główna zawartość
artykuł nr 1

XVII Sesja Rady Gminy

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie XVII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) budynku gminnym przy ul. Zysmana w Klimontowie (dawne Gimnazjum). Obrady rozpoczną się o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. zgłaszanie propozycji do porządku obrad
  2. przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.
 6. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019–2033.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020–2034
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
  2. Opinie Komisji Rady.
  3. Głosowanie.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  2. Opinie Komisji Rady, w tym opinia Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Gminy,
  3. Dyskusja
  4. Głosowanie
 9. Określenie stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego .
 10. Określenie zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 11. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów.
 12. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie.
 13. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie.
 14. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu.
 15. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2020 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy.
 17. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady w 2019 r.
 18. Wnioski, zapytania, informacje.
 19. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 20. Zakończenie sesji.