Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Klimontów, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1, zaprasza do złożenia ofert na:

SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KLIMONTÓW

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 , z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Klimontów, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647), wraz z załącznikami do tych decyzji wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( t.j. Dz.U. z 2003r. , Nr 164, poz. 1588), przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów, w tym przeprowadzanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2015 ( od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.), a także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje.

Na podstawie ostatnich 12 miesięcy przewiduje się sporządzenie w 2015 roku:

 1. około 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 2. około 6 projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy
 3. około 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 4. około 1 projektu zmieniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ilość ta jednak może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości wniosków.

Zamówienie obejmuje także:

 1. przeprowadzenie analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym oraz prowadzenie analizy, o której mowa w w/w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, 60 i 64 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu decyzji;
 3. wprowadzenie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, o których w w/w przepisach, celem przygotowania decyzji do wydania;
 4. poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
 5. przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o odmowie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona możliwa, tj. nie jest zgodna z analizą, o której mowa wyżej.

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów osoby, która będzie sporządzała projekty decyzji ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić ją za zgodność z oryginałem);
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem);

Zobowiązanie się do:

 1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku udzielenia zamówienia;
 2. wykonywania prac zgodnie z umową a także należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia świadczenia usług od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r.
Termin na sporządzenie pojedynczego wstępnego projektu decyzji (tzn. „do uzgodnień 14 dni od dnia przekazania.
Termin na sporządzenie pojedynczego końcowego projektu decyzji (tzn. „uwzględniającego uzgodnienia”) 7 dni do dnia przekazania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 1. zamknięcia procedury bez wyboru oferty bez podawania przyczyn;
 2. odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Kryterium wyboru – najniższa cena
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).

 1. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w tym odmowa ustalenia warunków zabudowy);
 2. sporządzenia projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy;
 3. sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 4. sporządzanie projektów decyzji zmieniających decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przy ocenie oferty decydujące znaczenie będzie miała kwota brutto za sporządzenie poszczególnych projektów decyzji w 2015 roku, ustala się następujący sposób:

 1. w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (DWZ): przewidywana ilość projektów (DWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DWZ) w 2015r.
  tj. 45 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 2. w przypadku decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy (DZWZ): przewidziana ilość projektów (DZWZ) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZWZ) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZWZ) w 2015r.,
  tj. 6 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 3. w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DCP); przewidywana ilość projektów DCP w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DCP) w 2015r.
  tj. 10 x oferowana cena brutto = kwota brutto
 4. w przypadku decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DZCP): przewidywana ilość projektów (DZCP) w 2015r. x oferowana cena brutto za sporządzenie pojedynczego projektu (DZCP) = kwota brutto za sporządzenie projektów (DZCP) w 2015r.
  tj. 1 x oferowana cena brutto = kwota brutto

Wyjaśnienia wyżej wymienionych oznaczeń:
x – iloczyn
DWZ – decyzja o warunkach zabudowy
DZWZ – decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy
DCP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
DZCP – decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Przy wyborze wykonawcy kwota za sporządzenie projektów DWZ, DZWZ, DCP, DZCP zostaną zsumowane i porównane.
Najniższa kwota oznaczać będzie

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
Ofert można składać osobiście lub na adres: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów Gminy Klimontów”.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofert należy złożyć do dnia 31.12.2014r. w Urzędzie Gminy w Klimontowie do godz. 1300 .
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Pozostałe informacje:
W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumienie drogą:

 1. pisemną
 2. telefoniczną pod numerem 15 8661-100 wewn. 18
 3. pocztą elektroniczną: a.krycia@klimontow.pl
  Osoba wyznaczona do kontaktu Alicja Krycia – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą pisemną.
Informacja zostanie również umieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klimontów.

Załączniki
Formularz ofertowy   44.379 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu ofert, części ofert

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 397882- 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. Część nr 1 - Pieczywo – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe – P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
  4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  5. Część nr 5 - Warzywa i owoce - Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
  6. Część nr 6 - Produkty mleczarskie - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
  8. Część nr 8 - Jaja - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
  9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone - P.P.H.U.T „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10

   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
   W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
   1. Część nr 1 - Pieczywo
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 –96,48 pkt
   2. Część nr 2 - Artykuły spożywcze
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   3. Część nr 3 - Mięso wieprzowe i wołowe
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,65 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 90,09 pkt
   4. Część nr 4 - Drób i produkty drobiowe świeże
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 85,47 pkt
   5. Część nr 5 - Warzywa i owoce
    1. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 100 pkt
   6. Część nr 6 - produkty mleczarskie
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 93,35 pkt
   7. Część nr 7 - Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
    1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94 100 pkt
    2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 – 90,74 pkt
    3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 64,70 pkt
    4. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 59,75 pkt
   8. Część nr 8 - Jaja
    1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 100,00 pkt
    2. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 95,56 pkt
   9. Część nr 9 - Wyroby garmażeryjne nie mrożone
    1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10 – 100,00 pkt
    2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16– 99,54 pkt
    3. Sklep Spożywczo-Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2 – 91,47 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta całkowicie oraz 1 oferta - odrzucona w 2 częściach:
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MATEO” Stanisław Cabaj 39-200 Dębica ul. Metalowców 33 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niekompletnie uzupełniony formularz ofertowy, oferta na produkty mrożone niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   • Część nr 2 - Artykuły spożywcze: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- brak oferty na pozycję 27 w formularzu cenowym.
     
   • Część nr 5 - Warzywa i owoce: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - brak oferty na pozycję 7 i 10 w formularzu cenowym.

    Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych - tekst jednolity z dn. 28 maja 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.,
    Ponadto na podst art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Zamawiający poprawił w ofercie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16 oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach arytmetycznych w Część nr 2 - artykuły spożywcze poz. 44 w formularzu cenowym, Część nr 3 - mięso wieprzowe i wołowe: poz. 6 w formularzu cenowym, Część nr 6 - produkty mleczarskie poz. 1 w formularzu cenowym oraz poinformował o tym Wykonawcę z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
    Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Proponowany termin podpisania umowy - 29 grudzień 2014r.
   

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana” – w ramach kategorii kosztu – promocja projektu: wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1 szt. o wymiarach 150x200cm

Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej dwustronnej w ilości 1szt. o wymiarach 150x200cm w ramach promocji projektu.

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661106, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Sylwia Nowak-Czerwińska
 2. Termin wykonania zamówienia
  do 29.12.2014 r.
 3. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 19.12.2014 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przetarg - dostawa artykułów żywnościowych

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 397882 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2015r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 9 częściach: Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-6); Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7); Część nr 3- Mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9); Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6); Część nr 5- Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1); Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3); Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 ); Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5); Część nr 9- Wyroby garmażeryjne NIE MROŻONE (CPV 15894000-1) Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3-Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji ( wg części od 1 do 9). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego: 1/ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia/tekst jednolity; Dz. z 2010r Nr 136, poz.914;2/Rozporządzenia(WE)Nr 178/2002r Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(Dz. Urz. WE L z 01.02.2002r) ze zm. 3/ Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r) z póz. zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6, 15.87.00.00-7, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9, 03.14.30.00-5, 15.89.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia. 2. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 3. ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 158661018 fax. 158661018 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - SEKRETARIAT ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz.9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.87.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób i produkty drobiowe świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00.Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby garmażeryjne NIE MROŻONE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 9 składa się dostawa wyrobów garmażeryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 9. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27–640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota
1 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27 – 640 Klimontów
1 820,40
2 P.H.U. ACTIV Artur Rybak
ul. Denkowska 123, 27 – 400 Ostrowiec Św.
1 850,00
3 Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz”
ul. gen. J. Hauke Bosaka 8, 25 -217 Kielce
2 583,00

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń remizy OSP w Klimontowie.
  Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia
  21 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie 02.12.2013 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański


Załączniki
Formularz ofertowy   22.232 KB
Kosztorys ofertowy   215.812 KB
Wzór umowy   55.198 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Biuro Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
  „LISPUS” Marcin Dobek
  ul. J. Matejki 7
  22-100 Chełm
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zdobyła największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
  Zaproponowana cena oferty wybranego Wykonawcy stanowi 49,97 % średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert jednak nie odbiega znacznie od ustalonej szacunkowej wartości zamówienia. Wykonawca przedstawił wyjaśnienia, które pozwalają na uznanie, iż jego oferta jest prawidłowo skalkulowana i nie zawiera rażąco niskiej ceny.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp Wykonawca Cena oferty brutto Termin wykonania Łączna liczba przyznanych punktów
  1 TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
  316.290,00 08.04.2016r 62,82
  2 Konsorcjum - Lider konsorcjum:
  Pracownia Projektowa ARCHIDROG
  Witold Orczyński
  ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
  Partner:
  Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT”Dariusz Rusnak
  ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra
  668.628,00 08.04.2016r 32,35
  3 Biuro Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej
  „LISPUS” Marcin Dobek
  ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm
  192.495,00 15.05.2016r 95,00
  4 NEOINVEST Spółka z o.o.
  ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce
  351.220,00 08.04.2016r 57,07
  5 PROMOST CONSULTING
  T. SIWOWSKI Spółka Jawna
  ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
  35-307 Rzeszów
  419.430,00 08.04.2016r 48,60
  6 BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE
  „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki
  ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce
  362.850,00 08.04.2016r 55,40
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  2. Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  3. Budynek remizy OSP Klimontów, ul. Zysmana 10
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  4. Budynek remizy OSP Konary, Konary 104
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej.
  5. Budynek remizy OSP Krobielice, Krobielice 55
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 27.11.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy
  w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Małgorzata Kozieł-Karbownik


Załączniki
Załączniki   43.190 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów” i „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów”
Ogłoszenie BZP z dnia 17.10.2014 roku Nr 348186-2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
  „BCJ” A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec, Spółka Jawna
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Spółka z o.o.
   25-312 Kielce, ul. Warszawska 330/10
   Cena: 240.219,00 zł - 74,24 pkt.
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o.
   25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50
   Cena: 194.844,30 zł , - 91,53 pkt.
  3. Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Münnich
   Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
   Cena: 194.844,30 zł, - 91,53 pkt.
  4. Geokart- International Sp. z o.o.
   35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44
   Cena: 259.127,50 zł, - 68,83 pkt.
  5. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BCJ”
   A, Błyskal, J .Cygan, J. Janiec, Spółka Jawna
   39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12
   Cena: 178.350,00 zł, - 100 pkt.
  6. Pracownia Projektowa INSTAL CAD
   mgr inż. Piotr Zieliński
   39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20
   Cena: 244.692,51 zł, - 72,89 pkt.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawca możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do art. 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania na realizację zadania:
„Oświetlenie placu targowego w Klimontowie ul. Sandomierska”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska,
Cena: 49.899,60 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 9
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie map do celów projektowych?

Odpowiedź nr 9
Wykonanie mapy do celów projektowych należy do Wykonawcy prac projektowych. Mapę do celów projektowych należy sporządzić tylko dla wariantu preferowanego.

Pytanie nr 10
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania wspomnianych wcześniej pomiarów. Są to informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 10
Wykonanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości należy do Wykonawcy prac projektowych. Zakres ww. pomiarów powinien odpowiadać metodologii sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania na środowisko, koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowej.

Pytanie nr 11
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie badań zanieczyszczeń atmosfery oraz wykonanie innych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania wspomnianych wcześniej badań, raportów i ekspertyz. Są to informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 11
Jak w odpowiedzi nr 10

Pytanie nr 12
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych podlegającym rozbiórkom?

Odpowiedź nr 12
Do Wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji obiektów budowlanych podlegających rozbiórkom.

Pytanie nr 13
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi i posadowienia obiektu? Jeżeli tak, to w jakiej formie należy te badania przedstawić: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża czy projektu geotechnicznego.

Odpowiedź nr 13
Do Wykonawcy należy wykonanie badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi i posadowienia obiektu. Badania należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Pytanie nr 14
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie inwentaryzacji zieleni? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o odpowiedź czy inwentaryzację należy wykonać dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy czy tylko dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję środowiskową.

Odpowiedź nr 14
Wykonanie inwentaryzacji zieleni należy do Wykonawcy prac projektowych, którą należy wykonać tylko dla wariantu wybranego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 229067 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226049 - 2014 data 27.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: - 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, - 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, - 1 raport oceny oddziaływania na środowisko. W/w usługi winny dotyczyć budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G i mogą być wykonane w jednym lub w różnych zamówieniach.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: - 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;.


Zmiana SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. X ust.1 pkt b Doświadczenie zawodowe

jest:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:
- 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,
- 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- 1 raport oceny oddziaływania na środowisko.
W/w usługi winny dotyczyć budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G i mogą być wykonane w jednym lub w różnych zamówieniach.”

winno być:
„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:
- 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu Wykonawców którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:

 • 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej;
 • 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu przetargowego lub projektu wykonawczego;
 • 1 raport oceny oddziaływania na środowisko.
  W/w usługi dotyczą budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G.

Dopuszczenie, jako alternatywa dla programu funkcjonalno użytkowego, doświadczenia zawodowego wykonawcy polegającego na wykonaniu projektu przetargowego lub wykonawczego, rozszerza krąg potencjalnych wykonawców o doświadczone firmy, potrafiące opracować kompletną dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie zwiększa konkurencję.
Należy nadmienić, że opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wymaga dużo mniej doświadczenia i starań niż wykonanie dokumentacji przetargowej lub wykonawczej. Jednak oba w/w opracowania służą jako dokument przetargowy, do wyłonienia w przetargu wykonawcy robót budowlanych wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r Nr 907) - „Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne”. Wszystkie powyższe elementy zawiera projekt wykonawczy i przetargowy tylko w większym stopniu szczegółowości.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie pkt. X ust.1 pkt. b)
b) Doświadczenie zawodowe:
wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:

 • 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, o którym mowa w punkcie X.2.b) „1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” dla drogi klasy minimum G, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie PFU dla MOP-ów będących częścią drogi klasy S.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie uzna spełnienia wymogu dot. Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego – dla drogi klasy minimum G – dla MOP-ów będących częścią drogi klasy S. Ponadto zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego (odp. Wyżej).

Pytanie nr 3
Zgodnie z punktem 5 OPZ-istniejące terenowe uwarunkowania, Wykonawca ma przeprowadzić ekspertyzę istniejących obiektów mostowych na DW 758. W punkcie 6 OPZ - stan projektowany, Zamawiający określił parametry rozbudowanej DW 758 po istniejącym śladzie. Czy w świetle powyższych zapisów w ramach przedmiotowego postępowania ma być wykonana również koncepcja rozbudowy istniejącego odcinka DW 758? Jeśli tak, to prosimy o podanie odcinka jaki ma zostać uwzględniony do przebudowy w dokumentacji.

Odpowiedź nr 3
Ekspertyza jako ocena stanu technicznego obiektu, powinna odpowiedzieć na pytanie, czy obiekt mostowy będzie przydatny do założonej klasy obiektu i drogi, jaką klasę wg obliczeń sprawdzających obecnie posiada oraz czy remont, przebudowa lub rozbudowa jest konieczna lub wystarczająca, aby dostosować jego nośność i parametry do założonej klasy.

Pytanie nr 4
Czy miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i autobusów mogą być zlokalizowane w tym samym miejscu co miejsce ważenia pojazdów?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający uznaje jako zasadne lokalizację miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz miejsca do ważenia pojazdów w tym samym miejscu.

Pytanie nr 5
Czy w ramach koncepcji należy zaprojektować lokalizację preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów (oznakowanie zmiennej treści, wagi dynamiczne, itp.)?

Odpowiedź nr 5
Należy zaprojektować w ramach koncepcji lokalizację preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów.

Pytanie nr 6
W punkcie 6a – zawartość opracowań objętych zamówieniem, Koncepcja programowo-przestrzenna, Zamawiający ustalił szczegółowość geologicznych prac polowych na odcinkach trasy. Prosimy o podanie zakresu badań geologicznych w przypadku obiektów mostowych, aby oferty były porównywalne. Czy badania geologiczne mają być wykonane dla wszystkich wariantów opracowanych koncepcji?

Odpowiedź nr 6
Badania geologiczne przy obiektach mostowych należy wykonać przynajmniej 1 odwiert przy każdej podporze skrajnej i środkowej.
Badania geologiczne mają być wykonane dla wybranego wariantu koncepcji.

Pytanie nr 7
Czy wszystkie warianty koncepcji maja zostać opracowane na mapach do celów projektowych?

Odpowiedź nr 7
Proponowane warianty koncepcji (minimum 3) Wykonawca przedstawi na ortofotomapie w skali 1:5000, następnie po wyborze wariantu preferowanego – wariant ten naniesiony zostanie na mapę do celów projektowych, na której będzie się odbywało dalsze projektowanie. Zgodnie z OPZ pkt 6b.

Pytanie nr 8
Zgodnie z punktem 8.3 OPZ – Opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy dla wariantu wybranego, zamawiający oczekuje wykonania pomiarów „hałasu i innych uciążliwości”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania pomiarów hałasu. Jeśli tak to na jakim odcinku i co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem „innych uciążliwości”.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający potwierdza wykonanie pomiarów hałasu dla całej długości opracowania po istniejącym śladzie DW 758 oraz dla preferowanego wariantu obwodnicy Klimontowa. Wykonanie pomiarów hałasu jak i pomiarów powietrza i wody które są niezbędne do złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 01.10.2014r nr 207893;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „KAROCEZA”
  Konary 42, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. P.P.H.U. „KAROCEZA”, Konary 42, 27-640 Klimontów
   cena – 95 803,09 zł – 100 pkt
  2. PPU TRANS-ENERGO POŁANIEC Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec
   cena 116 638,43 zł – 82,14 pkt
  3. eng Sp z o.o. ul. Pułaskiego 7/316, 42-300 Myszków
   cena 116 852,92 zł – 81,99 pkt
  4. TECHRAMPS Piotr Nowak ul. Organiki 2, 31-990 Kraków
   cena 114 877,49 – 83,40 pkt
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zagospodarowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego-przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 02.10.2014r nr 208665;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  P.P.H.U. „KAROCEZA”
  Konary 42, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Przetarg - opracowanie studium wykonalności

Klimontów: Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa
Numer ogłoszenia: 226049 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na zamówienie składa się: 1. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla: - obwodnicy Klimontowa - po stronie południowej o dł. ok. 4,5,00 km. ( początek planowanej obwodnicy określono w km ok. 14+400 ul. Krakowska od skrzyżowania DW 758 z DP 0780 Nowa Wieś-Julianów-Klimontów. Koniec planowanej obwodnicy określono w km ok. 18+100 na skrzyżowaniu DW 758 z DG w Adamczowicach). - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 po istniejącym śladzie (na terenie gminy Klimontów) na odcinkach od granicy gminy Klimontów w km ok 7+000 do włączenia się w projektowaną obwodnicę w km ok. 14+400; od wyłączenia projektowanej obwodnicy Klimontowa w km ok. 18+100 do granicy gminy Klimontów w km 22+412. 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu. 3. Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu, 4. Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem zadań przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 11 SIWZ) oraz harmonogramem prac projektowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.10.00-9, 71.31.34.40-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.11.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz ust.5 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: - 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, - 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, - 1 raport oceny oddziaływania na środowisko. W/w usługi winny dotyczyć budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G i mogą być wykonane w jednym lub w różnych zamówieniach.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: 1) Projektant w specjalności drogowej - 1 osoba Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami RP 2) Projektant w specjalności mostowej - 1 osoba Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami RP . Osoby przeznaczone do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do projektowania w specjalności, którą będą projektować. Wykonawca może wykazać osoby będące obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania na realizacje zadania:
„Przebudowa polegająca na zabudowie dodatkowych słupów, opraw oświetlenia drogowego wraz z przewodem w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk,
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
cena : 17.388,95 zł

Przetarg - projekt wodociągów

Klimontów: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów

Numer ogłoszenia: 348186 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów 2. Wykonanie badań geologicznych niezbędnych do wykonania projektów wodociągu. 3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 21,7 km sieci głównej i 154 szt. przyłączy do budynków ( podana długość sieci wodociągowej oraz ilość przyłączy jest jedynie szacunkowa) w tym: - dla projektu dla miejscowości Ułanowice - 7,8 km, 62 szt. przyłączy do budynków, - dla projektu dla miejscowości Adamczowice i Przybysławice - 13,9 km, 118 szt. przyłączy odrębnie dla każdego zadania wymienionego wyżej: a) projekt budowlany w ilości 5 egz b) projekt wykonawczy w ilości 5 egz c) przedmiar robót - 2 egz d) kosztorysy inwestorskie - 2 egz -e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), g) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formie pdf. h) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, - decyzji inwestycji celu publicznego - pozwoleń wodno- prawnych, - map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, - informacja z rejestru gruntów dla działek objętych postępowaniem administracyjnym, - uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie umowy po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przyłącza na mapie, - uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, - uzyskanie decyzji od Zarządu Dróg Powiatowych - - uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie - uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego u zarządców dróg publicznych, 4) całość dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu leży po stronie Wykonawcy. 5) Wykonawca uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo w zakresie niezbędnym do uzyskanych decyzji i reprezentowania Zamawiającego przed innymi Instytucjami. 6) Średnice projektowanej sieci wodociągowej, zastosowane materiały, metodę wykonania sieci wodociągowej (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym.. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie. 8) Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 9) Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. . (Dz.U. z 2013 r. Poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi aktami normatywnymi. 10) Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 11) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys. 12) Projektant udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca wnosi wadium: - na konto zamawiającego przelewem (numer konta Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) lub w jednej z poniższych form: - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługi związane z wykonywaniem projektów budowy sieci wodociągowej min 10 km lub sieci kanalizacyjnej min 5 km

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, 2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy, 4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy, 5) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : - wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych - wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - przedłużające się procedury administracyjne - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 6) zmiany urzędowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 207893 z dnia 01.10.2014r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423z póżn. zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowa małej infrastruktury (skatepark) - służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów”

Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ „Oferta”
jest:
„Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót”
winno być:
„Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.”

Załączniki
Załącznik Nr 1   56.348 KB

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów www.klimontow.pl,
tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Przebudowa oświetlenie placu targowego w Klimontowie ul. Sandomierska”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy polegającej na podwieszeniu przewodów izolowanych nn do oświetlenia placu targowego (na istniejącej podbudowie słupowej - 225 m), oraz budowie linii napowietrznej izolowanej o długości 355m, wraz z posadowieniem słupów (P-ZN-10 - 7 szt; słup E-10 5/6 - 3szt.), zabudowa opraw oświetleniowych na istniejących i dobudowanych słupach w ilości 24 szt., zabudowa układu pomiarowego.
  Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  30 listopada 2014 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 24 października 2014 roku. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem, drogą e-mailową lub pocztą wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  inż. Dorota Szemraj.

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.
Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Zał. Nr 3 - Projekt umowy,
Zał. Nr 4 - przedmiar robót,
Zał. Nr 5 - Dokumentacja projektowa

Załączniki
Załączniki 1-3   149.447 KB
Załącznik 4   106.004 KB
Załącznik 5   9.678 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 22.09.2014 nr 200889 - 2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 329.814,54 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej Konary „Przecinka” nr ewid. dz. 231/1, 231/2 od km 0+000 do km 1+500; nawalny deszcz 2010” ogłoszenie BZP z dnia 24.09.2014 nr 202431 - 2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   cena: 353.317,50 zł brutto- liczba uzyskanych punktów – 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 439479,00 zł brutto- liczba uzyskanych punktów 80,39
  3. Konsorcjum- Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
   ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
   cena: 372994,43 zł brutto- liczba uzyskanych punktów – 94,72
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337” ogłoszenie BZP z dnia 22.09.2014 nr 200461 - 2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 59.504,94 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów www.klimontow.pl, tel. 158661006, fax 1586618 47, email: klimontow@ klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Przebudowa polegająca na zabudowie dodatkowych słupów, opraw oświetlenia drogowego wraz z przewodem w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabudowie dodatkowych słupów ZN-10 w ilości 3 szt zabudowa 6 szt nowych lamp oświetlenia drogowego wraz z podwieszeniem przewodów nn do oświetlenia ulicznego oraz zabudowa układu pomiarowego w miejscowości Nowa Wieś. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  30 listopada 2014 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 października 2014 roku. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem, drogą emailową lub pocztą wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  inż. Dorota Szemraj.


Przetarg - ogród biologiczny

Klimontów: Zagospodarowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego-przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów
Numer ogłoszenia: 208665 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego-przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego-przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów - tj: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - wykonanie oczka wodnego - wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych (kwiatów, krzewów, drzew) - dostawa i montaż bujaków - dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.00-2, 45.11.27.12-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 17.10.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Zagospodarowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu biologicznego-przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecznej w Gminie Klimontów

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu z montażem urządzeń małej architektury o wartości min. 30 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 6) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 7) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 8) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęty PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - budowa skateparku

Klimontów: Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów
Numer ogłoszenia: 207893 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów - tj: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (bez faz) pod urządzenia skateparku - 302,91m² - dostawa i montaż urządzeń skateparku: * bank ramp o wymiarach 360/366, 120cm * Quarter pipe o wymiarach 300/366/120cm * Funbox wielofunkcyjny o wymiarach 480/540x488/568x30/40cm * poręcz prosta o wymiarach 300x5x35cm * ławka o wymiarach 250x5x35 cm Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 17.10.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Budowa małej infrastruktury (skatepark)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy skateparku lub zagospodarowania terenu z montażem urządzeń małej architektury o wartości min. 70 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęty PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - przebudowa drogi gminnej

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej Konary Przecinka nr ewid. dz. 231/1, 231/2 od km 0+000 do km 1+500; nawalny deszcz 2010
Numer ogłoszenia: 202431 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Konary Przecinka nr ewid. dz. 231/1, 231/2 od km 0+000 do km 1+500; nawalny deszcz 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej na odcinku 1,5 km, tj.: - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubość 20 cm - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, szerokość 3,5 m - uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr. 15 cm oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót będący załącznikiem SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 09.10.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem:Wadium w postępowaniu - Przebudowa drogi gminnej Konary Przecinka nr ewid. dz. 231/1, 231/2 od km 0+000 do km 1+500; nawalny deszcz 2010 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Do gwarancji należy załączyć dowód opłacenia gwarancji.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   197.521 KB
Lokalizacja   2.930 MB
Projekt umowy   117.966 KB
Przedmiary robót   15.016 KB
Kosztorys ofertowy   22.252 KB

Wyniki otwartego konkursu ofert

Protokół

sporządzony w dniu 22.09.2014r. z otwarcia ofert - Otwartego
Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2014 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Komisja w składzie:

 1. Adam Przybylski - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Potocka - Członek Komisji
 3. Janina Luzak - Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji
zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej ,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania

w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014r przystąpiły:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów
 2. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus / Przedszkole Sióstr Imienia Jezus ul. Krakowska 1 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 14.08.2014r do 10.09.2014 r. w skład których wchodzą
zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014 Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Adama Bienia o przyznanie dotacji dla:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów - 3480,00 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka

Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych

Klimontów: Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 200889 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy dróg gminnych, wewnętrznych tj.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krobielice nr ewid. dz. 376 - dł. 163 mb Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20 dł. 185mb Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 345, 348 - dł. 170 mb Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Ułanowice nr ewid. dz. 529 - dł. 275 mb Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 07.10.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem:Wadium w postępowaniu - Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Do gwarancji należy załączyć dowód opłacenia gwarancji.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Odbudowa drogi dojazdowej

Klimontów: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337
Numer ogłoszenia: 200461 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania przewiduje się odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 0,19 km, tj.: - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, szerokość 3,5m oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót będący załącznikiem SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 07.10.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem:/Wadium w postępowaniu - Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 337. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Do gwarancji należy załączyć dowód opłacenia gwarancji.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   197.530 KB
Przedmiar robót   675.685 KB
Kosztorys ofertowy   560.828 KB
Wzór umowy   123.614 KB
Lokalizacja   2.068 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pod nazwą: – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary , Konary Kolonia gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium)
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
  28-200 Staszów, ul. H. Kołłątaja 1/40 – cena brutto 4.920, 00 zł.
 2. Eko-Tech Nieruchomości mgr inż. Zbigniew Sitko
  ul .Oględowska 115, 28-200 Staszów – cena brutto 5.276,70 zł.
 3. REKAN Jolanta Wojtas
  ul. Norwida 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – cena brutto 10.209,00 zł.
 4. Pracownia Projektowa INSTAL CAD mgr inż. Piotr Zieliński
  39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 40 – cena brutto 24.477,00 zł
 5. Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwa mgr inż. Michał Munnich
  Niestachów 294 , 26-021 Daleszyce – cena brutto 8.900,00 zł
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień
  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 56 – cena brutto 12.000,00 zł
 7. Eko-Bud Paweł Grudziński
  28-200 Staszów ul. Zawadzkiego 14 cena brutto – 9.565,71 zł


Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
Dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO
Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną przez inwestora inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów”
  1. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, jest zgodny z projektem budowlanym sieci wodociągowej dla miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik do zaproszenia).
 2. Termin realizacji:
  Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy, do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru:
  - posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia
 4. Sposób przygotowania oferty:
  • wypełnić druk oferty,
  • załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie uprawnień (kserokopia uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).
 5. Kryterium wyboru:
  • cena – 100 %. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Złożenie oferty:
  Kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, faksem na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do dnia 16.09.2014 roku do godz. 15.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk w załączeniu.
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom, którzy złożyli oferty faksem lub pocztą elektroniczną.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów , lub telefonicznie pod nr 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  inż. Dorota Szemraj.


Załączniki
Załączniki   109.023 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940 - nawalny deszcz 2010r. i 2012r.” ogłoszenie BZP z dnia 11.08.2014 nr 267320 - 2014;

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940 - nawalny deszcz 2010r. i 2012r.” gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów” Ogłoszenie: BZP z dnia 17.07.2014 roku, numer ogłoszenia 240030-2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  „KAR-WAT” Jolanta Karwat
  Ociesęki 41A, 26-035 Raków
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. CG CONSTRUCTION GROUP Sp. z o. o.
   ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce
   Cena: 3 135 562,77 zł – liczba uzyskanych punktów – 54,84
  2. WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno –Transportowych Czesław Sztuk
   ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój
   Cena – 1 880 802,79 zł – liczba uzyskanych punktów – 91,43
  3. Przedsiebiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-bis Spółka jawna
   Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk
   ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
   Cena: 2 153 696,15 zł – liczba uzyskanych punktów – 79,85
  4. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
   ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
   Cena: 2 447 207,23 – liczba uzyskanych punktów – 70,27
  5. Przedsiedbiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KAR-WAT” Jolanta Karwat
   Ociesęki 41A, 26-035 Raków
   Cena: 1 719 657,97 zł – liczba uzyskanych punktów – 100,00
  6. Przedsiebiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” U. Błońska, E. Błońska
   Domaszowice 216, 25-900 Kielce
   Cena: 2 136 251,92 zł – liczba uzyskanych punktów – 80,50
  7. TAD-BUD Sp. z o. o.
   Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
   Cena: 2 336 616,52 zł – liczba uzyskanych punktów – 73,60
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawca możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 5. Informacje o środkach ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. Z 2010 r., Nr 234 poz 1536 z póź. zm.) i Uchwały Nr XXXI/337/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. ze zmianami Uchwały Nr XXXIV/362/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 03 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Wójt Gminy Klimontów
w dniu 14 sierpnia 2014r
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2014 rok.

Rodzaj zadania:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów,
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Pozostała wysokość środków na realizację zadania w 2014 r. wynosi: 3 480,71
w 2013 r. wynosiła – 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Klimontów .
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do ofert należy dołączyć:

 • aktualny odpis statutu,
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,(dotyczy organizacji działających powyżej jednego roku)
 • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Oferta musi spełniać, zawierać i być:

 • zrozumiała i przejrzysta,
 • kwalifikacje osób realizujących działania,
 • kompletność opisu działań,
 • mierzalność efektów,
 • spodziewane rezultaty i efekty realizacji zadania,
 • maksymalną efektywność wykorzystania środków,
 • grupa adresatów, do których skierowane jest zadanie i ich przewidywana liczba

Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2014 rok”.

Dotacje nie będą udzielane na:

 • dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną i religijną.

Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

 • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
 • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z wnioskodawcą, Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 • zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
 • zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,
 • zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,
 • negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536z póź. zm). Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2014 roku.
 • Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
 • Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

Termin składania ofert.

 • Oferty należy złożyć w terminie od 14 sierpnia 2014r. do dnia 10 września 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.
 • Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wymagany wkład własny:
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.
Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

 • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
 • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
 • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
 • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
  • atrakcyjność prowadzonych zajęć,

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 6 lub telefonicznie 158661100 wew. 23

Załączniki
Wzór oferty   72.500 KB
Wzór sprawozdania   64.000 KB

Przetarg - przebudowa drogi gminnej

Klimontów: Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940-nawalny deszcz 2010r. i 2012r.
Numer ogłoszenia: 267320 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940-nawalny deszcz 2010r. i 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 940 mb przy szerokości jezdni 3,5m-4,5m tj.: - karczowanie drzew - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych - umocnienie rowu, skarp elementami betonowymi - remont ścianek czołowych przepustu - remont przepustów pod zjazdami oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis zamówienia zawierają przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2. W cenie zadania należy uwzględnić również koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia- poza wymienionymi w przedmiarach robót tj: Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (projekt, oznakowanie) Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów Koszty dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej. 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 4. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 26.08.2014r godz. 10.00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem:/Wadium w postępowaniu - Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940-nawalny deszcz 2010r. i 2012r./ Dowód wniesienia lub jego uwierzytelniona kopię należy załączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust 4a oraz ust.5 ustawy Pzp. Do gwarancji należy załączyć dowód opłacenia gwarancji.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów” ogłoszenie w BZP nr 240030 – 2014, data zamieszczenia 17.07.2014 rok.

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zasuw z kielichem wciskowym zgodnie z PT na zasuwy kołnierzowe firmy JAFAR łączone przy użyciu tulei kołnierzowych oraz montaż rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego np. firmy Jafar połączonych z rurami PE tuleją kołnierzową.
Projekt budowlany przewiduje zastosowanie kształtek elektrooporowych i takie zaleca się do zastosowania, jednak dopuszcza się łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego pod warunkiem wydruku parametrów zgrzewania z rejestratora zgrzewów do akceptacji każdego zgrzewu przez Inspektora Nadzoru (wydruk wraz ze zdjęciem zgrzewu oraz oznaczeniem miejsca lokalizacji szkicu).

Pytanie 2.
Czy przyłącza wodociągowe są przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Nie.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl, email: klimontow@klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  Cz. I
  a) 100 szt. stołów składanych o wymiarach 2,0x0,8 m i wys. 0,76 m z desek o gr. 27 mm na stelażu stalowym,
  b) 200 szt. ławek z desek, składane o wym. 2,0 x 0,25 i wys. 0,48 m
  - końcówki stołu i ławki zaokrąglone,
  - blat stołu i ławki szlifowane oraz lakierowane 1 raz lakierem podkładowym i 2 razy lakierem nawierzchniowym,
  - stelaż z kątownika 30x30 x 3 mm malowany proszkowo,
  Cz. II
  a) podłogi składanej z desek struganych o grubości 32 mm zabezpieczonych środkami wzmacniającymi powierzchnie – elementy składane o wym. 3,0x3,0 m 12 x12
  Uwaga! Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanego produktu, który ma być zgodny z przedmiotem zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia 12 sierpnia 2014r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 01.08.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Sylwia Nowak-Czerwińska


Załączniki
Załączniki - formularz oferty, wzór umowy   59.760 KB
Przedmiar   41.400 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary-Kolonia, Gmina Klimontów"

Ogłoszenie BZP Nr 240030-2014, data zamieszenia 17.07.2014 rok.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. w załączniku Nr 10 dodaje się część 9 - "Dokumentacja geotechniczna dla sieci wodociągowej w miejscowości Konary"
 2. w zał. 11 zamienia się aktualną "Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Konary, Konary-Kolonia gm. Klimontów"


Przetarg - budowa sieci wodociągowej

Klimontów: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW
Numer ogłoszenia: 240030 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE P.N. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE:SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA: - włączenie do istniejącej magistrali DN 160 - 4kpl, komora pomiarowa - 4kpl, PE Ø 160 mm - 4.328 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 160x9,5 - 2.715 m, PE 100 SDR 11 PN 16 160x14,6 - 1.613 m; PE Ø 110 mm - 10.714 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 110x6,6 - 4.745 m, PE 100 SDR 11 PN 16 110x10,0 - 5.969 m; PE Ø 50 mm - 285 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 50x 3,0 - 234 m, PE 100 SDR 11PN 16 50x4,60 - 51 m; PE Ø40 mm - 1.141m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 40x2,4 - 880 m, PE 100 SDR 11 PN 16 40x3,7 - 261 m; hydranty nadziemne Dn 100 - 24 kpl; zasuwy wodociągowe Dn 150 - 5 kpl; zasuwy wodociągowe Dn 100 - 13 kpl; zawory odpowietrzające - 2 kpl...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO POSTĘPOWANIA JEST ZOBOWIĄZANY WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ/SŁOWNIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2.WADIUM MOŻE BYĆ WNIESIONE W JEDNEJ LUB KILKU FORMACH WYMIENIONYCH W ART.45 UST.6 USTAWY.3.W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W PIENIĄDZU, USTALONA KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY ZAMAWIAJĄCEGO:BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU O/KLIMONTÓW NR KONTA 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.; 4. WADIUM MUSI BYĆ WNIESIONE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ZA TERMIN WNIESIENIA WADIUM W FORMIE PIENIĘŻNEJ PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK ZAMAWIAJĄCEGO.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, WYKONAŁ CO NAJMNIEJ JEDNO ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WODOCIĄGU LUB KANALIZACJI MIN.10 000 M, Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA WRAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH,ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI.WARUNEK BĘDZIE UZNANY ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. KOSZTORYS OFERTOWY.2.PEŁNOMOCNICTWO - W PRZYPADKU PODPISU OFERTY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIO :TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:a)wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych nie pozwalających na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, b) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, c) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. . ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA INNYCH ZMIAN W PRZYPADKU: a)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, c) kolizji z infrastruktura podziemna, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny, d) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania na realizację zadania: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
TRIMEX Sp. z o. o. ul. Zamoyska 5, 22-460 Szczebrzeszyn

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Home Garden Jarosław Dudek ul. Olsztyńska 4A, 64-920 Piła
  cena: 31 598,00 brutto (brak wyceny wykonania podłogi)
 2. Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński ul. Słowieńska 9, 76-010 Polanów
  cena: 70 110,00 brutto
 3. MWM Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 8, 46-200 Kluczbork
  cena: 70 306,00 brutto
 4. P.P.H.U. „MASTER” Marta Sterkowicz Mytarz 127, 38-230 Nowy Żmigród
  cena: 86 100,00 brutto
 5. KOMA R. Kozakiewicz Sp. J. ul. Chorzowska 3 lok. 3 26-600 Radom
  cena: 57 800,00 brutto
 6. agia Dawid Siedlarczyk ul. Zielona 10, 34-440 Kluszkowce
  cena: 60 860,40 brutto
 7. P.U.H. „SIGNAL” Andrzej Biesiada Hurtownia Papiernicza ul. Kilińskiego 35B 27-400 Ostrowiec Św.
  cena: 62 134,68 brutto
 8. TRIMEX Sp. z o. o. ul. Zamoyska 5, 22-460 Szczebrzeszyn
  cena: 52 152,00 brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. postępowania na realizację zadania: „Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. USŁUGI ELEKTRYCZNE Andrzej Krzysztof Skórski ul. Zysmana 15, 27-640 Klimontów cena: 12 792.00 zł.
 2. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg cena 12 127.80 zł
 3. Biuro Inżynieryjno-Projektowe „ELEKTRON” mgr inż. Karol Pytlak Góry 56, 28-411 Michałów cena 33 579.00 zł


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000 zł”
Ogłoszenie 2014/S 101 – 177025 z dnia 27.05.2014 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  Cena oferty 1 284 970,67 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 1 284 970,67 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
   Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
   Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 25-359 Kielce.
   Cena oferty: 1 346 101,91 zł, liczba uzyskanych punktów – 95,46.
  3. SGB- Bank Spółka Akcyjna
   ul. Szarych Szeregów 23 a, 60-462 Poznań
   Cena oferty: 1 320 566,05 zł, liczba uzyskanych punktów – 97,30.
  4. Nordea Bank Polska S.A.
   ul. Kielecka 2, 81 – 303 Gdynia
   Cena oferty: 1 371 637,35 zł, liczba uzyskanych punktów – 93,68.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś o nr. ewid. 207 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy o łącznej powierzchni 29,02 m².

 1. Okres dzierżawy – 3 lata.
 2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 174,60 zł netto + VAT 40,14 razem 214,76 brutto (słownie: dwieście czternaście złotych 76/100 zł) miesięcznie.
  Czynsz dzierżawny płatny z góry do 15 – tego każdego miesiąca.
 4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.


Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1. 100 szt. stołów składanych o wymiarach 2,0x0,8 m i wys. 0,76 m z desek o gr. 27 mm na stelażu stalowym,
  2. 200 szt. ławek z desek, składane o wym. 2,0 x 0,25 i wys. 0,48 m
   • końcówki stołu i ławki zaokrąglone,
   • blat stołu i ławki szlifowane oraz lakierowane 1 raz lakierem podkładowym i 2 razy lakierem nawierzchniowym,
   • stelaż z kątownika 30x30 * 3 mm malowany proszkowo,
  3. podłogi składanej z desek struganych o grubości 32 mm zabezpieczonych środkami wzmacniającymi powierzchnie – elementy składane o wym. 3,0x3,0 m 12 * 12
   Uwaga!!Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanego produktu, który ma być zgodny z przedmiotem zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia 08 sierpnia 2014r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 14.07.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Sylwia Nowak-Czerwińska


Załączniki
Załączniki - formularz oferty, wzór umowy   67.648 KB
Przedmiar   41.400 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów, ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847,
email: klimontow@klimontow.pl

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego odrębnego dla każdej miejscowości: Byszów, Goźlice, Konary, Nawodzice, Olbierzowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Szymanowice Górne, Śniekozy, Ułanowice zgodnie z warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  • - uzyskanie map do celów projektowych
  • - opracowanie każdego projektu w 5 egz.
  • - opracowanie przedmiaru robót dla każdego zadania w 1 egz.
  • – opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego zadania w 1 egz.
  Projekt powinien być opracowany w formie drukowanej i elektronicznej. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizację.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2014 rok.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat, osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 10.07.2014 roku.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę firmy, adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr. tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj
Załączniki
Załączniki   101.036 KB
Warunki przyłączenia   2.486 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) - służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 28.05.2014r nr 179408;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Belgips PHU Renata Bryła
  ul. Lubelska 47a, 27-600 Sandomierz

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Belgips PHU Renata Bryła
   ul. Lubelska 47a, 27-600 Sandomierz
   cena: 83 792.76 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło
   ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław
   cena: 117 455.93 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 71,34
  3. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
   ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
   Cena: 88 688.03 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 94,48
  4. „DRO-MAR” Marcin Dróżdż
   ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew
   cena: 102 898.16 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 81,43
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000 PLN
Usługi udzielania kredytu
2014/S 101-177025
z dnia 27.05.2014r.

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Odpowiedź 1
TAK

Pytanie 2
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
Odpowiedź 2
NIE

Pytanie 3
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odpowiedź 3
NIE

Pytanie 4
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odpowiedź 4
NIE

Pytanie 5
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
Odpowiedź 5
NIE

Pytanie 6
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)
Odpowiedź 6
NIE

Pytanie 7
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odpowiedź 7
NIE

Pytanie 8
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego
Odpowiedź 8

 • wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 9 850
 • wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
 • wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0

Pytanie 9
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

 • wartość zawartych umów (w tys. PLN):
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
 • wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź 9

 • wartość zawartych umów (w tys. PLN): 3 194
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 1 878
 • wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 5 397
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 1 531

Pytanie 10
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odpowiedź 10
NIE

Pytanie 11
Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013.
Odpowiedź 11
Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2013 według sprawozdania RB 28 S na koniec 2013 roku wynosi 8 094 440,45 zł, natomiast kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2014 według Wieloletniej Prognozy Finansowej (ostatnia zmiana z 9 czerwca 2014 roku) wynosi 8 226 952,53 zł

Pytanie 12
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź 12
NIE

Pytanie 13
Prosimy o podanie kwoty kredytu z ogłoszonego przetargu w rozbiciu na:

 • sfinansowanie planowanego deficytu
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Odpowiedź 13

 • sfinansowanie planowanego deficytu - 2 600 000 zł
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 800 000 zł

Pytanie 14
Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel)? Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy
Odpowiedź 14

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice.
  Cel – poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Olbierzowice poprzez budowę sieci wodociągowej
  Dotacja - 378 618,00
  Termin – do 31.05.2015
 2. Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)-służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów
  Cel – Rozwój rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę siłowni zewnętrznych w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego
  Dotacja- 25 000,00
  Termin- 30.06.2014
 3. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
  Cel – wspólne przygotowanie i realizacja w partnerstwie z 117 Jednostkami Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego Indywidualnego Projektu Kluczowego e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
  Dotacja – 65 084,97
 4. Dostęp od Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów
  Cel – zapewnienie dostępu di Internetu dla 120 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych
  Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 31szt., Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 31szt., GOK w Klimontowie 11szt.
  Dotacja – 1 837 755,00
  Termin – 31.12.2015
 5. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  Cel - przygotowanie i wspólna realizacja zadania inwestycyjnego - Indywidualnego Projektu kluczowego "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
  Dotacja - 192 683,93
  Termin - 2015 rok

Pytanie 15
Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności , faktoringu, forfaitingu, leasingu?
Odpowiedź 15
NIE

Pytanie 16
Czy Gmina udzielała poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.)
Odpowiedź 16
NIE

Pytanie 17
Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach?
Odpowiedź 17
NIE

Pytanie 18
Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu oprócz weksla będzie również oświadczenie o poddaniu się egzekucji opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
Odpowiedź 18
NIE

Pytanie 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków w brzmieniu:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

 1. Dostarczania na żądanie Banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej,
 2. Informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
 3. Informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby"

Odpowiedź 19
TAK

Pytanie 20
Prosimy o informację, czy ze względu na przypadający 31.03.2015r. termin spłaty pierwszej raty kapitału, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ część III punkt 4 tj. z zapisu „Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.03.2015 roku” na zapis „Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2015 roku”?
Odpowiedź 20
NIE

Pytanie 21
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ część XXV punkt 15 tj. zapisu „Za zmianę warunków umowy bank nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego” i dopuszczenie pobierania przez bank opłat zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązująca w banku.
Odpowiedź 21
NIE

Pytanie 22
Prosimy również o udostępnienie wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.
Odpowiedź 22
Wykaz zaangażowania Gminy Klimontów - stan na 31.05.2014 r.

Lp Nazwa podmiotu Waluta zadłużenia Typ długu Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia Data całkowitej spłaty Zabezpieczenie
1 ING BANK ŚLĄSKI PLN KREDYT 14.04.2010 200 000 31.05.2015 WEKSEL
2 BGK KIELCE PLN KREDYT 30.11.2010 1 800 000 31.05.2018 WEKSEL
3 BGK KIELCE PLN KREDYT 30.05.2011 1 720 000 31.03.2021 WEKSEL
4 NBS SOLEC ZDRÓJ PLN KREDYT 25.08.2011 2 680 000 30.11.2021 WEKSEL
5 NBS SOLEC ZDRÓJ PLN KREDYT 29.10.2012 450 000 31.03.2023 WEKSEL
Ogółem 6 850 000

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 17.06.2014r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice - Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjne PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
2.792,10
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.000,00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Klimontów 17.06.2014 r.
D.271.14.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice - Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513” ogłoszenie BZP z dnia 16.05.2014 nr 166380 - 2014.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. SKANSKA S.A.
   ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
   cena: 150.857,62 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 94,56
  2. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena: 147.454,18 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 96,74
  3. Konsorcjum - Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
   ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
   cena: 145.590,08 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 97,98
  4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
   ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
   cena: 188.363,43 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 75,73
  5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 142.651,46 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
   „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   cena: 149.944,01 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 95,14
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Zmiana treści SIWZ

Klimontów 09.06.2014r

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) - służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 179408 z dnia 28.05.2014r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) - służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów”

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. III.1 Opis Przedmiotu zamówienia
jest:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj:

 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni
 • wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych
 • dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur
 • dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.
CPV 37.44.00.00-4, 45.11.12.91-4”

winno być:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj:

 • wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych
 • dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur
 • dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.
CPV 37.44.00.00-4, 45.11.12.91-4”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Klimontów 09.06.2014r

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) - służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 179408 z dnia 28.05.2014r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość alternatywnego rozwiązania siłowni zewnętrznej opartego o system zwartej koncepcji stacji treningowych połączonych łącznikami do ćwiczeń, który rożni się od urządzeń pojedynczych wskazanych przez Państwa. Jako firma chcemy przystąpić do przetargu, ale nasz system treningowy różni się parametrami, są inne niż wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie zmienia to faktu, że system proponowanych przez nas urządzeń siłowych służy do ćwiczeń wszystkich partii mięśniowych. Proszę o informację jakie są Państwa oczekiwania wobec siłowni zewnętrznej, jakie partie mięśni mają być ćwiczone. Na tej podstawie przygotujemy i złożymy właściwą ofertę.
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość alternatywnego rozwiązania siłowni zewnętrznej opartego o system zwartej koncepcji stacji treningowych połączonych łącznikami do ćwiczeń.
Wymagania dotyczące siłowni zewnętrznych zostały określone w dokumentacji technicznej (załącznik SIWZ).

Pytanie 2.
Proszę o podanie wielkości budżetu jaki jest przeznaczony na realizację zadania, w tym siłowni zewnętrznej.
Odpowiedź 2.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 92.000,00zł.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179408-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Klimontów
Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni - wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych - dostawa i montaż urządzeń siłowni:...
Termin składania ofert: 2014-06-12

Numer ogłoszenia: 123549 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179408 - 2014 data 28.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni - wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych - dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur - dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj:- wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych - dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur - dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice-Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice-Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513”
  Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załacznik nr 1)
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 12.06.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański


Załączniki
Załączniki   70.469 KB

Przetarg - siłownie zewnętrzne

Klimontów: Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów
Numer ogłoszenia: 179408 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury - siłowni zewnętrznych tj: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni - wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych - dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur - dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 12.06.2014r godz. 10.00. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)-służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy siłowni zewnętrznej lub placu zabaw o wartości 70 tys. zł. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęty PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   316.605 KB
Przedmiar robót 1   53.903 KB
Przedmiar robót 2   69.332 KB
Projekt 1   723.540 KB
Projekt 2   1.062 MB

Przetarg - sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie § 18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego, wyeksploatowanego nw. majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
  1. Koparko ładowarka nr iden. 22995 1998 8000
 2. Sprzęt można oglądać od 28.05.2014r do 4.06.2014r w godzinach od 800 do 1400 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  a) Koparko ładowarka nr iden. 22995 – 800 zł
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 4.06.2014r. godz. 1400 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 64 8517 0007 0090 0000 0736 0001 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 4.06.2014r do godziny 1400 - wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcesnet.net – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2014r o godzinie 1430 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Załączniki
Załączniki   58.883 KB

Przetarg - udzielenie kredytu

27/05/2014 S101 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Klimontów: Usługi udzielania kredytu

2014/S 101-177025

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
Osoba do kontaktów: Anna Sobolewska
27-640 Klimontów
POLSKA
Tel.: +48 158661100
E-mail:
skarbnik@klimontow.pl
Faks: +48 158661847

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.klimontow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
 
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
 
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000 PLN.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Klimontów.

 

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok i spłatę w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów w okresie spłaty do 30.11.2028 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
 
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Klimontów w wysokości 3.400.000 PLN.
II.2.2)Informacje o opcjach
 
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
 
Rozpoczęcie 30.12.2014. Zakończenie 30.11.2028

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (Słownie: Dziesięć tysięcy złotych), wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku: 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem „Wadium kredyt”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wysokość rat kredytu oraz termin spłaty określa Terminarz spłat rat kredytu długoterminowego, stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy złoży:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –w odniesieniu do podmiotów zbiorowych,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.,
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.
3. Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ważność takiego dokumentu jest jak dla dokumentów krajowych.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej.
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
 
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
 
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Fn 271.1.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
 
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
7.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.7.2014 - 10:15

Miejscowość:

w siedzibie zamiawiajacego - pokój nr 5

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473oraz z 2014 r. poz. 423 ). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000,00 EUR.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia/nie spełnia. Gdy zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca składa oświadczenie w odniesieniu do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w okolicznościach opisanych w SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
ogłoszenie BZP z dnia 23.04.2014 nr 137478

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   cena: 863.297,98 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 88,24
  2. Konsorcjum - Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.
   ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia
   cena: 1.008.456,68 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 75,54
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla
   Chybice 77, 27-225 Pawłów
   cena: 892.056,55 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 85,39
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   cena: 761.739,80 zł – łączna liczba uzyskanych punktów 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Przetarg - odbudowa drogi gminnej

Klimontów: Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice-Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513
Numer ogłoszenia: 166380 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice-Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa drogi gminnej nr 331044 Adamczowice-Kolonia Pęchowiec od km 0+000 do km 0+513 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie odbudowy drogi gminnej na odcinku 513 mb przy szerokości jezdni 4 m tj.: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - 2300,00m² - Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, gr. w-wy 15cm - 345,00m³ - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. 5 km przy śerdniej grubości 2cm (50kg/m2) - 112,42 t - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2197 m² - Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm - 513,00 m² - Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr 21 cm - 513,00 m² - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m³ w gr. kat. III z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. Samowyład. (renowacja rowu) - 240m³ - Przepusty rurowe pod drogą, rury żelbetowe vipro o śr. 500mm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych - 18 m - Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 500 mm - 4 szt - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 500 mm - 15 m - Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 500 mm - 4 szt - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,05 ha - Karczowanie pni o śr. 76-100 cm - 15 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 03.06.2014r godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 170 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   357.503 KB
Przedmiar robót   1.323 MB
Mapa   193.419 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
  Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
  cena: 3 690,00 zł
 2. Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
  ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
  cena: 3 567,00 zł
 3. db projekt Konrad Gądek
  ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
  cena: 6 150,00 zł
 4. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
  Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
  cena: 4 797,00 zł


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
  Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
  cena: 9 594,00 zł
 2. Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
  ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
  cena: 7 380,00 zł
 3. db projekt Konrad Gądek
  ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
  cena: 8 610,00 zł
 4. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
  Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
  cena: 9 717,00 zł


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego, wyeksploatowanego nw. majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 nr rej. TGJ 638P nr pod. 1802 - bez pompy 1987 3 500
  2. Samochód śmieciarka Liaz Bobr nr rej. TSA 63UE nr VIN TNYBR1812H2FD0588 1987 10 000
 2. Sprzęt można oglądać od 13.05.2014r do 27.05.2014r w godzinach od 8.00 do 14.00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 – 350,00 zł
  2. Samochód śmieciarka Liaz Bobr – 1000,00 zł,
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.05.2014r. godz. 10.00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 64 8517 0007 0090 0000 0736 0001 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 28.05.2014r do godziny 10.00 - wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcesnet.net – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2014r o godzinie 10.30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki
Załączniki   59.537 KB
Zdjęcia sprzętu   2.188 MB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)" ogłoszenie BZP z dnia 04.04.2014 nr 73367 - 2014;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   Cena: 1 062 333,40 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
   „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   Cena: 1 192 778,15 zł brutto - liczba uzyskanych punktów – 89,06
  3. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
   „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena (po poprawieniu innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1 238 186,02 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 85,80
  4. Przedsiębiorstwo Budowlane
   „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik
   Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św.
   cena (po poprawieniu omyłki rachunkowej (na podstawie art. 87 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1 237 624,11 zł brutto - liczba uzyskanych punktów 85,84.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Protokół
sporządzony w dniu 05.05.2014r. z otwarcia ofert-Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2014 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Komisja w składzie:
1. Adam Przybylski - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Potocka - Członek Komisji
3. Janina Luzak - Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania

w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014r przystąpiły:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów
 2. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 26.03.2014r do 22.04.2014 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014 Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Adama Bienia o przyznanie dotacji dla :

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów - 12 100,00 zł
 2. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”, Ossolin 5 27-640 Klimontów - 4 419,29 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy w Klimontowie”

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

P. P. H. U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27 – 640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota zł (brutto)
1. ANZEM Łukasz Zemła
ul. Emilii Plater 8/76
25–111 Kielce
1 795,80
2 Centrum Szkoleniowo – Usługowe BHP PPOŻ
„SandMed” Adrian Ząbek
ul. Milberta 4/4
27–600 Sandomierz
800,00
3 P. P. H. U. „KAROCEZA”
Konary 42,
27–640 Klimontów
799,50

 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załacznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 14.05.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański


Załączniki
Formularz ofertowy   209.279 KB
Projekt umowy   229.618 KB

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

 

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana).
  Nadzór Inwestorki pełniony będzie nad robotami w zakresie:
  • wykonania nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  • przebudowy, budowy chodników z kostki brukowej
  • przebudowy kanalizacji deszczowej
  • przebudowy linii energetycznej nN i oświetleniowej
  • przebudowy parkingu
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 14.05.2014 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański


Załączniki
Formularz ofertowy   47.748 KB
Projekt umowy   76.647 KB

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. OSP Klimontów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 6z ABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy – FOGO FH3541, silnik spalinowy, czterosuwowy M21186
  2. OSP Konary:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6z ABC – 2 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC2200 GV, EZCY 31000 – ZD5 – M510, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160 5,5 KM
  3.  OSP Krobielice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EZ 2200, nr EZEJ-1103696, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160, 5,5 KM
  4. OSP Zakrzów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt,
   • Zespół prądotwórczy Honda EC 2200GV, EZCY 31000-ZD5-M510, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160 5,5 KM
  5. OSP Nawodzice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Zespół prądotwórczy Gude, GSE 950, silnik spalinowy dwusuwowy,
  6. OSP Byszów:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1 szt
   • Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC – 1 szt.
  7. OSP Nasławice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 1szt
  8. OSP Goźlice:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC
   • Zespół prądotwórczy Honda GX160 silnik spalinowy, czterosuwowy
  9. Urząd Gminy w Klimontowie:
   • Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC – 4szt,
   • Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC – 2szt,
   • Hydrant nr 1 (referat podatków) – 1 szt.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 02.05.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Małgorzata Kozieł - Karbownik


Załączniki
Załączniki   44.669 KB

Przetarg - przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Numer ogłoszenia: 137478 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów o łącznej długości 3361mb. 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy drogi gminnej: a) nr 331003 Zakrzów przez wieś tj: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,07 km - Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi z jej brzegów - 3930,10m2 - Rozebranie przepustów z rur betonowych - 47,50 m - Rozebranie ścianek czołowych przepustów - 14 szt - Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład w gr. kat. I-V- 76 m3 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm - 3930,10m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 - warstwa wiążąca w ilości 50kg/m2 - 3822,80m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm - 3715,50m2 - Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40cm pod zjazdami - 37,5 m - Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50cm pod koroną drogi - 7,5 m - Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60cm pod koroną drogi - 15 m - Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 40cm pod zjazdami - 10 szt - Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 50cm pod koroną drogi - 2 szt - Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 60cm pod koroną drogi - 2 szt - Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz ze skropieniem powierzchniowym emulsją bitumiczną - 1073 m3 - Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu mulda układanych na ławie betonowej - 190 mb - Umocnienie skarp rowu elementami betonowymi - 171 m2 - Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu kolejowego układanych na ławie betonowej - 190mb - Ustawienie znaków pionowych średnich(słupki) - 15 szt - Ustawienie znaków pionowych średnich(tarcze znaków) - 26 szt - Demontaż stalowej balustrady na moście i na dojeździe do mostu wraz z ponownym montażem po renowacji - 24 m - Rozebranie chodnika, jezdni mostu drewnianego - demontaż elementów drewnianych pomostu z desek o gr. 50+80mm (dwie warstwy) wraz z załadunkiem i transportem do 10 km - 7,53m3 - Rozebranie belek poprzecznych drewnianych o przekroju 15x20cm dł. 5,7m wraz z załadunkiem i transportem do 10 km - 1,88m3 - Czyszczenie blachownic w konstr. stalowych mostów do III st. czystości-czyszczenie elementów stalowych ustroju nośnego złożonego z dźwigarów IP 450 - 53,28m2 - Malowanie blachownic w konstr. stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju nośnego złożonego z dźwigarów IP 450 - 53,28m2 - Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych (drewno impregnowane ciśnieniowo) wraz z izolacją z papy - belki 20x25cm - 3,14m3 - Jezdnie mostów drewnianych (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa dolna gr. 10cm - 5,22m3 - Jezdnie mostów drewnianych (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa górna gr. 6cm - 2,48m3 - Wykonanie chodnika (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa górna gr. 6cm - 0,65m3 - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (oprawa LUGSAN 70W) - 10 szt b) Pęchów-Zakrzów tj: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym -2,10 km - Karczowanie drzew, pni o średnicy ponad 100cm wraz z odwozem na odl. do 5 km - 16 szt - Karczowanie krzewów wraz z odwozem na odl. do 3km - 200m2 - Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi z jej brzegów - 7612,60m2 - Rozebranie przepustów z rur betonowych - 15 m - Rozebranie ścianek czołowych przepustów - 4 szt - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm - 7612,60m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 - warstwa wiążąca w ilości 50kg/m2 - 7402,80m2 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 - warstwa ścieralna gr. w- wy 4cm - 7193 m2 - Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60cm pod koroną drogi - 7,5m - Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 80cm pod koroną drogi - 7,5m - Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 60cm pod koroną drogi - 2 szt - Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 80cm pod koroną drogi - 2szt - Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz ze skropieniem powierzchniowym emulsją bitumiczną - 2098m2 - Ustawienie znaków pionowych średnich (słupki) - 7 szt - Ustawienie znaków pionowych średnich. (tarcze znaków) - 8 szt - Montaż barier energochłonnych na przepustach - 24 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.00-3, 31.52.72.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 08.05.2014r godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 700 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej sprawdzenia czy w obrębie działek nr ewid. 390, 294 w miejscowości Koprzywnica, gm. Koprzywnica doszło do zakłócenia stosunków wodnych”.

Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

WR - Środowisko Wojciech Rayski,
ul. Pańska 5 m 62
00–124 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota (brutto)
1 WR-Środowisko Wojciech Rayski
ul. Pańska 5 m 62
00–124 Warszawa
2 324,70 zł
2 „GEOSERVICE” Biuro Geodezyjno–Geologiczne
Tomasz Wojciechowski
ul. Kielecka 2
31–526 Kraków
6 888,00 zł
3 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Hauke Bosaka 3A
25–214 Kielce
5 535,00 zł
4 Pracownia Autorska
Dorota Kurczalska
ul. Góralska 57B/6
80–292 Gdańsk
18 757,50 zł