Zawiadomienie o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Klimontowie na ul. Batalionów Chłopskich 1 dnia 22 grudnia 2015 roku nie został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

Zawiadomienie o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Beradzu w budynku OSP dnia 22 grudnia 2015 roku nie został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca gdyż nie zgłosił się żaden oferent.

Zawiadomienie o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Krobielicach w budynku OSP dnia 22 grudnia 2015 roku został wyłoniony w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawca w osobie Gąsiorowskiej Katarzyny.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.P.H.U. „PROVINET” G. Nowak ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena brutto
1. Partners INTERNET INTEGRATIONS PARTNERS Sp. z o.o.
ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15,
02-795 Warszawa
85 146,01
2. CMS-SOLUTIONS Radosław Bąk
39-300 Mielec
ul. Sucharskiego 18
100 577,59
3. F.P.H.U. „PROVINET” G. Nowak
ul. Strażacka 2
27-640 Klimontów
62 080,56

 

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Tel. 158661006, 158661100 Fax 158661847
klimontow@klimontow.pl
NIP: 864-17-29-561

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów - beneficjentów ostatecznych projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”, w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  2. usługę stałego dostępu do internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  3. usługę serwisową zapewniającą utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do internetu użytkownikom na warunkach określonych w umowie.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów projektu lub bezpośrednio beneficjentów. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.

Słownik CPV: 72.40.00.00-4 – Usługi internetowe

III. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca zapewni dostęp do internetu poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
 2. Wykonawca dokona podłączenia i konfiguracji sprzętu sieciowego do internetu pod adresami wykazanymi w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Badanie możliwości technicznych w miejscach lokalizacji pod względem świadczenia usługi dostępu do internetu przeprowadzone będą przez Wykonawcę na jego koszt.
 4. Wykaz miejsc lokalizacji przyłączy internetowych jest zmienny z tym zastrzeżeniem, że obejmuje przez okres obowiązywania umowy 3 jednostki organizacyjne Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z adresami na terenie Gminy Klimontów.
 5. Zamawiający może dokonać zmiany wykazu lokalizacji przyłączy internetowych poprzez wykreślenie adresu dotychczasowego użytkownika i wpisanie adresu nowego użytkownika.
 6. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaktualizowanego wykazu miejsc lokalizacji, we wskazanych miejscach zapewni: przeniesienie i montaż sprzętu sieciowego, aktywację usługi dostępu do internetu i usługę serwisową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
 2. Minimalny transfer do komputera (download)
  1. Jednostki organizacyjne – 8 Mbit/s
  2. osoby fizyczne – 1 Mbit/s
 3. Minimalny transfer od komputera (upload)
  1. Jednostki organizacyjne – 1 Mbit/s
  2. osoby fizyczne – 256 kbit/s
 4. Nielimitowany transfer danych (pobierania i wysyłania)
 5. Dostępność usługi na poziomie 99%.
 6. Dostęp do internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z internetu.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów technicznych usług transmisji danych, związaną z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzeb zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników końcowych bez zmiany wynagrodzenia.
 8. Instalacja w miejscu docelowym, uruchomienie połączenia, skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu w gospodarstwie domowym.
 9. Wykonawca zapewni wszystkie dodatkowe urządzenia niezbędne do prawidłowego działania usługi dostępu do internetu.
 10. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności związane z udostępnieniem internetu we wskazanych lokalizacjach tj.: podłączenie do komputera (kablowe lub bezprzewodowe), instalacja urządzeń typu modern/router, konfiguracja komputera.
 11. Usługa serwisowa zapewniająca utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do internetu Beneficjentom.
 12. Wykonawca w okresie gwarancji obowiązany jest do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, którego celem jest przywrócenie utraconego dostępu do internetu lub rozwiązanie innych problemów.
 13. Zgłoszenia dotyczące utraconego dostępu lub innych problemów przyjmowane będą przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 20.00 telefonicznie i pod adresem email. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie w formie podania numeru zgłoszenia. Uprawnionymi do dokonania zgłoszeń są także Beneficjenci.
 14. Czas w jakim Wykonawca podejmie serwis gwarancyjny i dokona naprawy będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy początek tego terminu przypada na dni wolne od pracy, naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy.
 15. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca dokonuje naprawy w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) w miejscu lokalizacji lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
 16. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o skutecznym dokonaniu naprawy lub przeszkodach w jej wykonaniu.
 17. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch kolejnych napraw urządzenie będzie niesprawne.
 18. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usługi, ewentualną wymianą sprzętu itp.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenia usługi dostępu do internetu, nastąpi w okresie 12 miesięcy tj: od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
Uruchomienie świadczenia usługi dostępu do sieci internet w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

V. INFORMACJE DODATKOWE

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, póz. 1800 z późn. zm.),
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia – 90%
  2. Minimalny transfer do komputera dla osób fizycznych – 10%
 2. Sposób oceny ofert:
  1. Wzór do obliczenia punktowego kryterium cena
   cena=(Najniższa oferowana cena (brutto)/Cena badanej oferty (brutto)) * 100 punktów * 90%
   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Wzór do obliczenia punktowego kryterium transfer (podany w jednostkach Mbit/s, minimalna wartość: 1 Mbit/s, maksymalna wartość 4 Mbit/s; oferenci, którzy zaproponują transfer większy niż 4 Mbit/s otrzymają taką samą ilość punktów jak oferenci, którzy zaproponowali maksymalny transfer podlegający ocenie przez Zamawiającego)
   transfer=(Oferowany transfer (ilość Mbit/s) badanej oferty/Największy oferowany transfer (ilość Mbit/s)) * 100 punktów * 10%
   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na załączonym wzorze formularza stanowiącym załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia.
 2. W wyznaczonym miejscu w ofercie Wykonawca podaje cenę brutto cyfrowo i słownie.
 3. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu niewłaściwie skalkulowanej ceny.
 4. Cena ogółem oferty stanowi należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym serwisu gwarancyjnego. Cena ogółem oferty ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy, także w przypadku zmiany cen będących podstawą kalkulacji cenowej.
 5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ogółem.
 6. Podane w „Formularzu ofertowym” ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Do oferty Wykonawca dołączy wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (oświadczenie), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.
 3. Formularz ofertowy, wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać:
  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (II piętro) w zamkniętej kopercie,
  2. za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (decyduje data doręczenia)
  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić następującą informację: Oferta na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”
 4. Termin składania ofert: do dnia 23.12.2015 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
 7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.klimontow.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Klimontów.

VIII. OTWARCIE OFERT

 1. Złożone Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 23.12.2015 r. o godzinie 10.15.
 2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze i o terminie zawarcia umowy.

IX. KONTAKT

 1. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
  1. Sylwia Nowak-Czerwińska – tel. 158661006, 158661100
  2. Krzysztof Sajecki – tel. 158661006, 158661100
 2. Pytania w formie pisemnej można kierować na podany numer faksu lub pocztą elektroniczną lub na adres Zamawiającego.

X. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
 4. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie zostaną rozpatrzone.
 5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
 6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz lokalizacji przyłączy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załączniki
Załączniki   236.196 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie ul Szkolna 1
tel./fax 158661018 email: psp-klimontow@o2.pl
informuje:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. o odrzuceniu oferty

dotyczących przetargu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Numer ogłoszenia: 326642- 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe
  2. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów, ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn Oddział Kielce 25-950 ul. Hauke Bosaka 1
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne
  3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część nr 1 – Pieczywo
  4. PPHU „Publima” Sp. J. Lichota & Lichota 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kilińskiego 49 Oddział Sandomierz ul. Przemysłowa 7 27-600 Sandomierz
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże
  5. „Tabaka” Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139
   Część nr 8 – Jaja
  6. Jorgo Agencja Usługowo Handlowa Jerzy Wieczorek 27-660 Koprzywnica ul. Krakowska 137
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone
  7. Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze
   Część nr 5 – Warzywa i owoce
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie
  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. P.P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kucharczak 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 93,79 pkt
  2. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów, ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn Oddział Kielce 25-950 ul. Hauke Bosaka 1
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część nr 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 87,88 pkt
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 99,33 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 79,61 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 74,63 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 88,13 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 54,45 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 91,01 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 91,67 pkt
  5. Firma Produkcyjno-Handlowo -Usługowa HOREB frost S.C. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 85,34 pkt
  6. PPHU „Publima” Sp.J. Lichota & Lichota 27-400 Ostrowiec Św. ul. Kiliańskiego 49 o/ Sandomierz ul Przemysłowa 7 27-600 Sandomierz
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 95,74 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
  7. Tabaka Marek Giemza 27-400 Ostrowiec Św. ul. Siennieńska 139
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 99,76 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 99,60 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 99 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 86,85 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 100 pkt
  8. Jorgo Agencja Usługowo Handlowa Jerzy Wieczorek 27-660 Koprzywnica ul. Krakowska 137
   Część nr 8 – Jaja – 77,50 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
  9. Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część nr 1 – Pieczywo – 98,54 pkt
   Część nr 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część nr 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 98,70 pkt
   Część nr 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 84,07 pkt
   Część nr 5 – Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część nr 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część nr 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 79,27 pkt
   Część nr 8 – Jaja – 81,58 pkt
   Część nr 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,94 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta:
  BEST-MILK sp. z o.o. ul. Janowska 135 23-200 Kraśnik
  Część nr 6 – Produkty mleczarskie
  Oferta niekompletna, przygotowana niezgodnie z warunkami SIWZ, brak formularza cenowego, numery na stronach wskazują na brak wszystkich kartek.
  Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych - tekst jednolity z dn 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.
  Od rozstrzygnięć w przedmiocie odrzucenia oferty przysługuje Wykonawcy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego w godz. od 9-15 po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Proponowany termin podpisania umowy - 21 grudzień 2015 r.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert na nabór partnera do wspólnego składania wniosków

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w dniu 07.12.2015 r. Komisja powołana przez Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego dokonała otwarcia ofert - nabór na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Komisja w składzie:

 1. Edward Przytuła - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Potocka - Członek Komisji
 3. Sylwia Nowak-Czerwińska - Członek Komisji

stwierdziła, że do Konkursu Ofert na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przystąpiła:

 1. Fundacja ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego,
  ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce

Oferta została złożona w wymaganym terminie; zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy; została wypełniona czytelnie w języku polskim; zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty i stwierdziła, że w/w Fundacja ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego spełnia wymagania zamieszczone w ogłoszeniu.

Przetarg - dostawa artykułów żywnościowych

Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer ogłoszenia: 326642 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2016r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 9 częściach: Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-6); Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7); Część nr 3- Mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9); Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6); Część nr 5- Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1); Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3); Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 ); Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5); Część nr 9- Wyroby garmażeryjne NIE MROŻONE (CPV 15894000-1) Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3- Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji ( wg części od 1 do 9). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego: 1/ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia/tekst jednolity; Dz. z 2010r Nr 136, poz.914;2/Rozporządzenia(WE)Nr 178/2002r Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności(Dz. Urz. WE L z 01.02.2002r) ze zm. 3/ Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r) z póz. zm. i Nr 853/2004 w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

II.1.5)

 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6, 15.87.00.00-7, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9, 03.14.30.00-5, 15.89.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena na podstawie: oświadczenie nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres- w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje jego pełnomocnik lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia. 2. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 3. ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów Telefon 158661018 fax. 158661018 mgr Elżbieta Czajkowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie - SEKRETARIAT ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz.9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według p.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.87.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Drób i produkty drobiowe świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00.Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.33.11.70-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wyroby garmażeryjne NIE MROŻONE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na część Nr 9 składa się dostawa wyrobów garmażeryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ-część 9. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

 • Nieruchomość położona w miejscowości Beradz (przy remizie OSP) o nr. ewid. 67, KI1S/00053290/8 na której usytuowany jest Remiza w której wyodrębniony jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 58 m².
 • Okres dzierzawy – 3 lata.
 • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe.
 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 431,52 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
 • Wysokość czynszu wzrastać bedzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Minimalne postąpienie 10 zł.
 • Wadium 44 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Referat rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 15 8661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

 • Nieruchomość położona w miejscowości Krobielice (w budynku OSP), o nr. ewid. 315 KI1S/00038312/8 na której usytuowana jest remiza a w niej wyodrębniony jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 48 m².
 • Okres dzierżawy – 3 lata.
 • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe.
 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 447,84 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
 • Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Minimalne postąpienie 10 zł.
 • Wadium 45 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: referat Rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 15 8661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Klimontów

 • Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
 • Okres dzierżawy – 3 lata.
 • Cel dzierżawy – cele handlowe, usługowe, gastronomia.
 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 522,48 zł netto Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
 • Wysokość czynszu wzrastać bedzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Minimalne postąpienie 10 zł.
 • Wadium 53 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie przy Ulicy Krakowskiej – 1 piętro, przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.12.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Do ustalonej w wyniku przetargu kwoty czynszu dzierżawnego dolicza się 23% Vat. W przypadku uchylenia się uczestnika który wygrał od zawarcie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Referat Rolnictwa i gospodarki gruntami Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15, w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 15 8661100 w. 23, osoba odpowiedzialna Sylwia Burczyńska.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Klimontów

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:
Nieruchomość położona w miejscowości Klimontów, ul. Batalionów Chłopskich 1 o nr. ewid. 324/1 na której usytuowany jest lokal użytkowo–handlowy o łącznej powierzchni 56 m².
Okres dzierżawy – 3 lata.
Cel dzierżawy – cele handlowe lub usługowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego – 522,48 zł netto + VAT 120,17 razem 642,65 brutto (słownie: sześćset czterdzieści dwa złote 65/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10-tego każdego miesiąca.
Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nN do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Nawodzice, Byszów, Konary, Pęchowiec, Pęchów, Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Jerzy Kąsek
ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

 1. P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
  ul.Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
  Cena: 64.400,00 zł.
 2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
  Jerzy Kąsek
  ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów
  Cena 40.590,00 zł
 3. F.H.U. ELDEKO
  Krzysztof Dwojewski
  Sztombergi 22A, 28-200 Staszów
  Cena: 35.670,00 zł (Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy)
 4. BTE Firma Elektryczna Działowscy Sp. z o.o.
  Chrząstów 10B, 39-331 Chorzelów
  Cena: 68.880,00 zł


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł”
Ogłoszenie 312594-2015 z dnia 19.11.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym Kryterium).
  Cena oferty 146 022,60 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
   ul. 1-go Maja 6 28-131 Solec Zdrój
   Cena oferty: 146 022,60 zł, liczba uzyskanych punktów - 100.
  2. Bank Spółdzielczy w Połańcu
   ul. Żapniowska 3, 28 – 230 Połaniec
   Cena oferty: 163 966,11 zł, liczba uzyskanych punktów – 89,06.
 2. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa polegająca na podwieszeniu przewodów nN do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Nawodzice, Byszów, Konary, Pęchowiec, Pęchów, Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
F.H.U. ELDEKO
Krzysztof Dwojewski
Sztombergi 22A, 28-200 Staszów.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo( cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty:

 1. P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
  ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
  Cena: 64.400,00 zł
 2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
  Jerzy Kąsek
  ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów
  Cena 40.590,00 zł
 3. F.H.U. ELDEKO Krzysztof Dwojewski
  Sztombergi 22A, 28-200 Staszów
  Cena: 35.670,00 zł
 4. BTE Firma Elektryczna Działowscy Sp. z o.o.
  Chrząstów 10B, 39-331 Chorzelów
  Cena: 68.880,00 zł

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów"

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Część I
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Część II
ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

Część III
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferty spełnią warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Cena

Część I

1

Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy

12.500,00

2

Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

9.594,00

3

Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol

29.274,00

4

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa

11.672,70

5

Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg

10.500,00

Część II

1

Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy

13.100,00

2

Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

10.787,10

3

Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol

36.285,00

4

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa

9.876,90

5

Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg

15.000,00

Część III

1

Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy

9.000,00

2

Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

7.995,00

3

Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol

20.172,00

4

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa

8.979,00

5

Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg

8.600,00

 

Przetarg - kredyt długoterminowy

Klimontów: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 700 000 ZŁ
Numer ogłoszenia: 312594 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 700 000 ZŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Klimontów w wysokości 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) o okresie spłaty do 31 marca 2029 r. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.1.5)

 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2029.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości -2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych), wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie; zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 PLN (załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego

Ogłoszenie
o wyborze partnera/partnerów na podstawie art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wójt Gminy Klimontów pan Marek Goździewski ogłasza nabór na partnera do wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotu lub konsorcjum podmiotów (maksymalnie 2 podmiotów tworzących konsorcjum), któremu powierzona zostanie rola Partnera projektu pn. „Świetlica wsparcia dziennego w Klimontowie”. W naborze mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne oraz wspólnie z Liderem Projektu – Urzędem Gminy Klimontów będą uczestniczyć w realizacji w/w projektu na każdym jego etapie co oznacza wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie celu, którym jest powstanie świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci i seniorów z terenu Gminy Klimontów. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak:

 1. Uruchomienie i wyposażenie świetlicy wsparcia dziennego;
 2. Prowadzenie cyklicznych zajęć dla grup docelowych określonych w projekcie w co najmniej 4 obszarach kompetencji kluczowych określonych regulaminem konkursu;
 3. Integrację społeczną dzieci i seniorów w ramach prowadzonej placówki;
 4. Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego przez co najmniej jeszcze przez 18 miesięcy po zamknięciu realizacji projektu.

Planowanie działania w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Partnera/Partnerów to m.in.:

 1. Zarządzanie projektem w sposób właściwy i zgodny z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Współpraca z Liderem projektu na każdym etapie realizacji projektu w tym wyborze trenerów, opiekunów pracujących w ramach placówki wsparcia dziennego.
 3. Bieżąca ewaluacja projektu oraz sprawozdawczość z realizowanych działań do Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Merytoryczne wsparcie prowadzonych warsztatów tematycznych zwłaszcza w obszarze kompetencji kluczowych w tym świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie.
 5. Animowanie współpracy społecznej między mieszkańcami gminy Klimontów.
 6. Aktywizacja społeczeństwa do działalności zorientowanej na rozwiązywanie problemów dzieci i seniorów w gminie Klimontów.

Przewidywany termin realizacji projektu: maj 2016 – listopad 2017 r.

Maksymalna kwota przewidziana na realizację Projektu wynosi 430 000,00 PLN.

Podmiot lub konsorcjum podmiotów, ubiegające się o wybór na Partnera/Partnerów Projektu może złożyć wyłącznie jedną ofertę, która będzie zawierać koncepcję realizacji projektu oraz przedłoży wszystkie wymagane dokumenty oraz spełni poniższe wymogi:

 1. Partner lub lider konsorcjum ma siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Wykaże zgodność swojego profilu działalności statutowej jako potencjalnego Partnera z określonym celem partnerstwa oraz celami projektu (dotyczy wszystkich podmiotów składających ofertę w ramach konsorcjum).
 3. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie warsztatowej lub szkoleniowej w jednej z poniższych 8 kompetencji kluczowych:
  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. Porozumiewanie się w językach obcych;
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. Kompetencje informatyczne;
  5. Umiejętność uczenia się;
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.
 4. Szczegółowo przedstawi sposób zagwarantowania odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych, tj.:
  • wykaże się potencjałem organizacyjno-technicznym (przedstawi informację o bazie lokalowej oraz wyposażeniu udostępnionym na potrzeby projektu),
  • przedstawi CV:
   • kluczowej kadry przewidzianej do zaangażowania w realizację działań merytorycznych projektu z jednoczesnym opisem kompetencji zawodowych, niezbędnych do realizacji projektu,
   • personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie z opisem doświadczenia z zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (PO KL)
 5. Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych i szkoleniowych.
 6. Wykaże się współpracą w ramach realizowanych projektów przynajmniej z jedną placówką opiekuńczą typu Świetlica Środowiskowa, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy itp.
 7. Zadeklaruje współpracę z Urzędem Gminy Klimontów na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego i właściwej realizacji Projektu.
 8. W przypadku, jeśli o wybór na Partnera Projektu ubiega się konsorcjum, wymaga się wskazania Lidera konsorcjum, a ocenie podlega łączny potencjał podmiotów.

Do konkursu nie mogą przystępować podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Składane oferty zawierać powinny:

 1. Dane podmiotu.
 2. Charakterystykę podmiotu/ konsorcjum: wraz z podaniem obszaru działania, zgodności działań podmiotu z celami partnerstwa i projektu, potencjału podmiotu zgodnie z wykazanymi zasobami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczenia podmiotu.
 3. Koncepcję realizacji projektu ze wskazaniem potencjalnych obszarów kompetencyjnych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kopia statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Partnera z celami partnerstwa.
 3. Oświadczenie kandydata na partnera projektu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Deklaracja współpracy z Urzędem Gminy w Klimontowie w trakcie przygotowania projektu oraz wniosku o dofinansowanie.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych/merytorycznych – CV.
 6. Dokumenty poświadczające doświadczenie osób, bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczenie, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS (PO KL) – CV.

UWAGA: w przypadku konsorcjum podmiotów, Oświadczenie kandydata na partnera projektu oraz Deklaracja współpracy z Beneficjentem, powinny być podpisane przez wszystkie podmioty tworzące konsorcjum.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją nabór na partnera/partnerów do realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-008/15 – osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27 -640 Klimontóww godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Urzędu (Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów), do dnia 4 grudnia 2015r. (decyduje data wpływu oferty). Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę uznaje się za prawidłową, jeżeli:

 1. została złożona w wymaganym terminie;
 2. zawiera prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez upoważnione osoby i opatrzone pieczęciami wnioskodawcy;
 3. została wypełniona czytelnie (maszynowo/komputerowo) w języku polskim;
 4. zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Załączniki powinny być w sposób trwały związane (spięte, zbindowane) z ofertą.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej w terminie 2 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Klimontów.
Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Ocena formalna dokonywana będzie na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego ogłoszenia. Tylko poprawne pod względem formalnym oferty przekazane będą do oceny merytorycznej.
Decyzję o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Klimontów, po zapoznaniu się z opinią komisji, biorąc pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

 1. Wykazania zgodności działań podmiotu z celami partnerstwa i projektu.
 2. Wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu – wykaz zasobów ludzkich, technicznych i organizacyjnych.
 3. Doświadczenia podmiotu i jego kadry w przeprowadzaniu usług o charakterze warsztatowo-szkoleniowym.
 4. Doświadczenia podmiotu i jego kadry w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych i osób wykluczonych poprzez działania projektowe i animacyjne.
 5. Przedstawienia koncepcji realizacji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu oferty na realizację partnerstwa

Ocena merytoryczna w kryteriach dotyczących doświadczenia podmiotu i osób w nim zatrudnionych odnosić się będzie do ilości zrealizowanych działań/ projektów/ inicjatyw.
Ocena merytoryczna w części dotyczącej koncepcji zarządzania projektu odnosić się będzie do jakości zaproponowanego rozwiązania rozumianej poprzez siłę oddziaływania na grupy docelowe, komplementarność działań oraz logikę interwencji.
Decyzja Wójta Gminy Klimontów, dotycząca wyboru partnera kończy nabór i zostanie podana do wiadomości publicznej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo modyfikowania i wprowadzania zmian do proponowanych założeń, na etapie przygotowania umowy partnerskiej i wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza
Ogłaszający Konkurs na Partnera nie przewiduje procedury odwoławczej. Podmiotom biorącym udział w naborze nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera/ konsorcjum.

Załączniki do pobrania:

 1. Wzór formularza oferty na realizację partnerstwa.
 2. Wzór karty oceny formalnej.
Załączniki
Załączniki   77.854 KB

Zaproszenie do składanie ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów“

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych:
   1. Część I
    • nr 331044T Adamczowice-Kolonia Pęchowiec dł ok 0,47km
    • nr 331009T Przybysławice-Adamczowice dł. ok 0,74km
    • Płaczkowice-Beradz nr ewid. dz. 368 dł. ok 0,23km
    • w m. Byszów nr eiwd. dz. 168 dł ok. 0,14km
    • w m. Goźlice nr ewid. dz. 305, 306 dł ok 0,29km
    • Grabina II nr ewid. dz. 27, 66 dł. ok 0,34 km
    • w m. Klimontów nr ewid. dz. 12 dł ok 0,07km
    • w m. Konary nr ewid. dz. 228/1, 255 dł ok 0,15km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 1518 dł ok 0,1km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 228 dł ok 0,04km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 216 dł ok 0,1km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 dł ok 0,16km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 529 dł ok 0,08km
   2. Część II
    • nr 331006 Ossolin-Węgrce Szlacheckie dł ok 0,36km
    • nr 331043 Pęchów-Kolonia Pęchowiec dł. ok 0,42km
    • w m. Pechów nr ewid. dz. 139/2 dł ok 0,17km
    • w m. Rybnica nr ewid. dz. 238 dł ok 0,3km
    • nr 331020 Szymanowice Dolne-wysypisko śmieci dł ok 0,23km
    • Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 520, 521 dł ok 0,7km
    • w m. Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz. 240 dł ok 0,32km
    • w m. Zakrzów nr ewid. dz. 225 dł ok 0,22km
    • Zakrzów-Nowa Wieś dz. nr ewid. 341, 360 dł ok 0,52km
    • Olbierzowice-Pełczyce nr ewid. dz. 348 dł. ok 0,38km
    • Szymanowice Dolne-Kamień nr ewid. dz. 72, 73 dł ok 0,76km
   3. Część III
    • nr 331036T Górki Klimontowskie – Beradz dł ok 0,5km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 519, 449 dł ok 0,14km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 530 dł. ok 0,1km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 584 dł ok 0,06km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 113 dł. ok 0,075km
    • w m. Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 dł ok 0,06km
    • Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 dł ok 0,25km
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 189 dł. ok 0,14
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 290 dł ok 0,4km
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł ok 0,41km
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
   • 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiatu zamówienia
   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 21.12.2015r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 19.11.2015 r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
Załączniki
Załączniki   90.477 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Przebudowa polegająca na dowieszeniu przewodu nN oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Nawodzice, Byszów, Byszówka, Konary, Pęchowiec, Pęchów, Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na podwieszeniu przewodu nN do oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych i żarówek LED w miejscowościach: Nawodzice, Byszów, Konary, Pęchowiec, Pęchów, Klimontów.
  Szczegółowy opis zawiera przedmiar robót i warunki przyłączenia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  22 grudzień 2015 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższa ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena - 100 %.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 24.11.2015 roku do godz. 15.00.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrana na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006 email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj
 9. Załączniki:
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów
  • mapa terenu lub szkic sytuacyjny
  • przedmiar robot.


Załączniki
Formularz ofertowy, umowa   46.364 KB
Borek Klimontowski   151.731 KB
Byszów   207.826 KB
Byszów   148.482 KB
Klimontów   168.450 KB
Konary   168.638 KB
Nawodzice   442.575 KB
Pęchowiec   159.856 KB
Pęchów   160.763 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
2.091,00
2 Wojciech Dryś
Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
2.214,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST
Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
3.653,00
4 Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
2.583,00
5 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
4.428,00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350” ogłoszenie BZP nr 148733 z dnia 12.10.2015r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma punktów
  przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  322.097,31 60 100,00
  2 Konsorcjum: Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  337.514,14 60 95,89
  3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  343.509,95 60 94,39
  4 KonsorcjumL Lider
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
  „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  350.336,64 36 88,75
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina nr ewid. dz. 72” ogłoszenie BZP nr 245862 z dnia 21.09.2015r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów
  przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  25.917,64 60 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350”
 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.
  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840
  2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350”
  Opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załacznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 29.10.2015 r. godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
Załączniki
Załączniki   70.479 KB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w Górkach Klimontowskich przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Nr ewid. działki Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej (prowadzone Sądzie Rejonowym w Sandomierzu) Wartość wg. operatu szacunkowego - cena wywoławcza
1. 299/1 0,0552 KI1S/00037236 7 176,00 zł
2. 299/2 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
3. 299/3 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
4. 299/4 0,0402 KI1S/00037236 5 226,00 zł
5. 299/6 0,0573 KI1S/00037236 5 733,00 zł
6. 299/7 0,0297 KI1S/00037236 3 861,00 zł
7. 299/8 0,0298 KI1S/00037236 3 874,00 zł
8. 299/9 0,0514 KI1S/00037236 6 682,00 zł
9. 300/3 0,0551 KI1S/00037236 7 163,00 zł
10. 300/4 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
11. 300/5 0,0367 KI1S/00037236 4 771,00 zł
12. 300/6 0,0551 KI1S/00037236 7 163,00 zł
13. 300/8 0,0439 KI1S/00037236 5 707,00 zł
14. 300/9 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
15. 300/10 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
16. 300/11 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
17. 300/12 0,0303 KI1S/00037236 3 939,00 zł
 • Teren, na którym znajdują się nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002 roku położony jest na obszarze: „PS – tereny przemysłowo – składowe”.
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50ha (termin poprzedniego przetargu 31.07.2015 r.)

 • księga wieczysta KI1/S00003129/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne i zagrodowej
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu o 40% wynosi: 56 526,00 zł
Wadium wynosi: 5 653,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066).
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice jako działka nr ewid. 279/2 o powierzchni 0,14ha (terminy poprzednich przetargów 29.10.2013 r., 28.08.2014 r.)

 • księga wieczysta 37995/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 14 176,00 zł
Wadium wynosi: 1 418,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066).
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium, przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/2 o powierzchni 0,54ha (termin poprzedniego przetargu 31.07.2015 r.)

 • księga wieczysta KI1S/00021024/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu 40% wynosi: 14 159,00 zł.
Wadium wynosi: 1416,00 zł.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066).
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1., pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium, przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Borek Klimontowski jako działka nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,55ha (termin poprzedniego przetargu 31.07.2015 r.)

 • księga wieczysta KW KI1S/00036113/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie upraw polowych
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu o 40% wynosi: 6 441,00 zł
Wadium wynosi: 644,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066). Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 940 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,30 ha( termin poprzedniego przetargu 31.07.2015 r.)

 • księga wieczysta KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomości po obniżeniu o 40% wynosi: 8 640,00 zł.
Wadium wynosi: 864,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój o. Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066).
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający - Kółko Rolnicze w Nawodzicach unieważnia Zapytanie ofertowe Nr 2 dotyczące realizacji usługi/zakupu polegającej na Opracowaniu, składzie i druku monografii z płytą CD w ramach projektu pn: „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji - Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Olbierzowice jako działka ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. Pierwszy ptrzetarg odbył się 3 sierpnia 2015 roku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiag Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S00038313/5.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 222 912,00
wartość gruntu wynosi: 20 608,00
Cena wywoławcza za w/w nieruchomość zabudowaną razem wynosi: 243 520,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.11.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 24 352,00 zł.
Słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Klimontów: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350
Numer ogłoszenia: 148733 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840 2. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173 3. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do km 0+840: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 840 mb przy szerokości 3-3,5m - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ b) Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 959 mb przy szerokości 3m - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ c) Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 350 mb przy szerokości 3,5m - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ 2. Uwagi, warunki realizacji Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 3. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj: Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy, Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (projekt, oznakowanie) Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, 5. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres od 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. 6. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 7. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych..

II.1.5)

V
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 400 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, budynek po byłej kotłowni, mieszczacej się na działkach o nr. ewid. 13/2 i 35/1, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 7813/188576 (o powierzchni 5202 m²). Pierwszy przetarg odbył się 21 sierpnia 2015 roku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiag Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S/00017946/8.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2002 roku to teren MWU – teren budownictwa wielorodzinnego i usług nieuciążliwych.

Do ceny nie zostanie doliczany podatek Vat - nieruchomość zwolniona. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość znajduje się w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25, około 1,5 km od centrum (zachodnia część obrębu), sąsiedztwo tereny MN (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne) od wschodu lasy lisciaste, dojazd dobry – droga asfaltowa, kształt regularny – sześciokąt. Budynek murowany, dobudowany do budynku wielomieszkaniowego wybudowany w 1982 roku w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach pokryty papą na lepiku. Elewacja budynku i wnętrze pokryte są tynkiem cementowo wapiennym gładkim. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno kanalizacyjną. Powierzchnia zabudowy – 94 m², powierzchnia użytkowa 78,13 m², kubatura 280 m³. W budynku znajdują się: 3 pomieszczenia socjalne, WC.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 40 685,00 zł
wartość gruntu wynosi: 1240,50 zł
Cena wywoławcza za w/w nieruchoość zabudowaną razem wynosi: 41 925,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.11.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1,
27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów
33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 4 192,55 zł.
Słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – roboty dodatkowe” ogłoszenie BZP nr 138483 z dnia 21.09.2015r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 „BUDROMEX RADOM” Emilia Podsiadła
  ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom
  29.358,15 48 85,07
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  25.140,28 60 100,00
  3 Konsorcjum: Lider
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  34.895,86 36 70,84
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349)

Zmiana treści zapytania ofertowego

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
Nawodzice 92
27-640 Klimontów

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
w związku z realizacją projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
nr umowy 19/SPPW/III/2015/NGO
zwraca się z zapytaniem ofertowym

Uzupełnienie
Zapytania ofertowego nr 2/2015

Punkt III otrzymuje brzmienie

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Opracowanie, skład i druk monografii wraz z płyta CD Dane techniczne monografii:
  - nakład: 500 egz. Publikacji + 500 egz. płyty CD
  - wymiary 21x14,8 cm,
  - biało – czarny i pełen kolor,
  - papier kreda mat 150 gram
  - 80 stron
  - okładka karton 250 gram + folia
  Publikacja książkowa – nakład 500 egzemplarzy.
  Publikacja kolorowa, w formacie A5 w miękkiej oprawie.

Punkt XI otrzymuje brzmienie

 1. DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

DANE OSOBY DO KONTAKTU
Danuta Potocka
tel. do kontaktu 158661006, 158661100

Załączniki
Załączniki - zaktualizowane   142.733 KB

Zaproszenie do składania ofert

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
Nawodzice 92
27-640 Klimontów

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
w związku z realizacją projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
nr umowy 19/SPPW/III/2015/NGO
zwraca się z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Kółko Rolnicze W Nawodzicach
  Nawodzice 92
  27-640 Klimontów
  NIP 864-191-42-12
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Dotyczy zakupu przez Zamawiającego: Opracowanie, skład i druk monografii z płytą CD w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” z Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Opracowanie, skład i druk monografii wraz z płyta CD
  Dane techniczne monografii:
  - nakład: 500 egz. Publikacji + 500 egz. płyty CD
  - wymiary 20x20 cm,
  - biało–czarny i pełen kolor,
  - papier kreda.
  - 80 stron
  Publikacja książkowa – nakład 500 egzemplarzy.
  Publikacja kolorowa, w formacie B5 w miękkiej oprawie.
  Publikacja będzie zwierała przepisy kulinarne dań zgłoszonych w konkursie oraz przepisy na dania regionalne zebrane w trakcie projektu oraz „przepisy naszych przodków” na potrawy już nie przygotowywane a warte zapamiętania. Każdy przepis będzie opatrzony zdjęciem gotowego dania. Publikacja będzie zawierała również zdjęcia wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu a także zdjęcia pamiątkowe. Zawartość płyty stanowić będzie specjalna prezentacja multimedialna przedstawiająca zebrany w ramach projektu dorobek.
  Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej materiał do publikacji.
 4. MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OFERTY
  • Strona internetowa UG Klimontów
  • Tablica ogłoszeń UG Klimontów
  • wysłanie drogą elektroniczną zapytanie do minimum trzech potencjalnych oferentów zamówienia.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin dostawy przedmiotu zamówienia na miejsce do siedziby zamawiającego, ustala się ostatecznie na dzień maksymalnie 10.12.2015r.
 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Do udziału w zamówieniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące kryteria:
  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w drukarstwie,
  • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej
  • Wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe
  • Oferent nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  • Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik Nr 1
  • Oferta powinna zawierać adres pełne dane wraz z numerem telefonu oferenta, oferowaną ostateczną cenę brutto,
  • Do oferty powinno być dołączone Oświadczenie – załącznik Nr 2
  • Wszystkie dokumenty oferty powinny być trwale spięte.
 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
   lub
  • pocztą w formie papierowej na adres:
   Kółko Rolnicze w Nawodzicach
   Nawodzice 92
   27-640 Klimontów
   z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 2/2015
  • zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej jako szybszą komunikację z Zamawiającym, jednak nie stanowi ona oferty w pełnym słowa tego znaczeniu. Złożenie oferty traktowane jest jako otrzymanie przez Zamawiającego papierowej wersji odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  • Oferty należy składać od dnia 24.09.2015 do dnia 10.10.2015
 9. OCENA OFERT
  Zamówienie powinno spełniać kryteria przedstawione w pkt. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena brutto oferowanej przez dostawcę z uwzględnieniem kryteriów technicznych przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zamawiający poinformuje oferentów o wynikach postępowania dotyczącego zamówienia ofertowego nr 02/2015 za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w formie papierowej.
 11. DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
  tel. kontaktowy 158661100, 158661006

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik Nr 1
 2. Wzór oświadczenia – Załącznik Nr 2

Załączniki
Załączniki   131.726 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich dla potrzeb lokalnej społeczności w miejscowościach Zakrzów i Borek gmina Klimontów”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto za opracowanie projektu świetlicy w miejscowości Borek
-w zł-
Cena brutto za opracowanie projektu świetlicy w miejscowości Zakrzów
-w zł-
Uwagi
1. Projektowanie w Budownictwie
Paweł Stefanowicz,
ul. Włostowicka 237, 24-100 Puławy
23.247,00 26.076,00 Oferta odrzucona
(nie spełnia warunków Zamawiającego
2. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski „ARCHINOVA”
ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków
14.700,00 17.220,00 Oferta odrzucona
(nie spełnia warunków Zamawiającego)
3. „ekogeo.pl”
ul. Przyjaźni 6/21, 20-314 Lublin
22.140,00 22.140,00  
4. Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych ABAKUS Barbara Kowalska
ul. Świerkowa 24c, 25-208 Kielce
21.000,00 32.000.00  
5. Biuro Obsługi Inwestycji
„PRO-INWEST” Krzysztof Michno
ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik
34.440,00 34.440,00  
6. Biuro Architektoniczne Piotr Kosydar
ul. Bohaterów Warszawy 14/7
43-100 Tychy
35.670,00 47.970,00  
7. MAATProject sp. z o. o.
ul. Smardzewska 22/4,
60-161 Poznań
15.744,00 19.557,00  
8. Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28-200 Staszów
11.070,00 12.300,00  
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech
Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
43.050,00 47.970,00  
10. PROJECT AND DESIGN Sp. z o. o.
ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26, 05-500 Piaseczno
20.000,00 25.000,00  
11. NOVATIO PASSIV
ul. Rynek Górny Nr 6, 26-010 Bodzentyn
17.835,00 19.680,00  
12. Pracownia Projektowa „PORTAL” mgr inż. arch. Włodzimierz Cichoń,
ul. L. Wawrzyńskiej 29, 25-347 Kielce
15.990,00 22.140,00  
13. „M&G” Usługi projektowe, wykonawstwo Łukasz Gardian
ul.1-go Maja 20, 27-500 Opatów
11.685,00 13.407,00  
14. JT. STUDIO PROJEKT Joanna Turbakiewicz
ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
13.899,00 15.375,00  

W prowadzonym postępowaniu odrzucono na podstawie pkt. 3 ust. 2 zaproszenia do składania ofert ( nie złożono wymaganego dokumentu na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia), następujące oferty:

 1. Projektowanie w Budownictwie Paweł Stefanowicz, ul. Włostowicka 237, 24-100 Puławy
 2. Biuro Projektowe Bogusław Kowalski ARCHINOVA, 30-548 Kraków, ul. Lwowska 20/5.


Przetarg - odbudowa drogi

Klimontów: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina nr ewid. dz. 72
Numer ogłoszenia: 245862 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina nr ewid. dz. 72.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina nr ewid. dz. 72. W ramach zadania przewiduje się odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku 0,15 km, tj.: - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, szerokość 3,5m - utwardzenie poboczy kruszywem 0/32mm.

II.1.5)

V
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 45 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - przebudowa dróg - roboty dodatkowe

Klimontów: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 138483 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - roboty dodatkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywniaka tj.: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 mł z transportem urobku na odl. 1 km sam samowyładowczymi - 180m³ - Ustawienie krawężników o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem - 35mb - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysami - 1067,75 m² - wykonanie oznakowania pionowego - 3 szt.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 30 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   365.612 KB
Kosztorys ofertowy   216.341 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 8661 006, fax 15 8661 847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich dla potrzeb lokalnej społeczności w miejscowościach Zakrzów i Borek gmina Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnień i pozwoleń na budowę dla następujących opracowań:
   „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej z wyposażeniem , oraz placu zabaw w miejscowości Borek gmina Klimontów”
   Realizacja projektu na dz. o nr ewid. 199 o pow. 0,27 ha. Budynek parterowy przeznaczony do spotkań, powierzchnia zabudowy do 200 m2, powierzchnia użytkowa do 130 m2, kubatura do 1000 m3, dach dwuspadowy. Urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu: miejsca postojowe do 9 szt, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, altana rekreacyjna, chodniki i utwardzenie terenu, ogrodzenie panelowe. Woda z lokalnej studni, odprowadzenie nieczystości do własnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
   „Opracowanie dokumentacji rozbiórki istniejącego budynku i dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz placu zabaw w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów”
   Realizacja projektu na działce o nr ewidencyjnym 282 o pow. 0,16 ha. Budynek parterowy, poddasze użytkowe, powierzchnia zabudowy do 300 m2, powierzchnia użytkowa – do 230 m2, kubatura do 1500 m3, dach wielospadowy. Urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu: miejsca postojowe 9 szt. w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, altana rekreacyjna, dojścia i dojazdy, ogrodzenie panelowe. Przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej, odprowadzenie nieczystości do własnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  2. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • uzyskanie map do celów projektowych
   • 4 egz. projektu technicznego dla każdego zadania do pozwolenia na budowę
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla każdego opracowania
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formie PDF dla każdego opracowania
   • uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń na budowę.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia 31.12.2015 roku.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadania wiedzy i doświadczenia tj, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji technicznej dotyczącej projektowania świetlicy wiejskiej.

   Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty dowód dotyczący wykonanej usługi z podaniem jej przedmiotu, wartości i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz winien wykazać, że wskazane usługi zostały wykonane w należyty sposób. Nieprzedłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena - 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do dnia 17.09.2015 roku. do godz. 1500.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zastanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj
 9. Załączniki:
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • mapa terenu.


Załączniki
Załączniki   75.652 KB
Mapy terenu   197.128 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO 28-210 Busko Zdrój Mikułowice 261

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
brutto
-zł-
1 Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „WAGRA”
Wacław Ostrowski Wyżnica Kol. 94
3,56
2 Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO 28-100 Busko Zdrój Mikułowice 261 3,40
3 Firma Remontowo-Budowlana mgr inż. Radosław Rokosz 31-610 Kraków os. 1000 lecia 35/16 3,79
4 Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Tuczępy 5,24
5 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie 4,75

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofertowego dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl, tel.15 8661006, fax 15 8661847, email: klimontow@klimontow.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Klimontów.
  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około: 8181 m²
  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których zdeponowany jest eternit przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  15 października 2015
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena - 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów - sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27.08.2015 r. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zawierające: nazwę (firmę),adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego i przekazana faksem lub drogą emaliową wykonawcom którzy złożyli oferty w terminie 5 dni od dnia składania ofert.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel.158661006,email:klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wiesława Adamczak

Uwagi końcowe:
Gmina Klimontów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Klimontów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

 

Załączniki
Załączniki   48.222 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, 4 i 7

dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 206002 – 2015; data zamieszczenia 12.08.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 3 - Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
  27-640 Klimontów
  Część 4 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  Część 7 - Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
  27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawiają najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena czas podstawienia pojazdu zastępczego Razem
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 90,00 6,67 96,67
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  61,20 6,67 67,87
  Część 4
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  90,00 6,67 96,67
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  90,00 6,67 96,67
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami w częściach 3, 4 i 7 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap II” ogłoszenie BZP nr 113117 z dnia 29.07.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  199.666,39 60 84,43
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  165.130,27 60 100,00
  3 Konsorcjum: Lider
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  180.673,10 60 92,26
  4 Konsorcjum firm: Lider:
  PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik
  179.601,06 36 88,75
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap II”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
1.230,00
2 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
1.799,00
3 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.353,00
4 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
9.225,00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000
  do km 0+400,
 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
2.214,00
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
3.444,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
3.321,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
3.936,00
5 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
9.000,00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO
Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO Marian Majewski
ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost
1.476,00
2 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
2.460,00
3 Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wapiennikowa 19A, 25-112 Kielce
2.699,85
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.881,90
5 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Stanisław Kamiński
ul. Dymińska 53, 25-390 Kielce
4.500,00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

Numer ogłoszenia: 120193 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 206002 - 2015 data 12.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje cztery części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje cztery części: Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 38 Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a). Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 wrzesnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilość miesięcy realizacji usługi tj. 14 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje trzy części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje trzy części: Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 38 Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a). Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilość miesięcy realizacji usługi tj. 14 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400,
 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490” ogłoszenie BZP nr 110753 z dnia 27.07.2015r.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”
  Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  500.154,53 60 99,63
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  498.110,45 60 100,00
  3 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  533.711,44 60 94,00
  4 Konsorcjum firm: Lider:
  PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik
  551.730,30 36 87,25
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349)

Przetarg - dowóz uczniów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia: 206002 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje cztery części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje cztery części: Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 38 Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a). Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 wrzesnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilość miesięcy realizacji usługi tj. 14 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.

