artykuł nr 11

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

Wójt Gminy Klimontów informuje iż zgodnie z Porozumieniem zawartym ze Starostą Sandomierskim na realizację projektu
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.”

od dnia 2 stycznia 2016 roku pomoc jest udzielana nieodpłatnie osobom:

 • poniżej 26 roku życia,
 • powyżej 65 roku życia,
 • korzystającym z pomocy społecznej,
 • posiadającym Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom, weteranom, osoby represjonowanym podczas wojny lub po wojnie,
 • ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych w wyniku których znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomocy prawnej udziela Radca Prawny Michał Sowiński w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Krakowska.
Punkt czynny:
w poniedziałki i środy w godzinach od 7.30 do 11.30
we wtorki, czwartki i piątki od godziny 11.30 do godziny 15.30

artykuł nr 12

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016 ? 2019

Rada Gminy w Klimontowie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych do:

 1. Sądu Rejonowego w Sandomierzu – 2 osoby,
  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 osoba

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył wieku 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 8. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 5. Duchowni;
 6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. Funkcjonariusze służby więziennej;
 8. Radni gminy, powiatu, województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonywanego przez stowarzyszenie, organizację dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis/zaświadczenie o wpisaniu do właściwego rejestru lub ewidencji.
W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli do karty dołącza się listę tych osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w biurze Rady Gminy budynek Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 15.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, czyli po dniu 30 czerwca 2015 r. pozostawia się bez biegu.
Ławników wybierają rady gmin, najpóźniej w październiku br. Kadencja rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2016 i trwać będzie 4 lata.

artykuł nr 13

Informacje dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. W związku z tym osoby niesłyszące lub niedosłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy.
Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w Sekretariacie UG lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod nr tel. 158661006, 158661100, a także wysyłając faks pod nr 158661847 lub maila na adres: klimontow@klimontow.pl.