 zł
Oferta złożona przez: PW „MARCOTERM” Sp. z o.o., Al. Górników Staszicowskich 57, 25-804 Kielce spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Zmiana treści SIWZ

Klimontów 22.10.2013r

 

Dotyczy zamówienia pn:
„Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym”, numer ogłoszenia w bzp : 415914 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający dokonuje następującej zmiany SIWZ:

1) W punkcie 3 ppkt 2 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla ciągnika”

jest

„- silnik Diesla o mocy min. 85 kW, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA"

winno być

„- silnik Diesla o mocy min. 85 KM, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA"


W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24.10.2013r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.10.2013r o godz. 10:15.

 

Zmiany w ogłoszeniu

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 415914-2013 z dnia 2013-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Klimontów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym Wymagania dla ciągnika - silnik Diesla o mocy min. 85 kW, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA - liczba cylindrów: 4, -...
Termin składania ofert: 2013-10-23

 

Numer ogłoszenia: 220121 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 415914 - 2013 data 14.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym Wymagania dla ciągnika - silnik Diesla o mocy min. 85 kW, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA - liczba cylindrów: 4, - zapłon samoczynny, - bezpośredni wtrysk paliwa, - silnik chłodzony cieczą, - filtr powietrza suchy, - wydajność pompy hydraulicznej: min. 50 litrów/min, - hydraulika zewnętrzna tył min. 4+1 szt. szybkozłączy - tylny podnośnik (TUZ) kategorii II z hakami (CBM), siłowa, mieszana, pozycyjna - udźwig podnośnika tylnego min. 40 kN, - napęd 4x4, - ogumienie przód min. 13,6 R24 tył 16,9R34, regulowany rozstaw kół - zaczep górny obrotowy przesuwny - zaczep rolniczy dolny - kabina z ogrzewaniem, lusterkami bocznymi, oświetleniem wewnętrznym - siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa i amortyzacją hydrauliczną, siedzenie pasażera - liczba miejsc w kabinie: 2 (zgodnie z homologacją), - skrzynia biegów synchronizowana min. 12 P + 12 T z rewersem mechanicznym, - max prędkość min. 30 km/h, - tylny WOM (zależny i niezależny) 540/540E obr/min, - układ kierowania hydrostatyczny, - instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep jedno- i dwuobwodowa oraz elektryczna, - oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min. 4 szt, pulsacyjne światło drogowe (kogut), - kierownica regulowana w 2 płaszczyznach - zbiornik paliwa min. 120 l - obciążniki kół tylnych min. 150 kg - wycieraczki przedniej i tylnej szyby - przedni TUZ kat. II wraz z hydrauliką przednią - sprzęgło dwustopniowe suche, ceramiczne - hamulce tarczowe mokre, hamulec postojowy mechaniczny Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce. Wymagania dla pługa odśnieżnego: - szerokość robocza nie mniejsza niż 2,80 mm; - 4 pozycje robocze - sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika - układ zawieszenia na przedni TUZ II - gumowe listwy zgarniające; - sprężynowa amortyzacja listwy zgarniającej; Wszelkie użyte w siwz znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty -równoważne- z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w siwz. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym Wymagania dla ciągnika - silnik Diesla o mocy min. 85 KM, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA - liczba cylindrów: 4, - zapłon samoczynny, - bezpośredni wtrysk paliwa, - silnik chłodzony cieczą, - filtr powietrza suchy, - wydajność pompy hydraulicznej: min. 50 litrów/min, - hydraulika zewnętrzna tył min. 4+1 szt. szybkozłączy - tylny podnośnik (TUZ) kategorii II z hakami (CBM), siłowa, mieszana, pozycyjna - udźwig podnośnika tylnego min. 40 kN, - napęd 4x4, - ogumienie przód min. 13,6 R24 tył 16,9R34, regulowany rozstaw kół - zaczep górny obrotowy przesuwny - zaczep rolniczy dolny - kabina z ogrzewaniem, lusterkami bocznymi, oświetleniem wewnętrznym - siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa i amortyzacją hydrauliczną, siedzenie pasażera - liczba miejsc w kabinie: 2 (zgodnie z homologacją), - skrzynia biegów synchronizowana min. 12 P + 12 T z rewersem mechanicznym, - max prędkość min. 30 km/h, - tylny WOM (zależny i niezależny) 540/540E obr/min, - układ kierowania hydrostatyczny, - instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep jedno- i dwuobwodowa oraz elektryczna, - oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min. 4 szt, pulsacyjne światło drogowe (kogut), - kierownica regulowana w 2 płaszczyznach - zbiornik paliwa min. 120 l - obciążniki kół tylnych min. 150 kg - wycieraczki przedniej i tylnej szyby - przedni TUZ kat. II wraz z hydrauliką przednią - sprzęgło dwustopniowe suche, ceramiczne - hamulce tarczowe mokre, hamulec postojowy mechaniczny Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce. Wymagania dla pługa odśnieżnego: - szerokość robocza nie mniejsza niż 2,80 mm; - 4 pozycje robocze - sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika - układ zawieszenia na przedni TUZ II - gumowe listwy zgarniające; - sprężynowa amortyzacja listwy zgarniającej; Wszelkie użyte w siwz znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty -równoważne- z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w siwz. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 23.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów..
 • W ogłoszeniu powinno być: 24.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów..

Zapytanie ofertowe - ocieplenie budynku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach.
  Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia
  30 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie 23.10.2013 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej www.klimontow.pl
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański
Załączniki
Załączniki   121.511 KB

Zapytanie ofertowe - zakup pieca gazowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup pieca gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie.
  Szczegółowy opis zamówienia zamówienia zawiera przedmiar robót.
  Zamawiający żąda wskazania w ofercie typu, modelu, producenta oferowanego pieca.
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie 23.10.2013 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej www.klimontow.pl
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański


Załączniki
Załączniki   1.307 MB

Przetarg - zakup ciągnika

Klimontów: Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym
Numer ogłoszenia: 415914 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym Wymagania dla ciągnika - silnik Diesla o mocy min. 85 kW, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA - liczba cylindrów: 4, - zapłon samoczynny, - bezpośredni wtrysk paliwa, - silnik chłodzony cieczą, - filtr powietrza suchy, - wydajność pompy hydraulicznej: min. 50 litrów/min, - hydraulika zewnętrzna tył min. 4+1 szt. szybkozłączy - tylny podnośnik (TUZ) kategorii II z hakami (CBM), siłowa, mieszana, pozycyjna - udźwig podnośnika tylnego min. 40 kN, - napęd 4x4, - ogumienie przód min. 13,6 R24 tył 16,9R34, regulowany rozstaw kół - zaczep górny obrotowy przesuwny - zaczep rolniczy dolny - kabina z ogrzewaniem, lusterkami bocznymi, oświetleniem wewnętrznym - siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa i amortyzacją hydrauliczną, siedzenie pasażera - liczba miejsc w kabinie: 2 (zgodnie z homologacją), - skrzynia biegów synchronizowana min. 12 P + 12 T z rewersem mechanicznym, - max prędkość min. 30 km/h, - tylny WOM (zależny i niezależny) 540/540E obr/min, - układ kierowania hydrostatyczny, - instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep jedno- i dwuobwodowa oraz elektryczna, - oświetlenie drogowe tylne i przednie, reflektory kabiny przednie min. 4 szt, pulsacyjne światło drogowe (kogut), - kierownica regulowana w 2 płaszczyznach - zbiornik paliwa min. 120 l - obciążniki kół tylnych min. 150 kg - wycieraczki przedniej i tylnej szyby - przedni TUZ kat. II wraz z hydrauliką przednią - sprzęgło dwustopniowe suche, ceramiczne - hamulce tarczowe mokre, hamulec postojowy mechaniczny Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce. Wymagania dla pługa odśnieżnego: - szerokość robocza nie mniejsza niż 2,80 mm; - 4 pozycje robocze - sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika - układ zawieszenia na przedni TUZ II - gumowe listwy zgarniające; - sprężynowa amortyzacja listwy zgarniającej; Wszelkie użyte w siwz znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty -równoważne- z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w siwz. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.71.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   162.754 KB
Załączniki do SIWZ   174.578 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 11.10.2013r
D.271.9.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” ogłoszenie BZP z dnia 26.09.2013 nr 197563 - 2013.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian Piaseczno 44, 27-670 Łoniów - łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów - łączna liczba uzyskanych punktów 90,86
  3. Przedsiębiorstwo Budowy Drug i Mostów w Leżajsku Spółka akcyjna, ul. Mickiewicz 79, 37-300 Leżajsk - łączna liczba uzyskanych punktów 80,83
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów - łączna liczba uzyskanych punktów 82,26
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Klimontów 08.10.2013r
D.271.8.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Szymanowicach Dolnych” ogłoszenie BZP z dnia 17.09.2013 nr 188853 - 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  „EKO-BŁYSK” Andrzej Rękas
  Sokolniki ul. Wiejska 10, 39-432 Gorzyce

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Nazwa i adres wykonawcy
  (Nr oferty)
  Ilość otrzymanych punków
  1 „Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice (1) Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
  2 SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. Sp. k. ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów (2) 57,67
  3 PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski (3) 61,71
  4 EKO-BŁYSK” Andrzej Rękas Sokolniki ul. Wiejska 10, 39-432 Gorzyce (4) 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy:
  „Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
  Uzasadnienie:
  Podstawa prawna: art. 89. ust.1 pkt 2
  Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - brak dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego (wyceny pozycji wraz z cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji w oparciu o przekazany wraz ze specyfikacją przedmiar robót) wymaganego przez zamawiającego w SIWZ, będącego jednocześnie elementem oferty - powoduje, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
  Zamawiający w SIWZ określił, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Brak w ofercie kosztorysów musi skutkować koniecznością odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej wymaganiom specyfikacji. Braku tego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p., gdyż kosztorys ofertowy nie zalicza się do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p.
  Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2013 roku.

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr Księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1. 13/2, 35/1 78,13 KI1S/00017946/8 25 kotłownia Budynek w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej 4 962 40 685 zł

POUCZENIE:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do przetargu ww. nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr. 102 poz. 651 z 2010 roku) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości , mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Borek Klimontowski jako działka nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,5500ha

 • księga wieczysta KW 36113 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 26/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie upraw polowych

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 10 735,00zł
Słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100
(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)

Wadium wynosi: 1074,00zł
Słownie złotych: jeden tysiąc siedemdziesiąt cztery 00/100

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 09125 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie,ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice jako działka nr ewid. 279/2 o powierzchni 0,1400ha
- księga wieczysta KW 37995 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
- teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 14 176,00zł
Słownie złotych: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100
(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)
Wadium wynosi: 1418,00zł
Słownie złotych: jeden tysiąc czterysta osiemnaście złotych 00/100

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie,ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Klimontów

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr ewid. 404/4 stanowiącej inne tereny zabudowane w Klimontowie, gm. Klimontów o powierzchni cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystych nr KW 69763.
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 100 000,00 zł.
Wadium wynosi: 10 000,00 złotych
słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.
Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenie przewidzianym pod uprawy polowe.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Nawodzice

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/2 o powierzchni 0,5400ha

 • księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 23 598,00zł netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%)

Wadium wynoszące 2 360zł należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana, pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Nawodzice

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo–gospodarczym i garażami dla ciągników i maszyn rolniczych oznaczonych w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,5000ha
księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza: 94 000,00zł
Wadium wynoszące 9 400,00zł należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Protokół z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Nasza wiedza ? nasza pasja"

Protokół
z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu – Nasza wiedza – nasza pasja – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.


Komisja w składzie:
1. Małgorzata Kordyka – przewodnicząca
2. Danuta Król–Chuchnowska – zastępca przewodniczącej
3. Monika Cichoń
4. Zdzisław Nowakowski

W dniu 01 października 2013 r. o godz. 1200 w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie przy ul. Zysmana 9 zgodnie z warunkami przetargu ogłoszonymi w BIP Urzędu Gminy Klimontów Komisja Przetargowa przeprowadziła postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia z przetargu nieograniczonego na Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu – Nasza wiedza – nasza pasja – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki .
W przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Milczany 46, 27 – 600 Sandomierz
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert.
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Centrum Wspierania Pedagogiczno – Psychologicznego „Otwarte Drzwi” Socha Magdalena, Milczany 46, 27 – 600 Sandomierz
Liczba uzyskanych punktów: 98.
Kryteria:

 1. Cena – 45 p.
 2. Doświadczenie – 9 p.
 3. Ocena programów zajęć – 40 p.
 4. Ocena współpracy – 4 p.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków

Klimontów: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22.
Numer ogłoszenia: 197563 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie odbudowy drogi dł. 380mb, szer. jezdni 3,0m tj: podbudowy z kruszywa łananego, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, , utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera przedmiar robót...

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg) o wartości min. 80 tys. zł; Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   384.934 KB
Kosztorys ofertowy   637.093 KB
Lokalizacja   1.632 MB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 26.09.2013r
D. 271.7.2013
dotyczy: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” ogłoszenie BZP z dnia 02.09.2013 nr 174873 - 2013;

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Gmina Klimontów informuje, że Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” odmówił zawarcia umowy.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie w dniu 26.09.2013r zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759).