II.1.5)

 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać pojazdy w liczbie: co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na Część 3 i 4, co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 18 na Część 7. Pojazdy powinny być sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu), ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualny na dzień składania ofert) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 1 do SIWZ, zestawienie ceny ofertowej dla dowozu dzieci w roku szkolnym 2015/2016 i w roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, wykaz cen biletów miesięcznych - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4, wzór umowy, parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11, wzór umowy na świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11A do SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasą przejazdu - Załącznik Nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, na trasie Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów (długość trasy około 28 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 38 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 38 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 19 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10
Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   142.189 KB
Załączniki   133.524 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4 i 7
dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 115581 – 2015; data zamieszczenia 03.08.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 8 - Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena czas podstawienia pojazdu zastępczego razem
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 4
  1. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 8
  1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
  ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  90,00 2,22 92,22
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  33,80 10,00 43,80
 2. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie w części 3, 4 i 7, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tych częściach przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w części 8 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający informuje, że dla zamówienia w części 3, 4 i 7 zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 5. Na podstawie art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową, elektroniczną lub pisemnie otrzymania niniejszego pisma

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
email: klimontow@klimontow.pl
NIP: 864-17-29-561 REGON: 830409940
tel. 15 866 10 06 fax 15 866 18 47

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt wspófinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji - Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Dotyczy zakupu przez Zamawiającego hali namiotowej 10x10 wraz z dekoracją świetlną.
 2. TEMAT ZAMÓWIENIA
  Hala namiotowa wraz z dekoracją świetlną o następujących danych technicznych:
  Hala
  • wymiary hali namiotowej 10m x 10m
  • wysokość ściany bocznej/ w szczycie 2,6m/ 3,7m
  • plandeka – PCV o gramaturze nie niższej niż 550 g/m2
  • poszycie namiotu lakierowane oraz odporne na temperatury w zakresie min., +40*C do -20*C,
  • stelaż wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o średnicy min.50 mm i grubości śc.: min 1,6 mm
  • Ilość okien – min 10 ( min 5 po jednej ścianie namiotu) / 2 wejścia (na ścianach szczytowych)
  Dekoracja świetlna
  • dekoracja świetlna kolorowa
 3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  • adres pełne dane wraz z numerem telefonu oferenta,
  • opis techniczny urządzenia,
  • oferowaną ostateczną cenę brutto,
 4. KRYTERIA OCENY OFERT
  Zamówienie powinno spełniać kryteria przedstawione w pkt. Temat zamówienia.
  Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena brutto oferowanej przez dostawcę z uwzględnieniem kryteriów technicznych przedstawionych w zapytaniu ofertowym (80%) oraz okres gwarancji (20%).
  Zamawiający poinformuje oferentów o wynikach postępowania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej oraz w formie papierowej.
 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą lub e-mail klimontow@klimontow.pl w terminie do 11.08.2015 r. godz. 1200
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin dostawy przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustala się w ciągu 7 dni od dnia zlecenia.
 7. OSOBY DO KONTAKTU
  Danuta Potocka
  d.potocka@klimontow.pl
  Sylwia Nowak-Czerwińska
  s.nowak@klimontow.pl
  Urząd Gminy w Klimontowie
  ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow
  tel. 158661100, 158661006
 8. ZAŁĄCZNIKI
  Wzór oferty

Załączniki
Wzór oferty   91.625 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
  Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
  Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595”
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 12.08.2015 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” - druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Wojciech Kiliański

 

Załączniki
Załączniki   77.318 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.

 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400
 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490””
 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.
  1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795,
  3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344,
  4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400,
  5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490”
   Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
   Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 14.08.2015 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Wojciech Kiliański


Załączniki
Załączniki   77.729 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap II”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – etap II”
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załacznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 17.08.2015 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
Załączniki
Załączniki   61.638 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj:
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380,
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595” 0+670”
ogłoszenie BZP nr 180884 z dnia 17.07.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp. Wykonawca Cena Okres gwarancji Suma punktów przyznanych ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  249.710,42 60 100,00
  2 Konsorcjum:
  Lider: PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki
  Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  306.601,24 36 83,30
  3 „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
  ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
  409.992,98 60 64,82
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  316.467,45 60 81,02
  5 Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner:
  Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  380.059,44 60 69,13
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B
39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:  

Lp. Wykonawca Cena
1 Marcin Walkiewicz
ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg
28.880,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.768,66 - wykonawca uchylił się od podpisania umowy
3 Forprojekt Sp. z o.o.
Al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
59.040,00
4 NEOX Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
70.110,00
5 EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha
ul. Pod Kasztanami 5/4, 40-482 Katowice
150.552,00
6 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
25.500,00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 197438 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115581 - 2015 data 03.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 11.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Marcin Walkiewicz
ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg
28.880,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.768,66
3 Forprojekt Sp. z o.o.
Al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
59.040,00
4 NEOX Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
70.110,00
5 EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha
ul. Pod Kasztanami 5/4, 40-482 Katowice
150.552,00
6 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
25.500,00

Przetarg - dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia: 115581 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje cztery części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje cztery części: Część 3 - Dowóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 38 Część 4 - Dowóz uczniów na trasie Nr IV Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Część 7 - Dowóz uczniów na trasie Nr VII Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 b) dostawa do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu, o którym mowa w pkt. a). c) dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie Gminy Klimontów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Część 8 - Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Klimontów (Klimontów - 3 uczniów, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń, Nawodzice - 1 uczeń, Nasławice - 1 uczeń) Ilość uczniów do przewiezienia - 13. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Wykonawca zobowiązany jest dbać o stan techniczny pojazdów. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania dodatkowych miejsc przystankowych. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Na cenę netto całego zadania składa się miesięczny koszt usługi netto (Załącznik Nr 2) pomnożony przez ilośc miesięcy realizacji usługi tj. 14 m-cy. Na cenę brutto całego zamówienia składa się cena netto całego zadania wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-960.10.00.00-9, 60.11.20.00-660.11.20.00-6, 60.13.00.00-860.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać pojazdy w liczbie: co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 45 na Część 3 i 4, co najmniej 1 z minimalną ilością miejsc siedzących 18 na Część 7, natomiast na Część 8 - pojazd dostosowany do przewozu 13 uczniów niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Pojazdy powinny być sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu drogowego (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu), ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument (aktualny na dzień składania ofert) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ocena spełnienie tego warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 1 do SIWZ, zestawienie ceny ofertowej dla dowozu dzieci w roku szkolnym 2015/2016 i w roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, wykaz cen biletów miesięcznych - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do SIWZ, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 4, wzór umowy, parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11, wzór umowy na świadczenie usług przewozowych dla uczniów niepełnosprawnych parafowany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 11A do SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z trasą przejazdu - Załącznik Nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie przewożonych uczniów, w tym ilości przewożonych uczniów na poszczególnych trasach, nieznacznej zmiany przebiegu tras, godzin odjazdów oraz zmiany przystanków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Gimnazjum w Klimontowie, na trasie Nawodzice/Rybnica - Nawodzice - Szymanowice Dolne - Klimontów (długość trasy około 28 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia -ok.38 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-960.10.00.00-9, 60.11.20.00-660.11.20.00-6, 60.13.00.00-860.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, na trasie Byszów - Rogacz - Przybysławice - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 38 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 45 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-960.10.00.00-9, 60.11.20.00-660.11.20.00-6, 60.13.00.00-860.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz uczniów na trasie Nr VII.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach na trasie Pęchów - Pęchowiec - Adamczowice - Klimontów (długość trasy około 19 km tam i z powrotem) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 18 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, uprawnionych do otrzymania biletów miesięcznych, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-960.10.00.00-9, 60.11.20.00-660.11.20.00-6, 60.13.00.00-860.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów Dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Klimontów (Klimontów - 3 uczniów, Górki - 1 uczeń, Przybysławice - 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś - 1 uczeń, Zakrzów - 2 uczniów, Pęchów - 1 uczeń, Adamczowice - 1 uczeń, Nawodzice - 1uczeń, Nasławice - 1 uczeń) Ilość uczniów do przewiezienia - ok. 13 Szczegółowy wykaz tras dla poszczególnych części oraz liczbę uczniów dojeżdżających, określa Załącznik Nr 10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-960.10.00.00-9, 60.11.20.00-660.11.20.00-6, 60.13.00.00-860.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10
Załączniki
Specyfikacja Istotnych runkó Zamówienia   153.123 KB
Formularz ofertowy   174.268 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 7 i 8

dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 178002 – 2015; data zamieszczenia 15.07.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 2 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 5 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  Część 6 - Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są najkorzystniejsze cenowo.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena

  czas
  podstawienia
  pojazdu
  zastępczego

  Razem
  Część 1
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 2
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 4
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 5
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna
  ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
  90,00 10,00 100,00
  Część 6
  1. Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
  90,00 10,00 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
  w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  73,05 5,00 78,05
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  Część 8
  1. Caritas Diecezji Sandomierskiej
  ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
  2. „PKS Tarnobrzeg” Sp. z o.o.
  ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia art. 93 ust. 1 pkt 4
  3. Przewóz Osób Grzegorz Polit
  Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz – podstawą odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie podał w ofercie danych do drugiego kryterium oceny ofert.
 3. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie w części 3, 4, 7 i 8, gdyż cena najkorzystniejszej oferty w tych częściach przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami w częściach 1, 2, 5 i 6 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Zamawiający informuje, że dla zamówienia w części 3, 4, 7 i 8 zostanie ogłoszone nowe postępowanie.
 6. Na podstawie art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie drogą faksową, elektroniczną lub pisemnie otrzymania niniejszego pisma.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji - Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Przetarg - przebudowa dróg

Klimontów: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II
Numer ogłoszenia: 113117 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywniaka o łącznej długości 890 mb: a) w miejscowości Konary Kolonia Pomnik odc. 1 dł. 300mb i odc. 2 dł. 140mb tj: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 440 mb przy szer. 3 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63mm - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym szer. 0,50 x2 oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ, b) Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary na odc. dł. 450mb: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 450 mb przy szer. 3 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz powierzchniowym utrwaleniem emulsją - wykonanie drenażu z rur o średnicy zew. 100mm wraz z zasypką filtracyjną oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ,.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 13.08.2015r godz. 10.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-etap II

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 130 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Dotyczy postępowania na realizacje zadania: „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” - dostawa namiotu biesiadnego tzw. hala namiotowa 10x10 wraz z dekoracją świetlną.

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści zamieszczonego zaproszenia do składania ofert, udziela następujących wyjaśnień:

 1. Czy namiot ma być całoroczny czy sezonowy
  Sezonowy - lato
 2. Czy zastosowana plandeka na poszycie ma posiadać atest trudnopalności
  Nie
 3. Czy gramatura plandeki może być niższa niż 630 g/m2
  Nie
 4. Jaka minimalna ma być wysokość ściany bocznej
  3 metry
 5. Czy trzeba dostarczyć projekt konstruktorski tego namiotu
  Tak
 6. Czy można zmienić termin realizacji od dnia podpisania umowy do 14 dni
  Nie
 7. Oświetlenie wewnętrzne ma być ful kolor ledowe czy inne
  Oświetlenie kolor – łańcuch (wąż) świetlny led
 8. Proszę o informacje na jakim podłożu ma stanąć ten namiot
  Jesteśmy w posiadaniu drewnianej podłogi 12m x 12m

Przetarg - odbudowa, przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,  2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795, 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344, 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400, 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490
Numer ogłoszenia: 110753 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570,  2. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795, 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344, 4. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400, 5. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: a) Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570 : - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 570 mb przy szerokości 3,0 m - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ b) Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 928mb przy szer. 3,0- 4,0 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ, c) Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344: - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 344mb przy szer. 3,5 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ, d) Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400 - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 400mb przy szer. 3,5 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ, e) Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+670 do km 1+490 - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 820mb przy szer. 3,0 - 3,5 m - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ,.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 11.08.2015r godz. 10.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 450 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 450 tys. zł

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl, email: klimontow@klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji - Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotu biesiadnego tzw. hala namiotowa 10x10 wraz z dekoracją świetlną.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866 11 06, e-mail: d.potocka@klimontow.pl, s.nowak@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Danuta Potocka, Sylwia Nowak-Czerwińska
 3. Termin wykonania zamówienia
  do 07.08.2015 r.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  cena – 80%
  okres gwarancji – 20%
 5. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą lub e-mail klimontow@klimontow.pl w terminie do 29.07.2015 r.
 6. Załączniki
  Wzór oferty

Załączniki
Wzór oferty   40.602 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych:
   • nr 331002 Goźlice-Kozia Górka dł. ok 1,0 km
   • Goźlice nr ewid. dz. 161/2 dł. ok 0,6km
   • Zakrzów-Kolonia Grabina nr ewid. dz. 14 dł ok 0,65 km
   • Zakrzów-Gilówka I nr ewid. dz. 131 dł ok 0,32 km
   • Zakrzów-Gilówka II nr ewid. dz. 137 dł ok 0,45 km
   • nr 331001 Grabina-Kolonia Zakrzów dł ok 0.8 km
   • Pęchów-Węgorzyn-Beradz nr ewid. dz. 606/2 dł ok 0,7 km
   • Pęchów-Górki nr ewid. dz. 242/2, 257 dł ok 0,3 km
   • Pęchów-Boisko nr ewid. dz. 209/2, 225/2 dł ok 0,45 km
   • nr 331014 Rogacz-Byszówka dł ok 1,0 km
   • nr 331015 Borek Klimontowski przez wieś dł ok 0,35 km
   • Klimontów nr ewid. dz. 769/2 dł ok 0,6 km
    Dokumentacja winna obejmować wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, remont istniejących przepustów, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oświetlenia drogowego (budowa od 1 do 5 punktów oświetleniowych na istniejących słupach), oznakowania.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na drogach gminnych
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (pliki o wielkości do 10 MB).
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiatu zamówienia
   • Wykonawca na własny koszt pozyska podkłady geodezyjne.
   • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia dodatkowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
   • Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 21.09.2015r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 29.07.2015 r. do godz. 1100
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
 9. Załączniki
  • formularz oferty
  • projekt umowy


Załączniki
Załączniki   66.470 KB

Przetarg - zabezpieczenie wąwozów lessowych i przebudowa drogi gminnej

Klimontów: Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595
Numer ogłoszenia: 180884 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: a) Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380 tj.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 330 mb przy szerokości 3,0 m, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, ustawienie krawężnika betonowego - 330 mb oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ b) Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 tj.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 914mb przy szer. 3,0 m, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysami, ustawienie krawężnika betonowego - 482 mb oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ. c) Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595 tj: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 60 mb przy szerokości 3,0 m, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.08.2015r godz. 10.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 350 tys. zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorysy ofertowe, Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów - Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg - sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, budynek po byłej kotłowni, mieszczacej się na działkach o nr. ewid. 13/2 i 35/1, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 7813/188576 (o powierzchni 5202 m²).

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiag Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S/00017946/8.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2002 roku to teren MWU – teren budownictwa wielorodzinnego i usług nieuciążliwych.

Do ceny nie zostanie doliczany podatek Vat - nieruchomość zwolniona. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
Nieruchomość znajduje się w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25, około 1,5 km od centrum (zachodnia część obrębu), sąsiedztwo tereny MN (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne) od wschodu lasy lisciaste, dojazd dobry – droga asfaltowa, kształt regularny – sześciokąt. Budynek murowany, dobudowany do budynku wielomieszkaniowego wybudowany w 1982 roku w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach pokryty papą na lepiku. Elewacja budynku i wnętrze pokryte są tynkiem cementowo wapiennym gładkim. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno kanalizacyjną. Powierzchnia zabudowy – 94 m², powierzchnia użytkowa 78,13 m², kubatura 280 m³. W budynku znajdują się: 3 pomieszczenia socjalne, WC.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 40 685 zł
wartość gruntu wynosi: 1240,50 zł
Cena wywoławcza za w/w nieruchomość zabudowaną razem wynosi: 41 925,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.08.2015 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój O. Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 4 192,55 zł.
Słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Przetarg - dowóz dzieci do szkół

Klimontów: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia: 178002 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje osiem części. Szczegółowy zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: a) sprzedaż biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Gimnazjum w Klimontowie. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich według linii oraz osobnych rozkładów jazdy. Zamówienie obejmuje osiem części.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą - licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ustawy o transporcie drogowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły kryteriów spełnia/nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu.