główna zawartość
artykuł nr 1

VII Sesja Rady Gminy

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie VII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 roku (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019 – 2033.
 7. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.
 8. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 r.
 9. Uchwalenie Statutu Gminy Klimontów.
 10. Zarządzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich.
 11. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
 12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 13. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
 14. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 15. Wnioski, zapytania, informacje.
 16. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 17. Zakończenie sesji.