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 26.09.2013r Zamawiający otrzymał od firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, informacje o odmowie podpisania umowy na „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22”.
Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) zamówienie zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów, dnia 26.09.2013 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm..) Zamawiający zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”, wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy cena oferty (brutto) Liczba punktów w kryterium cena (100%)
1 Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe
„MOTO – TRUCK” Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25 – 116 Kielce
tel/fax 41 361 33 13
70 200,00 100  

Zamawiający odrzucił następujące oferty (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Uzasadnienie faktyczne i prawne: nie dotyczy
Zamawiający wybrał ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Moto – Truck Leszek Chmiel
ul. Ściegiennego 270
25 -116 Kielce
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 70 200,00 zł

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu.
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 07.10.2013 r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok. 5
Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia późniejszego terminu podpisania umowy, w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu.
Od rozstrzygnięć w przedmiocie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Niniejsze zawiadomienie publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz na stronie internetowej: klimontow.pl, Biuletyn Informacji Publicznej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dziewków

Klimontów 19.09.2013r


D.271.7.2013

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22” ogłoszenie BZP z dnia 02.09.2013 nr 174873 - 2013;


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO” Wojtas Marian Piaseczno 44, 27-670 Łoniów cena: 56.754,54 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00


2.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
cena: 79.667,10 brutto- łączna liczba uzyskanych punktów 71,24


3.Przedsiębiorstwo Budowy Drug i Mostów w Leżajsku Spółka akcyjna, ul. Mickiewicz 79, 37-300 Leżajsk cena: 98.301,18 brutto- łączna liczba uzyskanych punktów 57,74


4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów cena: 89.003,17 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 63,77

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie art. 27 ust. 2 PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową otrzymania niniejszego pisma.

 


Otrzymują:

1. W/w Wykonawcy
2.a/a

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Krobielice

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Klimontów 18.09.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:


„Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W związku z prowadzonym postępowaniem POŻ.5543.26.2013 o zamówienie publiczne na: „Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krobielice”podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ.


Zmienia się Rozdział I ust.2 SIWZ. Po zmianie ust. 2 Rozdział I, otrzymuje brzmienie:

2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.


Zamawiający wymaga samochód używany.

W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu:

1)Moc silnika nie mniejsza niż 149 KW
2)Silnik o zapłonie samoczynnym.

 

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej - Goźlice


WÓJT GMINY KLIMONTÓW


o g ł a s z a


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000ha


- księga wieczysta KW 52148 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
- teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 14 400,00zł
Słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta 00/100

(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).


Wadium wynosi: 144,00zł
Słownie złotych: sto czterdzieści cztery 00/100

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Klimontów: Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Szymanowicach Dolnych


Numer ogłoszenia: 188853 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Szymanowicach Dolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie placu zabaw: przygotowanie terenu pod plac zabaw (roboty ziemne) wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych wys. 1,2m dostawa i montaż piaskownicy z ławeczkami dostawa i montaż huśtawki podwójnej dostawa i montaż sprężynowca dostawa i montaż ławek z oparciem dostawa i montaż koszy na śmieci oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe,patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty /równoważne/ z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji technicznej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania placów zabaw o wartości min. 25 tys. z

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności kosnstrukcyjno-budowlanej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki
DOKUMENTACJA   3.138 MB
PRZEDMIAR ROBÓT   787.651 KB
SIWZ   372.980 KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Klimontów: Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krobielice
Numer ogłoszenia: 375868 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Krobielicach , Krobielice 55, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 601 373 709.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krobielice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 1 sztuki samochodu używanego, ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krobielice. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowania, o których mowa art. 22 ust. ustawy, w trybie art. 44 p.z.p. ( załącznik nr 4 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  1. Pod pojęciem -próbki, opisy lub fotografie- o których mowa w Pkt III.5. ogłoszenia należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1. 2. Pod pojęciem -zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym- należy rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa ( załącznik nr 2 do siwz) 2. Inne dokumenty /upoważnienia /pełnomocnictwa uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 6 do siwz). 5. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 7 do siwz). 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - należy załączyć jeżeli wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 - 640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki
Załącznik nr 1   37.035 KB
SIWZ   272.080 KB

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Nasza wiedza- nasza pasja"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu „Nasza wiedza- nasza pasja”.

 

Klimontów: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Numer ogłoszenia: xxxxxxx; data zamieszczenia: 10. 09.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.
Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w ramach projektu „ Nasza wiedza- nasza pasja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują:


Zajęcia koła języka angielskiego „Edu- english”. Zajęcia dla 30 uczniów- 210 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia koła multimedialnego „Info Uczeń”. Zajęcia dla 40 uczniów- 280 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia koła przyrodniczego „ Badacz przyrody”. Zajęcia dla 30 uczniów- 210 godzin, 2 nauczycieli.
Zajęcia koła tanecznego. Zajęcia dla 15 uczniów- 70 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia na basenie. Zapewnienie opieki dla 60 uczniów- 144 godziny, 2 opiekunów.
Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. Zajęcia dla 15 uczniów-70 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia koła „ Szkolny Ośrodek Kariery”. Zajęcia dla 80 uczniów- 525 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia profilaktyczne dla 180 uczniów- 270 godzin, 1 nauczyciel.
Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia indywidualne dla 10 uczniów- 200 godzin oraz treningi biofeedback dla 10 uczniów- 100 godzin, 1 nauczyciel.


Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.:
a. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - podział godzin w zależności od części, w terminie maksymalnym od X.2013 r. do VI.2014 r., zgodnie z harmonogramem projektu.
b. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych –( karty czasu pracy, listy obecności) wraz z zespołem zarządzającym projektem.
c. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć wraz z zespołem zarządzającym,
d. prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do obowiązującego rozkładu jazdy autobusów szkolnych z uwagi na grupę dzieci dojeżdżających.
Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Poszczególne części przedmiotowego zamówienia określono w załącznikach do niniejszego ogłoszenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Wykonanie w ramach minimum jednej umowy usługi edukacyjnej, w ramach której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej, w ramach PO KL.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Niezaangażowanie w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL w roku szkolnym 2013/2014 r. oraz dysponowanie własną pracownią biofeedback.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy zadań spełnią następujące wymogi dotyczące wykształcenia:
Zajęcia koła języka angielskiego „Edu- english”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania języka angielskiego w klasach I - III szkoły gimnazjalnej, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe .
Zajęcia koła multimedialnego „Info Uczeń”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania w szkole gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe.
Zajęcia koła przyrodniczego „ Badacz przyrody”. Wykonawca usługi powinien posiadać:
Na zajęcia w kl. I-II stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania biologii, ekologii z ochroną środowiska w klasach I-III szkoły gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe .
Na zajęcia w kl. III stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania biologii, ekologii z ochroną środowiska oraz chemii w klasach I- III szkoły gimnazjalnej, minimum 20- letnie doświadczenie zawodowe.
Zajęcia koła tanecznego. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego oraz edukacji muzycznej w klasach I - III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe .
Zajęcia na basenie. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania w klasach I - III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe, posiadanie uprawnień opiekuna wycieczek szkolnych.
Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub studia licencjackie uprawniające do nauczania informatyki w klasach I - III szkoły gimnazjalnej, minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
Zajęcia koła „ Szkolny Ośrodek Kariery”. Wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach I - III szkoły gimnazjalnej, minimum 15- letnie doświadczenie zawodowe, szkolenia o tematyce przedsiębiorczości .
Zajęcia profilaktyczne - Wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki oraz oligofrenopedagogiki ,minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe.
Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz treningi biofeedback . Wykonawca usługi powinien posiadać certyfikat ukończenia kursu terapii EEG Biofeedback stopnia II oraz być nauczycielem z ukończoną pedagogiką specjalną lub oligofrenopedagogiką, posiadać minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe .
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem oferty/.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Potencjał kadrowy, do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
Cena za realizację całego zamówienia - 45 pkt. Doświadczenie potencjału kadrowego w realizacji projektów unijnych - 11 pkt. Program zajęć dla zamówienia - 40 pkt. Współpraca z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w realizacji usług edukacyjnych – 4 pkt.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach na warunkach określonych w §3 umowy, tj. w przypadku aneksowania umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II , ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 1.10.2013 r. do godz. 12.00, miejsce: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie – biuro projektu, pok. Nr. 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Nasza wiedza- nasza pasja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 


Załączniki:

SIWZ, załączniki

 

 

 

Załączniki
SIWZ, załączniki   372.972 KB

Przetarg - odbudowa drogi dojazdowej

Klimontów: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22
Numer ogłoszenia: 174873 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid. dz. 22.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie odbudowy drogi dł. 380mb, szer. jezdni 3,0m tj: podbudowy z kruszywa łananego, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, , utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera przedmiar robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg) o wartości min. 80 tys. zł; Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   385.027 KB
Lokalizacja   601.854 KB
Kosztorys ofertowy   637.093 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000ha
  • księga wieczysta KW 52148 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenngo Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
  • forma zbycia : sprzedaż
  • Cena wywoławcza: 14 400,00zł
   (Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Nawodzice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/2 o powierzchni 0,5400ha

 • księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 23 598,00zł netto (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%)
Wadium wynoszące 2 360zł należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O. Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana, pokój nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Nawodzice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo–gospodarczym i garażami dla ciągników i maszyn rolniczych oznaczonych w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,5000ha:

 • księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza: 94 000,00zł
Wadium wynoszące 9 400,00zł należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O. Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Klimontów

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr ewid. 404/4 stanowiącej inne tereny zabudowane w Klimontowie, gm. Klimontów o powierzchni cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 69763.
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 100 000,00zł
Wadium wynosi: 10 000,00 złotych, słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.
Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwała Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenie przewidzianym pod uprawy polowe.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

D.271.6.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 19.06.2013 nr 117869 - 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Konsorcjum:
  Lider - „EKO-BŁYSK” Andrzek Rękas
  Sokolniki ul. Wiekska 10, 39-432 Gorzyce
  Partner – ELEKTRO-AUTOMATYKA Wojciech Czernikowski
  Wrzawy 35, 39-432 Gorzyce
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
   cena: 99.000,01 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 96,57
  2. Konsorcjum:
   Lider - „EKO-BŁYSK” Andrzek Rękas
   Sokolniki ul. Wiekska 10, 39-432 Gorzyce
   Partner – ELEKTRO-AUTOMATYKA Wojciech Czernikowski
   Wrzawy 35, 39-432 Gorzyce
   cena: 95.607,35 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyjaśnienie SIWZ

D.271.6.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.
Numer ogłoszenia: 117869 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

Pytanie nr 1
Istnieje rozbieżność w treści projektu (plik dokumentacja techniczna). Urządzenia opisane są na dwa różne sposoby, np. w części opisowej kosz na śmieci opisany jest jako drewniany w wkładem metalowym a czytając dalej w części wskazującej rysunki i parametry techniczne urządzeń widzimy kosz metalowy.
To samo dotyczy karuzeli. W treści opisu jest informacja, że karuzela winna mieć kierownicę do obracania co wskazuje na karuzelę z siedziskami, a na rysunku w dalszej części widzimy karuzelę czteroramienną bez kierownicy. W związku z powyższym pytanie: Czy w doborze urządzeń zabawowych kierować się treścią opisu do strony 6, czy parametrami technicznymi i fotografiami urządzeń w dalszej części opisu?
Odpowiedź:
W doborze urządzeń zabawowych kierować się treścią opisu w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 2
Czy wszystkie urządzenia dopuszczalne są w konstrukcji drewnianej? Opis wskazuje możliwość wyboru materiału, a fotografie przedstawiają wyłącznie urządzenia metalowe.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenia w konstrukcji drewnianej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina - Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749” ogłoszenie BZP z dnia 04.06.2013 nr 98827 - 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku
  Spółka Akcyjna
  ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, cena: 101.379,68 brutto – łączna liczba uzyskanych punktów 93,04
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 109.150,20 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 86,42
  3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 116.983,52 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 80,63
  4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku Spółka Akcyjna
   ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajski
   cena: 94.323,64 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
  5. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
   „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena: 106.039,53 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 88,95
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Przetarg - budowa placu zabaw

Klimontów: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 117869 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: a) placu zabaw - dostawa i montaż: - zestawu rekreacyjnego trzywieżowego - huśtawki podwójnej - huśtawki podwójnej ważka - sprężynowców - karuzeli barierkowej - urządzenia linelarnego - koszy na śmieci - ławek z oparciem - tablicy informacyjnej (na tablicy informacyjnej musi znaleźć się informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej placu zabawa oraz regulamin korzystania z placu zabaw. b) remont oświetlenia: - wymiana słupów oświetleniowych na słupy typu SP-90P z oprawami typu PD2 400 N/H-A c) wyposażenia stadionu: - siedziska kubełkowe(siedziska z polipropylenu-kopolimeru blokowego odporne na niskie i wysokie temperatury oraz na promienie UV. Tylna i spodnia powierzchnia pod siedziskiem zamknięta. Siedziska z podwójna ścianą oparcia.) - kamera szybkoobrotowa 600/650 linii dzień/noc, 36 x ZOOM optyczny, o zasięgu 100m - bramki aluminiowe przenośne o wym. 5,0x2,0 z siatką (plaster miodu) - bramka aluminiowa przenośna o wym. 7,32x2,44 z siatką (plaster miodu) oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót. Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Wykonawce pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe,patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty - równoważne- z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji technicznej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania placów zabaw o wartości min. 60 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności kosnstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 93335-2013; data zamieszczenia 29.05.2013

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Klimontów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZPI.271.3.2013
Klimontów dnia 17.06.2013 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”
ogłoszonego w dniu 22.05.2013 roku

 1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  MK ELEKTRO PROJEKT
  mgr inż. Marian Kozik
  ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
  39-400 Tarnobrzeg
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. MK ELEKTRO PROJEKT
   mgr inż. Marian Kozik
   ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
   39-400 Tarnobrzeg.
   Cena: 4 852,78 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 100,00.
  2. „ELEKTRO—INSTAL” Paweł Sulicki
   Instalacje elektryczne i pomiary
   Sokolniki ul. Sandomierska 89
   39-432 Gorzyce
   Cena: 6 863,40 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 79,71.


Wyjaśnienia treści SIWZ

dotyczy: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów

Numer ogłoszenia: 93335 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

Pytanie nr 1
Proszę o podanie parametrów technicznych i symboliki rejestratora, z którym ma współpracować projektowana kamera.

Odpowiedź:
Parametry wejść rejestratora video:
trzy wolne wejścia BNC
1.0Vp-p 75 ohm composite
standard video - PAL

Przetarg - odbudowa drogi gminnej

Klimontów: Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina-Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749
Numer ogłoszenia: 98827 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina-Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się odbudowa drogi gminnej dł. 390m szer. 5m, tj.: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, remont przepustów, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera przedmiar robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg) o wartości min. 100 tys. zł; Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   384.707 KB
Przedmiar robót   14.414 KB
Kosztorys ofertowy   22.070 KB
Lokalizacja   827.671 KB

Przetarg - budowa placu zabaw

Klimontów: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 93335 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: a) placu zabaw - dostawa i montaż: - zestawu rekreacyjnego trzywieżowego - huśtawki podwójnej - huśtawki podwójnej ważka - sprężynowców - karuzeli barierkowej - urządzenia linelarnego - koszy na śmieci - ławek z oparciem - tablicy informacyjnej (na tablicy informacyjnej musi znaleźć się informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej placu zabawa oraz regulamin korzystania z placu zabaw. b) remont oświetlenia: - wymiana słupów oświetleniowych na słupy typu SP-90P z oprawami typu PD2 400 N/H-A c) wyposażenia stadionu: - siedziska kubełkowe - kamera szybkoobrotowa 600/650 linii dzień/noc, 36 x ZOOM optyczny, o zasięgu 100m - bramki aluminiowe przenośne o wym. 5,0x2,0 z siatką (plaster miodu) - bramka aluminiowa przenośna o wym. 7,32x2,44 z siatką (plaster miodu) oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót. Zamówienie obejmuje również zapewnienie przez Wykonawce pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe,patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm maja na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty - równoważne- z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji technicznej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania placów zabaw o wartości min. 60 tys. z

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności kosnstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, uproszczony kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax15 8661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg:

Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 189738-2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena. W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe- Arkadiusz Ogłoza 26-015 Pierzchnica ul. Lipowa 8 – 100pkt.
 2. „ECU” Spółka Usługowo Handlowa Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Zamenhofa 9 – 97,08 pkt.
 3. SILVERCO Arkadiusz Kwiatkowski 47-400 Racibórz ul. Czarnieckiego 16/7 – 96,45 pkt.
 4. PZS Cezas Sp. z o.o. 25-562 Kielce ul. Peryferyjna 12 - 86,93 pkt.
 5. CHEC- SPORT Anna Chęć 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51 – 79,78 pkt.
 6. PHPU ZUBER Andrzej Zuber 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C – 75,69 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia w siedzibie zamawiającego w godz. od 8-15.
Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów

Klimontów: Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie odrębnego dla każdej miejscowości projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego dla miejscowości Grabina, Klimontów ul.Sandomierska,Konary, Rogacz,Wilkowice, zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny S.A.Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie., każdy projekt - po 5 egz. Zakres zamówienia obejmuje również: - uzyskanie map do celów projektowych - opracowanie przedmiaru robót dla każdego zadania w 2 egz - opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego zadania w 2 egz. Projekt powinien być opracowany w formie drukowanej i elektronicznej. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizacje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.10.00-9, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy według formuły - spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego , minimum 1 zamówienia, obejmującego wykonanie projektu oswietlenia drogowego lub parkowego o wartości minimum 5.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty. Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły - spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy według formuły - spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły - spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy według formuły - spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w Nawodzicach i Klimontowie przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo – gospodarczym i garażami dla ciągników i maszyn rolniczych oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,5000ha
  1. księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 94 000,00zł
  5. termin zapłaty kwoty osiągniętej w przetargu: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547.2 o powierzchni 0,5400ha
  1. księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 23 598,00zł netto
   (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  5. termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 3. nieruchomość nr 404/4 stanowiąca inne tereny zabudowane w Klimontowie gmina Klimontów o powierzchni 0,4456ha
  1. księga wieczysta KW 69763 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenach przewidzianych pod uprawy polowe
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 100 000,00zł
  5. termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntów mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZPI.271.2.2013
Klimontów dnia 16.05.2013 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów”
ogłoszenie BZP nr 163200-2013 data zamieszczenia: 24.04.2013 roku

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Andrzej Ziemiński
  Z&Z ELEKTRIC
  Al. Jana Pawła II 8/15
  37-450 Stalowa Wola

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego
   Józef Wieloch
   ul. Waryńskiego 24
   28-100 Busko-Zdrój
   Cena: 70 820,24 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 59,57
  2. „ELEKTRO—INSTAL” Paweł Sulicki
   Instalacje elektryczne i pomiary
   Sokolniki ul. Sandomierska 89
   39-432 Gorzyce
   Cena: 44 956,50 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 93,84
  3. Andrzej Ziemiński
   Z&Z ELEKTRIC
   Al. Jana Pawła II 8/15
   37-450 Stalowa Wola
   Cena: 42 189,00 zł brutto – liczba punktów – 100,00.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych

Klimontów: Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 189738 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pt.: Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowana w całości: -Pomoce i akcesoria multimedialne, na realizację składa się zakup i dostawa pomocy i akcesoriów multimedialnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części - załącznik Nr 7 SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, e-mail: psp-klimontow@o2.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu

Klimontów 14.05.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: „Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie wg zatwierdzonego projektu
ogłoszenie z dnia 22.04.2013

 1. W związku z ogłoszeniem o postępowaniu na realizacje zadania: „Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie wg zatwierdzonego projektu” informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  SECUTEC Sp. z o.o.
  ul. Kuziennicza 9
  59-400 Jawor
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. SECUTEC Sp. z o. o.
   ul. Kuziennicza 9, 59-400 Jawor
   cena: 9 849,32 zł brutto
  2. DROG-ZNAK
   ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH „DROG-ZNAK” Jolanta Kamola
   24-100 Puławy, ul. Kilińskiego 83
   cena: 11 242,20 zł brutto


Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2013 roku.

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr. księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1 13/2, 35/1 50,93 00017946/8 25/5 Lokal mieszkalny Budynek wielorodzinny 4 284 84 900 zł
2 56,96 25/7 4 154 94 952 zł

Wykaz nieruchomości położonych w Klimontowie ulica Kościelna przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2013 roku.

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr. księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1 436 57,89 37 236/4 Kościelna 5/2 Lokale mieszkalne Budynek wielofunkcyjny murowany 1 389 zł. 47 180 zł.
2. 60,20 5/3 1 446 zł. 49 063 zł.

Wykaz nieruchomości położonych w Ossolinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2013 roku.

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr. księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1 127/3 39,85 KI1S00038313 Ossolin 20A/1 Lokal mieszkalny Budynek wielorodzinny murowany 1 250 zł 17 136 zł
2 33,35 20A/2 1 064 zł 14 341 zł
3 39,81 20A/3 1 250 zł 17 118 zł
4 33,33 20A/4 1 064 zł 14 332 zł

Wykaz nieruchomości położonych w Klimontowie ulica Opatowska przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2013 roku.

Lp. Nr. działki Pow. lokalu w m2 Nr. księgi wieczystej Położenie i numer lokalu Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena budynku
1 134,14 24,3 54452 Opatowska 12/1 Lokale mieszkalne Budynek wielorodzinny murowany 2 064 zł 15 917 zł
2 22,78 12/2 1 834 zł 14 921 zł
3 31,13 12/3 2 522 zł 20 390 zł
4 27,81 12/4 2 064 zł 18 216 zł
5 38,03 12/5 2 981 zł 24 910 zł
6 18,59 12/7 1 834 zł 12 176 zł
7 45,13 12/8 2 981 zł 29 560 zł
8 32,68 12/9 2 522 zł 21 405 zł
9 29,64 12/10 2 522 zł 19 414 zł

POUCZENIE:

 1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
 2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do przetargu ww. nieruchomości gruntowej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego

Klimontów: Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 163200 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1.Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na istniejących słupach tj. podwieszenie napowietrznej linii typu AsXsn - 2x25mm2, L-165 mb montaż źródła światła 150 W w ilości 3 szt na wysięgnikach jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym 2.Zabudowa dodatkowych słupów, opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś-Julianów na istniejących i projektowanych słupach tj. dobudowa słupów E-10,5/4,3 - 2 szt wymiana drewnianych słupów na wirowe E-1-,5/4,3 - 2 szt podwieszenie przewodu AsXsn 2x25 mm2, L-85 mb i linki AL-35 mm2, L-604 mb montaż źródła światła - 150 W w ilości 6 szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym 3.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Klimontów na istniejących słupach tj: podwieszenie przewodu AsXsn 2x25 mm2, L-735 mb montaż źródła światła 70 W w ilości 3 szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym. 4.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Goźlice na projektowanych słupach tj: dobudowa słupa ZN-10 1 szt i E10,5/6 - 1 szt podwieszenie przewodu AsXsn 2x35 mm2, L-180 mb montaż źródła światła - 70 W - 1 szt na wysięgniku rurowym jednoramiennym. 5.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Byszów na istniejących słupach tj:- podwieszenie przewodu AsXsn 2x35mm2, L-190 mb - montaż źródła światła - 70 W w ilości 3szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego , minimum 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy oswietlenia drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sektretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-11-06 fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Wdrożenie projektu stałej organizacji ruch na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie
wg zatwierdzonego projektu”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu stałej organizacji ruch na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie wg zatwierdzonego projektu tj. wykonanie oznakowania pionowego i pozomego drogi gminnej zgodnie z projektem organizacji ruchu i opisem zamówienia stanowiącym załacznik nr 2.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-11-06, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański
 3. Termin wykonania zamówienia
  - do 31.05.2013r
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 06.05.2013r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie
  internetowej klimontow.pl
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl w terminie 5 dni od dnia składania ofert.

Załączniki:
Nr 1 Projekt organizacji ruchu
Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Nr 3 Formularz ofertowy

Załączniki
Projekt organizacji ruchu   2.224 MB
Opis przedmiotu zamówienia   64.454 KB
Formularz ofertowy   46.833 KB

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Protokół
sporządzony w dniu 15.04.2013r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Komisja w składzie:

 1. Adam Przybylski - Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł - Karbownik - Członek Komisji
 3. Piotr Lipiński - Członek Komisji
 4. Magdalena Figacz-Zielińska - Członek Komisji
 5. Marek Goździewski - Członek Komisji
 6. Stanisław Kawecki - Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji ww. zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r. przystąpiły:

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej
  1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5, 27-640 Klimontów
  2. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów, występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw)
  1. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”, ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, Konary 88, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 12.03.2013 r. do 04.04.2013 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (jeżeli dotyczy)

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury,sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Bienia o przyznanie dotacji na:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej w kwocie:
  1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5, 27-640 Klimontów - 3000,00zł
  2. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów - 2000,00zł
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów,występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw) w kwocie:
  1. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów - 0,00zł
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”, ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów - 2000,00zł
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, Konary 88, 27-640 Klimontów - 3000,00zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na
Wykonanie okresowego przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych w budynkach Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 15 i przy ul. Zysmana 1 w Klimontowie oraz przeglądu i badania agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klimontów.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   30.547 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 15.04.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ogłoszenie BZP z dnia 03.04.2013 nr 128356 – 2013.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Miejsce Obsługi Podróżnych
  Stacja Paliw
  Zbigniew Bielawa
  ul. Słoneczna 1, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Miejsce Obsługi Podróżnych
   Stacja Paliw
   Zbigniew Bielawa
   ul. Słoneczna 1, 27-640 Klimontów - liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi 16.04.2013r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów, dnia 08.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia,że w zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia o wartości poniżej 14 000 zł euro na zadanie pn.
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów - wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości nas terenie Gminy Klimontów”
złożono następujące oferty:

Lp. Oferta Cena brutto za wykonanie 1 m2 usługi polegającej na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
1

PHUP „EURO-GAZ” sp. j.
Zgórska ul. Leśna 48 26-052 Nowiny

8,10 zł słownie: osiem złotych 10/100
wartość zadania: 14 960,70 zł
2 AUTO-ZŁOM Bogusław Paź
Przewłoka 46 27-670 Łoniów
8,00 zł słownie: osiem zł
wartość zadania: 14 781,17 zł
3 Firma Remontowo-Budowlana mgr inż. Radosław Rokosz „RAGAR”
31-610 Kraków Os. 1000 Lecia 35/16
6,39 zł słownie: sześć zł 39/100
wartość zadania: 11 802,33 zł
4 Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” sp. z o. o.
28-600 Radom ul. Wrocławska 3
7,50 zł słownie: siedem zł 50/100
wartość zadania 13 863,58 zł
5 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 8,52 zł słownie :osiem zł 52/100
wartość zadania: 15 751,48 zł
6 Środowisko i Innowacje sp. z o. o.
Dobrów 8 28-142 Tuczępy
8,10 zł słownie osiem zł 10/100
wartość zadania: 14 960,70

Po sprawdzeniu zgodności i kompletności ofert z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty są ważne i spełniają wymagania Zamawiającego. Głównym i jedynym kryterium ocen ofert była cena.

Komisja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Remontowo-Budowlaną mgr inż. Radosław Rokosz „RAGAR” 31-610 Kraków

Powyższa oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym, gdyż zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585” ogłoszenie BZP z dnia 08.03.2013 nr 95046 – 2013.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
  Spółka Akcyjna w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 419 661,86 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 77,93
  2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
   Spółka Akcyjna w Kraśniku
   ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
   cena: 327 054,85 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
   ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
   cena: 412 338,20 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 79,32
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 354 417,43 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 92,28
  5. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
   ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
   cena: 396 909,78 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 82,40
  6. STRABAG Sp. z o. o.
   ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
   Oddział Kielce
   cena: 428 355,84 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 76,35
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

Przetarg - Bezgotówkowa sprzedaż paliwa

Klimontów: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 128356 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa sprzedaż paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż oleju napędowego poprzez tankowanie na stacjach paliwowych Wykonawcy oddalonych maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Zamówienie obejmuje sprzedaż 54 000 L oleju napędowego. Wymienione paliwo stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy. Określone ilości paliw są wielkościami, jakie zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian (zmniejszenia/zwiększenia) ilości kupowanych paliw, będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Sprzedaż paliw dokonywana będzie według cen obowiązujących w dniu zakupu na stacji Wykonawcy z każdorazowym uwzględnieniem przysługującego Zamawiającemu rabatu. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr paliwa i będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej koncesji na sprzedaż paliw. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w zakresie ustalania okresów rozliczeniowych dla transakcji bezgotówkowych. Ponadto zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Klimontów 03.04.2013 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywną dostawę paliw płynnych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie” (ogłoszenie w BZP nr 111382-2013 z dnia 20.03.2013), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zapytanie ofertowe - azbest

R.6040.2.2013
Klimontów 25.03.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 14 000 EURO.

Wójt Gminy Klimontów na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 173, poz. 759 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.

Przedmiot zlecenia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Klimontów w roku 2013.

Nazwa i adres zleceniodawcy:
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Klimontów.
  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych z pokryć dachowych do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około:
  • płyty faliste 1277 m2
  • płyty płaskie 570 m2
  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.08.2013 r.
 3. Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
 4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
 5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Sposób obliczenia ceny:
Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od podpisania umowy do dnia 31.08.2013r.
Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie 1m2 pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana
  w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:
8 kwietnia 2013 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, pod adresem: ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Warunki udziału Wykonawcy:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
  4. załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r;
  5. kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Tuczępach;
  6. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji – wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
 2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pod nr telefonu 15 866 10 06, 866 11 00 wew. 18, pok. nr 7

Uwagi końcowe:
Gmina Klimontów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Klimontów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

Załączniki
Załączniki   59.867 KB

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585”.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót dot. w/w zadania?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym. Zamawiający dysponuje szczegółową specyfikacją techniczną robót dot. w/w zadania. Specyfikacja techniczna zostanie zamieszczona na BIP Zamawiającego.

Pytanie 2.
Czy Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien uwzględnić wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
Odpowiedź
Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien uwzględnić wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową natomiast nie powinien uwzględniać koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie kategorii ruchu na drodze Ossolin-Śniekozy (KR1-KR6)?
Odpowiedź
KR1

Przetarg - dostawa paliw

Klimontów: Zakup paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 111382 - 2013; data zamieszczenia: 20.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do odbiorcy paliw płynnych, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie od 15.04.2013 do 31.12.2015, poniżej wymienionych asortymentów:
- olej napędowy - 18000 litrów/rok
- benzyna bezołowiowa 95 - 200 litrów/rok
- oleje silnikowe min. CG 15W/40 - 250 litrów/rok
- oleje silnikowe min. SJ 1 15W/40 - 100 litrów/rok
- smary stałe - 10kg/rok
- olej przekładniowy - 80 litrów/rok
- olej hydrauliczny - 200 litrów/rok
- płyn do spryskiwaczy szyb - 20 litrów/rok
- płyn do chłodnic - 100 litrów/rok
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.42.00-9, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 624 z późn. zm.). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę o treści odpowiadającej drukowi Oferta, stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają oni jedną ofertę.
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu 5 i 6 SIWZ, w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku gdy oferta lub załączone do niej dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowanie Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. Z 2010 r., Nr 234 poz 1536 z póź. zm.) i Uchwały Nr XXI/189/12 Rady Gminy Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. dnia 12.03.2013 r

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej 5 000,00 zł słownie pięć tysięcy złotych
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów, występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw) 5 000,00 zł słownie pięć tysięcy złotych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 10.000,00 zł, w 2012 r – 10.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Oferta musi spełniać wymogi formalne:

 • Oferta została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
 • Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia / jednostki organizacyjnej,
 • Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony),
 • Oferta jest opatrzona we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami oferenta,
 • Zadania zlecane są w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub / i usługowo - rzeczowego),

Do oferty należy dołączyć załączniki:

 • aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (dla organizacji działających powyżej jednego roku),
 • statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),
 • W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty lub załączników.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:

 • zrozumiałość i przejrzystość,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U z 2010 r., Nr 234 poz. 1536z póź. zm). Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2013 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04 kwietnia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100 wew. 23

Załączniki
Załączniki   138.468 KB

Przebudowa drogi gminnej

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585
Numer ogłoszenia: 95046 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy drogi gminnej tj: *profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu - 7132,50m² *wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 20 cm - 7132,5m², *warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 - 792,5m² *powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8mm - 792,5 m² *powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11mm - 792,5 m² *mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II średnio 50kg/m, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 319 t *nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. 5 km - 6380m².

