artykuł nr 1

Kompetencje Skarbnika Gminy

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1. prowadzenie rachunkowości gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej budżetu oraz analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostek,
  3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunku wydawanych przez Wójta,
  4. wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  5. opracowywanie okresowych zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  6. przygotowywanie projektu budżetu,
  7. przygotowywanie projektów uchwał,
  8. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetowych,
  9. organizowanie pracy Referatu Finansowo - Księgowego i Podatkowego.