artykuł nr 1

Adres

ul. Krakowska 6
27640 Klimontów
tel. 601760862

artykuł nr 2

Dyrektor

Marcin Śledź

artykuł nr 3

Statut

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie

§1.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
  5. uchwały Nr IX/73/07 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 sierpnia 2007 r. „w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i utworzenia samorządowych instytucji kultury”
  6. niniejszego statutu.

§2.

 1. Ośrodek Kultury w Klimontowie jest jednostką organizacyjną Gminy Klimontów, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Gmina Klimontów.
 2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz.
 3. Ośrodek posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2 (dwa), ul. Krakowska 6; 27–640 Klimontów.
 4. Ośrodek obejmuje swoją działalnością obszar Gminy Klimontów.
 5. Siedzibą Ośrodka jest miasto Klimontów, a siedziba główna znajduje przy ul. Krakowskiej 6.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka Kultury
§3.

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja polityki kulturalnej państwa i władz samorządowych oraz nowoczesna organizacja działalności kulturalnej.
 2. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

§4.

 1. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Klimontów, którą realizuje w szczególności poprzez:
  1. współpracę z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie Gminy i innymi podmiotami, korzystając z doświadczeń, fachowej i specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych,
  2. promocję amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  4. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturowych,
  5. edukację kulturalną,
  6. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
  7. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
  8. prowadzenie działalności kinowej,
  9. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.
 2. Wymienione zadania Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:
  1. różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  2. różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  3. wydarzeń kulturalnych.

§5.

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
  1. organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  2. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców gminy,
  3. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  4. upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji,
  5. wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego,
  6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
  8. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
  9. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego,
  10. metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,
  11. prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
  12. prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej,
  13. świadczenie usług fotowideofilmowych, plastycznych, fonograficznych i poligraficznych.
 2. Ośrodek realizuje zadania zawarte w Strategii rozwoju Gminy Klimontów.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§6.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Burmistrza Klimontowa oraz opinii przedstawicieli pracowników.

§7.

 1. Dyrektor Ośrodka zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Tryb powoływania Dyrektora Ośrodka określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi.
 3. Tryb odwoływania Dyrektora Ośrodka określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością instytucji kultury,
  2. opracowanie planów działalności merytorycznej,
  3. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
  4. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
  5. prowadzenie kompleksowej polityki personalnej,
  6. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  8. sprawowanie ogólnego nadzoru w ramach kontroli zarządczej,
  9. współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami kultury, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami.

§8.

Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w rocznym planie finansowym instytucji.

§9.

 1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§10.

 1. W Ośrodku może zostać utworzone 1 stanowisko zastępcy dyrektora ds. merytorycznych, którego zatrudnia się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 2. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii organizatora.
 3. Dyrektor Ośrodka odwołuje zastępcę ds. merytorycznych.

Rozdział 4.
Majątek i finanse
§11.

 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Klimontów.
 2. Gmina Klimontów przydziela do samodzielnego gospodarowania mienie znajdujące się w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 6 (budynki i składniki majątku).
 3. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego mienia.

§12.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę Klimontów. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Działalność Ośrodka finansowana jest w szczególności z:
  1. dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub organizatora;
  2. wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  4. przychodów z prowadzonej działalności, o której mowa w § 4 i 5;
  5. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;
  6. wpływów z prowadzonej przez Ośrodek działalności gospodarczej.
 4. Gmina Klimontów przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 5. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Ośrodka.
 6. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok w terminie do końca marca bieżącego roku i składa je Burmistrzowi w celu zatwierdzenia.

§13.

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na wynajmie pomieszczeń, realizacji imprez zleconych w celu finansowania działalności statutowej. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań podstawowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§14.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miejskiej w Klimontowie.