Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Ogłoszenie nr 631195-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  • ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  • P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże –100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
  • Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce –100 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
  • „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  2. P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,55 pkt
  3. P.H.U. Horeb Frost S.C.29-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 82,47 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 94,39 pkt
  5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 96,31 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,56 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 77,66 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 55,76 pkt
   Część 8 – Jaja – 84,27 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 88,32 pkt
  6. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 1 – Pieczywo – 94,37 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,66 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 98,51 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 99,86 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 60,33 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 93,03 pkt
  7. PIEKARNIA-CUKIERNIA LESZEK SKIBIŃSKI ul. Opatowska 10 27-640 Klimontów
   Część 1 – Pieczywo – 97,50 pkt
  8. „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie
ul. Szkolna 1
tel./fax 158661018 mail: psp-klimontow@o2.pl

Ogłoszenie o naborze partnera

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, której organem prowadzącym jest Gmina Klimontów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - inicjujący projekt partnerski - ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w projekcie służących osiągnięciu celów konkursu tj. podniesienia kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.
 2. Zakres tematyczny projektu
  Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:
  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń., OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
   przy czym pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c
   Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych na podstawie indywidualnej analizy szkoły/placówki systemu oświaty wraz z podaniem aktualnych danych źródłowych.
 3. Wymagania wobec Partnera
  1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
  2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
  3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
  5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
  6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 4. Kryteria wyboru
  1. Kryteria formalne:
   1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.
   2. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
   3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
   4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
   5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
  2. Kryteria merytoryczne:
   1. Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 80 pkt. Ocenie podlegać będą:
    1. zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów - max 10 pkt.
    2. zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 30 pkt.:
     • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 15 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 20 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym posiadają kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami – 30 pkt
    3. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max. 10 pkt.
    4. Koncepcja udziału Partnera w projekcie - zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max. 30 pkt.
     Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
  2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
  4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
  6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i nie posiadaniu zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
  9. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego – Załącznik nr 3.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).
 6. Termin i sposób składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
  2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
  3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
  4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 12.01.2018 r. do godziny 14:30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów. Liczy się moment wpływu oferty do Sekretariatu szkoły.
  5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. godz. 15:00
  7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: psp-klimontów@o2.pl lub telefonicznie 158661018

Dyrektor szkoły: Elżbieta Czajkowska

Załączniki
Załączniki   118.188 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 629192-N-2017 z dnia 07.12.2017 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1: Konary-Kolonia – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 70
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 1
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   47,3740,0087,37
  • Części 2: Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 54
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 2
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   44,2140,0084,21
  • Części 3: Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40. przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
   27-640 Klimontów.

   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 3
   1.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   53,1140,0093,11
  • Części 4: Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 37
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 4
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   60,0040,00100,00
   2.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   55,2640,0095,26
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   57,0740,0097,07
  • Części 5: Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 16
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 5
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   40,9140,0080,91
  • Części 6: Goźlice – Goźlice Kol. Antoniów - Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 82 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 68
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 6
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   53,8140,0093,81
   2.Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   54,4840,0094,48
  • Części 7 – Adamczowice – Kroblice Pęchowskie – Pęchowiec (koło ujęcia) – Pęchowiec – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 25 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 27
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 7
   1.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   35,0540,0075,05
  • Części 8: Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce Szlacheckie – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń.
   Ilość uczniów do przewiezienia – 12.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 8
   1.Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   60,0030,0090,00
   2.Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   28,5440,0068,54
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   33,5240,0073,52
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy  zaproszenia do składania ofert na:
„Zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż trzech kontenerów w miejscowościach: Dziewków, Przybysławice, Kroblice”

Zamawiający na podstawie pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 04.12.2017 roku zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Klimontów.

 1. nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/1 o powierzchni 0,0842 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 362,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/2 o pow. 0,0883 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 574,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018 r.

Ogłoszenie nr 631195-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

Gmina Klimontów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny
83040994000000, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, faks: 158661847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie 27-640 Klimontów, ul. Szkolna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie
Numer referencyjny:
PSP.K. - Z.P.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do stołówki szkolnej artykułów żywnościowych określanych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV/15000000-8; z możliwością składania ofert częściowych, w 9 częściach: Część nr 1- Pieczywo (CPV: 15810000-6); Część nr 2- Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8, 15870000-7); Część nr 3- Mięso wieprzowe i wołowe (CPV: 15100000-9); Część nr 4- Drób i produkty drobiowe świeże (CPV: 15112000-6); Część nr 5- Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1); Część nr 6- Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3); Część nr 7- Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne (CPV: 15221000-3, 15331170-9 ); Część nr 8 - Jaja (CPV: 03143000-5); Część nr 9- Wyroby garmażeryjne NIE MROŻONE (CPV 15894000-1) Szczegółowy wykaz towaru i ilości zawiera zał. nr 3- Opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią Specyfikacji ( wg części od 1 do 9). Wytwarzanie towaru i jego jakości, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.

II.5) Główny kod CPV:
15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
15810000-6
15000000-8
15870000-7
15100000-9
15112000-6
15300000-1
15500000-3
15221000-3
15331170-9
03143000-5
15894000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:

lub zakończenia:
2018-12-31

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Ocena na podstawie - Oświadczenia nr 1 określonego w SIWZ
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Oświadczenia nr 1 określonego w SIWZ
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Oświadczenia nr 1 określonego w SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie nr 1 zgodnie z założeniami SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Najniższa cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że liczba dzieci dożywianych na stołówce jest na poziomie niższym od planowanego przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia zamówienia.
2. Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
3. Ceny poszczególnych artykułów mogą zostać obniżone w stosunku do przedłożonej w ofercie (jako maksymalnej) wg. cen obowiązujących w dniu dostawy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-20, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1Nazwa: Pieczywo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 1 składa się dostawa pieczywa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 1. Przewidywana częstotliwość dostaw: 2-3 razy w tygodniu, najpóźniej do godz. 9:00 rano. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Artykuły spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 2 składa się dostawa artykułów spożywczych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 2. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00. Produkty muszą być świeże, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15870000-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Mięso wieprzowe i wołowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 3 składa się dostawa mięsa wieprzowego i wołowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 3. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty należy dostarczać w pojemnikach z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, szczelnie zamkniętych. Każdy asortyment produktów winien być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Okres przydatności do spożycia dla mięsa winien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do Zamawiającego. Cechy wspólne asortymentu - I klasa. Mięso powinno być prawidłowo wykrwawione i odcieknięte, bez przebarwień i specyficznych zapachów. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Drób i produkty drobiowe świeże

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 4 składa się dostawa drobiu i produktów drobiowych świeżych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 4. Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 rano. Produkty muszą być świeże, bez przebarwień i specyficznych zapachów, I klasy, pierwszego gatunku, zgodne z polskimi normami. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Warzywa i owoce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 5 składa się dostawa warzyw i owoców zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 5 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-2 razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz.8:00 -15:00 . Produkty muszą być świeże. Cechy wspólne asortymentu- wygląd charakterystyczny, naturalny dla każdego rodzaju produktów, bez naciekłości pleśniowych, nie zgniłe. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6Nazwa: Produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 6 składa się dostawa produktów mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 6 Przewidywana częstotliwość dostaw: 2 -3razy w tygodniu, 1 raz na 2 tygodnie, w godz. do 7:30 . Produkty powinny być świeże, zgodne z normami . Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15331170-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6Nazwa: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 7 składa się dostawa ryb i przetworów rybnych oraz mrożonek warzywnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 7 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Produkty muszą być prawidłowo zamrożone, bez oznak ponownego zamrażania. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15221000-3, 15331170-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8Nazwa: Jaja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na część Nr 8 składa się dostawa jaj zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 3 SIWZ- część 8 Przewidywana częstotliwość dostaw: 1 raz na 2 tygodnie, w godz. od 8:00 do 15:00. Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw dziennych, ustalane będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego. Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03143000-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki
Dokumentacja   476.580 KB
Informacja z otwarcia ofert   84.402 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZPI.271.12.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zaproszenia do składania ofert dla zamówienia:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów”

 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Projektowo-Usługowe „EKO-PLAN” Piotr Surgiel
ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Cena  / zł/

1

ENVIROTECH  Sp.z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

82.410,00

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze ‘BIOPROJEKT” Sp.z o.o.
Al. Armii Krajowej 22B nr lok.9, 97-300 Piotrków Trybunalski

67.404,00

3.

EKOSERVISPOL Sp. z o.o.
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ

55.350,00

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski
ul. Sokola 28B, 62-200  Gniezno

73.800,00

5.

Biuro Projektowo-Usługowe „EKO-PLAN” Piotr Surgiel
ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

46.125,00

6.

Geokart-International Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza44, 35-113 Rzeszów

92.127,00

7.

