główna zawartość
artykuł nr 1

XXVII Sesji Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XXVII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  1. Zgłaszanie propozycji
  2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy Klimontów za I półrocze 2020 r.
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
  2. Opinie stałych Komisji Rady o sprawozdaniu
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020–2034.
 7. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego.
 8. Nabycie od Powiatu Sandomierskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 9. Przyjęcie programu współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 10. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
 11. Zakończenie sesji.