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego(m.in.: budowa, przebudowa, remont dróg) o wartości min. 500 tys. zł. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP w następstwie których mogłaby zostać zawarta umowa na wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia umowy. Na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu termin zakończenia realizacji elementów umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego; termin ulegnie wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót: termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni na które zawieszono roboty, c) działania siły wyższej; termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonanie robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 07.03.2013 r.
D.271.2.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2013r”
ogłoszenie BZP z dnia 25.02.2013 r. Nr 77828 - 2013;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma Transportowo-Handlowa
  Bogdan Myszka
  ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-32 mm (zł brutto) Cena dostarczenia 1 t kruszywa frakcji 0-63 mm (zł brutto) Łączna liczba uzyskanych punktów
  1 „KRUSZYWOSORT”
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka
  ul. Marglowa 83, 26-600 Radom
  40,59 40,59 75,16
  2 Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o. o.
  ul. Gagarina 20, 58-306 Wałbrzych
  44,16 44,16 69,08
  3 Firma Transportowo-Handlowa Bogdan Myszka, ul. Szkolna 18, 39-451 Skopanie 29,89 31,12 100,00
  4 Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów 35,67 35,67 85,52
  5 Usługi Transportowo-Handlowe
  Marian Olszowy, Sichów Mały 48
  28-236 Rytwiany
  35,90 35,90 84,98
  6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSDŹWIG”
  Leszek Konieczny
  ul. 12-go Października 20B, 39-400 Tarnobrzeg
  30,75 31,98 97,26
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem .
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2013 r.

Załączniki
Protokół   29.423 KB

Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2013

Klimontów: Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2013
Numer ogłoszenia: 77828 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, transport kruszywa na remont dróg gminnych na ternie Gminy Klimontów w 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0 - 32 mm w ilości 1800 t oraz o frakcji 0 - 63 w ilości 1000 t, samochodami samowyładowczymi na teren gminy Klimontów. W oparciu o art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęte jest 30% ilości kruszywa frakcji 0/32. Zamawiający może zwiększyć ilość dostarczonego kruszywa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.11.31.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda dysponowania co najmniej dwoma samochodami samowyładowczymi o ładowności do 30 ton. Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: Ofertę Wykonawcy sporządzoną na podstawie wzoru do SIWZ, Stosowne Pęłnomocnictwo(a), oświadczenia określone w SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczących zmiany przedmiotu zamówienia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 1) Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 2) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3) Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pzp w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, czy też wynik postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok

Załączniki
Protokół   37.345 KB

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 06.02.2013 r.
D.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 331043T Pęchów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w związku z art. 94 ust. 3 ustawy, czyli przepisem dopuszczającym możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w wyniku uchylenia się Wykonawcy: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów od zawarcia umowy, uprzejmie informuję, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego dokonał wyboru spośród pozostałych ofert niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów z ceną brutto oferty w wysokości 233.031,37 zł.
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest kolejną ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert w wyniku uchylenia się Wykonawcy: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów od zawarcia umowy na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 20 SIWZ i spełniającą warunki rzeczowego zamówienia.
Poniżej Zamawiający przekazuje informacje o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom:

Nr oferty Wykonawca, którzy złożyli oferty Kwota (zł) Liczba
punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
353 992,81 55,81
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
233 031,37 84,78
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie
ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
236 343,70 83,60
4. „Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT” Spółka z o. o.
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
294 946,01 66,99
5. EURO CARGO Sp. z o. o.
ul. Łukasiewicza 12A, 38-100 Strzyżów
282 222,08 70,01
6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
304 556,84 64,87
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów
343 774,42 57,47
8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
333 040,59 59,32
9. SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
262 696,89 75,21
10. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
278 904,20 70,84
11. Marian Wojtas
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
236 671,56 83,48
12. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”
ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
197 574,96 Wykonawca
uchylił się
od zawarcia
umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 05.02.2013 r.
D.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.271.1.2013.
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęchów-Kolonia Pechowiec o długości 1085 mb” ogłoszenie BZP 23144 z dnia 16.01.2013 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Nr oferty Wykonawca, którzy złożyli oferty Kwota (zł) Liczba punktów
  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  353 992,81 55,81
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  233 031,37 84,78
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie
  ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów
  236 343,70 83,60
  4. „Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT” Spółka z o. o.
  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
  294 946,01 66,99
  5. EURO CARGO Sp. z o. o.
  ul. Łukasiewicza 12A, 38-100 Strzyżów
  282 222,08 70,01
  6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
  ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik
  304 556,84 64,87
  7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
  Chybice 77, 27-225 Pawłów
  343 774,42 57,47
  8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Adrian Cieśla
  ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
  333 040,59 59,32
  9. SKANSKA S.A.
  ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
  262 696,89 75,21
  10. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o. o.
  ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock
  278 904,20 70,84
  11. Marian Wojtas
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”
  Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów
  236 671,56 83,48
  12. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  197 574,96 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy
  W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz 1536 z póź. zm.) i Uchwały Nr XXI/189/12 Rady Gminy Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2013 rok.

Rodzaj zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej ,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków na realizację zadania w 2013r wynosi: 20.000,00 zł, w 2012 r wynosiła: 10.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Klimontów .
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25):

Do ofert należy dołączyć:

 • aktualny odpis statutu,
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok, (dotyczy organizacji działających powyżej jednego roku)
 • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Oferta musi spełniać, zawierać i być

 • zrozumiała i przejrzysta,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2013 rok”.

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów.
 • zadania i zakupy inwestycyjne
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
 • działalność polityczną i religijną

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z póź. zm). Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2013 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
  • atrakcyjność prowadzonych zajęć,

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100 wew. 23

Załączniki
Załączniki   138.468 KB

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 28.01.2013r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z prowadzonym postępowaniem D.271.1.2013 o zamówienie publiczne na: „Przebudowę drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o długości 1085mb” podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ

Zmienia się ust. 1, 2 §14 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 14 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10 % wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.
 2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
  1. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
  2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w umowie.

Zmienia się ust. 3, 4 § 15 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 15 ust. 3, 4 otrzymuje brzmienie:

 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięcie gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.
 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznaczy termin na usunięcie wad
  2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
   1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
   2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

Zmienia się ust. 4 § 16 załącznika nr 9 SIWZ. Po zmianie § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną tak jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Klimontów 28.01.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pechów-Kolonia Pęchowiec o