główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2014 r.

XXXIII/349/14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
XXXIII/350/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
XXXIII/351/14 - w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/123/12
XXXIV/361/14 w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/257/13
XXXIV/363/14 w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
XXXIV/366/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXIV/367/14 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego i w Klimontowie w czasie trwania imprezy sportowej, rozrywkowej i kulturalnej
XXXVII/389/14 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
XXXVII/391/14 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
XLII/409/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
XLII/413/14 w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Klimontów
XLIII/415/14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
XLIII/416/14 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
III/10/14 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
III/11/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
III/12/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
III/13/14 w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
III/14/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
III/15/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości