główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2012 r.

Uchwała XIII/106/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok
Uchwała XIII/110/12 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała XIII/112/12 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała XIV/115/12 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie
Uchwała XIV/116/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach
Uchwała XIV/119/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XIV/121/12 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uchwała XIV/123/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków korzystania z tych obiektów
Uchwała XIV/124/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystania z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się a terenie Gminy Klimontów
Uchwała XIV/125/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała XIV/126/12 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/227/09
Uchwała XIV/127/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2012 r.

Uchwała XV/132/12 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów

Uchwała XVIII/160/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12

Uchwała XIX/167/12 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 – 2016”

Uchwała XX/177/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała XXI/181/12 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
Uchwała XXI/182/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Uchwała XXI/183/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała XXI/184/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała XXI/185/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
Uchwała XXI/186/12 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Uchwała XXI/187/12 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała XXI/188/12 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych
Uchwała XXI/189/12 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Uchwała XXI/191/12 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
Uchwała XXI/193/12 w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych