artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego z 2023 r.

Akty prawa miejscowego z 2023 r.
artykuł nr 2

Akty prawa miejscowego z 2022 r.

Akty prawa miejscowego z 2022 r.
artykuł nr 3

Akty prawa miejscowego z 2021 r.

Uchwała Nr XXX/203/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów
Uchwała Nr XXX/204/2021 w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Uchwała Nr XXX/206/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów
Uchwała Nr XXX/209/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXI/215/2021 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
Uchwała Nr XXXI/218/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXXI/219/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów

Uchwała Nr XXXIV/232/2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr XXXIV/234/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Klimontów do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Klimontów
Uchwała Nr XXXIV/235/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Uchwała Nr XXXIV/236/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Klimontów
Uchwała Nr XXXIV/237/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 . w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie oraz ustalenia statutu
Uchwała Nr XXXIV/238/2021 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” w Klimontowie
Uchwała Nr XXXIV/239/2021 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Klimontowie
Uchwała Nr XXXIV/240/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie

Uchwała Nr XXXVI/257/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
Uchwała Nr XXXVI/259/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Klimontów na rok szkolny 2021/22
Uchwała Nr XXXVI/260/2021 w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Klimontów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

Uchwała Nr XXXVII/263/2021 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XXXVII/267/2021 w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Uchwała Nr XXXVII/268/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Uchwała Nr XXXVII/269/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
Uchwała Nr XXXVII/270/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/64/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale nr VI/40/15 Rady gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
Uchwała Nr XXXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/64/20219 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XL/283/2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
Uchwała Nr XL/284/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XL/285/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Uchwała Nr XL/286/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów”.
Uchwała Nr XL/287/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVII/418/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Klimontów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr XLI/293/2021 w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XLI/297/2021 w sprawie zmian w uchwale nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

artykuł nr 4

Akty prawa miejscowego z 2020 r.

XVIII/124/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

XX/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
XX/135/2020 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r."
XX/136/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Klimontów"
XX/137/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr IX/73/07 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury
XX/138/2020 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie
XX/139/2020 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
XX/141/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Klimontów

XXIII/167/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów
XXIII/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

XXV/174/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Klimontów na rok szkolny 2020/21
XXV/175/2020 w sprawie zasad i trybu korzystania z terenu sportowo – rekreacyjnego zwanego potocznie „Skatepark” zlokalizowanego w Klimontowie
XXV/176/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
XXV/177/2020 w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w okresie realizacji projektu „Kraina Malucha-Żłobek w Klimontowie”

XXVII/185/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
XXVII/186/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
XXVII/187/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIX/197/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Klimontów

artykuł nr 5

Akty prawa miejscowego z 2019 r.

VII/43/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów

VII/45/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klimontów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

VII/47/19 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

VIII/52/19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

VIII/55/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

VIII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał

IX/60/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr II/12/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie

IX/61/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klimontów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

IX/62/2019 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu

IX/64/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

X/73/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów

X/74/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

X/75/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

X/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

X/77/2019 w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

XI/81/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów

XIV/91/2019 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

XV/97/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Klimontów

XVI/102/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

XVI/103/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XVI/104/2019 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XVI/105/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

XVI/106/2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych

XVI/107/2019 w sprawie opłaty targowej