główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2020 r.

XVIII/124/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

XX/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
XX/135/2020 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r."
XX/136/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Klimontów"
XX/137/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/73/07 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury
XX/138/2020 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie
XX/139/2020 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
XX/141/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów