Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamia,

że zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin Dziewków od km 3+547 do km 5+347”

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów pokój nr 7 w godz. 730-1530

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dziewków, Ossolin.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm) oraz §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam strony, iż na wniosek z dnia 22.09.2017 r. (data wpływu: 16.10.2017 r.)

Zarządu Dróg Powiatowych
w Sandomierzu z s. w Samborcu
Samborzec 199 27-650 Samborzec

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3+547 do km 5+347”.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice na odcinku od km 3+547 do km 5+347.
Miejscem realizacji inwestycji są następujące działki:
23/1 obręb Dziewków
202 i 207 obręb Ossolin
Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 26/2017.
Stronami postępowania jest wnioskodawca oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych objętych inwestycją oraz bezpośrednio przyległych do działek na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Klimontów.
W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam strony, iż na wniosek:

Pana Kamila Krupa

reprezentującego:

Nadleśnictwo Staszów
ul. Oględowska 4
28-200 Staszów

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:

„Rewitalizacja stawów w Rybnicy – rewitalizacja stawu Rybnica II oraz rewitalizacja stawu Rybnica III w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Do przedmiotowego wniosku zostały załączone następujące dokumenty: karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie; mapa zasadnicza 1:500 z zakreślonym terenem inwestycji, mapa poglądowa 1:10000 z naniesioną lokalizacją inwestycji, wypis i wyrys z MPZP Gminy Bogoria zaświadczenie o braku planu w gminie Klimontów oraz pełnomocnictwo.

Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 22/2017

Miejscem realizacji przedsięwzięcia są działki o nr ewidencyjnym:

800, 802 obręb Budy gm. Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

258, 257/2 obręb Rybnica gm. Klimontów, powiat sandomierski woj. świętokrzyskie

Planowane przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji zbiorników wodnych „Rybnica II” i „Rybnica III” wchodzących w skład kompleksu czterech kaskadowych zbiorników wodnych „Rybnica”.

Zbiorniki „Rybnica II” oraz „Rybnica III” mają uszkodzone urządzenia przelewowe i groble wymagające naprawy, w związku z tym nie mogą one prawidłowo piętrzyć oraz retencjonować wody. Rozmycia grobli zbiornika „Rybnica II” i „Rybnica III” spowodowały znaczne zamulenie czaszy przedmiotowych zbiorników.

W ramach robót budowlanych planowane jest:

 • wykonanie robót przygotowawczych tj. usunięcie drzew i zakrzaczeń
 • opróżnienie czaszy zbiorników i wykonanie kanału obiegowego w czaszy zbiorników
 • rozbiórka istniejących grobli i urządzeń przelewowych
 • formowanie i oczyszczenie czaszy zbiornika
 • formowanie grobli zbiorników

Parametry projektowanych urządzeń:

Zbiornik Rybnica II

 • maksymalny poziom piętrzenia do 3,5 m,
 • powierzchnia lustra przy maksymalnym poziomie piętrzenia do 1.2 ha
 • maksymalna objętość zbiornika do 24 000 m3
 • rodzaj zamknięć: szandory drewniane
 • umocnienia przeciwerozyjne: narzut kamienny układany na geowłókninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
 • urządzenia rozpraszające energie: niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym,
 • grobla piętrząca o konstrukcji ziemnej doszczelniona z folii PVC i ścianki szczelnej typu larsen (winylowy lub stalowy).

Zbiornik Rybnica III

 • maksymalny poziom piętrzenia do 3,5 m
 • powierzchnia lustra przy maksymalnym poziomie piętrzenia do 2.1 ha,
 • maksymalna objętość zbiornika do 42 000 m3
 • rodzaj zamknięć: szandory drewniane,
 • umocnienia przeciwerozyjne: narzut kamienny układany na geowłókninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
 • urządzenia rozpraszające energie: niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym,
 • grobla piętrząca o konstrukcji ziemnej doszczelniona z folii PVC i ścianki szczelnej typu larsen (winylowy lub stalowy).

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie:

 • na terenie Gminy Bogoria jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria-Etap II  działki nr 800,802 obręb Budy znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1.WS.1 teren wód powierzchniowych śródlądowych z podstawowym przeznaczeniem pod zbiornik wodny śródleśny.
 • na terenie Gminy Klimontów brak MPZP.

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U .z 2016 r. poz.71) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane to jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a, c, d.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.

Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Klimontowa po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego {Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działek na których planowana jest inwestycja oraz właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji.

W związku z powyższym informuję, że strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych (pokój nr 7) w godz. 730-1430

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 2017.09.25 została wydana na rzecz Gminy Klimontów decyzja PG.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 24/2, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach 730 – 1430.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Klimontów postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 24 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na terenie działki nr ewid. 24/2, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów uzyskano niezbędne uzgodnienia organów oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Klimontów działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405)

informuje

o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”.

Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 05.07.2017 r. suplementu nr 1 i w dniu 01.08.2017 r. suplementu nr 2 do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” jako dokumenty opracowane w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz pytaniami i uwagami społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (klimontow@klimontow.pl) i ustnej w terminie od dnia 24 sierpnia 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. 730 do 1430.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy w Klimontowie.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ponadto informuję iż na podstawie art. 77 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Klimontów, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 lipca 2017r. złożony przez Gminę Klimontów w Klimontowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowicach Dolnych na działce nr ewid. 24/2 (obręb 0029) jedn. ewid. 260903-2.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 2017.04.10 została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych S. A., w Warszawie decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm3/h w m. Szymanowice Dolne na terenie działki nr ewid. 208/6, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów.
Dokumentacja dotycząca ww. sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27/640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 206/8.
Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730-1430 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej ustawa ooś)

Wójt Gminy w Klimontowie

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 reprezentowanego przez Pana Marcina Dobka - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-100 Chełm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.”
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko:
Przedmiotem inwestycji w wariancie preferowanym jest
Odcinek nr 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od granicy gminy Klimontów w istniejącym km około 7+058 istniejącego przebiegu (m. Konary-Kolonia) do włączenia się do projektowanej obwodnicy Klimontowa w proj.km około 14+557 o długości ok. 7, 5 km.
Odcinek nr 2
Budowa obwodnicy Klimontowa po stronie południowej miejscowości przecinając drogę krajową nr 9. Początek obwodnicy zlokalizowany jest w m. Górki Klimontowskie w proj. km około 14+557,24 o długości ok.3,982 km.
Odcinek nr 3
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od wyłączenia się projektowanej obwodnicy Klimontowa w istniejącym km około 18+087 (m. Adamczowice) do granicy gminy Klimontów (proj. około 2+223.88, m. Byszów i Postronna) o długości ok. 4,264 km.
Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. poz. 71).
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Klimontowa.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu są organami właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.03.2016(data wpływu: 04.04.2016 znak: WOO-II.4240.45.2016.KKJ.4 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.
W dniu 08.04.2016 r. (data wpływu: 14.04.2016 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Klimontowa po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 18.04.2016 r. znak: R.6220.1.2016 wydał postanowienie w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem z dnia 09.05.2016 r. znak: R 6220.1.2016 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 21.02.2017 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” oraz wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W dniu 23.02.2017 r. Wójt Klimontowa podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniach, opiniach oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięciu na środowisko umieszczono w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym na stronie UG Klimontów.
Zawiadamiam jednocześnie o:

 • możliwości zapoznania się z raportem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
 • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w terminie od 02 marca 2017 do 31 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. 730-1430.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy w Klimontowie.

Załączniki
ROPS - część opisowa   4.498 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 0.1   1.003 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 1.1.1   3.305 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 1.1.2   3.958 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 1.2.1   5.604 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 1.3.1   4.773 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.1.1   2.588 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.1.2   2.990 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.1.3   3.745 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.1.4   3.819 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.2.1   2.589 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.2.2   2.989 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.2.3   3.750 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 2.2.4   3.819 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 3.1   634.880 KB
ROPS - część rysunkowa rys. 3.2   642.777 KB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.1.1   1.035 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.1.2   1.125 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.2.1   1,011.421 KB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.2.2   1.063 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.3.1   1.030 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.3.2   1.119 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.4.1   1.012 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 4.4.2   1.101 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 5.1   1.079 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 6.1   1.063 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 7.1   339.519 KB
ROPS - część rysunkowa rys. 8.1   365.581 KB
ROPS - część rysunkowa rys. 9.1   6.696 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 9.2   5.923 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 10.1   6.953 MB
ROPS - część rysunkowa rys. 10.2   7.019 MB
ROPS - część rysunkowa rys. M/1   227.961 KB
ROPS - część rysunkowa rys. M/2   232.240 KB
ROPS - część rysunkowa rys. M/3   180.574 KB
ROPS - część rysunkowa rys. M/4   430.469 KB
ROPS - inwentaryzacja przyrodnicza   6.469 MB
ROPS - analiza zagrożenia powodziowego   4.293 MB
ROPS - analiza zagrożenia powodziowego - załączniki mapowe   7.822 MB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.)

Wójt Klimontowa

zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz budową obwodnicy Klimontowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 • na terenie gminy Klimontów w obrębach ewidencyjnych: Adamczowice, Byszów, Byszówka, Górki, Klimontów, Konary, Konary-Kolonia, Nowa Wieś Pokrzywianka Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Górne

wydał postanowienie z dnia 23.02.2017 znak R.6220.1.2016.17 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informuję, że obszar oddziaływania obejmuje również tereny gminy :

 • Iwaniska w obrębie ew. Kujawy
 • Koprzywnica w obrębie ew. Postronna
 • Samborzec w obrębie ew. Janowice.

Z pełną treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach od 730 - 1530

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
Wójt Gminy Klimontów
zawiadamia, iż

w dniu 2017.02.14 zostało wszczęte
na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów reprezentowanego przez Pana Iwo Nocuń postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm3/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 208/6.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowice Dolne

Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w godz. 730-1430.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 235/7 w miejscowości Pęchów gmina Klimontów prowadzonej na wniosek Gminy Klimontów w Klimontowie.
W dniu 2017.01.27 Wójt Gminy Klimontów wydał Decyzję Nr PG. 6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Pouczenie:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. wyciąg):
Art. 53 ust. 1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. – wyciąg):
Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33 §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73 §1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§1a. Czynności określone w §1 są dokonywane w lokalu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§2. Strona może żądać uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie budynku świetlicy wiejskiej oraz pojemnika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10.0 m3 na działce nr ewid. 235/7 położonej w Pęchowie.

Stosownie do przepisu art. 10 §1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7, w godz. 730-1500 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
 2. na stronie internetowej Urzędu
 3. na tablicy ogłoszeń miejscowości Pęchów