artykuł nr 1

Zakres działania

 1. W zakresie drogownictwa:
  1. Prowadzenie spraw związanych z drogami, a w szczególności:
   • bieżącego utrzymania dróg gminnych i lokalnych, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
   • uzgadnianie zjazdów dróg gminnych,
   • uzgadnianie przebiegu sieci przez drogi gminne.
  2. Zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych.
  3. Organizowanie wykonawstwa robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych i lokalnych oraz nadzór nad ich wykonaniem.
  4. Dopilnowywanie dostaw materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, sprawdzanie ilości dostarczonych materiałów z dokumentacją.
  5. Nadzorowanie pracy przewoźników materiałów na drogi.
  6. Bieżące dokonywanie przeglądu stanu dróg, mostów, przystanków autobusowych i składanie Wójtowi informacji o wynikach przeglądu.
  7. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych w wersji graficznej i opisowej oraz jej aktualizacja.
  8. Wydawanie zgody na użyczenie terenu i uzgadnianie projektów w związku z budową infrastruktury i przebiegiem sieci (woda, kanalizacja, itp.)
  9. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących zajęcia pasa drogowego.
  10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu oraz w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
  11. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przywrócenia pasa drogi gminnej lub lokalnej do stanu poprzedniego w przypadku jego naruszenia.
  12. Wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  13. Prowadzenie spraw dotyczących organizacji ruchu na drogach gminnych i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami Policji.
  14. Opiniowanie wniosków o przejazd drogami gminnymi samochodów powyżej obowiązującego tonażu.
  15. Opiniowanie wniosków w sprawie inwestycji w zakresie dróg publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.).
  16. Wydawanie zezwoleń dla przewoźników ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy.
  17. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
  18. Dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg i miejsc lokalizacji przystanków autobusowych.
  19. Organizowanie i nadzorowanie prac w sprawie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych.
  20. Prowadzenie spraw w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego.
  21. Prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg:
  22. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,
  23. Rozliczanie zimowego utrzymania dróg.
  24. Koordynowanie wykonawstwa robót w zakresie poprawy przejezdności dróg dojazdowych do pól w ścisłym kontakcie i współpracy z samorządami wiejskimi.
  25. Wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych na terenie gminy – współpraca z oddziałami PKS w planowaniu przewozów pasażerskich.
  26. Prowadzenie spraw związanych z budową zatok przystankowych, zadaszeń przystankowych oraz ich remontów.
  27. Rozliczanie bieżącego utrzymania dróg.
  28. Prowadzenie rejestru faktur i rachunków wychodzących ze stanowiska.
  29. Przekazywanie faktur do Referatu Finansowo – Księgowego i Podatkowego.
   W zakresie drogownictwa referat używa symbolu D.
 2. W zakresie inwestycji:
  1. Planowanie inwestycji gminnych z zakresu projektowania i budowy: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, remiz, świetlic wiejskich, ujęć wody do celów gospodarczych do realizacji w danym roku budżetowym.
   1. przygotowywanie planów inwestycyjnych wychodzących do realizacji w danym roku,
   2. opracowywanie projektów perspektywicznych założeń inwestycyjnych gminy.
  2. Wykonywanie czynności związanych z projektowaniem inwestycji wymienionych w pkt. 1 łącznie z ogłaszaniem przetargu i zawarciem umowy.
  3. Wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem inwestycji gminnych, o których mowa w pkt. 1. W szczególności:
   1. przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem wraz z kompletną dokumentacją o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - przekazywanie ich na stanowisko do spraw gospodarki gruntami, komunalizacji mienia i planowania przestrzennego,
   2. składanie wniosku - zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych , na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę,
   3. wnioskowanie o wydanie dziennika budowy,
   4. przekazywanie placu budowy wykonawcy inwestycji wraz z wymaganą dokumentacją,
   5. zawiadamiane Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z wymaganymi dokumentami,
   6. współpraca z inspektorem nadzoru w sprawie prawidłowego powadzenia robót, prawidłowej oceny zaawansowania robót i realizacji faktur,
   7. współdziałanie z wykonawcami robót i inspektorem nadzoru podczas realizacji zadań inwestycyjnych,
   8. przeprowadzanie procesu odbioru robót na zadaniu, rozpisanie terminu odbioru, sporządzenie protokołu odbioru oraz kompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
   9. rejestrowanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur z realizacji inwestycji oraz przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy,
   10. współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie rozliczania powykonawczego inwestycji,
   11. współpraca z jednostkami rozliczającymi dotacje i środki pomocowe w zakresie rozliczania inwestycji i pozyskania funduszy.
  4. Wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem postępowania przetargowego na zadania wymienione w pkt. 1.
  5. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej na zadanie inwestycyjne,
  6. Sporządzanie kompletnej dokumentacji przetargowej, tj. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie projektów umów na realizację inwestycji oraz ich przedkładanie do podpisu przez Wójta, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy z radcą prawnym i uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
  7. Współdziałanie z projektantami i instytucjami uzgadniającymi opracowania projektowe.
  8. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy.
 3. W zakresie oświetlenia ulicznego:
  1. Przyjmowanie wniosków o zainstalowanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na terenie poszczególnych miejscowości z terenu gminy.
  2. Wyłanianie wykonawcy do montażu lamp.
  3. Rozliczanie comiesięczne zużycia energii elektrycznej i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
  4. Prowadzenie rejestru zawartych umów na zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.
  5. Przedkładanie do podpisu Wójta umowy na konserwację oświetlenia ulicznego po uprzednim uzgodnieniu z radcą prawnym i uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
  6. Realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dotyczących powadzonych spraw.
  7. Współdziałanie z pozostałymi stanowiskami pracy Urzędu w celu pełnej realizacji zadań i prawidłowej obsługi ludności.
 4. W zakresie funduszy unijnych:
  1. Wykonywanie prac związanych ze współdziałaniem z innymi gminami i samorządem województwa świętokrzyskiego w zakresie polityki regionalnej i integracji z Unią Europejską.
  2. Inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych.
  3. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków unijnych i strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.
  4. Rozliczenie finansowe zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej.
  5. Monitoring zrealizowanych inwestycji zgodnie z procedurami unijnymi.
 5. W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami:
  1. Udzielanie pomocy organizacjom pożytku publicznego i stowarzyszeniom w prawidłowym przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków unijnych i strukturalnych na realizację ich zadań statutowych.
  2. Udzielanie pomocy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w prawidłowym rozliczeniu zadań zgodnie z procedurami unijnymi.
 6. W zakresie zamówień publicznych:
  1. Wykonywanie czynności związanych z projektowaniem inwestycji w zakresie budowy i odbudowy dróg gminnych, w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem remiz strażackich i świetlic wiejskich łącznie z ogłaszaniem przetargu i zawarciem umowy na wykonawstwo.
  2. Występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz o wydanie pozwolenia na budowę – łącznie z kompletną dokumentacją w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem remiz strażackich i świetlic wiejskich.
  3. Przygotowywanie wstępnych wniosków o zamówienia publiczne.
  4. Ustalanie i ogłaszanie przetargów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę do Urzędu Zamówień Publicznych, pracy i na stronę Biuletynu Informacji Publicznej gminy.
  5. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  6. Przygotowywanie załączników i uczestniczenie w komisji przetargowej, wypełnianie druków ZP.
  7. Kompletowanie i publikowanie materiałów z przeprowadzonego przetargu.
  8. Informowanie oferentów o wynikach postępowania przetargowego.
  9. Przygotowywanie umów z wykonawcami – analiza treści umowy, zgodności z ofertą, uzgodnienie treści umowy z radcą prawnym itp.
  10. Zgłaszanie inwestycji o rozpoczęciu budowy do nadzoru budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów.
  11. Współudział w rozliczaniu inwestycji pomiędzy gminą a wykonawcą.
  12. Współpraca z wykonawcami zadań oraz inspektorem nadzoru w czasie realizacji zadania.
  13. Współpraca z inspektorem nadzoru w zakresie rozliczania powykonawczego inwestycji.
  14. Przygotowywanie odbiorów częściowych i końcowych realizowanych zadań.
  15. Dokonywanie komisyjnych przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.
  16. Przyjmowanie i zwrot wadium i gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  17. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań na stanowisku.
  18. Prowadzenie rejestru faktur wpływających na stanowisko.
  19. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dotyczących prowadzonych spraw.
 7. W zakresie planów gospodarczych gminy i strategii gminy:
  1. Przygotowywanie aktualizacji programu „Rewitalizacja Klimontowa”.
  2. Przygotowywanie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy.
  3. Współpraca przy opracowywaniu innych planów i programów realizowanych przez gminę.
  4. Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy i monitorowanie jej realizacji.
  5. Współpraca przy opracowywaniu planów i programów realizowanych przez gminę.
   W zakresie inwestycji i zamówień publicznych, w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej referat używa symbolu ZPI.
artykuł nr 2

Stanowiska

 1. stanowisko do spraw inwestycji,
 2. dwuosobowe stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji,
 3. stanowisko do spraw drogownictwa.