88. Wykonywanie podziałów geodezyjnych działek...

Wykonywanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie gminy Klimontów wraz z wyniesieniem podziałów na grunt w 2019 roku

87. Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół...

Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół wraz z opiekunem w 2019 roku. Ogłoszenie nr 660366-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

86. Dostawa 11 namiotów handlowych

Dostawa 11 namiotów handlowych. Ogłoszenie nr 660144-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

85. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci...

Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

84. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2019 r....

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2019 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie.

83. Zapytanie ofertowe - usługi weterynaryjne

Zapytanie ofertowe - usługi weterynaryjne

82. Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku w zakresie opieki nad nad bezdomnymi psami

81. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na...

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów część I - Budynek Szkoły Podstawowej w Konarach; część II - Budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie."

80. Zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowych narzędzi TIK...

Zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowych narzędzi TIK dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie w ramach realizacji projektu pn. "Edukacja w Gminie Klimontów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa RPSW.08. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ora...

79. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci...

Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

78. Dostawa i montaż multimedialnej "Ławki...

Dostawa i montaż multimedialnej "Ławki Niepodległości"

77. Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz....

Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1+040. Ogłoszenie nr 643807-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

76. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120...

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów" realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa, Wójt Gminy Klimontów zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 3 jednostek organiz...

75. Głęboka modernizacja energetyczna budynków...

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów. Ogłoszenie nr 641467-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

74. Zakup i dostawa: 1 szt. projektora multimedialnego, 1...

Zakup i dostawa: 1 szt. projektora multimedialnego, 1 szt. ekranu elektrycznego, 1 szt. monitora ekranowego, 1 szt. zestawu fantomów do nauki i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy: 2 fantomy dorosłego, 1 fantom dziecka i 2 fantomy noworodka, 1 szt. manekina służącego do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej z defibrylatorem treningowym dla projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klimontów poprzez wyposażenie edukacyjno-szkoleniowe i multimedialne sal w strażn...

73. Dostawa 11 namiotów handlowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 11 namiotów handlowych. Ogłoszenie nr 622742-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

72. Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków...

Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

71. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

70. Dostawa 38 namiotów ekspresowych

Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 617762-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

69. Dzierżawa nieruchomości w Nowej Wsi

Dzierżawa nieruchomości w Nowej Wsi

68. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210

67. Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w miejscowościach Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów - Gmina Klimontów

66. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w...

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210

65. Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów

64. Głęboka modernizacja energetyczna budynków...

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów. Ogłoszenie nr 598963-N-2018 z dnia 2018.08.03 r.

63. Uzupełnienie oświetlenia drogowego - roboty montażowe...

Uzupełnienie oświetlenia drogowego - roboty montażowe opraw oświetleniowych w miejscowościach: Góry Pęchowskie, Goźlice, Nawodzice, Olbierzowice, Płaczkowice, Pokrzywianka, Śniekozy, Ułanowice gm. Klimontów

62. Głęboka modernizacja energetyczna budynków...

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów. Ogłoszenie nr 589607-N-2018 z dnia 2018.07.16 r.

61. Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostarczenie 2 sztuk tablic informacyjnych poziomych, zewnętrznych (wolnostojących na metalowych słupkach) dla Projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe", Działanie 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa" Re...

60. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+990"

59. Głęboka modernizacja energetyczna budynków...

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów

58. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr...

Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+199 do km 0+214.

57. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 565087-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

56. Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce...

Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+990. Ogłoszenie nr 562109-N-2018 z dnia 2018.05.22 r.

55. Zaproszenie do składania ofert

"Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż. oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie"

54. Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż. oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie

53. Głęboka modernizacja energetyczna budynków...

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie nr 553354-N-2018 z dnia 2018.05.02 r.

52. Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

51. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie oraz przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210

50. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami (uzupełnienie) w miejscowości - Konary, Konary-Kolonia, Krobielice, Klimontów, Nasławice, Nowa Wieś, Beradz, Pokrzywianka gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 548905-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

49. Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do...

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w 2018 roku

48. Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego...

Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane

47. Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacja zadań inwestycyjnych pn.: 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów 2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchów gmina Klimontów

46. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 537478-N-2018 z dnia 2018.03.28 r.

45. Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

44. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie nr 533061-N-2018 z dnia 2018.03.19 r.

43. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami (uzupełnienie) w miejscowości -Konary, Konary Kolonia, Krobielice, Klimontów, Nasławice, Nowa Wieś, Beradz, Pokrzywianka gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 532573-N-2018 z dnia 2018.03.16 r.

42. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok.

41. Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia...

Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów

40. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności...

Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 527654-N-2018 z dnia 2018.03.07.

39. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pechów gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 527107-N-2018 z dnia 2018.03.06

38. Informacja o złożonej ofercie

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ? Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

37. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 526314-N-2018 z dnia 2018.03.05 r.

36. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

35. "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego...

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek""

34. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2018 rok

33. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę...

Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Klimontów

32. Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: "Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów""

31. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 515950-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.

30. Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenie...

Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenie punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Grabina i miejscowości Zakrzów gmina Klimontów

29. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski gmina Klimontów

28. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności...

Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów. Ogłoszenie nr 512595-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

27. "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego...

"Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą ""Mój Rynek""

26. Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - Targowisko - etap I i II""

25. Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju...

Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek". Ogłoszenie nr 510424-N-2018 z dnia 2018-01-26 r.

24. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr 509739-N-2018 z dnia 2018-01-25.

23. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy...

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Klimontów na 2018 rok

22. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2018

21. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000 ha

20. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/2 o pow. 0,0883 ha

19. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 320/1 o pow. 0,0842 ha

18. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 533 o powierzchni 0,0700 ha

17. Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 625 o powierzchni 0,2900 ha

16. Przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

Wójt Gminy Klimontów ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem biurowo-gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50ha

15. Zawiadomienie o wyborze partnera

Zawiadomienie o wyborze partnera

14. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Klimontów. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo?cementowych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około: 11 336 m2.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na...

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Rybnica uszkodzonego w wyniku nawalnego deszczu w lipcu 2015 r. wraz z opracowaniem ekspertyzy, opinii technicznej obiektu oraz z określeniem nośności oraz wojskowej klasy obciążenia MLC

12. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności...

Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów

11. Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2018 r.

Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2018 r.

10. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad...

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek"

9. Dostawa 38 namiotów ekspresowych. Ogłoszenie nr...

Dostawa 38 namiotów ekspresowych.

8. Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Mój Rynek".

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Budowa budynku świetlicy wiejskiej z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącza elektrycznego kablowego policznikowego, przyłącza wodociągowego, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 z kanalizacją sanitarną zewnętrzną, na działce o nr ewid. 24/2 w Szymanowicach Dolnych gm. Klimontów?

6. Dostawa posypywarki do zwalczania śliskości....

Dostawa posypywarki do zwalczania śliskości.

5. Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi polegającej na przyjęciu pod opiekę schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Klimontów w 2018 r.

4. Wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) w budynkach stanowiących własność Gminy Klimontów.

3. Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla...

3. Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów - etap II"

2. Budowa drogi gminnej

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w m. Klimontów klasy "D", KR1 dł. 993m tj. budowa nawierzchni drogi z betonu asfaltowego szer. 5,2-6,0m wraz z podbudową, budowa skrzyżowania drogi gminnej z istniejącą drogą wojewódzką nr 758, budowa chodników oraz poboczy gruntowych szer. 0,75m, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami zlokalizowanymi w jezdni, przebudowa odcinka rowu przydrożnego drogi krajowej nr 9 rozebranie obiektó...

1. Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie gminy Klimontów wraz z wyniesieniem podziałów na grunt. Bez względu na powierzchnię nowo wydzielonej działki, przepisy o których mowa w §6 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 268, poz. 2663) należy zastosować do wszystkich odcinków granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Punkty graniczne należ...