główna zawartość
artykuł nr 1

XXI Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XXI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. (piątek) w Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1200.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  1. Zgłaszanie propozycji

  2. Przyjęcie porządku

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

 5. Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020–2034.

 6. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Gminy Klimontów”.

 7. Informacja o stanie oświaty w gminie.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych:

  1. Zbycie nieruchomości w m. Byszów,

  2. Zbycie nieruchomości w m. Goźlice,

  3. Zbycie nieruchomości w m. Górki,

  4. Zbycie nieruchomości w m. Nawodzice,

  5. Zbycie nieruchomości w m. Pokrzywianka

 9. Rozpatrzenie petycji:

  1. petycji Kancelarii Prawniczej CWW sp. komandytowa we Wrocławiu,

  2. petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

 10. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie.

 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie Gminy Klimontów.

 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 r.

 13. Zakończenie sesji.