główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 2015.12.14 zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie świetlicy wiejskiej, urządzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce nr ewid. 282 w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Zakrzów

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Beradz 38, 27–640 Klimontów o nr. ewid. 67 KI1S/00053290/8 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy w dolnej części budynku Remizy OSP o powierzchni 58,00 m².

 1. Okres dzierżawy – 3 lata.
 2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 431,52 zł netto + Vat 99,25 razem 530,77 brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 77/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10–tego każdego miesiąca.
 4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

artykuł nr 3

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:
Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice (w budynku OSP), 27–640 Klimontów o nr. ewid. 315 KI1S/00038312/8 na której usytuowany jest lokal użytkowo–handlowy w dolnej części budynku Remizy OSP o powierzchni 48,00 m².

 1. Okres dzierżawy – 3 lata.
 2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
 3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 447,84 zł netto + Vat 103,00 razem 550,84 brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 84/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10–tego każdego miesiąca.
 4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Klimontów

zawiadamia, iż

w dniu 2015.11.13 zostało wszczęte
na wniosek: Gminy Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej oraz urządzeniu terenu i placu zabaw na działce nr ewid. 199 w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa: Borek Klimontowski

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730 - 1500. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie istniejącej LSN – odgałęzienie Klimontów ZSZ Gimnazjum w miejscowości Klimontów gmina Klimontów na działkach nr ewid. 76, 77, 74, 1319, 267/4, 267/5, 267/6, 267/2, 68, 278/5.

Stosownie do przepisu art. 10§1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 7³º-15ºº oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń miejscowości Klimontów