główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2018 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.
Ogłoszenie nr 631195-N-2017 z dnia 2017-12-12 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 – Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  • ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  • P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże –100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
  • Sklep Spożywczo-Wędliniarski „MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce –100 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
  • „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt
   Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają warunki SIWZ oraz kryteria i sposób oceny ofert: najniższa cena i uzyskały 100 pkt.
 2. W przeprowadzonym postępowaniu złożono ważne następujące oferty:
  1. ALEX-POL Alojzy Szczerba Turów ul. Akacjowa 5 42-256 Olsztyn ODDZIAŁ KIELCE 25-950 Kielce ul. Hauke Bosaka 1
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 100 pkt
  2. P.H.U.T. „KACPEREK” Agnieszka Kędziora 27-500 Opatów ul. Lipowska 10
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 99,55 pkt
  3. P.H.U. Horeb Frost S.C.29-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 82,47 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PINGWINEK” Jerzy Świercz, Anna Świercz Spółka Jawna 25-320 Kielce ul. Domaszowska 94
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 94,39 pkt
  5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 27-640 Klimontów, ul. Rynek 16
   Część 1 – Pieczywo – 100 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 96,31 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,56 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 100 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 77,66 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 100 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 55,76 pkt
   Część 8 – Jaja – 84,27 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 88,32 pkt
  6. Sklep Spożywczo- Wędliniarski ”MINI MARKET” Krzysztof Furmanek 27-640 Klimontów ul. Kościelna 2
   Część 1 – Pieczywo – 94,37 pkt
   Część 2 – Artykuły spożywcze – 100 pkt
   Część 3 – Mięso wieprzowe i wołowe – 92,66 pkt
   Część 4 – Drób i produkty drobiowe świeże – 98,51 pkt
   Część 5 – Warzywa i owoce – 100 pkt
   Część 6 – Produkty mleczarskie – 99,86 pkt
   Część 7 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywne – 60,33 pkt
   Część 8 – Jaja – 100 pkt
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 93,03 pkt
  7. PIEKARNIA-CUKIERNIA LESZEK SKIBIŃSKI ul. Opatowska 10 27-640 Klimontów
   Część 1 – Pieczywo – 97,50 pkt
  8. „EURO-BAT” Piotr Sudy 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 27
   Część 9 – Wyroby garmażeryjne nie mrożone – 100 pkt

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Elżbieta Czajkowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie
ul. Szkolna 1
tel./fax 158661018 mail: psp-klimontow@o2.pl

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze partnera

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, której organem prowadzącym jest Gmina Klimontów na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot, o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - inicjujący projekt partnerski - ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 RPO WŚ 2014-2020, ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w projekcie służących osiągnięciu celów konkursu tj. podniesienia kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy.
 2. Zakres tematyczny projektu
  Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:
  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń., OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami
   przy czym pkt. a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c
   Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych na podstawie indywidualnej analizy szkoły/placówki systemu oświaty wraz z podaniem aktualnych danych źródłowych.
 3. Wymagania wobec Partnera
  1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
  2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
  3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
  5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
  6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 4. Kryteria wyboru
  1. Kryteria formalne:
   1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.
   2. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
   3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
   4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
   5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
  2. Kryteria merytoryczne:
   1. Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 80 pkt. Ocenie podlegać będą:
    1. zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów - max 10 pkt.
    2. zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 30 pkt.:
     • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 15 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – 20 pkt
     • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym posiadają kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami – 30 pkt
    3. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max. 10 pkt.
    4. Koncepcja udziału Partnera w projekcie - zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max. 30 pkt.
     Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
  2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
  4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
  6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i nie posiadaniu zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
  9. Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego – Załącznik nr 3.
  10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
  12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).
 6. Termin i sposób składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
  2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
  3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
  4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 12.01.2018 r. do godziny 14:30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów. Liczy się moment wpływu oferty do Sekretariatu szkoły.
  5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. godz. 15:00
  7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klimontowie.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: psp-klimontów@o2.pl lub telefonicznie 158661018

Dyrektor szkoły: Elżbieta Czajkowska

Załączniki:
Załączniki 118 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2018 roku”.
Numer ogłoszenia w BZP: 629192-N-2017 z dnia 07.12.2017 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną w:
  • Części 1: Konary-Kolonia – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz –Pokrzywianka – Górki – Klimontów
   – długość trasy ok. 79 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 70
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 1:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 1
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   47,3740,0087,37
  • Części 2: Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 40 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 54
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 2:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 2
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   44,2140,0084,21
  • Części 3: Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
   – długość trasy ok. 28 km tam i z powrotem. Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 40. przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
   27-640 Klimontów.

   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 3:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 3
   1.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   53,1140,0093,11
  • Części 4: Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
   – długość trasy ok. 38 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 37
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 4:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 4
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   60,0040,00100,00
   2.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   55,2640,0095,26
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   57,0740,0097,07
  • Części 5: Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
   – długość trasy ok. 24 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 16
   przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna, ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 5:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 5
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S. A.
   ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   40,9140,0080,91
  • Części 6: Goźlice – Goźlice Kol. Antoniów - Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 82 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 68
   przez Wykonawcę: Przewóz Osób Grzegorz Polit Zakrzów 21, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 6:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 6
   1.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.
   ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
   53,8140,0093,81
   2.Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   54,4840,0094,48
  • Części 7 – Adamczowice – Kroblice Pęchowskie – Pęchowiec (koło ujęcia) – Pęchowiec – Pęchów – Klimontów
   – długość trasy ok. 25 km tam i z powrotem.
   Ilość uczniów do przewiezienia – ok. 27
   przez Wykonawcę: Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów.
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 7:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 7
   1.Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
   Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
   60,0040,00100,00
   2.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   35,0540,0075,05
  • Części 8: Dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu z miejscowości: Klimontów – 3 uczniów, Górki – 1 uczeń, Przybysławice – 1 uczeń, Węgrce Szlacheckie – 1 uczeń, Nowa Wieś – 1 uczeń, Zakrzów – 2 uczniów, Pęchów – 1 uczeń, Adamczowice – 1 uczeń, Nawodzice – 1 uczeń.
   Ilość uczniów do przewiezienia – 12.
   przez Wykonawcę: Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
   Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu w Części 8:
   Lp. WykonawcaLiczba przyznanych punktów
   cenaczas
   podstawienia
   pojazdu
   zastępczego
   Razem
   Część 8
   1.Caritas Diecezji Sandomierskiej
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
   60,0030,0090,00
   2.Przewóz Osób Grzegorz Polit
   Zakrzów 21, 27-640 Klimontów
   28,5440,0068,54
   3.„PKS Tarnobrzeg” Sp. z o. o.
   ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg
   33,5240,0073,52
 2. Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.
 3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
 4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
artykuł nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy  zaproszenia do składania ofert na:
„Zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), montaż trzech kontenerów w miejscowościach: Dziewków, Przybysławice, Kroblice”

Zamawiający na podstawie pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 04.12.2017 roku zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Klimontów.

 1. nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/1 o powierzchni 0,0842 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 362,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/2 o pow. 0,0883 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Klimontów, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 574,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego