Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów”

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 296/2014

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Ułanowice o długości ok. 7 200 m. Trasę projektowanej sieci przeprowadzono wzdłuż drogi przez działki prywatne, zachowując wymagane odległości od obiektów budowlanych i zieleni.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron .

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu) ,za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Ułanowice oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213 ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 28.11.2014 zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów, ul. Krakowska 44

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej wykonanej kablem typu XRUHAKX 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi na około 1,0m od słupa nr 7 do stacji jednosłupowej ST nr 2 w Ossolinie oraz budowie linii kablowej 15kV typu XRUHAKY 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi od słupa nr 31 do stacji trafi n3 3 w Ossolinie na działce o nr ew. 80, 224,2,201,185,71,70/2 położonych w Ossolinie, na działce nr ew. 224 w Kroblicach oraz na działkach nr ew. 2, 23/1,23/2,95/2,89/1 w Dziewkowie, gmina Klimontów.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 - 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa Stacji Demontażu Pojazdów W Klimontowie

Postępowanie prowadzone jest na wniosek:
Kopalni Józefka sp. z o. o. z siedzibą w Górnie
Górno 1, 26-008 Górno
za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Maderaka
ul. Płaszowska 51C/10, 30-713 Kraków

Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych, w godzinach 730 – 1400 w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art.49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 2014.12.01. zostało wszczęte

na wniosek: Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku opiekuńczo – rehabilitacyjnego z funkcją usługową oraz zamieszkania zbiorowego stanowiącego przebudowę i rozbudowę Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus na działkach nr ewid. 474/1 i 474/2 położonych w miejscowości Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Klimontów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w miejscowości Górki”
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klimontów

podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w miejscowości Górki na działkach nr ewidencyjny: 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17, obręb 8 Górki Klimontowskie, gmina Klimontów”.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów piętro, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu, tj. od 730-1530.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ew. 214/1, 211, 212, 213 położonych w Adamczowicach polegającej na:

Budowie słupowej stacji trafo, linii kablowej SN – 15kV, linii energetycznej kablowej doziemnej nN- 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Adamczowicach gmina Klimontów.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest do rozpatrzenia materiału dowodowego i przed wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 - 1430 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Postanowienie

Postanowienie Nr 2/2014
o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267)

postanawiam

zawiesić na wniosek strony reprezentowanej przez pełnomocnika mgr inż. Ryszarda Rajpold postępowanie administracyjne w sprawie wydania dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów, ul. Krakowska 44 decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji trafo, linii kablowej SN-15kV, linii energetycznej kablowej doziemnej nN – 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Kroblicach i Adamczowicach na działkach nr ewid. 170, 172, 174 położonych w Adamczowicach oraz działkach nr ew. 202/2 i 231 w Kroblicach gmina Klimontów do czasu wyrażenia zgody na posadowienie stacji trafo przez właścicieli działki.

Uzasadnienie

W dniu 12.08.2014r. do tut. organu wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów 35- 065 Rzeszów, ul. 8- go Marca 8, Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów, ul. Krakowska 44, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Ryszard Rajpold, 39-300 Mielec, ul. Sandomierska 6a/2 w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego opisanej w osnowie. W trakcie prowadzonego postępowania inwestor uznał, że należy uzgodnić posadowienie stacji trafo z właścicielami nieruchomości.
W związku z powyższym dnia 19.09.2014r. Wójt Gminy Klimontów wydał Postanowienie, w którym na wniosek strony zawiesił postępowanie do czasu wskazania nieruchomości, na których zlokalizowana będzie planowana inwestycja.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Artykuł 103 kpa stanowi, że zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Na podstawie art. 141§ 1 w związku z art. 101 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Klimontów.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka (działki nr ew. 517 i 276 położone w Ułanowicach, gmina Klimontów).

Prowadzonej na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec 199.
W dniu 2014.08.25 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 - 1500.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):

Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 237 – wyciąg):

Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:

w dniu 12.08.2014r. zostało wszczęte

na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów. ul. Krakowska 44, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Ryszard Rajpold, 39-300 Mielec, ul. Sandomierska 6a/2 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji trafo, linia kablowa SN-15kV, linia energetyczna kablowa doziemna nN - 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Adamczowicach w gminie Klimontów na działkach nr ewid. 214/1, 211, 212, 213.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 • na stronie internetowej Urzędu
 • na tablicy ogłoszeń sołectwa Adamczowice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:

w dniu 12.08.2014r. zostało wszczęte na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Oddział Rzeszów 35-065, ul. 8-go Marca 8, Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów. ul. Krakowska 44 , w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Ryszard Rajpold, 39-300 Mielec, ul. Sandomierska 6a/2 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji trafo, linia kablowa SN-15kV, linia energetyczna kablowa doziemna nN - 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Kroblicach na dz. nr ew. 202/2, 231 i Adamczowicach dz. nr ew. 170, 172, 174 w gminie Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 • na stronie internetowej Urzędu
 • na tablicy ogłoszeń sołectw Adamczowice i Kroblice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postepowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na:
Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka na działkach nr ew. 517 i 276 położonych w Ułanowicach, gmina Klimontów.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś – Klimontów od km 17+489 do km 20+716 na działce nr ewid. 127 położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Klimontów.

Prowadzonej na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu, 27-650 Samborzec, Samborzec 199.
W dniu 18.07.2014 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 – 1500.

Pouczenie:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):

Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowania strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 237- wyciąg):

Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

Budowa zaplecza techniczno – magazynowego: budynku (kontener) dyżurki, wiaty magazynowej, zbiornika na ścieki na ścieki sanitarne, parkingu dla 3 samochodów osobowych, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na działce nr ewid. 43 położonej w Szymanowicach Dolnych.

 

Prowadzonej na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86.
W dniu 23.07.2014 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.6.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 – 1500.

Pouczenie:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):

Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowania strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 237- wyciąg):

Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA KLIMONTOWA o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia OOŚ BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W KLIMONTOWIE na działce o numerze ewidencyjnym 404/4 w Klimontowie

Klimontów, dnia 2014.07.10
R.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – c) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami), Wójt Klimontowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W KLIMONTOWIE” na działce o numerze ewidencyjnym 404/4 w Klimontowie

w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego na wniosek:

Pana Macieja Maderaka
ul. Płaszowska 51c/10
30-713 Kraków

reprezentującego:
Kopalnię Józefka
Spółka z o.o z siedzibą w Górno
Górno 1, kod pocztowy 26-008
Jerzy Polakowski

działającego z upoważnienia:
Przemysława Tabor
zam. Kraków
ul. Widok 39/8
31-567 Kraków

Niniejszy wniosek wraz z raportem zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net odpowiednio pod numerami 139/2014 oraz 140 /2014.
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 2014-07-10.

W ramach planowanej inwestycji powstanie:

 • Stacja demontażu pojazdów z zapleczem socjalno-biurowym,
 • Infrastruktura związana z obsługą stacji (parkingi,place utwardzone)

Zdolność produkcyjna zakładu będzie wynosić : demontaż pojazdów max. do 24 szt. pojazdów tygodniowo.
Stacja demontażu o zdolności przetwarzania masy odpadów (pojazdów wycofanych z eksploatacji) poniżej 10 Mg/dobę.
Charakterystyka obiektu:
Opis planowanego budynku
Powierzchnia zabudowy budynku to ok. 513 m², powierzchnia utwardzona to ok. 2607m², powierzchnia biologicznie czynna to ok. 1336 m².

Planuje się na w/w działce prowadzenie:

 • stacji demontażu pojazdów,
 • sprzedaży używanych części samochodowych

W celu prowadzenia w/w działalności zostanie wykonana rozbiórka istniejących obiektów budowlanych i zastąpiona nowym obiektem budowlanym wraz z niezbędną infrastrukturą.
Posadzka zostanie wykonana z odpowiednim spadkiem. Ścieki z sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych (budynek hali demontażowej) w ilości max. 0,16 m³/tydzień oraz ewentualne odcieki z usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków.
Stacja Demontażu Pojazdów
Teren Stacji Demontażu Pojazdów zostanie podzielony na odrębne sektory:
I - sektor przyjmowania pojazdów z waga o nośności 5 Mg
II - sektor magazynowania przyjętych pojazdów,
III - sektor usuwania z pojazdów elementów niebezpiecznych i płynów,
IV - sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia,
V - sektor magazynowania wymontowanych z pojazdu przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
VI - sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów

INFRASTRUKTURA DODATKOWA
W ramach planowanej inwestycji zostanie wydzielone:

 • zaplecze socjalne i magazynowe dla maksymalnie 8 pracowników
 • zaplecze biurowe obiektu, które będzie pełnić funkcję holu i biura obsługi klientów firmy.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest działka nr 404/4 w miejscowości Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie.
Wymieniona we wniosku działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów. Inwestor wystąpi po uzyskaniu duś o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
W ramach prowadzonego postępowania przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.
W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Wójt Klimontowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Klimontów w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych, w godzinach 7 30 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej (klimontow@klimontow.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.klimontow.akcessnet.net oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Olbierzowice na lata 2009 – 2016”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2013 r., poz. 1235) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Olbierzowice na lata 2009 – 2016”.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dotyczących obszaru w granicach jednej gminy.
Wójt Gminy Klimontów pismami wystąpił z wnioskiem odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia takiej oceny dla projektu zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Olbierzowice na lata 2009 – 2016”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 08.07.2014 r. znak: WPN-II.410.54.2014.MK uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 23.06.2014 r. znak: SEV.9022.5.38.2014 po zapoznaniu się ze zmianami w „Planie Odnowy Miejscowości Olbierzowice na lata 2009 – 2016” uznał, że w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ze względu na to, iż realizacja przewidzianych działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy przedstawiane w załączniku do niniejszego obwieszczenia, odstąpiono od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Klimontów z dnia 15 lipca 2014 r.

Projekt zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Olbierzowice na lata 2009 – 2016” określa proponowane do realizacji inwestycje na terenie miejscowości Olbierzowice i ma na celu odnowę zdegradowanych i zagrożonych obszarów sołectwa poprzez zagospodarowanie i modernizację przestrzeni publicznej.
Projekt Planu wskazuje zadania do realizacji takie jak: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, remont placu przy kościele pw. św. Wawrzyńca (budowa chodników, parkingów, oświetlenia), remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, które nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 123, poz. 1397 z późn. zm.).
Realizacja tych zamierzeń podniesie standard i estetykę centrum miejscowości oraz przyczyni się do poprawy i jakości życia mieszkańców sołectwa. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko, na etapie budowy powyższych inwestycji związane będzie z pracą maszyn i urządzeń. Oddziaływanie dotyczące hałasu i wibracji oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza, będą miały charakter krótkotrwały i przestaną oddziaływać z chwilą zakończenia budowy przedsięwzięć.
W opracowaniu uwzględniono obszary cenne przyrodniczo, w tym istniejące formy ochrony przyrody znajdujące się na przedmiotowym terenie. Na podstawie tej analizy projektu dokumentu można stwierdzić, że realizacja jego założeń nie będzie kolidować z zakazami i działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów ustalonymi dla Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które określono w uchwale Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko – Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3316). Zasięg oddziaływania planowanych zamierzeń nie będzie skutkować naruszeniem celów ochrony obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Żyznów LH 260036 znajdującego się na terenie gminy. Realizacja projektu ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony w/w obszaru, jego integralność i powiązania z innymi obszarami Natura 2000.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na:
Budowie zaplecza techniczno – magazynowego: budynku (kontener) dyżurki, wiaty magazynowej, zbiornika na ścieki sanitarne, parkingu dla 3 samochodów osobowych, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na działce nr ewid. 43 położonej w Szymanowicach Dolnych.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś – Klimontów od km 17+489 do km 20+716 obejmującej działkę nr ew. 127 położoną w Nowej Wsi.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Postanowienie

Postanowienie

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po przedłożeniu w dniu 30.06.2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN.I.43.1.15.2014.PS z dnia 2014.03.27, w którym postanowiono nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na „Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w miejscowości Ułanowice na działkach o nr ewidencyjnych 517 i 276” 

postanawiam

 

w dniu 30.06.2014r. podjąć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Ułanowice na działkach nr ewid. 517 i 276. 

Uzasadnienie

 

W dniu 17.01.2014 do tut. organu wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji opisanej w osnowie. W związku z ustaleniem, że planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na obszarze Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH 260036 w dniu 2014 Wójt Gminy Klimontów wydał Postanowienie, w którym nałożył na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6 odpowiednich dokumentów w celu określenia, czy planowana inwestycja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Z wymienionych wyżej powodów Wójt Gminy dnia 07.02.2014 Postanowieniem Nr 1/2014 zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Pismem znak: ZDP.0513.LJ.25.2014 z dnia 23.06.2014 (data wpływu 2014.06.30) Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o wznowienie postępowania przedkładając Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.03.2014 znak: WPN.I.43.1.15.2014.PS.
Mając na uwadze, iż wystąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka w miejscowości Ułanowice na działkach nr ewid. 517 i 276” postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:

w dniu 21.05.2014 r. zostało wszczęte
na wniosek: Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Kazimierz Hordziejewicz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zaplecza techniczno–magazynowego: budynku (kontenera) dyżurki, wiaty magazynowej, zbiornika na ścieki sanitarne, parkingu dla trzech samochodów osobowych, przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na działce nr ewid. 43 położonej w miejscowości Szymanowice Dolne gmina Klimontów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
2) na stronie internetowej Urzędu
3) na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowice Dolne

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

 

 

zawiadamia, iż:

 

w dniu 13.05.2014 r. zostało wszczęte
na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec 199, 27-650 Samborzec postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś – Klimontów od km 17+489 do km 20+716 na działce nr ewid. 127 położonej w Nowej Wsi gmina Klimontów.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Klimontów, dnia 30.04.2014 r.
R.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
Na podstawie art. 49 oraz 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267), biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

w związku z wnioskiem:

Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z/s w Samborcu
Samborzec 199
27-650 Samborzec

podaję do publicznej wiadomości informację:
że decyzją z dnia 2014.04.30 znak: R.6220.1.2014 zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś-Klimontów od km 17+489 do km 20+716 na działce nr 127 obręb Nowa Wieś.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. 2013, poz. 267)
Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Dr J. Zysmana 1pokój nr 7 w godzinach od 730 do 1500.
Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klimontowie i tablicy sołeckiej Nowa Wieś, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.klimontow.akcessnet.net oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na działkach nr ewid. 330 i 331 położonych w Klimontowie.

Prowadzonej na wniosek: Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

W dniu 01.04.2014r. Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730-1500.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):
Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 – wyciąg):
Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33 §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73 §1 Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§1a. Czynności określone w §1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na dobudowie klatki schodowej, przebudowa pomieszczeń parteru budynku na „Klub Dziecięcy”, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne na działkach nr eiwd. 1596 i 1597 położonych w Nawodzicach gmina Klimontów

Prowadzonej na wniosek: Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

W dniu 25.03.2014r. Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.3.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730-1500

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):
Art. 53 ust.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 – wyciąg):
Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33 §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny. Rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73 §1 Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§1a. Czynności określone w §1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §1 w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu
z/s w Samborcu Samborzec 199 27-650 Samborzec

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś-Klimontów od km 17+489 do km 20+716

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 95/2014.
Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości jezdni 6 m ograniczoną obustronnie poboczem utwardzonym kruszywem łamanym. Zakłada się na projektowanym odcinku profilowanie istniejącej nawierzchni a następnie położenie dwóch warstw z betonu asfaltowego: wiążącą 7 cm i ścieralną o grubości 5 cm. Odwodnienie powierzchniowe do rowów ziemnych zgodnie z ukształtowaniem terenu przyległego. Powierzchnia projektowanej drogi wyniesie około 19 500 m2
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 127 położonej w Nowej Wsi.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397. ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciel działki objętej inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia ).
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz. 730-1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 213) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

PG.6733.2.2014

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Rozbudowie budynku Urzędu Gminy w Klimontowie na działkach nr ewid. 330 i 331 (w granicy działki nr ewid. 329).

Stosownie do przepisu art. 10§1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-15ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Dobudowie klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń parteru budynku na „Klub Dziecięcy”, budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości na działkach nr ewid. 1596, 1597 położonych w Nawodzicach gmina Klimontów.

Stosownie do przepisu art. 10§ 1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730-1430 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa trasy rowerowej w miejscowości Górki Klimontowskie na działkach nr ewid.: 334/1; 322/1; 216/2; 215; 214; 213; 212; 211/1, w miejscowości Pokrzywianka na działkach nr ewid.: 221; 201; 40/2; 40/1; 242, w miejscowości Konary na działkach nr ewid.: 102; 388; 101/4; 320; 310; 291; 95/1; 236.
prowadzonej na wniosek: Mott MacDonald sp. z o.o. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa występującej w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w dniu 06.02.2014r. Wójt Gminy Klimontów wydał Decyzję Nr 1/2014 umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730-1500.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.) oraz art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 28.01.2014r. zostało wszczęte

na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Urzędu Gminy w granicy działki nr ewid. 329 na działkach o nr ewid. 330, 331 położonych w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej 8.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 730-1500.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.) oraz art. 49 art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:
w dniu 29.01.2014 roku zostało wszczęte
za wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dobudowie klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń parteru budynku na „Klub Dziecięcy”, budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości na działkach nr ewid. 1596, 1597 położonych w Nawodzicach gm. Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój Nr 7, w godz. 730-1500.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Klimontów na lata 2013-2032