główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2011 r.

Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych

Uchwała IX/66/11 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych
Uchwała IX/68/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Uchwała IX/71/11 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów

Uchwała X/75/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/04
Uchwała X/81/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XI/82/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała XI/83/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Uchwała XI/84/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XI/85/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
Uchwała XI/86/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.
Uchwała XI/87/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Uchwała XI/88/11 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Uchwała XI/92/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała XII/104/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Załączniki:
Uchwała VIII/62/11 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych 26 KB
Uchwała VIII/61/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania24 KB
Uchwała VIII/60/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.272 KB
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.MB
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.527 KB
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach125 KB
Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie128 KB
Uchwała V/39/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.631 KB
Uchwała V/37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/0620 KB
Uchwała V/35/11 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/1018 KB
Uchwała V/34/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów20 KB
Uchwała V/33/11 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów76 KB
Uchwała IV/27/11 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych104 KB
Uchwała IV/25/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych172 KB
Uchwała IV/24/11 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości222 KB
Uchwała IV/23/11 w sprawie zmian w uchwale III/10/10119 KB
Uchwała IV/21/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok797 KB