Zakład Obsługi Inwestycji „EKO-INWEST” Krystyna Wiorek
Ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

46.617,00

Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku

Ogłoszenie nr 629192-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Gmina Klimontów: „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana  1 , 27640   Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 661 006, e-mail klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158 661 847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.klimontow.akcessnet.net
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku”
Numer referencyjny: ZEASiP.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Zamówienie obejmuje osiem części: Część 1 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr I Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 70 Część 2 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr II Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 54 Część 3 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów - długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40 Część 4 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr IV Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów - długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 37 Część 5 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr V Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów - długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 16 Część 6 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VI Goźlice – Goźlice Kol. Antoniów - Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów –Klimontów - długość trasy ok. 82 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 68 Część 7 – Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VII Adamczowice – Kroblice Pęchowskie – Pęchowiec (koło ujęcia) – Pęchowiec - Pęchów – Klimontów - długość trasy ok. 25 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 27 Część 8 - Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń Ilość uczniów do przewiezienia – 12. Dowóz i odwóz należy zapewnić w dni nauki szkolnej tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, oraz w dni przewidziane zmianami organizacji roku szkolnego w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni nauki szkolnej lub dni wolnych od nauki. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność dowozów. Wymaga się aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono opiekę podczas dowozów oraz zapewniono w autobusach miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozów uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Środki transportu służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich uczniów. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu uczniów oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania w szczególności w zakresie ilości przewożonych uczniów i nieznacznej zmiany godzin odjazdów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz i odwóz na trasach w godzinach wyznaczonych w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek w zależności od rozkładów zajęć szkolnych. Dowóz uczniów powinien być zapewniony najpóźniej do godziny 7.45, odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych ok. godz. 13.50 i ok. godz. 14.45. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy do szkół biletów miesięcznych uprawniających uczniów do przewozu. Imienna lista uczniów dla których zostaną zakupione bilety (z podziałem na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie faktycznej ilości uczniów korzystających z przewozów w danym miesiącu. Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9


Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków: Na potwierdzenie dla części 1-7 należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań dla części nr 8. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie.


Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: a) wykonanych usług - na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Część 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w  tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 11 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 3 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 4 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 5 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 6 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 7 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto. Do  wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty Część 8 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że  w  tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę jeżeli sumaryczna wartość tej usługi odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku np. dla Części 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 27 000,00 zł. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje dla: Część 1 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 2 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 3 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 4 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 5 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 6 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 7 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 8 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. W wykazie należy podać: imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż dla: Część 1 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 70 miejsc siedzących. Część 2 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 54 miejsc siedzących. Cześć 3 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 40 miejsc siedzących. Część 4 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 37 miejsc siedzących. Część 5 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 16 miejsc siedzących. Część 6 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 68 miejsc siedzących. Część 7 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 27 miejsc siedzących. Część 8 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 12 miejsc siedzących. W wykazie należy podać: Markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednego zadania.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o  których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o  braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o  których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze  wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze  względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. b) stosuje się.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: na potwierdzenie należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy: a) wykonanych usług na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Część 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 11 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 3 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 4 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 5 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 6 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 7 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Część 8 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół trwającą minimum sześć miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną usługą na zadania, na które składa ofertę jeżeli sumaryczna wartość tej usługi odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku np. dla zadania 1 i 2 sumaryczna wartość wykonanej usługi to minimum 27 000,00 zł. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: Część 1 –jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 2 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 3 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 4 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 5 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 6 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 7 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. Część 8 - jednego kierowcę posiadającego wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi. W wykazie należy podać: imiona i nazwiska kierowców oraz kategorię posiadanych przez nich uprawnień do kierowania pojazdami. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy do więcej niż jednego zadania. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Część 1 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 70 miejsc siedzących. Część 2 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 54 miejsc siedzących. Część 3 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 40 miejsc siedzących. Część 4 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 37 miejsc siedzących Część 5 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 16 miejsc siedzących Część 6 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 68 miejsc siedzących Część 7 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 27 miejsc siedzących Część 8 - pojazdy przystosowane do przewozu osób, o łącznej ilości miejsc siedzących minimum 12 miejsc siedzących W wykazie należy podać: markę samochodu, typ, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednego zadania.

 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w  postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr I Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 70


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i  odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie – Dowóz i  odwóz uczniów na trasie Nr II Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 54

 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr III Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów - długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dowóz odwóz uczniów na trasie Nr IV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie. Dowóz odwóz uczniów na trasie Nr IV Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów - długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 37


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr V

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie. Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr V Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów - długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 16


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VI Goźlice – Goźlice Kol. Antoniów - Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów –Klimontów - długość trasy ok. 82 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 68

 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VII

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Szkoły Podstawowej w Ossolinie. Dowóz i odwóz uczniów na trasie Nr VII Adamczowice – Kroblice Pęchowskie – Pęchowiec (koło ujęcia) – Pęchowiec - Pęchów – Klimontów - długość trasy ok. 25 km tam i z powrotem Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 27


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz (dowóz i odwóz) uczniów z terenu gminy Klimontów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego “Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce - 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń Ilość uczniów do przewiezienia – 12


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szymanowicach Dolnych

Ogłoszenie nr 628369-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Gmina Klimontów: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana  1 , 27640   Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 661 006, e-mail klimontow@klimontow.pl, faks 158 661 847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera

Adres:
Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów


Numer referencyjny: ZPI.271.14.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr.ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów” Zestawienie powierzchni budynku: - powierzchnia zabudowy – 64,00 m2, kubatura – 238,40 m3, -powierzchnia użytkowa - 56,60 m2 Zakres zamówienia obejmuje roboty polegające na: - wykonanie fundamentów - wykonanie konstrukcji tj. dostawę i montaż kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z danymi projektowymi , z kompletnym wyposażeniem oraz instalacjami wodno-kanalizacyjną i elektryczną, - montaż segmentów kontenerowych na uprzednio wykonanej płycie fundamentowej, podłączenie do przyłączy wody, kanalizacji i elektrycznej z wyprowadzeniem na zewnątrz. - wykonanie kanalizacji zewnętrznej i zbiornika na nieczystości ciekłe - wykonanie przyłącza wodociągowego - utwardzenie terenu – droga dojazdowa, place, chodniki Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wy-łącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 2.W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj.: • Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy, • Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, , • Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, inwentaryzacji geodezyjnej
II.5) Główny kod CPV: 45223100-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45223500-1

45320000-6

45430000-0

45332200-5

45332300-6

45233226-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu kubaturowego, lub montaż kompletnych obiektów kontenerowych o kubaturze min.230 m3 i o wartości min. 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych), b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a). 8.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 9.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 12.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika SIWZ, kosztorys ofertowy 2.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 3.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty. 4.Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7.Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9.Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy- (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie. Uwaga: - Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. - Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli złożone zostanie przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt.III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu następuje wg zasad określonych w SIWZ . 6. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Dotyczy wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4). 7.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 8.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12.Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. 1.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 2.W tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki
SIWZ   405.408 KB
załączniki   2.422 MB
Projekt budowlany   5.239 MB
STWiORB   635.919 KB
Przedmiar robót   136.253 KB
Informacja z otwarcia ofert   41.631 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak:ZPI.271.11.2017.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w  Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów”

Działając zgodnie z art.93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.1579) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: w w/w postepowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 30.11.2017 roku do godz. 09.:00 zostało złożone 5 ofert w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto: oferta nr 1-196.800 zł.; oferta nr 2–310.083,00 zł.; oferta nr 3–229.229,26 zł.; oferta nr 4 – 278.931,66 zł.; oferta nr 5–196.846,37 zł. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 165.000,00 zł Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizacje zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne:-Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 15 8661 006, fax 15 8661 847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
Zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce),montaż trzech kontenerów w miejscowościach: Dziewków, Przybysławice, Kroblice”.

1.Określenie przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce),montaż trzech kontenerów. Kontenery przeznaczone będą do całorocznego wykorzystania jako pomieszczenie do spotkań mieszkańców miejscowości: Dziewków, Przybysławice i Kroblice. Wyżej wymienione kontenery powinny być parterowe. Wymiary kontenerów:
- jeden o wymiarach 3m x 6m dla miejscowości Dziewków
- dwa o wymiarach 5m x 6 m dla miejscowości Przybysławice i Kroblice.
Zamawiane kontenery (ich konstrukcje, wbudowane i zamontowane urządzenia i instalacje i itp.) muszą spełniać wszelkie wymagane przepisy BHP i p.poż. oraz normy, a także posiadać wymagane certyfikaty, pozwolenia itp.
2.Wymagania funkcjonalne:
Okna: PCV uchylno-rozwieralne minimum 2 sztuki (150cm x 150 cm), świetliki w suficie lub ścianie bocznej zakratowane lub inne rozwiązanie wentylacji pomieszczenia.
Drzwi: drzwi zewnętrzne (jedno główne wejście)- pełne z blokada antywłamaniowa zaopatrzone w dwa zamki.
Sufit: wykonany z płyty warstwowej lub innej, docieplony, ocieplenie (izolacja termiczna).
Ściany zewnętrzne: Wykonane z płyty warstwowej wykonanej ze stalowej blachy od zewnątrz trwale zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowane, od wewnątrz ocieplenie min. 100mm wełna mineralna i wyłożenie płytą laminowana lub meblową.
Podłoga: profile wzdłużne oraz poprzeczne- kratownica, od spodu blacha ocynkowana, ocieplenie wełna mineralna min.100 mm, płyta wodoodporna od wewnątrz, wykładzina linoleum.
Instalacja elektryczna: kompletna instalacja wewnętrzna, oświetlenie górne, 2 gniazdka w pomieszczeniu, zakończona skrzynką z bezpiecznikami.
Inne wyposażenie: wentylacja pomieszczenia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2).
2.Termin wykonania zamówienia
Zakończenie zadania (odbiór) do dnia 28 luty 2018 roku.
3.Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , iż w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej sprzedaż i dostawę kontenerów do całorocznego korzystania, o wartości min. 95.000 zł brutto.
4.Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
5.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów- sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku.
Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy i referencje na okoliczność potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia.
6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę firmy, adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
7.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr telefonu 15 8661006, email:klimontow@klimontow.pl
8.Załączniki
- formularz oferty zał.nr 1
- projekt umowy – zał. nr 2

Załączniki
zał. nr 1 formularz oferty   27.779 KB
zał nr 2 - projekt umowy   42.594 KB

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy:ZPI.271.12.2017.

Informacja z otwarcia ofert

W zaproszeniu do składania ofert dla zamówienia:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie

i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów”

Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  kwotę 70.000,00 zł.

Numer

oferty

Nazwa firmy oraz adres wykonawcy

Cena brutto

- zł-

w tym: koszt opracowania raportu

1

ENVIROTECH Sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

82.410,00

18.450,00

2

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 22B nr lok.9, 97-300 Piotrków Trybunalski

67.404,00

20.221,20

3

EKOSERVISPOL Sp. z o.o.

ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ

55.350,00

6.150,00

4

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

„MEKOR” Rafał Jankowski

ul. Sokoła 28B, 62-200 Gniezno

73.800,00

14.760,00

5

Biuro Projektow0-Uslugowe „EKO-PLAN” Piotr Surgiel

ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce

46.125,00

6.150,00

6

Geokart – International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

92.127,00

12.300,00

7

Zakład Obsługi Inwestycji „EKO-INWEST” Krystyna Wiorek

ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

46.617,00

7.380,00

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów.
  Opracowania będą stanowiły materiały niezbędne do planowanej aplikacji o środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  Stan istniejącej oczyszczalni.
  Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na gruntach, których właścicielem jest Gmina Klimontów, zarządcą obiektu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Zlokalizowana jest w dolinie rzeki Koprzywianki na północnym jej brzegu w odległości ok. 250 m od drogi powiatowej 0789T Klimontów–Nawodzice. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości 190 m od ogrodzenia oczyszczalni. Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia wynosi 0,51 ha. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oddana do użytkowania w 1994 roku. Obiekty oczyszczalni:
  1. pompownia ścieków surowych tj. studnia żelbetowa Dz=3,0m podziemna, szczelna, głeb. 8,45 m;
  2. komora zlewna nieczystości płynnych, żelbetowa, szczelna, podziemna o wymiarach w świetle 0,8 * 1,5 * 0,65 m;
  3. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, konstrukcji żelbetowej, podziemny, szczelny o średnicy ?3,60m;
  4. wielofunkcyjny blok technologiczny, żelbetowy, monolityczny, szczelny, posadowiony 1,0m poniżej terenu istniejącego oraz wyniesiony 3,0m nad teren. W bloku znajdują się następujące obiekty:
   • komora kraty łukowej i płaskiej,
   • piaskownik osadu czynnego, piaskownik pionowy,
   • komory osadu czynnego, osadnik pionowy wtórny,
   • komory stabilizacji tlenowej;
  5. poletka suszenia osadów otwarte, typowe o wymiarach 14,7 * 6,30m – szt. 7 o powierzchni ogółem 648 m2;
  6. poletko ociekowe piasku o wymiarach 4,20 * 2,10 m o powierzchni 8,8 m2;
  7. place składowe odwodnionych i wysuszonych osadów o powierzchni F=220 m2, szczelne, o nawierzchni asfaltowej.
  Obiekty towarzyszące oczyszczalni ścieków:
  1. budynek socjalny z rozdzielnia n/n i sterownia, parterowy o pow. 85 m2;
  2. budynek techniczny parterowy o pow.70 m2 w którym są zamontowane dmuchawy sprężonego powietrza, agregat prądotwórczy, a ponadto magazyny gospodarcze, warsztat oraz wydzielone pomieszczenie chemiczne;
  3. stacja transformatorowa,
  4. kanały i rurociągi technologiczne podziemne,
  5. wylot ścieków do odbiornika. Parametry technologiczne Qdsr = 500m3/d, Qdmax = 600 m3/d; ilość ścieków dowożonych Qdsr=20m3/d
  Wymagania dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko.
  1. Program funkcjonalno-użytkowy(PFU) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129), wymogami zawartymi w art. 31 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579), ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
  2. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót projektowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  3. Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Klimontowie winien uwzględniać wymagania Zamawiającego, w szczególności:
   1. Weryfikacje ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni w oparciu o otrzymane dane oraz wyniki analiz ścieków z lat 2016-2017
   2. Opracowanie bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni, stanowiącego podstawę przyszłych prac projektowych
   3. Analizę pracy oczyszczalni ścieków w Klimontowie,
   4. Opracowanie zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni dla części ściekowej i osadowej z uwzględnieniem:
    • przebudowy węzła mechanicznego oczyszczalni ścieków
    • przebudowy części biologicznej oczyszczalni
    • przebudowy obiektów gospodarki osadowej,
    • rozbudowy systemu sterującego procesem technologicznym,
    • stanu obiektów oczyszczalni, prostoty eksploatacji oraz niezawodności
   5. Wyznaczenie danych niezbędnych do projektowania tj.
    • schemat technologiczny
    • kubatury i powierzchnie itp. proponowanych obiektów technologicznych,
    • parametry technologiczne urządzeń,
    • rozwiązania rysunkowe zagospodarowania terenu i głównych obiektów technologicznych
    • określenie wskaźników kosztów realizacji inwestycji
    • ustalenie wymagań i zapotrzebowania na dostawę: czynników energetycznych i środków chemicznych,
   6. Uzyskanie warunków technicznych zasilania w energie elektryczna, na odprowadzenie ścieków i przyłączenie do sieci wodociągowej.
   7. Uzyskanie mapy do celów projektowych terenu objętego rozbudową, mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:1000.
  4. Zamawiający wymaga, by do Programu funkcjonalno-użytkowego dołączona została Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych.
  5. Zamawiajacy wymaga by Program funkcjonalno-użytkowy określał szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym między innymi:
   • kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej (w tym również kosztów ewentualnych ekspertyz, opinii itp.) nadzoru autorskiego,
   • kosztów wykonania prac budowlanych,
   • kosztów urządzeń i wyposażenia,
   • rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
  6. Program funkcjonalno-użytkowy musi być uzgodniony z Zamawiającym.
  7. Program funkcjonalno-użytkowy musi być uzgodniony z instytucjami państwowymi miedzy innymi Państwowa Strażą Pożarna oraz instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym.
  Ocena oddziaływania na środowisko – w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przygotować:
  1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 74.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
   1. Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) przygotowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405),
   2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wypisami z rejestru gruntów.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- jeżeli zaistnieje konieczność jego sporządzenia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonywania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.
   Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w terenie.
   Całość opracowania winna być wykonana w formie papierowej:
   • program funkcjonalno-użytkowy: 5 egz., oraz 1 płyta CD w wersji edytowalnej oraz 1 płyta CD w wersji pdf,
   • raport oddziaływania inwestycji na środowisko z kartą informacyjną o przedsięwzięciu: 5 egz., oraz 1 płyta CD w wersji edytowalnej i 1 płyta CD w wersji pdf,
   • koncepcja zagospodarowania terenu: 4 egz.
  Wykonawca odpowiada za wszelkie wady i błędy w przedmiocie zamówienia ujawnione podczas trwania procedury ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji, a w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuję się w wyznaczonym przez zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  1. Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2. Program funkcjonalno-użytkowy, zbiorcze zestawienie kosztów, raport oddziaływania na środowisko wraz z karta informacyjna przedsięwzięcia do dnia 31 lipiec 2018 roku
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a dla potwierdzenia:
   1. przedłożą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowych - co najmniej jednego opracowania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem wartości i daty oraz miejsca wykonania i załączą dokumenty potwierdzające, ze prace zostały wykonane należycie (np. referencje zleceniodawcy)
   2. dysponują osobą z uprawnieniami do prac projektowych oraz przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzielności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykaz z wykonanego w okresie 3 lat co najmniej 1 programu funkcjonalno-użytkowego lub projektów budowlanych dotyczących wykonania budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej co najmniej 600m3/dobę, z podaniem daty i miejsca oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
  3. Wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
  4. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiada takich uprawnień (załączając kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z terminem ważności na dzień składania ofert potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  5. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 zł aktualnej na dzień składania ofert.
 5. Opis sposobu przygotowania ofert.
  1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
   Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
   W przypadku braku konieczności sporządzenia i dostarczenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o tę część.
  4. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.
  5. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, cena 100%.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30.11.2017 roku do godz. 1500.
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy którego ofertę wybrano.
 9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   128.080 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1P.P.U.H. „IRO” Jerzy Wijaszka
Starowiejska 197b, 97-500 Radomsko
7.380,00
2Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
6.027,00
3Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
5.535,00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620” ogłoszenie BZP z dnia 03.11.2017 r nr 610931-N-2017;

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”ogłoszenie BZP nr 610931-N-2017 z dnia 03.11.2017 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zmienia nazwę zamówienia:

jest:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”

winno być:
„Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500060229-N-2017
z dnia 17-11-2017 r.

Klimontów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610931-N-2017
Data: 03/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000,
ul. ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158661847.
Adres strony internetowej (url): klimontow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt:
1)
W ogłoszeniu jest:
Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620
W ogłoszeniu powinno być:
Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
III
Punkt:
5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
III
Punkt:
7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1. Wypełniony formularz oferty według załącznika SIWZ, kosztorys ofertowy 2.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 3.Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty. 4.Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7.Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9.Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy- (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie. Uwaga: - Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. - Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli złożone zostanie przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt.III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu następuje wg zasad określonych w SIWZ . 6. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Dotyczy wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4). 7.Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 8.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12.Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. 1.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 2.W tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowicach Dolnych

Ogłoszenie nr 616123-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Gmina Klimontów: Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny
83040994000000, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.pl, faks 158661847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów
Numer referencyjny:
ZPI.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego po licznikowe-go, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr.ewid.24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów”. Zestawienie powierzchni budynku: - powierzchnia zabudowy – 64,00 m2, kubatura – 238,40 m3,
-powierzchnia użytkowa - 56,60 m2
Zakres zamówienia obejmuje roboty polegające na:
- wykonanie fundamentów
- wykonanie konstrukcji tj. dostawę i montaż kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z danymi projektowymi , z kompletnym wyposażeniem oraz instalacjami wodno-kanalizacyjną i elektryczną,
- montaż segmentów kontenerowych na uprzednio wykonanej płycie fundamentowej, podłączenie do przyłączy wody, kanalizacji i elektrycznej z wyprowadzeniem na zewnątrz.
- wykonanie kanalizacji zewnętrznej i zbiornika na nieczystości ciekłe
- wykonanie przyłącza wodociągowego
- utwardzenie terenu – droga dojazdowa, place, chodniki
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
2. W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj.:
• Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy,
• Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, ,
• Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, inwentaryzacji geodezyjnej

II.5) Główny kod CPV:
45223100-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45223500-1
45320000-6
45430000-0
45332200-5
45332300-6
45233226-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:
  lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu kubaturowego, lub montaż kompletnych obiektów kontenerowych o kubaturze min.230 m3 i o wartości min. 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych),
b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a).
8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3).
3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Ww. dokument należy dołączyć do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
9. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy- (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie.
Uwaga: - Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. - Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli złożone zostanie przez Wykonawcę wraz z ofertą. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt.III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu następuje wg zasad określonych w SIWZ.
6. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. Dotyczy wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4).
7. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa pkt III.4), pkt III.5) i pkt III.7), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. 1.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 2.W tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   1.074 MB
Projekt budowlany   535.270 KB
Przedmiar   136.253 KB
Specyfikacja techniczna   635.919 KB
Załączniki   2.422 MB
Informacja z otwarcia ofert   42.400 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276”” 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji : Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276”.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1).
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 20.11.2017 r. godz. 10:00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   120.685 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” ogłoszenie BZP nr 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Konsorcjum: Lider
  PBI Infrastruktura S. A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner
  PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
  Lp.WykonawcaLiczba punktów
  w kryterium
  „cena”
  Liczba punktów
  w kryterium

  „okres
  gwarancji
  i rękojmi”
  Łączna
  punktacja
  1Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  54,5240,0094,52
  2Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  59,0040,0099,00
  3Konsorcjum: Lider
  PBI Infrastruktura S. A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  Partner
  PBI WMB sp. z o. o.
  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
  60,0040,00100,00
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania złożenie oferty cenowej na
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów.”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
HEKO sp z o. o.
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i zaoferowała najniższą cenę.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena brutto
1WCI Technologie sp. z o. o.
42-529 Siemonia, ul. Kościuszki 80
31 365,00
2OPTINO Mariusz Cybułka
62-065 Grodzisk Wielkopolski, os. Wojska Polskiego 6/15
67 035,00
3Sim PROJEKT s. c. Sławomir Hebel, Mariusz Gosz
ul. Zbożowa 11, 84-239 BOLSZEWO
28 290,00
4DRAFT ENGINEERS sp z o. o.
ul Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
145 140,00
5HEKO sp z o. o.
ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań
16 912,50
6Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego, Maciej Siemieniec
ul. Targowa 18 lok. 1319, 25-520 Kielce
99 630,00
7DOBRA ENERGIA Sp. z o. o.
ul Głowackiego 87, 28-300 Jędrzejów

98 400,00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans uzyskanych punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.Nazwa oferentaMinimalny transfer
do komputera
dla osób fizycznych:
Mbit/s
Cena
brutto
1.TOYA Systemy Komputerowe sp. z o. o.
ul. Telefoniczna 46F, 92-016 Łódź.
2 Mbit/s55 350,00
2.Partners Internet Integrations Partners sp. z o. o.
ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15, 02-795 Warszawa
2 Mbit/s56 243,52
3.Telestrada S. A.
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
2 Mbit/s56 678,40
4.F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów
3 Mbit/s48 708,00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie pn.: Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031”, gdyż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” – ogłoszenie numer 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 póź.zm) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art.30, pkt 4 oraz art.89 ust. 8, pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania

Informacja do wykonawców

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zadanie
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27 – 640 Klimontów” z dnia 25.10.2017 roku.

Pytanie nr 1
Jak duże jest składowisko odpadów?
Odpowiedź:
Wielkość składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji to 0,76 ha.

Pytanie nr 2
Kiedy składowisko zostało wybudowane i czy posiada decyzję o pozwoleniu na budowę? Prosimy o podanie daty zakończenia eksploatacji składowiska.
Odpowiedź:
Składowisko dostało pozwolenie na użytkowanie w 1998 roku, posiada decyzję pozwolenia na budowę z 1995 roku. Składowisko zakończyło eksploatację 1 lipca 2014 roku.

Pytanie nr 3
Czy składowisko posiada pozwolenie zintegrowane? Jeśli tak, to prosimy o jego przesłanie.
Odpowiedź:
Składowisko nie posiada pozwolenia zintegrowanego.

Pytanie nr 4
Czy składowisko posiada instrukcję eksploatacji? Jeśli tak to prosimy o jego przesłanie.
Odpowiedź:
Składowisko posiada instrukcję eksploatacji. W załączeniu dokument.

Pytanie nr 5
Czy składowisko jest szczelne?
Odpowiedź:
Z posiadanej wiedzy na dzień dzisiejszy wynika iż składowisko jest szczelne.

Pytanie nr 6
Czy składowisko jest w chwili obecnej eksploatowane, tzn. czy nadal deponowane są odpady, jeżeli nie to od kiedy nie są.
Odpowiedź:
Składowisko nie jest w chwili obecnej eksploatowane i nie są na nim deponowane odpady. Odpady nie są tam deponowane od 1 lipca 2014 roku.

Pytanie nr 7
Proszę o podanie rodzajów i ilości odpadów deponowanych na składowisku. Jeżeli na składowisko nie są deponowane odpady, proszę podać informację jaką łączną ilość odpadów zdeponowano na składowisku?
Odpowiedź:
Łączna ilość odpadów zdeponowanych na składowisku to około 28141 m3.

Pytanie nr 8
Czy Inwestor posiada badania geologiczne?
Odpowiedź:
Posiadamy „Opinię Geologiczną o warunkach gruntowo-wodnych na dnie wysypiska śmieci w Szymanowicach Dolnych.”

Pytanie nr 9
Czy składowisko było poddawane monitoringowi wód, gazu składowiskowego?
Odpowiedź:
Tak, składowisko było poddawane badaniom wód, gazu składowiskowego.

Pytanie nr 10

 • 5 ust. 1 pkt 2 c i ust. 2 - czy uzasadnione jest nałożenie na Wykonawcę obowiązku nieodpłatnego doprowadzenia do zgodności dokumentacji projektowej z „obowiązującym prawem”, zwłaszcza że w ust. 1 pkt c jest mowa o zmianach zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru według ich oceny, a nie pod kątem zgodności z prawem? poza tym - dlaczego Wykonawca ma to robić nieodpłatnie?
 • 9 - czy nie byłoby zasadne doprecyzowanie obowiązków ciążących na Zamawiającym, zwłaszcza zobowiązanie do udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawcy w toku realizacji i wykonywania nadzoru oraz zakreślenie terminów na wykonanie tych czynności?
 • 10 ust. 2 - czy nie należałoby jednak pozostawić furtki dla podwyższenia wynagrodzenia?
 • 10 ust. 8 - czy termin 30-dniowy nie jest za długi?
 • 11 - czy te kary umowne nie są zbyt wysokie? czy nie należałoby - dla zachowania symetrii - wprowadzić kar umownych dla Zamawiającego np. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów czy udzieleniu wyjaśnień; czy nie warto wyrzucić par. 11 pkt 7 i dodać punktu o karze umownej dla Zamawiającego w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?
 • 11 ust. 3 i 4 - czy nie byłoby zasadne wykreślenie tego zapisu albo wprowadzenie zapisów symetrycznych, działających w obie strony?
 • 12 - czy jest możliwość dodania zapisu pozwalającego również Wykonawcy odstąpić od umowy - np. w przypadku rażącego naruszania przez Zamawiającego zobowiązań umownych albo znacznego opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego potrzebnych dokumentów lub informacji? czy nie można usunąć nazbyt ogólnikowego zapisu z par. 12 ust. 3 (odstąpienie w sytuacji, gdy wykonanie umowy już „nie leży w interesie publicznym”)?
 • 13 ust. 2 - czy jest potrzeba tak daleko idącego rozszerzenie rękojmi i łączenia rękojmi za same roboty z rękojmią za dokumentację?
 • 13 ust. 4 pkt 1 - czy ten termin nie jest zbyt krótki? czy nie lepiej, żeby był „nie krótszy niż 14 dni”?
 • 13 ust. 5 - czy te zasady nie są nazbyt surowe? może warto wprowadzić odpowiedzialność „pod warunkiem wykazania, że roboty te były prowadzone w pełni zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała wyłącznie wskutek wad tej dokumentacji”?

Odpowiedź:
Nie znajdujemy uzasadnienia dla wniesionych sugestii, wobec powyższego treść umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11
Czy w opracowaniach dot. rekultywacji składowiska uwzględnić wykonanie likwidacji istniejących obiektów budowlanych takich jak np. waga, budynek/wiata itp.? Czy te obiekty mają pozostać?
Odpowiedź:
Opracowania dotyczyć mają tylko składowiska z wyłączeniem zabudowań, wiat i wagi.

Załączniki
Instrukcja eksploatacji   1.053 MB

Przetarg - rozbudowa drogi gminnej

Ogłoszenie nr 610931-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Gmina Klimontów:Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny
83040994000000, ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158661847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Klimontowieul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620
Numer referencyjny:
D.271.23.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do km 1+620” klasy D przy szer. jezdni 3,5m. Zakres rozbudowy drogi gminnej obejmuje roboty polegające na:
- przebudowie jezdni o nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową,
- przebudowie istniejących zjazdów
- budowie mijanki z betonu asfaltowego
- remoncie istniejącego przepustu 2x?80cm
- wykonaniu rowu otwartego,
- wykonaniu przepustów pod zjazdami oraz przepustu pod drogą wraz z umocnieniem wlotu i wylotu
- przebudowie rowu otwartego polegającej na umocnieniu wewnętrznej skarpy płytami ażurowymi od km 1+562 do km 1+570 strona prawa,
- konserwacji bieżącej rowu melioracyjnego R-5 w celu udrożnienia i zachowania jego funkcji od projektowanego przepustu DN 600(km 1+412) do remontowanego przepustu 2x?80cm (km 1+595).
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wy-łącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
2.W cenie zadania poza kosztami prac wymienionymi w przedmiarach robót należy uwzględnić koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia tj.:
• Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy,
• Koszty robót demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych,• Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
• Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów, inwentaryzacji geodezyjnej
3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okresod 36 do 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. (Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi lub gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.)
4. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem środkami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób (przez siebie lub przez podwykonawcę), które będą wykonywały czynności przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni drogi na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykony-waniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcęwymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynnościZamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów,
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby za-trudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

II.5) Główny kod CPV:
45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 200.000,00 zł;(słownie: dwieście tys. zł). b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu za-mawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce-lu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2017-11-20, godzina:10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do:
okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja do wykonawców

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zadanie
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27–640 Klimontów” z dnia 25.10.2017 roku.

Pytanie nr 1
Jaka jest powierzchnia rekultywowanej składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji?
Odpowiedź:
Powierzchnia rekultywowanej składowiska – faktyczna powierzchnia przeznaczona do rekultywacji to 0,76 ha.

Pytanie nr 2
Czy składowisko nadal przyjmuje odpady?
Odpowiedź:
Składowisko nie przyjmuje odpadów.

Pytanie nr 3
Czy składowisko posiada system odgazowania – jeżeli tak, to jaki – bierny, aktywny?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system odgazowania – bierny.

Pytanie nr 4
Jeżeli składowisko nie posiada systemu aktywnego odgazowania kwatery, to czy w ofercie należy uwzględnić aktywne odgazowanie – studnie + rurociągi przesyłowe + manifold + stacja ssaw + pochodnia spalania biogazu?
Odpowiedź:
W ofercie nie należy uwzględnić aktywnego odgazowania – studnie + rurociągi przesyłowe + manifold + stacja ssaw + pochodnia spalania biogazu.

Pytanie nr 5
Czy składowisko posiada system monitoringu wód podziemnych – jeżeli tak, to ile piezometrów. Jeżeli nie, to czy należy w ofercie uwzględnić czas oraz koszty związane z procedurą wykonania projektu prac geologicznych dla piezometrów wraz z zatwierdzeniem decyzją administracyjną?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system monitoringu wód podziemnych – 5 piezometrów.

Pytanie nr 6
W punkcie V OPZ na str. 5, widnieje zapis dotyczący uwzględnienia kosztów związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji badawczej – proszę o rozwinięcie zagadnienia – o jakiej dokumentacji jest mowa oraz czemu ma służyć?
Odpowiedź:
W punkcie V OPZ na str. 5, widnieje zapis dotyczący uwzględnienia kosztów związanych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji badawczej która może być potrzebna podmiotowi który będzie wyłoniony w konkursie na zamknięcie i rekultywację przedmiotowego składowiska z zastrzeżeniem że jest ona konieczna.

Pytanie nr 7
Czy posiadacie Państwo decyzję na zamknięcie składowiska?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada decyzji na zamknięcie składowiska.

Pytanie nr 8
Czy składowisko posiada system uszczelnień – jeżeli tak, to jaki?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system uszczelnień Geomembrana PEHD 2 mm.

Pytanie nr 9
Czy składowisko posiada drenaż wód odciekowych / jaki jest odbiornik wód odciekowych?
Odpowiedź:
Składowisko posiada drenaż wód odciekowych wielkość zewnętrzna 20 metrów na 12 metry.

Pytanie nr 10
Czy składowisko posiada system rowów opaskowych?
Odpowiedź:
Składowisko posiada system rowów opaskowych.

Pytanie nr 11
Czy zamawiający wymaga, aby w ofercie uwzględnić koszty oraz czas związany z wykonaniem dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem ewentualnej decyzji?
Odpowiedź:
Prosimy o uwzględnienie w ofercie koszty oraz czas związany z wykonaniem dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem możliwych do uzyskania ewentualnej decyzji.

Pytanie nr 12
Jaki jest termin realizacji zadania?
Odpowiedź:
Termin realizacji zadania zgodny z ogłoszeniem.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Kontakt:
tel. 158661100, 158661006, fax. 158661847
E-mail: klimontow@klimontow.pl.
Strona www: klimontow.pl

Przedmiot: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach, 27-640 Klimontów.

Treść przetargu:

Klimontów, dnia 25.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27-640 Klimontów.

Gmina Klimontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wybór „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach, 27-640 Klimontów. Na formularzu oferty proszę o podanie ceny netto i brutto.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której winien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych Gmina Klimontów”. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Zysmana1, 27-640 Klimontów lub przesłać pocztą do dnia 06.11.2017 r. do godz. 900 (decyduje data wpływu do Urzędu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godzinie 915

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej na składowisku celem zapoznania się z obiektem oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do właściwego sporządzenia oferty. Wizji lokalnej będzie można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym Zarządzającym składowiskiem pod numerem telefonu: 15866100, 158661006 w 23

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty cenowej
 3. Projekt umowy
Załączniki
Załączniki   216.798 KB
Informacja z otwarcia ofert   28.681 KB

Przetarg - remont drogi gminnej

Ogłoszenie nr 606466-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Gmina Klimontów: Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.pl, faks 158661847.

Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera

Adres:

Urząd Gminy w Klimontowieul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031

Numer referencyjny: D.271.22.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031 przy szer. jezdni 3 m tj. wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych , uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, remont przepustu, wykonanie sączków z rur perforowanych fi 150mm w otulinie z kruszywa oraz geowłókniny, umocnienie skarp, dna rowu elementami betonowymi zgodnie z przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wy-łącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem środkami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieo-trzymania dofinansowania.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 100.000,00 zł;(słownie: sto tys. zł). b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu za-mawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce-lu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:2017-11-08, godzina:10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do:

okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   399.964 KB
Przedmiar robót   46.336 KB
Kosztorys ofertowy   39.035 KB

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klimontów.

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Klimontów
  Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  tel. 158661006, 158661100 fax 158661847
  NIP: 864-17-29-561
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów - beneficjentów ostatecznych projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”, w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  • usługę stałego dostępu do Internetu dla 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Klimontów w miejscach lokalizacji według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmiany miejsc lokalizacji w toku wykonywania umowy,
  • usługę serwisową zapewniającą utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do Internetu użytkownikom na warunkach określonych w umowie.

  UWAGA!
  Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji gospodarstw domowych w trakcie trwania umowy ze względu na możliwe zmiany adresów zamieszkania beneficjentów projektu lub bezpośrednio beneficjentów. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca.
  Słownik CPV: 72.40.00.00-4 – Usługi internetowe

 3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Wykonawca zapewni dostęp do Internetu poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami.
  2. Wykonawca dokona podłączenia i konfiguracji sprzętu sieciowego do Internetu pod adresami wykazanymi w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Badanie możliwości technicznych w miejscach lokalizacji pod względem świadczenia usługi dostępu do Internetu przeprowadzone będą przez Wykonawcę na jego koszt.
  4. Wykaz miejsc lokalizacji przyłączy internetowych jest zmienny z tym zastrzeżeniem, że obejmuje przez okres obowiązywania umowy 3 jednostki organizacyjne Gminy Klimontów oraz 120 gospodarstw domowych z adresami na terenie Gminy Klimontów.
  5. Zamawiający może dokonać zmiany wykazu lokalizacji przyłączy internetowych poprzez wykreślenie adresu dotychczasowego użytkownika i wpisanie adresu nowego użytkownika.
  6. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaktualizowanego wykazu miejsc lokalizacji, we wskazanych miejscach zapewni: przeniesienie i montaż sprzętu sieciowego, aktywację usługi dostępu do Internetu i usługę serwisową.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  1. Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).
  2. Minimalny transfer do komputera (download)
   1. Jednostki organizacyjne – 10 Mbit/s
   2. osoby fizyczne – 2 Mbit/s
  3. Minimalny transfer od komputera (upload)
   1. Jednostki organizacyjne – 1 Mbit/s
   2. osoby fizyczne – 256 kbit/s
  4. Nielimitowany transfer danych (pobierania i wysyłania)
  5. Dostępność usługi na poziomie 99%.
  6. Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia parametrów technicznych usług transmisji danych, związaną z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzeb zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników końcowych bez zmiany wynagrodzenia.
  8. Instalacja w miejscu docelowym, uruchomienie połączenia, skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu w gospodarstwie domowym.
  9. Wykonawca zapewni wszystkie dodatkowe urządzenia niezbędne do prawidłowego działania usługi dostępu do Internetu.
  10. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności związane z udostępnieniem Internetu we wskazanych lokalizacjach tj.: podłączenie do komputera (kablowe lub bezprzewodowe), instalacja urządzeń typu modern/router, konfiguracja komputera.
  11. Usługa serwisowa zapewniająca utrzymanie w pełnej sprawności stałego dostępu do Internetu Beneficjentom.
  12. Wykonawca w okresie gwarancji obowiązany jest do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego, którego celem jest przywrócenie utraconego dostępu do Internetu lub rozwiązanie innych problemów.
  13. Zgłoszenia dotyczące utraconego dostępu lub innych problemów przyjmowane będą przez Wykonawcę przez 7 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 20.00 telefonicznie i pod adresem email. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie w formie podania numeru zgłoszenia. Uprawnionymi do dokonania zgłoszeń są także Beneficjenci.
  14. Czas w jakim Wykonawca podejmie serwis gwarancyjny i dokona naprawy będzie nie dłuższy niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy początek tego terminu przypada na dni wolne od pracy, naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy.
  15. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca dokonuje naprawy w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) w miejscu lokalizacji lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.
  16. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o skutecznym dokonaniu naprawy lub przeszkodach w jej wykonaniu.
  17. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch kolejnych napraw urządzenie będzie niesprawne.
  18. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usługi, ewentualną wymianą sprzętu itp.
 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia, tj. świadczenia usługi dostępu do Internetu, nastąpi w okresie 12 miesięcy tj.: od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
  Uruchomienie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w terminie do 31.12.2017.
 5. INFORMACJE DODATKOWE
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, póz. 1800 z późn. zm.),
   2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający informuje, że obecnie zainstalowany sprzęt sieciowy umożliwiający dostęp do Internetu (routery, modemy, access pointy, anteny, kable itp.) są własnością obecnego dostawcy Internetu.
 6. KRYTERIUM WYBORU OFERT
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
   Cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia – 90%
   Minimalny transfer do komputera dla osób fizycznych – 10%
  2. Sposób oceny ofert:
   1. Wzór do obliczenia punktowego kryterium cena
    Cena=(najniższa oferowana cena (brutto))/(cena badanej oferty (brutto)) * 100 punktów * 90%
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   2. Wzór do obliczenia punktowego kryterium transfer (podany w jednostkach Mbit/s, minimalna wartość: 2 Mbit/s, maksymalna wartość 5 Mbit/s; oferenci, którzy zaproponują transfer większy niż 5 Mbit/s otrzymają taką samą ilość punktów jak oferenci, którzy zaproponowali maksymalny transfer podlegający ocenie przez Zamawiającego)
    Transfer=(oferowany transfer badanej oferty (Mbps))/(największy oferowany transfer (Mbps)) * 100 punktów * 10%
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu.
   
  1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na załączonym wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. W wyznaczonym miejscu w ofercie Wykonawca podaje cenę brutto cyfrowo i słownie.
  3. Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu niewłaściwie skalkulowanej ceny.
  4. Cena ogółem oferty stanowi należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym serwisu gwarancyjnego. Cena ogółem oferty ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy, także w przypadku zmiany cen będących podstawą kalkulacji cenowej.
  5. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ogółem.
  6. Podane w „Formularzu ofertowym” ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
 7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Do oferty Wykonawca dołączy wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia (oświadczenie), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.
  • Formularz ofertowy, wypełniony w całości i podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać:
   • osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (II piętro) w zamkniętej kopercie,
   • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów (decyduje data doręczenia)
   • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy zamieścić następującą informację: Oferta na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”
  • Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Termin związania ofertą - 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
  • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.klimontow.akcessnet.net oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Klimontów.
 8. OTWARCIE OFERT
  1. Złożone Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 31.10.2017 r. o godzinie 10.15.
  2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze i o terminie zawarcia umowy.
 9. KONTAKT
  1. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważnieni są:
   1. Sylwia Nowak-Czerwińska – tel. 158661006, 158661100
   2. Krzysztof Sajecki – tel. 158661006, 158661100
  2. Pytania w formie pisemnej można kierować na podany numer faksu lub pocztą elektroniczną lub na adres Zamawiającego.
 10. UWAGI KOŃCOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
  4. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie zostaną rozpatrzone.
  5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
  6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz lokalizacji przyłączy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załączniki
Ogłoszenie + załączniki   396.550 KB
Informacja z otwarcia ofert   91.955 KB

Przetarg - remont drogi gminnej

Ogłoszenie nr 606033-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Gmina Klimontów:Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny
83040994000000, ul.
ul. Zysmana 1, 27640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail: klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158661847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.klimontow.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Klimontowieul. Zysmana 1 27-640 Klimontów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276
Numer referencyjny:
D.271.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 przy szer. jezdni 3 m tj. wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni z
mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych , uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zgodnie z przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wy-łącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem środkami z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:
lub zakończenia:
2017-12-22

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 600.000,00 zł;(słownie: sześćset tys. zł). b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu za-mawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce-lu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2017-11-08, godzina:10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do:
okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera

Wójt Gminy Klimontów ogłasza wyniki otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”, planowanego do realizacji w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego, Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do dnia 10.10.2017 roku wpłynęła jedna oferta:
Oferta: Firma Handlowo-Usługowa „GOŹDZIEWSKA” Dorota Goździewska ul. Sandomierska 108, 27-640 Klimontów

Informacja o złożonej ofercie

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 20.10.2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Organizowanie pomocy społecznej dla najuboższych mieszkańców Gminy Klimontów poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 07.11.2017 r. do 31.12.2017 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.
Zadanie ma charakter nieodpłatnego pozyskiwania żywności i przekazywania jej dla osób i rodzin – mieszkańców gminy w trudnej sytuacji życiowej. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywiania w gminie. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Klimontów to 3.000,00 zł.
Wobec powyższego Wójt Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do dnia 31 października) pisemnie, faxem, lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, fax: 158661847, e-mail: d.potocka@klimontow.pl.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki
Oferta   117.099 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025”
Ogłoszenie BZP nr 584482-N-2017 z dnia 2017.09.07 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg

W prowadzonym postępowaniu oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr ofertyFirma (nazwa)
lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena
Ilość punktów
w kryterium
okres gwarancji
i rękojmi
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
1SALTOR Edyta Durlik
ul. Batalionów Chłopskich 246c,
25-671 Kielce
15,7940,0055,79
2FORMES Sp. z o.o.
ul. Wokalna 5, 32-087 Zielonki
26,6240,0066,62
3Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg
60,0040,00100,00

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zaproszenia do składania ofert na:
„Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0780T w miejscowości Nowa Wieś gm. Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMIARY
Sokolniki ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
60.270,00
2ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
mgr inż. Jerzy Kąsek
ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów
67.896,00
3„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
35.670,00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
Kielce, Os. Na Stoku 35B/32
3,710,00
2Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
2.091,00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk
Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1Zakład Wielobranżowy „SOPEL”
Sławomir Sobczyk
Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota
12.177,00
2A2HM TRADE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski
18.111,01

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
R
akowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp.WykonawcaLiczba punktów
w kryterium
„cena”
Liczba punktów
w kryterium

„okres gwarancji
i rękojmi”
Łączna
punktacja
1Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
60,0040,00100,00

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje,  że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: zaproszenia do składania ofert na
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”

Ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR).

Działając zgodnie z pkt.6 zaproszenia do składania ofert Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba
H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki  zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

Lp.WykonawcaLiczba punktów
w kryterium
„cena”
Liczba punktów
w kryterium

„doświadczenie
wykonawcy”
Łączna
punktacja
1Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40,28-200 Staszów
90,0010,00100,00
2EKO-BUD” Grudziński Paweł
ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów
62,3110,0072,31
3EUROINWEST Renata Musiał
ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
41,9710,0051,97
4Projektowanie Nadzory Inwestycyjne
Regina Rak
ul. Strażacka 11/6, 29-100 Włoszczowa
35,5810,0045,58
5Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek
ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce
30,0010,0040,00
6RRS-Projekt Radosław Szlichta
ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
27,4610,0037,46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: zaproszenia do składania ofert na:

„Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenia punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie gmina Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1MATEL Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Wiesław Banaśkiewicz
ul. Przybyłów 55, 39-432 Gorzyce
4.551,00
2„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
4.305,00

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
  Inwestorskiego nad realizacją inwestycji : Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” tj.: remont drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348 oraz remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1).
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 02.10.2017 r. godz. 1000
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   123.579 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1MATEL Zakład Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Wiesław Banaśkiewicz
39-432 Gorzyce, ul. Przybyłów 55
10.295,10
2ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce
9.963,00

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów o parametrach jak niżej:
  1. kształt i wymiary
   • wiata prostokątna
   • szerokość ściany tylnej min. 3,0 m
   • szerokość boku u podstawy min. 1,1 m
   • szerokość rzutu pionowego dachu (wzdłuż ścian bocznych) dłuższa od szerokości ściany bocznej o min. 400 mm
   • wysokość dachu 20-50cm
  2. konstrukcja
   • wykonana z stalowych profili zamkniętych
   • malowana proszkowo
   • wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8
   • wypełnienie ścian bocznych: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6-8mm (w proporcji 50:50)
   • dach z poliwęglanu przyciemnianego
  3. sposób montażu do podłoża
   • wiata montowana do podłoża za pomocą kotew betonowych
  4. kolorystyka
   • do uzgodnienia z Zamawiającym
  5. wyposażenie
   • gablota ogłoszeniowa (na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty,
   • ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300 mm i grubości min. 40mm. Oparcie ławki na całej długości wiaty,
   • kosz na śmieci min 20L

  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2)

 2. Termin wykonania zamówienia
  Zakończenie zadania (odbiór) – do dnia 30.11.2017 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) dostawę wiat przystankowych o wartości min. 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł).
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 29.09.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   88.060 KB

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XXVII/268/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000 ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.20153, 23.11.2015, 22.02.2016)

 • księga wieczysta KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (uwaga: Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu
 1. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)
 2. Wadium wynosi: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych)
 3. Gmina Klimontów  sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu osobistego oferenta.
Wadium w wysokości 660,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7).

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości)
 6. za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze
Gmina Klimontów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, Oś Priorytetowa 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”

Zgodnie z zamieszczonym regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl uprawnionymi do składania wniosków są:

 • jednostki samorządu terytorialnego – gminy, za wyjątkiem samorządów miast powiatowych, z terenu województwa świętokrzyskiego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu jst, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy[1], spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rządowej i instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez podmioty wymienione w ppkt. 1.

Z uwagi na fakt, iż wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych musi być dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w związku z powyższym:

Wójt Gminy Klimontów

na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

ogłasza
otwarty nabór partnerów

spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”, zwanego dalej „projektem”.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na załączonym formularzu należy składać osobiście w terminie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 10.10.2017r. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30.00 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Klimontów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu – „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”, na adres:
Urząd Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 2. Nie będą przyjmowane oferty bez wymaganych załączników.
 3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Szczegółowe informacje o naborze zawiera Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn. : „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”, dostępny poniżej lub w Urzędzie Gminy Klimontów, pok. nr 5.
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
  1. negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
  2. unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
  3. zawieszenia naboru na każdym etapie.
 6. Osoba do kontaktu: Sylwia Nowak-Czerwińska, 158661100, 158661006, e-mail: s.nowak@klimontow.pl
 7. Integralną część ogłoszenia stanowi Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Klimontów z dnia 19 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej – etap II”, który zawiera zasady przeprowadzenia naboru, określa cel i warunki uczestnictwa w naborze, kryteria wyboru partnera, sposób informowania o wynikach naboru, sposób działania Komisji ds. oceny ofert oraz zawiera załączniki niezbędne do złożenia oferty, tj.:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Kryteria oceny
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dysponowanym wkładzie własnym.

[1] Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, izby rolnicze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Załączniki
Zarządzenie Nr 50/2017   90.074 KB
Załączniki   179.107 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370 mb”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
71.852,91

 

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Konary jako działka nr ewid. 148 o powierzchni 0,36 ha

 • księga wieczysta KI1S/000018809/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie oznaczonym symbolem: „RP – tereny upraw polowych”
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 614,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 00/100)
Wadium wynosi: 661,00 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ar. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą do dnia 20 października 2017r, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto - NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa 20 października 2017 r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta (nakaz płatniczy)
 • kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7).

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 6. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””
- ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR).

 1. Zamawiający zmienia „Opis wymagań stawianych Wykonawcy”.
  Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie:
  „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania oraz:
  1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
   • inspektorem nadzoru specjalności wodociągowej i sanitarnej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
   • inspektorem nadzoru specjalności drogowej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
  2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego dot. budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości 8 km.”
 2. Zamawiający zmienia pkt „Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty”.
  Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie:
  „Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 90 pkt
  Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt
  Opis sposobu przyznania punktacji
  1. Cena: liczba punktów równa jest ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty, przemnożonemu przez 90 pkt.
   Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
  2. Doświadczenie wykonawcy Pełnienie funkcji funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego:
   • jedno zadanie – 5 pkt
   • dwa i więcej zadań – 10 pkt
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.”
 3. Zamawiający dodaje pkt „Warunki wykluczenia” w brzmieniu:
  „Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.”
 4. Zamawiający zmienia „formularz oferty”
 5. Zamawiający wydłuża termin składania ofert w postępowaniu do dnia 25.09.2017r do godz. 10.00.
Załączniki
Formularz ofertowy   87.974 KB

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/285/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 533 o powierzchni 0,0700 ha

 • księga wieczysta KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002 r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze oznaczonym symbolem: „RP - tereny upraw polowych”
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu
 1. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100)
 2. Wadium wynosi: 87,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych)
 3. Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu osobistego oferenta.
Wadium w wysokości 87,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 15 8661 100 (pokój nr 7).

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości)
 6. za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/286/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 625 o powierzchni 0,2900ha

 • księga wieczysta KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze oznaczonym symbolem: „RP - tereny upraw polowych”
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu
 1. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 4 505,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięć złotych 00/100)
 2. Wadium wynosi: 451,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100)
 3. Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu osobistego oferenta.
Wadium w wysokości 451,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7)

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości)
 6. za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem biurowo-gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.2015, 27.11.2015, 31.03.2016)

 • księga wieczysta KI1S/00003129/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne i zagrodowej (uwaga: Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 51 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)
Wadium wynosi: 5 130,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100)

Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą do dnia 20 października 2017 r., w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa 20 października 2017 r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta (nakaz płatniczy)
 • kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7)

Informacja do przetargu

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości)
 6. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
  1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3. drogowej,
  dla zadania polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
  • inspektorem nadzoru specjalności wodociągowej i sanitarnej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
  • inspektorem nadzoru specjalności drogowej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 20.09.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””.
Działając zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 28.08.2017 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś” niniejszym zawiadamiamy że unieważniamy przedmiotowe postępowanie.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Zamawiający zmienia przedmiar robót dla zadania: Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720.

Załączniki
Przedmiar robót Pęchów   35.412 KB
Kosztorys ofertowy Pęchów   36.641 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
  1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienia oświetlenia ulicznego odrębnego dla każdej miejscowości dla niżej podanych ilości lamp (LED): Byszów – 2 szt., Góry Pęchowskie – 1 szt., Klimontów – 3 szt., Konary Kolonia – 2 szt., Olbierzowice – 3 szt., Ułanowice – 3 szt.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • sporządzenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia dla proponowanych punktów oświetlenia drogowego,
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robot,
   • 1 egz. przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizację.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2017 roku.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 20.09.2017 r. godz. 15.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   93.775 KB

Przetarg - remont mostu

Ogłoszenie nr 584482-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.

Gmina Klimontów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana  1 , 27640   Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 661 006, e-mail klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158 661 847.
Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.klimontow.akcessnet.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera
Adres:
Urząd Gminy w Klimontowieul. Zysmana 1 27-640 Klimontów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025
Numer referencyjny: D.271.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025 tj.: - rozebranie istniejącego pomostu, - odkopanie ścian przyczółków od strony nasypu, - usunięcie wyłamanych skrzydełek, - wykonanie nowych stojących skrzydełek (ścian) i ścianek założyskowych, - oczyszczenie mechaniczne konstrukcji stalowej i betonowej metodą strumieniowo-ścierną, - wykonanie powłok malarskich, kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych systemem EP/PU - przyspawanie kotew zespalających typu Nelson, - wykonanie żelbetowej płyty pomostu, - wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej - okucie blachą kwasoodporną płyty od strony ścieku, - wykonanie izolacjo nawierzchni na wspornikach pomostu, - wykonanie warstwy wiążącej na obiekcie z asfaltu lanego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - zamocowanie barier ochronnych na moście i dojazdach, - zasypanie przestrzeni za przyczółkami, - wykonanie płyt przejściowych, - wykonanie stożków, - odtworzenie nawierzchni na dojazdach w kat. KR2, - umocnienie stożków elementami drobnowymiarowymi, - umocnienie skarp przy korycie rzeki gabionami, - zabezpieczenie fundamentów przyczółków przed rozmywaniem kamieniem łamanym- materace gabionowe i kosze gabionowe. zgodnie z dokumentacją techniczna, przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważ-ne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45221110-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45233220-7
45233280-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektu mostowego o żelbetowej płycie pomostu i rozpiętości w świetle podpór min. 10m. b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasa-dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu za-mawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce-lu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przetarg - remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 583950-N-2017 z dnia 2017-09-06 r.

Gmina Klimontów: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów, krajowy numer identyfikacyjny 83040994000000, ul. ul. Zysmana  1 , 27640   Klimontów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158661006, e-mail klimontow@klimontow.ugm.pl, faks 158661847. Adres strony internetowej (URL): klimontow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak www.bip.klimontow.akcessnet.net
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: składnie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca czy kuriera Adres: Urząd Gminy w Klimontowieul. Zysmana 1 27-640 Klimontów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Numer referencyjny: D.271.17.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348 oraz remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720 tj. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych , uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, remont przepustu, zgodnie z dokumentacją techniczna, przedmiarem robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących zamówienie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wy-łącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. II.5) Główny kod CPV: 45233140-2 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 400.000,00 zł;(słownie: czterysta tys. zł). b) dysponuje, co najmniej jedną osobą-Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne-go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ. Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 1) o którym mowa w pkt a), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu za-mawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce-lu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 6) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 7) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-22, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia
o szacunkowej wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenie punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie gmina Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji według zadań określonych w warunkach przyłączenia od miejsca dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla potrzeb przyłączenia do sieci dystrybucyjnej punktu poboru wody w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie. Zakres przedmiotu zamówienia według warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie.
 2. Termin wykonania zamówienia 20 października 2017 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta z najniższa ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena - 100 %.
 5. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22.09.2017 roku. do godz. 15.00. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrana na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006 email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Dorota Szemraj.
 9. Załączniki:
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów
  • mapa terenu lub szkic sytuacyjny.
Załączniki
Załączniki   55.479 KB
Załączniki   87.934 KB
Załączniki   108.706 KB

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370 mb”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś na odcinku 370 m tj.: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, uzupełnienie poboczy kruszywem 0/32 mm zgodnie z dokumentacją techniczna, przedmiarem robót.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Zakończenie zadania (odbiór końcowy robót) – do dnia 10.11.2017 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 18.09.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Formularz ofertowy   557.323 KB
Kosztorys ofertowy   2.796 MB
Projekt umowy   703.380 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena (zł)
1Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów
9.840,00
2„EKO-BUD”
Grudziński Paweł
ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów
11.900,00
3Konsorcjum firm:
-AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Münnich,
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce
- Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN
mgr Emilia Moszyńska-Münnich
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce
19.000,00
4PROMIX
ul. Wyzwolenia 21/41, 35-213 Rzeszów
32.900,00

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w dniu 11.08.2017 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”, postępowanie nr: ZPI.271.7.2017.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.08.2017 r.
o godz. 08:30.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej gwarancji
jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
2WOD-GAZ Zakład Robót
Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
ul. 1 Maja 1G
28-131 Solec-Zdrój
60,0020,0020,00100,00

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej gwarancji
jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych
łącznie
1Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
44,7520,0010,0074,75
3Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “MAKO” s. c.
G&K Glibowski
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Grabowiecka 43
50,8720,000,0070,87
4WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
46,4920,000,0066,49
5Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa
„PRIMBUD” sp. z o. o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko
55,9320,0010,0085,93

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zawiadomienie o wynikach przetargu

W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dnia 28 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Klimontowie na sprzedaż nieruchomosci gruntowej rolnej zabudowanej położonej w Olbierzowicach (po starej szkole podstawowej) położonej na działce ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. nie zostało wpłacone wadium oraz nie zgłosił się żaden oferent.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
  1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3. drogowej,
   dla zadania polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”.
   Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
  • inspektorem nadzoru specjalności wodociągowej i sanitarnej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • inspektorem nadzoru specjalności drogowej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 06.09.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załączniki   110.693 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wynikach

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w dniu 04.08.2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”, postępowanie nr: ZPI.271.5.2017.
W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24.08.2017 r. o godz. 11:00.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr
oferty
Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej
gwarancji jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych łącznie
5Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
Partner Konsorcjum:
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
60,0020,0020,00100,00
W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość punktów
w kryterium
cena brutto
Ilość punktów
w kryterium
wydłużonego okresu
udzielonej
gwarancji jakości
Ilość punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy
Ilość punktów
uzyskanych łącznie
1WOD-GAZ Zakład Robót
Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk
ul. 1 Maja 1G
28-131 Solec-Zdrój
52,9620,0020,0092,96
2WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
48,9720,0020,0088,97
3EKOKANWOD
Czyszczoń i Półtorak Sp.j.
ul. Farna 6
28-136 Nowy Korczyn
40,5420,0020,0080,54
4Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
42,1320,0020,0082,13

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów””

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
  1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  3. drogowej,
   dla zadania polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”.
   Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
  • inspektorem nadzoru specjalności wodociągowej i sanitarnej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • inspektorem nadzoru specjalności drogowej posiadającym:
   • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie dróg bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
   • aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 31.08.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
Załączniki
Załącznik   117.215 KB

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Klimontów.

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo – gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00003129/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 51 300,00zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,30 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 3. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Konary nr ewid. 148 o pow. 0,36 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00018809/3
  • teren, na którym znajduje si e nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie: „RP - tereny upraw polowych”
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 6 614,00zł (słownie sześć tysięcy sześćset czternaście złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
 4. nieruchomość gruntowa oznaczana w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 533 o powierzchni 0,07 ha
  • księga wieczysta Nr KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze przeznaczonym do upraw rolnych
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 870,00 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 5. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 625 o powierzchni 0,2900 ha
  • księga wieczysta Nr KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze przeznaczonym do upraw rolnych
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 504,00zł (cztery tysiące pięćset cztery złote)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348, remontu drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370mb”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
6.765,00
2Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
39-400 Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16b
8.856,00

 

Informacja o złożonej ofercie

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności
Wójt Gminy Klimontów informuje, że w dniu 16.08.2017 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu pomocy społecznej.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 28.08.2017 r. do 24.11.2017 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3.000,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6.


Zadanie ma charakter nieodpłatnego pozyskiwania żywności i przekazywania jej dla osób i rodzin – mieszkańców gminy w trudnej sytuacji życiowej. Zapobieganie marnotrawstwu i niszczeniu żywności. Przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywiania w gminie. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Wójta Gminy Klimontów to 3.000,00 zł.
Wobec powyższego Wójt Gminy Klimontów w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji ( do dnia 25 sierpnia) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Gmina Klimontów w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, fax: 15/866 18 47, e-mail: d.potocka@klimontow.pl.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Załączniki
Oferta   134.669 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary Konary Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
DB PROJEKT Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.WykonawcaCena
1DB PROJEKT Konrad Gądek
ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
859,77
2Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.230,00
3Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16b
1.230,00
4Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
2.337,00