Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 2015.12.14 zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie świetlicy wiejskiej, urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce nr ewid. 282 w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Zakrzów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Beradz 38, 27–640 Klimontów o nr. ewid. 67 KI1S/00053290/8 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy w dolnej części budynku Remizy OSP o powierzchni 58,00 m².

 1. Okres dzierżawy – 3 lata.
 2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 431,52 zł netto + Vat 99,25 razem 530,77 brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 77/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10–tego każdego miesiąca.
 4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:
Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice (w budynku OSP), 27–640 Klimontów o nr. ewid. 315 KI1S/00038312/8 na której usytuowany jest lokal użytkowo–handlowy w dolnej części budynku Remizy OSP o powierzchni 48,00 m².

 1. Okres dzierżawy – 3 lata.
 2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 447,84 zł netto + Vat 103,00 razem 550,84 brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 84/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10–tego każdego miesiąca.
 4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 2015.11.13 zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej oraz urządzeniu terenu i placu zabaw na działce nr ewid. 199 w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Borek Klimontowski

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730 - 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie istniejącej LSN – odgałęzienie Klimontów ZSZ Gimnazjum w miejscowości Klimontów gmina Klimontów na działkach nr ewid. 76, 77, 74, 1319, 267/4, 267/5, 267/6, 267/2, 68, 278/5.

Stosownie do przepisu art. 10§1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-15ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń miejscowości Klimontów


Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa stacji transformatorowych w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii nN na działkach nr ewid. 8, 31, 54, 55, 334, 359 w jednostce ewidencyjnej Klimontów, obręb 20 – Olbierzowice.
Prowadzonej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającej przez pełnomocnika Przemysława Chojnackiego Przedsiębiorstwo Usługowe ALPEL Brzeziny, ul. Chęcińska 49, 26-026 Morawica.
W dniu 2015.09.14 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję PG.6733.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730-1500.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), że niżej wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice nr ewid. 279/2 o pow. 0,14 ha
  • księga wieczysta KW 37995/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przez Wydział Ksiąg Wieczystych
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • Cena wywoławcza :14 176,00zł
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Urząd Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
Stacji transformatorowych w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonaniem rozcięć w istniejącej linii nN na działkach nr ewid. 8, 31, 54, 55, 334, 359 w jednostce ewidencyjnej Klimontów, obręb 20 – Olbierzowice.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 - 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
Sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1261, 797/1, 793/1, 769/3 w miejscowości Klimontów, gmina Klimontów.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730- 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 2015.07.24 zostało wszczęte
na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów działającej przez pełnomocnika Pana Przemysława Chojnackiego, Przedsiębiorstwo Usługowe ALPEL Brzeziny, ul. Chęcińska 49, 26-026 Morawica postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowych w m. Olbierzowice gm. Klimontów wraz z nawiązaniem po stronie SN i nN, wykonaniu rozcięć w istniejącej linii nN” na działkach nr ewid. 8, 31, 54, 55, 334, 359 w Olbierzowicach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Olbierzowice

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730 - 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

 

zawiadamia, iż

 

w dniu 2015.06.15 (uzupełniony wniosek 26.06.2015) zostało wszczęte
na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz działającej przez pełnomocnika Pana Edwarda Wilk postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 50 mm, L- około 340,0 m w miejscowości Klimontów, ul. Słoneczna na dz. nr ewid. 793/1, 769/3, 1261, 797/1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Klimontów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730 -1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów na działkach o nr ewid. położonych w obrębie ewidencyjnym:

 • Górki Klimontowskie – 280
 • Nowa Wieś – 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23
 • Olbierzowice – 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 • Konary – 190/1, 365 ,366
 • Ułanowice – 1, 5, 6, 7, 8, 9/2, 11/1, 12, 17, 32/3, 44, 45, 48, 49, 71, 80, 81, 106, 110, 111, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 202/1, 202/2, 203, 212/2, 213, 220, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 241/1, 245/1, 255, 257, 259, 260/1, 260/3, 261, 262, 278, 279/1, 279/2, 280/1, 281, 305, 306, 307, 308, 309,310, 311/1, 311/2, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 501, 502/1, 502/2, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 520, 521, 525, 526

prowadzonej na wniosek Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów działającej przez pełnomocnika Annę Głowacką Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „BCJ” Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
W dniu 2015.06.02 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję PG.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 – 1500

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów na działkach o nr ewid. położonych w obrębie ewidencyjnym:

 • Pęchów – 85, 86, 87, 88, 89, 96,
 • Pęchowiec – 73, 74, 75/1, 75/3, 77, 78/2, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85/1 , 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 100, 140/1, 140/2,
 • Kroblice – 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 216, 231, 232, 233, 234, 236,
 • Adamczowice – 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 195, 196, 197, 198/1, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 225, 240/1, 241, 242/1, 243, 244, 246/1, 246/2, 248/2, 249/2, 249/3, 250, 253, 254, 255/1, 156, 257, 258/1, 259/1, 260, 261, 262, 263, 264/1, 265/1, 267/1, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276/1, 277, 281, 282, 283, 284, 285/1, 286/1, 287, 288, 290/1, 291/1, 292/1, 293, 294/1, 295, 297, 308/1, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 320, 321, 322, 323, 324, 333, 334/1, 336/1, 348, 352, 353, 355, 376, 381/1, 430/1, 433, 481/1, 483, 485, 498/1, 504/1, 518,
 • Przybysławice – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 33/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/4, 48, 49, 50, 72/1, 72/2, 73/1, 73/3, 73/4, 83, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 251/1, 252, 299, 326, 327, 328, 333, 335, 339, 341, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 570, 575, 612, 641, 647.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest do rozpatrzenia materiału dowodowego i przed wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postepowania, że tut. organ zakończył postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów na działkach o nr ewid. położonych w obrębie ewidencyjnym:

 • Górki Klimontowskie – 280
 • Nowa Wieś – 2,5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23
 • Olbierzowice – 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 • Konary – 190/1,365,366
 • Ułanowice – 1, 5, 6, 7, 8, 9/2, 11/1, 12, 17, 32/3, 44, 45, 48, 49, 71, 80, 81, 106, 110, 111, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 202/1, 202/2, 203, 212/2, 213, 220, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 241/1, 245/1, 255, 257, 259, 260/1, 260/3, 261, 262, 278, 279/1, 279/2, 280/1, 281, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 501, 502/1, 502/2, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 520, 521, 525, 526.

Stosownie do przepisu art. 10 § i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 18 budynków mieszkalnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w miejscowości Górki na działkach nr ewidencyjny: 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/10, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6,300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14, 300/15, 300/16, 300/17.

W związku z powyższym informuję,że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni ,poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Górki.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

w dniu 2015-04-08 na wniosek:
Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+990 gmina Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie”
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane,cyt.:
-„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej , z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych pokój nr 7 w godzinach 730-1530.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Klimontowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Beradz oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej UG Klimontów

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) , w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

w dniu 2015-04-17 na wniosek:
Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R.6220.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn:
„Odbudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 2+340 gmina Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie”
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.:
-„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej , z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych ,służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
Z treścią decyzji oraz aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych pokój nr 7 w godzinach 730-1530.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Klimontowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Krobielice, Wilkowice, Ossolin oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej UG Klimontów

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż:

w dniu 09.04.2015r. zostało wszczęte na wniosek:
Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów reprezentowanej przez Pełnomocnika: Annę Głowacką Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ,,BCJ”Sp. Jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
Budowie wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów na działkach o nr ewidencyjnym położonych w:

 • Pęchów – Obręb 0022: 86, 88, 89, 96, 85, 87;
 • Pęchowiec – Obręb 0023: 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 78/2, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 96, 100, 140/1, 140/2;
 • Kroblice – Obręb 0016: 202/2, 203, 204, 205, 206,207, 208, 210, 213, 216, 231, 232, 233, 234, 236;
 • Adamczowice – Obręb 0001: 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 195, 196, 197, 198/1, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 225, 240/1, 241, 242/1, 243, 244, 246/1, 246/2, 248/2, 249/2, 249/3, 250, 253, 254, 255/1, 256, 257, 258/1, 259/1, 260, 261, 262, 263, 264/1, 265/1, 267/1, 268, 270, 269, 271,272, 275, 276/1, 277, 281, 282, 283, 284, 285/1, 286/1, 287, 288, 290/1, 291/1, 292/1, 293, 294/1, 295, 297, 308/1, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/1, 320, 321, 322, 323, 324, 333, 334/1, 336/1, 348, 352, 353, 355, 376, 381/1, 430/1, 433, 481/1, 483, 485, 498/1, 504/1, 518;
 • Przybysławice – Obręb 0026: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 33/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/4, 48, 49, 50, 72/1, 72/2, 73/1, 73/3, 73/4, 83, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 165, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 251/1, 252, 299, 326, 327,328, 333, 335, 339, 341, 343, 344, 345 ,348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 570, 575, 612, 641, 647.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Pęchów, Pęchowiec, Kroblice, Adamczowice, Przybysławice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, w godz. 730-1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż:
w dniu 09.04.2015 r. zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów reprezentowanej przez Pełnomocnika: Annę Głowacką Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BJC” sp. jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów na działkach o nr ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym:

 • Górki – obręb 0008: 280
 • Nowa Wieś – obręb 0019: 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23
 • Olbierzowice – obręb 0020: 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13 ,14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 • Konary – obręb 0013: 190/1, 365, 366
 • Ułanowice – obręb 0032: 1, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 11/1, 12, 17, 32/3, 44, 45, 48, 49, 71, 80, 81, 106, 110, 111, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 202/1, 202/2, 203, 212/2, 213, 220, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 241/1, 245/1, 255, 257, 259, 260/1, 260/3, 261, 262, 278, 279/1, 279/2, 280/1, 281, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 311/2, 312, 314, 315, 316, 317, 319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 501, 502/1, 502/2, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 520, 521, 525, 526.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Górki, Nowa Wieś, Olbierzowice, Konary, Ułanowice

Uwagi u wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 w godz. 730-1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 0+787 i od km 0+787 do km 1+302”
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni ,poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Rybnica.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamia,

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 30.03.2015 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Odbudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 2+340 gmina Klimontów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie”

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
Strony postępowania administracyjnego maja prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję,że z treścią postanowienia oraz zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 700-1400 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Krobielice, Ossolin, Wilkowice.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów”, realizowanego przez Gminę Klimontów ponieważ inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Adamczowice i Przybysławice.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów”, realizowanego przez Gminę Klimontów ponieważ inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Ułanowice.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w dniu 18.03.2015 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+990” gmina Klimontów powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie”

Jednocześnie zgodnie z art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
Strony postępowania administracyjnego maja prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1400 oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni ,poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Beradz.
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

Budowa słupowej stacji trafo, linii energetycznej kablowej doziemnej SN – 15 kV, linii energetycznej kablowej doziemnej nN – 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Adamczowicach gmina Klimontów na działkach nr ewid. 178, 176, 174, 172, 170 w Adamczowicach i działkach nr ewid. 202/2, 231 w Kroblicach.

Prowadzonej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów, ul. Krakowska 44, 29-200 Staszów działającej przez pełnomocnika Ryszarda Rajpolda, ul. Sandomierska 6a/2, 39-300 Mielec.
W dniu 2015.03.13 Wójt Gminy Klimontów wydał decyzję nr PG.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godz. 730 - 1500.

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm. – wyciąg):

Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 237 – wyciąg):

Art. 49. Strony postępowania mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia , jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33 §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Art. 73 §1 Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§1a. Czynności określone w §1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm)

Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia

strony postępowania poprzez obwieszczenie że, w dniu 09.03.2015 do tut. Urzędu Gminy Klimontów wpłynął wniosek Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów dotyczący wycofania wniosku złożonego w dniu 28.01.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229, od km 0+214 do km 0+787 i od km 0+787 do km 1+302”.

W myśl art. 105 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie ,jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Ewentualne uwagi oraz wnioski dotyczące złożonego pisma o wycofanie wniosku należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 213) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Przy braku uwag oraz wniosków w powyższej sprawie uznam, że strony postępowania nie sprzeciwiają się umorzeniu postępowania w ww. sprawie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:

Słupowej stacji trafo, linii energetycznej kablowej doziemnej SN – 15kV, linii energetycznej kablowej doziemnej nN – 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Adamczowicach gmina Klimontów na działkach nr ewid. 178, 176, 174, 172, 170 w Adamczowicach i działkach nr ewid. 202/2, 231 w miejscowości Kroblice.

Stosowne do przepisu art. 10§1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730- 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Odbudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 2+340”

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 39/2015
Przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowie drogi gminnej nr 331008 relacji Krobielice–Ossolin na odcinku długości 2340 mb.
W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o szerokości 3,0-4,0 m i nawierzchni gruntowej miejscami ulepszonej kamieniem naturalnym znacznie uszkodzonej w wyniku wystąpienia nawalnych deszczy.
Szerokość pasa drogowego wynosi 4-10 m. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji leżą tereny o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, rolne.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy drogi o szerokości jezdni 3,0-3,5 m tj:

 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20 cm
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20 cm
 • nawierzchni jezdni z mas bitumicznych – grubość po zagęszczeniu 6 cm
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami
 • odmulenie rowów.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok.7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu) ,za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Krobielice, Ossolin, Wilkowice oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 0+787 i od km 0+787 do km 1+302

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 38/2015

Przedsięwzięcie będzie polegało na odbudowie drogi gminnej Rybnica-Nawodzice na odcinku długości 1088 mb.
W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o szerokości 3,0 - 4,0 m i nawierzchni gruntowej miejscami ulepszonej kamieniem naturalnym znacznie uszkodzonej w wyniku wystąpienia nawalnych deszczy. Szerokość pasa drogowego wynosi 4-10 m. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji leżą tereny o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, rolne.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy drogi o szerokości jezdni 3,0-3,5 m tj:

 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15 cm
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15 cm
 • nawierzchni jezdni z mas bitumicznych - grubość po zgęszczeniu 6 cm
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami
 • odmulenie rowów

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.
W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron.
Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rybnica oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+990”

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 37/2015

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 331032 relacji Pęchów-Beradz na odcinku długości 1580 mb. W miejscu projektowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej istnieje droga o szerokości 3,0-4,0m i nawierzchni gruntowej miejscami ulepszonej kamieniem naturalnym znacznie uszkodzonej w wyniku wystąpienia nawalnych deszczy. Szerokość pasa drogowego wynosi 3,5 m-6 m .W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji leżą tereny o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, rolne oraz leśne.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy drogi o szerokości jezdni 3,0-3,5 m tj:

 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20 cm
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20 cm
 • nawierzchni jezdni z mas bitumicznych-grubość po zagęszczeniu 6 cm
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami
 • remont przepustu Ø800 mm, odmulenie rowów wraz z częściowym umocnieniem rowów elementami betonowymi

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Beradz oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213 ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów”

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ,prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie www.bip.klimontow.akcessnet.net pod Nr 34/2015
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Adamczowice o długości ok. 14 670 m. Trasę projektowanej sieci przeprowadzono wzdłuż drogi przez działki prywatne, zachowując wymagane odległości od obiektów budowlanych i zieleni.
Miejsce włączenia projektowanego wodociągu dla miejscowości Adamczowice-Przybysławice przewidziano w miejscowości Pęchów do istniejącej sieci rozdzielczej wodociągowej, natomiast do domów położonych w miejscowości Adamczowice-Tenczynopol włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w Klimontowie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron .

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pok. 7) w godz 730 – 1400 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Klimontowa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu) ,za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (klimontow@klimontow.pl). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Adamczowice i Przybysławice oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 213) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż
w dniu 22.01.2015 roku zostało wszczęte

na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8 Rejon Energetyczny Staszów, 28-200 Staszów, ul. Krakowska 44 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupowej stacji trafo, linii energetycznej kablowej doziemnej SN – 15kV, linii energetycznej kablowej doziemnej nN – 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych i gospodarczych w Adamczowicach gmina Klimontów na działkach nr: 178,176,174,172,170 oraz w Kroblicach: nr 202/2, 231.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectw Adamczowice i Kroblice.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730 – 1500 . Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Owieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960e. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie budynku opiekuńczo – rehabilitacyjnego z funkcją usługową oraz zamieszkania zbiorowego stanowiącego przebudowę i rozbudowę Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus na działkach nr ewid. 474/1 i 474/2 położonych w miejscowości Klimontów.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie linii kablowej wykonanej kablem typu XRUHAKX 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi na około 1,0m od słupa nr 7 do stacji jednosłupowej ST nr 2 w Ossolinie oraz budowie linii kablowej 15 kV typu XRUHAKY 3x1x70mm2 ułożonym w ziemi od słupa nr 31 do stacji trafo nr 3 w Ossolinie na działce nr ew. 80, 224, 2, 201, 185, 71, 70/2 położonych w Ossolinie, na działce nr ew. 224 w Kroblicach oraz na działkach nr ew. 2, 23/1, 23/2, 95/2, 89/1 w Dziewkowie, gmina Klimontów.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730 – 1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

podaję do publicznej wiadomości następującą informację: w dniu 05.01.2015 na wniosek

Kopalni Józefka Sp. z o.o z siedzibą w Górnie Górno 1, 26-008 Górno za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Maderaka ul. Płaszowska 51C/10, 30-713 Kraków

została wydana decyzja Wójta Klimontowa znak: R.6220.3.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:

„BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW W KLIMONTOWIE” NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 404/4 w m. Klimontów, gm. Klimontów

Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych, zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod nr 1/2015.

Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie Nr 139 i 140.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.Nr 213 poz.1397 ze zm.) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przed wydaniem przedmiotowej decyzji zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, a także zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.

Informację o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu podano do publicznej wiadomości dnia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy (w tym: raport OOŚ, opinie, uzgodnienia itp.) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej (zakładka :obwieszczenia) oraz w miejscu planowanej inwestycji.